Skip to main content

Full text of "Mollusca Slovenska"

See other formats


Mikuláš m VEDA 

VYDAVATEĽSTVO 
SLOVENSKEJ 
AKADÉMIE VIED 
J. Lisický 
MOLLUSCA 
SLOVENSKA 

Porovnávacia chorológia nemá v štúdiu živo- 
číchov dlhú tradíciu. Z máloktorej systematic- 
kej skupiny je dostatok údajov. Mäkkýše sú 
v tomto ohľade modelovou skupinou. Uroven 
ich poznania v rámci strednej Európy je veľmi 
dobrá a k dispozícii sú aj informácie o ich roz- 
šírení v celom kvartéri. Tak sa ponúka mož- 
nosť interpretovať ich súčasné rozšírenie ako 
výsledok dlhého prirodzeného vývoja, ktorý 
postupne stále viac ovplyvňujú antropogénne 

faktory. 

Mollusca Slovenska sú súčasťou koncep- 
cie postupného monografického spracovania 
fauny Slovenska, v ktorej rámci zatiaľ vyšli 
3 zväzky Diptera Slovenska. Autor však vyšiel 
za rámec faunistického spracovania a pokúsil 
sa o klasifikáciu typov rozšírenia mäkkýšov 
a ich ekologicko-historickú interpretáciu. 
Rozvinul koncepciu regionálnej porovnávacej 
chorológie na princípe novej chorologickej 
jednotky — regiotypu. Región, pre ktorý bol 
systém regiotypov spracovaný, predstavuje 
celé Slovensko a priľahlú časť Západných 
Karpát na Morave. 

Regiotypová charakteristika umožňuje nie- 
len typizáciu územia, ale má aj prognostickú 
hodnotu pokiaľ ide o ďalší vývoj ekosystémov 
a krajiny. Možno ju použiť na analýzu ekosys- 
témov, takže nachádza uplatnenie aj v ochra- 
ne prírody a konkrétnych ekosozoologických 
opatreniach. 

Autor, RNDr. Mikuláš J. Lisický, CSc, je 
samostatným vedeckým pracovníkom SAV 
a externým vedúcim Katedry ekosozoológie 
a fyziotaktiky PvFUK v Bratislave. Popri ma- 
lakozoológii sa zaoberá problematikou gescie 
prírodného prostredia. Mikuláš J. Lisický MOLLUSCA 
SLOVENSKA 


M 


VEDA 

vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 

VEDECKÝ REDAKTOR 

RNDr. Vojen Ložek, DrSc. RECENZENTI RNDr. Viera Lučivjanská, CSc. 
RNDr. Jozef Šteffek, CSc. 

Mikuláš J. Lisický 

MOLLUSCA 
SLOVENSKA VEDA 

vydavateľstvo 
Slovenskej 
akadémie vied 
Bratislava 1991 


r 

■ 


© Mikuláš J. Lisický 1991 
ISBN 8a 22+ 0232 X Obsah 1 Uvod 7 

2 Ohraničenie skúmanej oblasti a materiálu 9 

2.1 Materiál a jeho spracovanie 10 

3 Faktory určujúce charakter areálu 12 

4 Chorologická klasifikácia našich mäkkýšov 15 

4.1 Migrochronoelementy 16 

4.2 Migroelementy 17 

4.3 Ekoelementy 19 

4.4 Arcotypy (Choroelementy) 23 

4.5 Regiotypy 28 

5 Súčasný stav a prognóza 35 

6 Literatúra 37 

7 Súhrn 45 

8 Pe3K>Me 47 

9 Summary 49 

10 Použité skratky 51 

1 1 Chorologické charakteristiky 53 

12 Súpis prameňov na identifikáciu v mapách 54 

13 Mapy 221 
ITT 1 ,Mon esito ad affermare ehe chi non abbia un 

Uvod pizzico difantasia e non sia in grado di lavór are 
scientificamente anche senza disporre di tuiti i dati 
necessari, e di dati conlrollabili in qualsiasi momento, 
non puo dedicarsi alla ricerca biogeografiea." 

Marcello La Greca Zhruba pol storočia nás delí od začiatkov porovnávacej chorológie čiže náuky 
o vzniku, dynamike a triedení areálov, ktorá sa formovala do svojej dnešnej 
podoby v 30. rokoch tohto storočia. Je príznačné, že to bola doba poznačená 
prvými snahami o riešenie problémov prístupom, ktorému dnes hovoríme systé- 
mový. Porovnávacia chorológia (vergleichende Arealkunde — ako ju pôvodne 
nazýval Hermann Meusel) bola dlho doménou botanikov; zoológovia s ňou 
začali oveľa neskôr. Má to svoje ľahko pochopiteľné príčiny vyplývajúce z pod- 
statne menšieho množstva taxónov a jednoduchších autekologických i demekolo- 
gických vzťahov. 

H. Walter hovorí, že pri priestorovej distribúcii organizmov ide o trojaký 
problém: historický, ekologický a genetický (Walter, Straka 1970). Z toho je 
jasné, že bolo nemysliteľné pochopiť areály druhov skôr, ako sa nahromadili 
potrebné poznatky v paleontológii, ekológii a genetike. To sú všeobecné predpo- 
klady, ktoré treba doplniť požiadavkou dobrého systematického zvládnutia isté- 
ho taxónu a dostatočnými vedomosťami o flóre (faune) istého územia. 

Už z toho, že chorologické štúdie areálov živočíchov sa robia zatiaľ iba 
v niektorých systematických jednotkách, vidno, že potrebných poznatkov je ešte 
stále málo. Pritom potreba takýchto štúdií je veľmi naliehavá. 

Táto štúdia je jedným z prvých pokusov o zhrnutie poznatkov o rozšírení 
mäkkýšov Slovenska (a priľahlých moravských Karpát). Opiera sa o výsledky 
výskumov v rokoch 1945 — 1981. 

Porovnávacia chorológia, ktorá preniká pod povrch konštatovaní o úbytku 
organizmov, nachádza kauzálne vzťahy v rozšírení živočíšnych (resp. rastlin- 
ných) druhov aj v spôsobe, akým v minulosti reagovali na zmeny v prostredí 
zmenou spôsobu distribúcie; vytvára dobré predpoklady na naliehavo potrebný 
synekologický výskum a biomonitoring. Tým nám dáva do rúk nástroj odborne 
fungovanej profylaxie vo vzťahu človeka k prírodnému prostrediu. 

Mimoriadnou vďakou som zaviazaný RNDr. Vojenovi Ložekovi, DrSc, otco- 
vi myšlienky tejto práce. Ďakujem mu ako vynikajúcemu odborníkovi aj ako 
vzácnemu človekovi. 

Za spoluprácu a sprístupnenie materiálu ďakujem predovšetkým RNDr. J. Stef- 
fekovi, CSc, RNDr. V. Lučivjanskej, CSc, a p. Sylvestrovi Máchovi, ďalej 
RNDr. V. Pflegerovi, CSc, z NM Praha, RNDr. I. Okálimu a RNDr. B. Ma- touškovi, CSc, zo SNM v Bratislave a RNDr. A. Drdúlovej zo Západoslovenské- 
ho múzea v Trnave. 

Obidvom recenzentom úprimne ďakujem za starostlivé posúdenie rukopisu 
práce a cenné pripomienky. 


- 2 Ohraničenie skúmanej oblasti 
a materiálu 


Pri vymedzení uvažovaného priestoru som vychádzal nie z administratívneho, ale 
z orografického členenia. Ako najväčšiu, relatívne prirodzene ohraničenú oblasť, 
ktorá leží zväčša na území nášho štátu, som študoval Západné Karpaty. Spolu 
s vnútrokarpatskými zníženinami som tak zachytil územie takmer celého Sloven- 
ska (a tiež časť Moravy). Na to z pochopiteľných príčin bolo potrebné pribrať aj 
časť Východných Karpát, ktorá k nám zasahuje na severovýchode, a ako hranič- 
né územia aj priľahlé časti zníženín na vonkajšom západnom obvode Karpát 
(Gôtz 1966) v tomto rozsahu: celú Ostravskú panvu a Moravskú bránu, z Hor- 
nomoravského úvalu juhovýchodnú časť ohraničenú riekami Bečva a Hana, celú 
Vyškovskú bránu a východnú a južnú časť Dyjsko-svrateckého úvalu ohraničenú 
riekami Svratka a Dyja. V práci som použil aj niektoré literárne údaje z pohra- 
ničných vulkanických pohorí v severnom Maďarsku. 

Nebolo by účelné v tejto práci hodnotiť históriu výskumu malakofauny v bý- 
valom Uhorsku. Tieto výsledky ani neboli zahrnuté do materiálov predkladanej 
analýzy. 

Prvá polovica 20. storočia je v našej malakozoológii v znamení prác J. F. Ba- 
bora (neskôr i jeho žiaka J. Petrboka), ktorý v kvartérnej malakozoológii propa- 
guje progresívny kvadriglacializmus. Babor bol skôr teoretik s impozantným 
prehľadom o zahraničnej literatúre, ale terénnemu výskumu sa venoval pomerne 
málo. Z toho vyplývajú jeho niekedy málo kritické a ako sa ukázalo aj nepravdivé 
údaje o výskyte rozličných druhov na Slovensku. 

Obrat nastal až príchodom povojnovej generácie malakozoológov revidujúcej 
a kriticky hodnotiacej dovtedajšie vedomosti o našej malakofaune. Toto obdobie 
nesie pečať osobnosti V. Ložeka, ktorému vďačíme za prvé kritické a reálne 
hodnotenia i postupné cieľavedomé preskúmanie našej malakofauny. Z jeho vyše 
600 prác poukazujem aspoň na 5 významných míľnikov tejto štyridsaťročnej 
cesty (Ložek 1949/02, 1956/02, 1964, 1976/01, 1978/07). Usmerňoval a ovplyv- 
ňoval aj prácu ďalších českých (J. Brabenec, S. Mácha) i prichádzajúcich sloven- 
ských malakozoológov (L. Kálaš, M. J. Lisický, J. Šteffek, V. Kroupová). Morav- 
ské Karpaty postupne spracúval najmä V. Hudec. 

Výskum prešiel od faunistických správ k monografickému spracovaniu viace- 
rých pohorí, resp. kotlín, k zoocenologicky založeným prácam (Šteffek 1978, 
Kroupová 1977 a i.) a k úsiliu o syntetické spracovanie nazhromaždeného 
materiálu z celého územia, ktorého súčasťou je táto práca. 2.1 Materiál a jeho spracovanie 

idium v muzeálnych zbierkach ukázalo, že v záujme spoľahlivosti bude účelné 
obmedziť sa na povojnové zbery. Torzo Brančikovej zbierky v Trenčíne malo 
v mnohých prípadoch zjavne prehodené lokalitné lístky, ba vo viacerých škatuľ- 
kách boli prisypané exóty. Z Baborovej zbierky zostalo pár pietne opatrovaných 
ulít (a aj tie boli bez lokalít). Významné zbierky maďarských zoológov, ktoré 
obsahovali materiál aj zo Slovenska (napr. Szépova), zhoreli pri požiari budapeš- 
tianskeho múzea r. 1956. K dispozícii boli bohaté Brabencove zbery v Národním 
múzeu v Prahe (NMPR), zbierky Slovenského národného múzea v Bratislave 
(SNMB), Slezského múzea v Opave (SLMO) a Západoslovenského múzea v Tr- 
nave (ZSMT). Okrem toho som mal možnosť študovať v zbierkach J. Šteffeka 
(SFF) a V. Kroupovej-Lučivjanskej. Nepublikované údaje z niekoľkých desiatok 
lokalít poskytol V. Ložek. Bohaté malakozoologické zbierky Šarišského múzea 
neboli, žiaľ, v čase spracúvania sprístupnené; z tohto územia je v štúdii len malé 
množstvo údajov. 
64 65 66 67 I 66 74 75 76 77 78 79 ' 60 8t 828384 85 1 86 87 88 89 90 91 1 92 93 94 95 96 Overil a spracoval som všetky publikované alebo v zbierkach prístupné údaje 
z rokov 1945 — 1982. Vždy, keď to bolo možné, overil som nález priamo v zbierke, 
aj keď bol publikovaný. Zoznam literatúry preto nie je úplný, predstavuje 
zoznam excerpovaných prác (údaje dopĺňajúce zbierky). Tým je uzatvorená 
jedna dôležitá etapa a bude účelné v ďalších desaťročiach údaje doplniť a aktuali- 
zovať. 10 Súčasný stav preskúmanosti znázorňuje mapa na s. 10, kde sú vyznačené 
štvorce, z ktorých bola spracovaná minimálne 1 kompletná lokalita. Pod týmto 
pojmom rozumieme miesto, na ktorom sa intenzívne zbierali mäkkýše, a ak to 
charakter lokality dovolil, ručný zber bol doplnený presevom. To neznačí, že by 
som z prázdnych štvorcov nebol mal nijaké údaje, neboli však reprezentatívne. 
Väčšina prázdnych štvorcov v oblasti Podunajskej nížiny a Lučenskej kotliny 
pokrýva poľnohospodársky využívanú krajinu, v budúcnosti však bude treba 
vyplniť medzery najmä na Orave, v Levočských vrchoch, Čergove, Laboreckej 
a Ondavskej vrchovine a Vdovských vrchoch. 

Na mapové spracovanie som zvolil sieťové zobrazenie, s uvedomením si pozitív 
i negatív, ktoré takáto homogenizácia prináša. S ohľadom na úzku väzbu mäkký- 
šov na rastliny (hoci štúdium tohto problému zámerne nebolo predmetom tejto 
práce) som použil systém prijatý v stredoeurópskej geobotanike (Ehrendorfer, 
Hamann 1965, Slávik 1971) i v Databanke fauny SR. Odlišne od Databanky sú 
označené len posledné 2 stĺpce: 100, 101 (DFS :00, 01). 

3 Faktory určujúce charakter 
areálu Popri konštitučných danostiach istého druhu (vitálnosť), ktorých analýza nepat- 
rí do okruhu študovaných problémov, rozhodujú o veľkosti, tvare, vnútornej 
štruktúre a konkrétnych hraniciach areálu viaceré ekologické faktory. Sú to 
predovšetkým klíma, substrát, reliéf a biotické faktory (potravné vzťahy, konku- 
rencia, vplyv človeka). Okrem toho každý areál je poznačený svojím predchádza- 
júcim vývojom (faktor časový, historický). V zásade možno povedať, že celkový 
areál je primárne podmienený historicky; jeho štruktúru a konkrétny prejav 
v regionálnych či lokálnych podmienkach však možno vysvetliť len ekologickými 
faktormi. 

Pri úvahách o vplyve substrátu je účelné rozdeliť vplyv na chemický a mecha- 
nický. Je všeobecne známe, že bohatosť malakofauny je dosť jednoznačne viazaná 
na obsah vápnika v substráte, pričom najpriaznivejší je uhličitan a menej priazni- 
vý je dolomit (CaMg(C0 3 ) 2 ). Vplyv vápnika môže byť priamy (ovplyvnením 
pH, ako aj v tom zmysle, že napr. vápence svojím spôsobom zvetrávania poskytu- 
jú množstvo úkrytov, kým rozpad dolomitov je z tohto hľadiska menej vhodný) 
alebo nepriamy. V súčasnosti totiž prevláda názor, že vápnik potrebný na stavbu 
ulity mäkkýše nezískavajú priamo, ale z rastlinnej potravy. 

Popri mechanických vplyvoch sa substrát uplatňuje aj svojimi fyzikálnymi 
vlastnosťami — napr. schopnosťou pohlcovať a odovzdávať teplo i priepustnosťou 
pre vodu. Tieto vlastnosti substrátu sa vzájomne viažu, čo môže viesť k nespráv- 
nemu hodnoteniu ekologických nárokov istého druhu. Napr. rod Helicella nie je 
xerofilný, ale termoŕilný. Silne teplomilný a svetlomilný je napríklad Monacha 
cartusiana (M u 11.). 

Substrát sa uplatňuje ďalej prostredníctvom pôdy a vegetácie. Poznáme viace- 
ré druhy priamo terikolné {Ceciliodes, Oxychilus inopinatus (Uličný)), kým iné 
sú k vlastnostiam substrátu indiferentné (najmä arborikolné druhy). 

Reliéf sa uplatňuje sprostredkovane. Strmý reliéf znamená zrýchlený odtok 
vody, obnažovanie čerstvého substrátu a ukladanie živín v mäkko modelovaných 
podmienkach alúvií. V krajnom prípade strmý reliéf zabraňuje vytvoreniu dosta- 
točne hlbokej pôdy, takže sukcesia nedospeje do štádia súvislého vegetačného 
krytu. Výstupy kamenného substrátu v podmienkach vápenatých hornín zname- 
najú stimuláciu rozvoja petroŕilnej malakofauny a refúgium pre niektoré druhy 
pôvodne viazané na organicky chudobný substrát. 

Dôležitým a prevažne priamo pôsobiacim faktorom je vlhkosť. Vzdušná vlh- 

12 


kosť rozhoduje o aktivite mäkkýšov. V suchších podmienkach sa aktivita presúva 
na noc. Rozdiely v rozšírení dvoch príbuzných druhov môže spôsobovať rôzna 
náročnosť na vlhko (napr. Vallonia pulchella (Múll.) je náročnejší druh ako 
V. costata (Múll.)). Nízka relatívna vlhkosť vzduchu bola príčinou ústupu aj 
mnohých, inak na teplo nenáročných druhov v chladných obdobiach kvartéru 
(napr. Carychium minimum Múll.). V minulosti aj v súčasnosti bola vzdušná 
vlhkosť limitujúcim faktorom pri prenikaní subatlantických druhov na východ. 
Niektoré druhy, ktoré v oceánskych podmienkach žijú na relatívne suchých 
biotopoch, pri prenikaní do kontinentálnejších oblastí posúvajú svoje preferen- 
dum na vyslovene mokré biotopy (Succinea oblonga Drap.). Popri vzdušnej vlh- 
kosti je nemenej dôležitá pôdna vlhkosť. 

Limitujúcim faktorom nebýva celkové množstvo zrážok, ale skôr spôsob ich 
rozdelenia počas roka. Aj pri dostatočnom súhrnnom množstve zrážok môžu pre- 
kážať suché obdobia. Nedostatok zrážok v istom období môže kompenzovať do- 
stupná voda pri vysokej podzemnej hladine, ako aj charakter odtoku vody 
z územia. 

Nedostatočná pôdna vlhkosť býva limitujúcim faktorom najmä rozšírenia 
slizniakov ' (Limacidae) a slizovcov (Arionidae), ktoré majú v suchých obdobiach iba 
jednu možnosť ochrany — preniknúť za vlhkom do pôdy. S ohľadom na pomer 
povrchu tela k objemu sú najcitlivejšie malé druhy bezulitných mäkkýšov. Na 
nedostatočnú pôdnu vlhkosť sú však citlivé aj malé schránkové druhy z rodov 
Punctum, Vallonia, Vertigo, ale aj ulitníky s nedostatočnou schránkou (Vitrinidae, 
Daudebardiidae) . 

Rastlinný kryt je dôležitý nielen ako zdroj potravy, ale aj ako habitat. Vý- 
znamnú zložku našej malakofauny tvoria lesné ulitníky (56 druhov lesných 
a ďalších 26 prevažne lesných). Sú umbroŕilné a citlivé na výkyvy teploty. Na- 
opak, svetlomilné druhy sú napr. Vallonia costata (Múll.), V. pulchella (Múll.), 
Ťmncatellina cylindrica (Fér.), Bradybaena fruticum (Múll.), rod Candidula, Helix 
pomatia L. a ďalšie. Mnohé z týchto druhov sa zvyknú mylne pokladať za termofil- 
né, lebo obývajú južné expozície. Príčinou je však to, že takéto polohy majú až 
o 80% viac svetla ako severné (Ant 1963). 

Ak zhrnieme možnosti mapového znázornenia uvedených faktorov v mierke, 
v ktorej sa údaje spracovali (1 : 2 000000), môžeme povedať, že rozhodne nebolo 
možné využiť reliéf (istú perspektívu núka len mapa reliéfovej energie), svetlo 
a biotické faktory. Dajú sa postihnúť druhy pôd (ich prevažné rozšírenie), teplot- 
né pomery (tie sú však z hľadiska mezoklímy a mikroklímy v tejto mierke 
irelevantné) a najmä zrážky, podzemná voda a odtokové pomery. 

V podmienkach skúmanej oblasti úzko súvisí klimatický a historický faktor. 
Opakujúce sa zaľadnenia spôsobovali migráciu na veľkých plochách, alebo aj 
vyhynutie niektorých druhov. Na pochopenie súčasných areálov treba v úvahách 
zohľadniť aspoň posledné (wúrmské) studené obdobie. Nebolo najsilnejšie 
a vzrastajúce množstvo vedomostí o vtedajšej faune postupne koriguje pôvodnú 
predstavu o katastrofálnom dopade šíriaceho sa ľadovca na život u nás. V skutoč- 
nosti ustúpili len druhy lesné, teplomilné a náročné na vlhkosť. Podľa Kleinových 

13 odhadov (Klein 1951 in Ant 1963) na prevažnej časti dnešného Slovenska 
množstvo zrážok tvorilo asi 20 — 30% súčasného množstva; na juhozápadnom 
Slovensku to bolo 30 — 40 %. Priemerná ročná teplota sa pohybovala v rozmedzí 
-4 až 0°C, vegetácia mala kryokratický charakter (arkticko-alpínske nivy). 
Dokázateľne prežilo na našom území okolo 80 druhov mäkkýšov z dnes tu 
žijúcich, okrem toho sa masovo rozšírili druhy, ktoré po ústupe glaciálu u nás vy- 
hynuli, ale žijú v strednej Ázii (Vertigo pseudosubstriata Ložek, Vallonia tenuilab- 
ris (A. Br.)). V pleniglaciáli žili u nás vedľa seba stepné, tundrové a alpínske 
druhy (Ložek 1964, 1973/02). 

Vo vývoji našej malakofauny y holocéne sledujeme pomalý ústup spoločenstiev 
glaciálnych spraší a zväčšovanie druhovej diverzity príchodom náročnejších 
druhov z refúgií v južnejších oblastiach Európy. Hoci možnosť existencie malých 
refúgií i v skúmanej oblasti nie je teoreticky vylúčená, zatiaľ sa nepotvrdila a je 
málo pravdepodobná. Najbližšie refúgiá boli pravdepodobne v juhovýchodnom 
predhorí Alp (Hýria) a na Balkánskom polostrove. Potenciálne refúgium sedmo- 
hradské je zatiaľ sporné. 

Napriek tomu, že holocén je nesporne interglaciálnym obdobím, vyznačuje sa 
niektorými znakmi, ktoré ho odlišujú od ostatných teplých období kvartéru. Je 
to podmienené tým, že len prvých 3000 rokov malo prirodzený priebeh. Kukla 
a Ložek (1961 ) poukázali na to, že v súčasnosti sa tvoria rovnaké hlinopiesky ako 
v anaglaciálnych fázach pleistocénu, ibaže trvajú kratšie následkom intenzívnej 
činnosti edafónu. Skutočný areál vyslovene lesných druhov, ako sú Discus ruderatus 
(Fér.), Clausilia cruciata (S t u d.) a Ruthenica jilograna (Ros s m.), je preto dnes 
oveľa menší ako potenciálny areál, a to aj napriek celkove vhodnej klíme. 
Jednoducho ubudli lesy. Aj postupné ochudobňovanie lesných pôd o vápnik 
spôsobilo zmeny proporcionality v malakocenózach. Rozmohli sa arborikolné 
a na hrabanku viazané druhy na úkor druhov pedofilných (Ložek 1975). Záro- 
veň sa v nížinných polohách obohatených vápnikom úspešne šíria terikolné 
druhy. 

Z toho, čo sme povedali, vyplýva, že areály u nás žijúcich mäkkýšov sú dosť odlišné od ich 
potenciálnych prirodzených areálov a že zmeny, ktoré človek spôsobil v zložení malakofauny, 
značne presahujú rámec bežných predstáv o antropogénnych zmenách našej fauny. 
14 4 Chorologická klasifikácia 
našich mäkkýšov Táto kapitola je aplikáciou všeobecných úvah o areáli na konkrétny materiál 
západokarpatských mäkkýšov. 

V predchádzajúcej kapitole som uviedol, že wúrm u nás prežilo na mieste 
okolo 80 druhov z našej recentnej malakofauny. Toto číslo je skôr pravdepodobné 
minimum ako reálna minulosť, pretože väčšina dokladov sa viaže na sprašové 
oblasti. Pritom mäkkýše mohli prežívať aj v iných podmienkach (napr. v skal- 
ných refúgiách) a dá sa očakávať, že prieskumom vhodných lokalít sa tento počet 
zvýši. V poslednom čase sa to stalo napr. pri druhu Pyramidula rupestris 
(Drap.) (Ložek 1980/05) mimo sprašovej zóny. 

Nedostatok zrážok v periglaciálnych podmienkach mohlo čiastočne kompen- 
zovať topenie ľadu v letnom období. Zdá sa, že aj v strednej Európe boli schopné 
prežiť niektoré z lesných druhov. Hässlein (1960) udáva, že v južnom Nemecku 
prežilo wúrm 30 % dnes tam žijúcich suchozemských druhov, medzi nimi údajne 
dokonca Ena montana (Drap.), Cochlodina orthostoma (Menke) a ďalšie. Ak to 
tak bolo, mohli sa v holocéne rozšíriť k nám pomerne rýchlo podunajskou 
cestou. V opačnom prípade sa stane úvaha o podunajskom migroelemente bez- 
predmetnou. 

Mikroklíma je pre prežitie rozhodujúcejšia ako makroklíma, a to najmä pri 
agrikolných druhoch (pozri ekoelementy) ako Vitrína pellucida (M ú 11.), Pun- 
dum pygmaeum (Drap.) alebo Nesovitrea hammonis Strom. Výskyt lesných dru- 
hov bol limitovaný predovšetkým bezlesím a surovými pôdami. 

Viaceré druhy, ktoré prežili drsné periglaciálne podmienky, boli vlastne nie- 
koľko desaťtisíc rokov viazané stenotopne a zaplatili za to daň v podobe slabej 
schopnosti šíriť sa v zmenených (holocénnych) podmienkach. 

Pokiaľ máme hodnotiť zoogeografickú príslušnosť druhov, ktoré prežili u nás 
wúrm, je na prvý pohľad nápadné, že ide o druhy, ktorých recentné rozšírenie má 
výrazne eurychorný charakter. Okrem niekoľkých výnimiek ide prevažne o ho- 
larktický, palearktický a eurosibírsky geoelement. Pokiaľ ide o ich ekologickú 
charakteristiku, prevládajú (medzi suchozemskými) druhy 5. a 7. skupiny, pre- 
važne agrikolné a patentikolné. 15 4. 1 Migrochronoelementy 

(sensu Kleopov (in: Walter, Straka 1970), zhodnotené a rozdelené podľa Ložeka 
1964, 1980/05 s prihliadnutím na Anta (Ant 1963)). 

Q.1 — Druhy konštantné, ktoré u nás prežili v podmienkach wurmského 
pleniglaciálu. Ak je meno v zátvorke, ide o pravdepodobné, ale nedokázané 
použitie, otáznik označuje sporné, diskutabilné prežitie. 

Valvata cristata Miill., Valvata piscinalis (Mull.), Valvata pulchella (Stud.) 
Lithoglyphus naticoides (C. Pf.), Bithynia leachi (Shep), Aplexa hypnorum (L.) 
Lymnaea stagnalis (L.)?, Lymnaea palustris (Miill.) (zrejme L. occulta (Jack.)) 
Lymnaea truncatula (Mull.), Lymnaea ovata (Drap.), Planorbarius corneus (L.), 
Planorbis planorbis (L.), Anisus spirorbis (L.), Anisus leucostomus leucostomus (Mil- 
let), Anisus vortex (L.), Bathyomphalus contortus (L.) Gyraulus laevis (Aid e r), Gy- 
raulus acronicus (Fér.), Armiger crista (L.), (Hippeutis complanatus (L.)), Segmentina 
nitida (Miill.), Cochlicopa lubrica (Mail.), Pyramidula rupestris (Drap.), Columel- 
la columella (G. v. Martens), (Truncatellina cylindrica (Fér.)), {Vertigo pustila 
Miill.), Vertigo pygmaea (Drap.), (Vertigo substriata (Jeffr.)), Vertigo modesta 
(Say), Vertigo geyeri Lindh., Vertigo alpestris Alder, Orcula dolium (Drap.), 
Granaria frumentum (Drap.)?, (Chondrina clienta (West.)), Pupilla triplicata 
(Stud.), Pupilla muscorum (L.), Pupilla alpicola (Charp.)?, Pupilla sterri (Voith), 
Vallonia costata (Mull.), Vallonia enniensis (Gredler)?, Vallonia pulchella 
(Mull.), Chondrula tridens (Mull.), Succinea oblonga Drap., Oxyloma elegans 
(Risso), Catinella arenaria (Bouch.— Chant.), Punctum pygmaeum (Drap.), 
(Discus ruderatus (Fér.)), Semilimax kotulae (West.) Vitrína pellucida (Mull.)| 
Nesovitrea hammoms Strom, Msovitrea petronella (L. Pf.), Vitrea crystallina 
(Miill.), Z°nitoides nitidus (Mull.), Deroceras reticulatum (Miill.)? Deroceras 

agresie (L.)?, Euconulus fulvus (Mull.), Clausilia parvula Fér.?, Clausilia dubia 
Drap., (Clausilia pumila C. Pf.), (Bradybaena fruticum (Mull.)), Helicopsis striata 
(Mull.), Monachoides vicina (Rossm.)? Pseudotrichia rubiginosa (Schmidt), Per- 

foratella bidens (Gm.), Trichia striolata (C. Pf), Trichia hispida (L.), Euom'phalia 

strigella (Drap.)? Arianta arbustorum (L.), Anodonta cygnea (L.), Anodonta anatina 
(L.), Sphaerium comeum (L.)?, Sphaerium lacustre (Mull.), Pisidium amnicum 

(Miill.)?, Pisidium milium Held, Pisidium subtruncatum Malm., Pisidium nitidum 

J en y s, Pisidium casertanum (Poli), Pisidium hibernicum West. 

Q2 — Druhy migrujúce, význačné pre teplé obdobia, ktoré u nás žili aj 
v niektorom z predchádzajúcich interglaciálov. Sem patrí väčšina (podľa teraj- 
ších vedomostí asi 60 ° j našej recentnej malakofauny. Preto sa obmedzím iba na 
výpočet vedúcich interglaciálnych druhov, ktoré sem patria: 

Truncatellina costulata (Nilsson), T. claustralis (Gredler), (Pagodulina pago- 
dula íDesmoulins)), Discus perspectivus (Mgl.), Pseudalinda stabilis (L. Pf), 
Perforatella dibothrion (K i m.), Dreissena polymorpha (P a 11.). Neďaleko našich hra- 
níc v severnom Maďarsku žijú ešte 3 ďalšie z týchto druhov: Truncatellina callicratis 
(Scacchi), Aegopinella ressmanni (West.) a Hygromia transsylvanica (West.). 

16 Q3 — Migrujúce druhy teplých období známe u nás iba z holocénu (väčši- 
nou mladého holocénu). Sú to meridionálne, mediteránne a subatlantické druhy, 
ktorých výskyt v predchádzajúcich interglaciáloch nieje u nás doložený. Šíria sa 
adventívne {Oxjchilus draparnaudi (B e c k)) alebo prirodzene (napr. stepikolné 
druhy). 

Cecilioides acicula (M ú 11.), Oxjchilus draparnaudi (B e c k), Oxjchilus inopinatus 
(Uličný), Candidula soosiana (J. Wagn.), C. unifasciata (Poiret), Helicella obvia 
(Hartm.), Monacha cartusiana (Múll.). Sú medzi nimi druhy náročné na svet- 
lo {Helicella, Candidula) a terikolné {Cecilioides, Oxjchilus inopinatus). 

Q4 — Druhy ťažko zaraditeľné, pretože vzhľadom na redukovanú schránku 
nechali u nás v minulosti nedostačujúce {Milacidae, Limacidae: chrbtová doštička 
umožňuje väčšinou len určenie do rodu) alebo žiadne {Arionidae) svedectvo. Dá 
sa predpokladať, že viaceré z nich sa šírili adventívne. 

4.2 Migroelementy 

Z toho, že počas chladných období desiatky druhov ustúpili a v interglaciáloch 
sa znova vracali, vyplýva nástojčivá otázka: Ako? Frontálne alebo niekoľkými 
migračnými cestami? V máloktorom prípade dokážeme dať dnes jednoznačnú 
odpoveď, ale podľa nazhromaždených indícií možno vytušiť isté príbuznosti 
a v mnohých prípadoch potom cestu viac alebo menej presne rekonštruovať. Je 
jasné, že pri týchto migroelementoch ( Walter, Straka 1970) vo vzťahu k nášmu 
územiu uvažujeme len o tých druhoch, ktoré u nás neprežili. Konkrétny druh ako 
holocénny rňigrant (nie migroelement!) môže byť na susednom území starousad- 
líkom a naopak. 

Keďže migrácia je proces, ktorý nemusí byť dokumentovaný dokladmi v celom 
časovom a priestorovom rozsahu, pri jej rekonštrukcii berieme do úvahy: 

— refúgium (jeho polohu a charakter) ; 

— fosílne doklady z jednotlivých klimatických fáz holocénu, ktoré pomôžu 
najmä pri pomaly sa šíriacich skupinách; 

— ekologické nároky v korelácii s možnými limitujúcimi faktormi šírenia. 
Môže to byť najmä priestor, v ktorom sa daný druh nemôže rozmnožovať, alebo 
ho prejsť. Pri šírení druhov z balkánskych refúgií je takýmto priestorom pre lesné 
druhy Panónia, pre stepné druhy sú ním Karpaty; 

— charakter recentného šírenia na skúmanom území; 

— pravdepodobný spôsob šírenia. Pri veľkých druhoch postupným spontán- 
nym rozširovaním závislým od vlastnej lokomócie, pri malých druhoch možnosť 
prenosu vetrom alebo vtákmi na malé vzdialenosti. (O prenose na veľké vzdiale- 
nosti tu neuvažujem, pretože potom už ide o výsadok a nie o súvislé šírenie.) 
Najmä pri málo pohyblivých a na substrát viazaných živočíchoch, akými sú 
ulitníky, možno predpokladať, že súčasný areál mohol vzniknúť polycentricky 
ako výsledok šírenia sa druhu viacerými cestami do toho istého priestoru. 

Vzhľadom na reálne možnosti a dostupný, materiál predkladám iba návrh 

17 predbežného triedenia podľa záverečných úsekov migrácie pred vstupom na naše 
územie (znázornené na schéme na s. 18). Keďže tieto označenia predstavujú 
charakteristiku len záverečnej etapy migrácie, neuvažujem napr. o pontickom 
migroelemente, pretože ten sa na naše územie mohol dostať panónskou alebo 
sarmatskou cestou (menej pravdepodobne cez moetickú, t. j. v Moesii sa nachá- 
dzajúcu križovatku i ilýrskou cesto u). R*D D <X5 D=8 O DE D_ 0= S\«D DE P%J "D" 
1. Karpatský migroelement. Jeho komponentmi sú lesné druhy, ktoré sa 
šírili karpatským oblúkom z juhu. Napr. Carpathica calophana (West.), Oxychilus 
orientalis (Cless.), Lehmannia nyctelia (Bgt), Macrogastra latestriata (Schmidt), 
Pseudalinda stabilis (L. Pf.) Helicigona faustina (Rossm.), Monachoides vicina 
(Rossm.), Perforatella dibothrion (K i m.), Trichia bielzi (Schmidt). 

2. Podunajský migroelement. Sem patria lesné druhy, ktoré podľa Häs- 
sleina (1960) mohli v južnom Nemecku prežiť glaciál. Názory na toto refúgium 
sú však nejednotné; viacerí autori (i V. Ložek) ho pre nedostatok dôkazov 
pokladajú za špekuláciu. Ena montana (Drap.), Aegopinella pura (Alder), Coch- 
lodina orthostoma (Menke), Macrogastra plicatula (Drap.), M. ventricosa 
(Drap.), Laciniaria plicata (Drap.), hognomostoma isognomostoma (Schróter) 
a takto mohla byť obsadená aj podunajská časť areálu Cepaea hortensis (M u 11.). 

3. Ilýrsky migroelement predstavujú lesné druhy, ktoré sa u nás vyskytujú 
aj v Podunajsku: Trichia unidentata (Drap.), Monachoides incarnata (M ú 11.), Se- 
milimax semilimax (Fér.), Aegopinella nitens (Mich.), Cochlodina laminata (Mont.). 

4. Panónsky migroelement. Druhy, ktoré sa šírili z balkánskych refúgií, 


a novodobí prisťahovalci: Truncatellina claustralis (Gredler), Rebrina detrita 
(Mull.), Oxychilus inopinatus (Uličný), Tandonia budapestensis (Hazay), Cecilio- 
ides acicula (Mull.), Cepaea vindobonensis (Fér.), Helicella obvia (Menke). 

5. Sarmatský migroelement — cez Ostravsko, prípadne zo severu cez 
Karpaty dolinou Popradu: Vertigo substriata (Jeffr.), Truncatellina costulata 
(Nilsson), Clausilia cruciata Stud., Euomphalia strigella (Drap.), Perforatella bi- 
dens (G m.). 

6. Sliezsky migroelement: Discus rotundatus (Miill.), Arion intermedius 
Normand, Aegopinella nitidula (Drap.), Deroceras praecox Wiktor, Cepaea horten- 
sis (Miill.) (časť areálu), Pisidium parvulum Cless. 

Viaceré druhy prišli pravdepodobne amonodromne, t. j. viacerými cestami, 
napr. Monacha cartusiana (Mull.) (panónsky, dunajsky), Aegopinella nitens 
(Mich.) (dunajsky, ilýrsky), Cecilioides acicula (Miill.) (ilýrsky, panónsky, sar- 
matský), Cepaea vindobonensis (Fér.) (panónsky, ilýrsky). 

Po migrácii je distribúcia v konkrétnom priestore závislá predovšetkým od 
ekológie konkrétneho druhu. Z tohto hľadiska rozdeľujeme mäkkýše na ekoele- 
menty. 4.3 Ekoelementy 

(usporiadané podľa Ložeka, 1964/09 — s malými úpravami a novou latinizova- 

nou terminológiou) 

1 SI Prvý ekoelement: SILVICOLAE. Sú to prísne lesné druhy, ktoré 

len výnimočne vystupujú aj mimo lesa (napr. nad hornou hrani- 
cou lesa) : 

Acicula parcelineata Cless., A. polita Hart., Vertigo pusilla Mull., 
Orcula doliolum (B r u g.), Pagodulina pagodula (Desmoulins), Ar- 
gna bielzi (Rossm.), Acanthinula aculeata (Mull.), Ena montana 
(Drap.), E. obscura (Mull.) Discus ruderatus (Fér.), D. perspecti- 
vus (Mgl.), Arion circumscriptus J o h n s t o n, A. silvaticus Lohm., 
Eucobresia nivalis (Dum. et Mort.), Semilimax semilimax (Fér.), 
Aegopinella pura (Aid.), A. nitens (Mich.), A. epipedostoma 
(Fag.), A. nitidula (Drap.), Oxychilus depressus (Sterki), Oxychi- 
lus orientalis (Cless.), Carpathica calophana (West.), Daudebardia 
rufa (Drap.), D. brevipes (Drap.), Vitrea diaphana (Stud.), 
V. transsy Ivanka Cless., V. subrimata (Reinh.), Bielzia coerulans 
(Bielz), Limax tenellus Mull., Cochlodina orthostoma (Menke), 
C. fimbriata remota Ložek, C. laminata (Mont.), Clausilia cruciata 
Stud., Bulgarica cana (Held), Macrogastra latestriata (Schmidt), 
M. plicatula (Drap.), Pseudalinda stabilis (L. Pf.), Veštia ranojevici 
moravica (B r a b e n e c), V. elata (Rossm.), Ruthenica filograna 
(Rossm.), Fusulus varians (C. Pf.), Hygromia transsylvanica (West.), 
Monachoides incarnata (Mull.), . Perforatella dibothrion (Kim.), Tri- 

19 chia unidentata (Drap.), Edentiella bakowskii (Poliň.), T. bielzi 
(Schmidt), T.filicina (L. Pf.), Helicodonta obvoluta (Miill.), He- 
licigona faustina (Rossm.), Isognomostoma isognomostoma (Schró- 
ter) a. I. holosericum (S t u d.). 
SI (p) Do prvej skupiny patrí u nás aj 5 petrofilných druhov: Deroceras 

fatrense Mácha, Lehmannia macrojiagellata Grossu et Lupu, 
L. marginata (Miill.), L. nyctelia (B g t.) a Helicigona rossmaessleri 
(L. P f.). Medzi SI a SI (p) patrí spolu 56 druhov. 

2 2. skupinu silvikolov tvoria druhy, ktoré žijú prevažne v lese, ale 
môžu žiť aj na iných miestach, najmä v mezoŕilných biotopoch 
(ako sú napr. záhrady a parky) (SIAG — agrikolné silvikoly) 
alebo v kriačinách (SIth — thamnofilné silvikoly), ako aj hygri- 
kolné druhy (SIHG). Sú to teda: 

SI(AG) Discus rotundatus (Miill.), Arion subfuscus (Drap.), Semilimax ko- 

tulae (West.), Oxychilus glaber (Rossm.), Limax cinereoniger 
Wolf, Balea biplicata (Mont.), Bradybeana fruticum (Múll.), Tri- 
chia striolata (C. Pf.), Arianta arbustorum (L.) a Cepaea hortensis 
(Múll.). 

SIth Aegopinella minor (Stab.), Cochlodina cerata (Rossm.) a Helix po- 

matia L. 

SI(HG) Vitrea crystallina (Múll.) a pravdepodobne aj Deroceras rodnae 

Grossu et Lupu. 
Do druhej skupiny silvikolov patrí na skúmanom území 1 5 druhov. 

3 Silne hygrofilné lesné ulitníky žijúce na vlhkých až zamokrených 
miestach lesov (Slh) a malakofauna lužných a močaristých lesov 
(silvicolae inundationis — Sli) patria spolu do tretej skupiny 
tohto ekoelementu. 

Slh Arion intermedius No r m and, Deroceras praecox Wiktor, Clausilia 

pumila (C. P f.), Macrogastra ventricosa (Drap.), M. tumida 
(Rossm.), Veštia gulo (Bielz), V. turgida (Rossm.) Urticicola 
umbrosa (C. Pf.), Monachoides vicina (Rossm.). 

Sli Perforatella bidens (G m.) a pôvodne asi aj Arion rufus (L.). 

Spolu vo všetkých 3 skupinách tvorí v našich podmienkach silvi- 
kolný ekoelement 82 druhov, čo predstavuje 49,4 % všetkých tu 
žijúcich suchozemských ulitníkov. 

■ 

4 Druhý ekoelement: STEPPICOLAE. Tvoria ho druhy žijúce na 
suchých, výslnných miestach, význačných najmä bylinným poras- 
tom a veľmi malým zastúpením drevín. Takéto biotopy majú 
v černozemnej zóne kontinuitu z čias periglaciálu. Ich uchovaniu 
a šíreniu pomohol svojou činnosťou človek. Zahŕňam sem druhy 
príznačné pre nespevnené substráty (napr. spraš), ale aj druhy 
skalnatých stepí, ako aj špecializované druhy vápencových skál. 

20 

Časť z nich prežila wiirm u nás a po ústupe ľadovca si našli 
náhradné stanovištia, druhú časť reprezentujú význačné intergla- 
ciálne druhy, z ktorých viaceré (označené x) sú novodobými 
prisťahovalcami známymi len z holocénu. 

ST Granaria frumentum (D r a p.), Pupilla triplicata (S t u d.), P. sterri 

(Voith), Chondrula tridens (Múll.), Ch. t. eximia (Rossm.). 
x Rebrina detrita (Múll.), x Oxychilus inopinatus (Uličný), x Ceci- 
lioides acicula (Múll.), x Candidula unifasciata (Poiret), x C. so- 
osiana (J. Wagn.), x Helicella obvia (Menke), Helicopsis striata 
(Múll.), Helix lutescens Rossm. 

STp Petroŕilné stepikoly: Pyramidula rupestris (D r a p.), Chondrina clien- 

ta (West.) a Ch. tatrica Ložek. 

ST(SI) žijú i v odpade listov v lesostepných podmienkach: Truncatellina 

costulata (Nilsson), T. claustralis (Gredler), Cepaea vindobonensis 
(Fér.). Do ekoelementu steppicolae patrí u nás 18 druhov. 

5 Tretí ekoelement: PATENTICOLAE. Patria sem 4 skupiny, kto- 
rých spoločným znakom je silvifóbia. 

PT Patentikolnými druhmi v užšom zmysle slova sú: .glaciálny relikt 

Columella columella (G. v. Martens), dalej Truncatellina cylindrica 
(Fér.), Vertigo pygmaea (Drap.), Pupilla muscorum (L.), Vallonia 
pulchella (Múll.), V. excentrica Sterki, Catinella arenaria 
(Bouch. — Chán t.) a Deroceras agreste (L.). 

PTp Do tohto ekoelementu patria ďalej 4 petroŕilné druhy : Spelaeodiscus 

tatricus (Hazay), Alopia bielzii clathrata (Rossm.), Delima ornata 
(Rossm.), Helicigona cingulella (Rossm.) a 

PT(SI) jeden druh, ktorý sa okrajovo môže vyskytnúť aj v podmienkach 

riedkeho zapoja stromov (sady, lesné sute) — Vallonia costata 
(Múll.). 

Tri spomenuté patentikolné ekoelementy zahŕňajú 32 druhov, to 
je 19,3 % suchozemských druhov zistených na skúmanom území. 

SS Ekoelement SILVISTEPPICOLAE je zastúpený jediným dru- 

hom: Euomphalia strigella (Drap.), ktorý žije v kriačinách na 
xerotermných stanovištiach a preniká aj do riedkych hájov. 

6 — 8 Druhy skupín 6 — 8 majú vyhranené nároky s ohľadom na les. Žijú 

sčasti v lesoch, sčasti na otvorených, netienených biotopoch 
a z tohto hľadiska tvoria prechod medzi silvikolnými a patentikol- 
nými druhmi, dajú sa však rozdeliť podľa náročnosti na vlhko. 

. 

6 XC Ekoelement XERICOLAE je na skúmanom území zastúpený 

tromi termofilnými a xerotolerantnými druhmi: Cochlicopa lubri- 
cella (Porro), Tandonia rustica (Mollet) a Monacha cartusiana 
(Múll.). 21 


7 Ekoelement AGRICOLAE zahŕňa 27 väčšinou euryvalentných 
druhov, ktoré možno podľa prevažného výskytu rozdeliť do 3 sku- 
pín. 

AG Agrikolné druhy sensu stricto sú tieto: Cochlicopa lubrica (M ú 11.), 

C. repentina Hudec, Vertigo modesta (S a y), Punctum pygmaeum 
(Drap.), Arion fasciatus (Nilsson), A. hortensis (Fér.), Vitrína 
pellucida (M ú 11.), JVesovitrea hammonis Strom, Oxychilus cellarius 
(Miill.), Oxychilus draparnaudi (Beck), Vitrea contracta (West.), 
Boettgerilla pallens Simr., Tandonia budapestensis (Hazay), Deroce- 
ras reticulatum (Múll.) Euconulus fulvus (Miill.), Trichia lubomir- 
skii (Šlós.), T. hispida (L.). 

Ap Na nekrytých i tienených skalách žijú petrofilné agrikoly Balea 

perversa (L.) a Clausilia parvula Fér. 

Sip Agrikoly z tejto skupiny žijú tak na skalách, ako aj v lese: Vertigo 

alpestris Alder, Orcula dolium (Drap.), Abida secale (Drap.), Li- 
max flavus L., L. maximus L., Clausilia dubia Drap., Laciniaria pli- 
cata (Drap.) a Helicigona lapicida (L.). 

8 HG Ekoelement HYGRICOLAE tvoria druhy, ktoré napriek svojej 

veľkej náročnosti na vlhko nie sú bezprostredne viazané na vodu, 
prípadne močaristý biotop. Sú to: Carychium tridentatum (Ris- 
so), Columella edentula (Drap.), Vertigo angustior Jeffr., V. sub- 
striata (Jeffr.), Vallonia declivis Sterki, Succinea oblonga (L.), JVe- 
sovitrea petronella (L. Pf), Deroceras laeve (Múll.), Deroceras sturanyi 
(Simr.), Trichia villosula (Rossm.). Spolu 10 druhov. 

9 RP Ekoelement RIPICOLAE. Druhy s vysokými nárokmi na vlh- 

kosť. Obývajú mokrade a brehy vôd. Patrí sem 12 druhov: Cary- 
chium minimum Múll., Cochlicopa nitens (Gali.), Vertigo antivertigo 
(Drap.), V. moulinsiana (Dupuy), V. geyeri Lindh., Pupilla al- 
picola (Charp.), Vallonia enniensis (Gredler), Succinea putris 
(L.), Oxyloma elegans (Risso), £onitoides nitidus (Múll.), Euconu- 
lus alderi (G r a y), Pseudotrichia rubiginosa (Schmidt). 


Druhy drymadiaforné (6 — 9: indiferentné k lesu) tvoria 31,3 % 
našej suchozemskej malakofauny (spolu 52 druhov). Ak ich pripo- 
čítame k lesným druhom, zistíme, že 80 % našich suchozemských 
ulitníkov sa môže vyskytovať v lese. 


10 Vodné mäkkýše možno zhrnúť do 4 základných a niekoľkých 

hybridných ekoelementov. Sú to (spolu 67 druhov) : 
RIVICOLAE (RV) — druhy tečúcich vôd, 
STAGNICOLAE (SG) — druhy stojatých vôd, rybníkov, prie- 
kop, 
PALUDICOLAE (PD) — druhy zarastajúcich bažín a močiarov, 

22 ktoré môžu mať periodický charakter (paludicolae temporariofi- 

lae — PDt a 

FONTICOLAE (FN) — druhy žijúce v prameňoch. 
RV: Theodoxus transversalis (C. P f.), T. danubialis (C. P f.), Valvata na- 

ticina (Menke), Lithoglyphus naticoides (C. Pf.), Fagotia acicularis 

(Fér.), F. esperi (Fér.)?, Unio pictorum (L.), U. crassus Phil., 

Pseudanodonta complanata (Rossm.), Pisidium amnicum (Miill.), 

P. supinum Schmidt. 
RV-PDt: Pisidium personatum Malm., P. casertanum (Poli). 
RV(SG): Anodonta anatina (L.), Pisidium henslowanum (Shep.), P. nitidum 

Jenyns, P. tenuilineatum Stel., Dreissena polymorpha (Pall.). 
SG(RV): Lymnaea turricula (Held), Anodonta cygnea (L.), Sphaerium corneum 

(L.), Ferrissia wautieri (M i r.). 
SG-RV: Valvata piscinalis (Miill.), Bithynia tentaculata (L.), Physa acuta 

Drap., Lymnaea peregra (Miill.), Unio tumidus Phil., Sphaerium 

rivicola (Lam.), Pisidium milium (Held), P. subtruncatum Malm, 

P. moitessierianum Palad. 
SG-PD: Viviparus contectus (Millet), Anisus vortex (L.), Bathyomphalus con- 

tortus (L.), Gyraulus acronicus (Fér.). 
SG(PD): Viviparus acerosus (B g t). 
RV(FN) : Ancylus fluviatilis M u 1 1. 
PD: Valvata cristata Miill., Bithynia leachi (Shep.), Planorbis planorbis 

(L.), Anisus leucostomus septemgyratus (Rossm.), Gyraulus riparius 

(West.), Segmentina nitida (Miill.), Sphaerium lacustre (Miill.), 

Pisidium pseudosphaerium Jutting et Kuiper. 
PDt: Valvata pulchella (S t u d.), Aplexa hypnorum (L.), Anisus spirorbis 

(L.), A. leucostomus leucostomus (Millet), Pisidium obtusale (Lam). 
FN: Bythinella austriaca (Frauenf.), Belgrandiella slovenica Lož e k et 

B r t e k, Sadleriana pannonica (Frauenf.), 
SG: Physafontinalis (L.), Lymnaea stagnalis (L.), L. corvus (Gm.), L. auri- 

cularia (L.), Planorbarius corneus (L.), Planorbis carinatus (Miill.), 

Anisus vorticulus (Troschel), Gyraulus albus (Miill.), G. laevis 

(Alder), Armiger crista (L.), Hippeutis complanatus (L.), Acroloxus 

lacustris (L.), Pisidium hibernicum West. 
SG-PD(-t): Lymnaea truncatula (Miill.) 

Vodné druhy na skúmanom území predstavujú 28,8 % všetkých druhov mäk- 
kýšov. 4.4 Areotypy (Choroelementy) 

Kombináciou historických príčin (migro(chrono)-elementy) a vhodnosti adaptá- 
cie na konkrétne podmienky prostredia vzniká recentný areál, ktorý môžeme 
charakterizovať geograficky. So vzrastajúcou vzdialenosťou od refúgia zvyčajne 

23 klesá adaptabilita druhu. Príznakom je, že druh tam nevytvára ekotypy a uchy- 
ľuje sa na náhradné stanovištia. V Karpatoch napr. Balea pewersa (L.), ktorý tu 
na východnej hranici svojho rozšírenia žije prevažne na hradných ruinách (regio- 
nálna stenotopia). Druhy, ktoré prenikli príliš rýchlo na veľké vzdialenosti (napr. 
výsadky), zvyčajne nie sú schopné obsadiť susedné, čo aj len málo odlišné eko- 

systémy. 

Veľkoplošný popretŕhaný areál s ohľadom na kvartérne klimatické periódy je 

charakteristický pre: 

1 . Druhy široko rozšírené v periglaciálnych podmienkach, ktoré nastupujúce 
, oteplenie a zvyšujúca sa vlhkosť z areálu nevytlačili, ale ho rozdrobili (glaciálne 

relikty ako Columella columella (G. v. Márt.). 

2. Druhy, ktoré sčasti prežili v periglaciálnom priestore, sčasti tento priestor 
opustili a vracali sa doň v holocéne, ale nedošlo už k spojeniu (napr. Isognomostoma 
isognomostoma (Schróter), Aegopinella epipedostoma (Fag.)). 

3. Druhy, ktoré sa rozšírili po ústupe ľadovca, ale začiatkom atlantiku ustupu- 
jú a zanechávajú za sebou ostrovovitý areál (Discus ruderatus (Fér.), Clausilia 
cruciata Stud.). Tento typ areálu býva často označovaný za boreálno-alpský, 
alebo dokonca boreálno-alpínsky. Už niekoľko desaťročí sa vedú spory o tom, či 
je prívlastok „boreo-alpínsky" synonymom pre glaciálny relikt, alebo nie. Preto 
som v nasledujúcom systéme areotypov prihliadol na pôvodné rozšírenie takýchto 
druhov, podľa toho zaradil do isiého areotypu a doplnil charakteristikou týkajú- 
cou sa distribúcie v rámci areálu: montánno-boreálna distribúcia, alpsko-boreál- 
na distribúcia. 

Keďže areotypové charakteristiky sa robia väčšinou na základe publikovaných 
prác iných autorov (málokto má priamu skúsenosť s druhom v celom jeho areáli), 
preberajú sa aj chyby a jeden druh rozliční autori charakterizujú rozlične. Napr. 
Clausilia parvula Fér. je podľa Lichareva komponentom stredoeurópskeho areo- 
typu, podľa Bábu areotypu alpsko-karpatského (Licharev 1962, Bába 1982). 

S ohľadom na to, čo som povedal o prekážkach pri šírení sa druhu, zaviedol 
som charakterizačnú predponu „peri-", ktorá vystihne podstatu stručnejšie ako 
detailný opis. Tak Discus perspectivus (Mgl.) je druhom s peripanónskym rozší- 
rením (lebo práve tomuto priestoru sa musel vyhnúť) a Helix lutescens Rossm. 
je perikarpatským druhom (u iných autorov, najmä poľských, označený ako 
dácko-podolský) . 

Areotypy ( Choroelementy ) 

(spracované podľa: Ant (1963), Damjanov, Licharev (1975), Ehrmann (1956), 
Grossu (1955, 1956), Klemm (1973), Licharev (1962), Licharev, Rammeľmejer 
(1952), Licharev, Wiktor (1980), Ložek (1956/02, 1964), Piechocki (1979), 
Riedel, Wiktor (1974), Starobogatov (1970), Šilejko (1978), Wiktor (1973), 
Zilch, Jaeckel (1962), Žadin (1952)) 

I. Skupina EURYCHORNÝCH AREOTYPOV 

a — Eurychorný areotyp s. str.: Arion fasciatus (Nilsson) -- európsky, za- 

-24 vlečený do Sev. Ameriky, Deroceras reticulatum (M u 11.) — takmer koz- 
mopolit, pôvodne európsky, Boettgerilla pallens Si m r. — stredoeurópsky, 
východoeurópsky, stredoázijský (pôvodne zakaukazský), Limax maximus L. 
— pôvodne mediteránny?, Pisidium casertanum (Poli) — kozmopolit. 

b — Holarktický areotyp: Aplexa hypnorum (L.), Physa fontinalis (L.), Lymnaea 
stagnalis (L.), L. palustris (Miill.), L. truncatula (Múll.), Gyraulus albus 
(Múll.), G. laevis (Alder), G. acronicus (Fér.), Armiger crista (L.), Coch- 
licopa lubrica (Mull.), C. lubricella (Po r r o), Columella edentula (D r a p.), 
C. columella (G. v. Márt.), Vertigo pygmaea (D r a p.), Pupilla muscorum 
(L.), Vallonia costata (Múll.), V. pulchella (Miill.), V. excentrica Sterki, 
Zonitoides nitidus (Mull.), Deroceras laeve (Miill.), Euconulus fulvus 
(Miill.), Sphaerium lacustre (Mull.), Pisidium henslowanum (S h e p.), 
P. subtruncatum Malm, P. nitidum Jeny n s, Pisidium obtusale (L a m.), Pi- 
sidium milium (Held). 

c — Palearktický areotyp: Valvata cristata Mull., V. piscinalis (Mull.), Bithy- 
nia tentaculata (L.), B. leacki (S h e p.), Lymnaea corvus (G m.), L. auricularia 
(L.), L. peregra (Mull.), L. turricula (Held), Planorbis planorbis (L.), Ani- 
sus spirorbis (L.), A. leucostomus (Millet), Bathyomphalus contortus (L.), 
Hippeutis complanatus (L.), Segmentina nitida (Miill.), Acroloxus lacustris 
(L.), Vertigo antivertigo (Drap.), V. geyeri Linh., V. modesta (Say), V. al- 
pestris Alder, Pupilla sterri (Voith) (alpínske obmedzenie), Vallonia de- 
clivis Sterki? Oxyloma elegans (R i s so), Punctum pygmaeum (Drap.), Discus 
ruderatus (Fér.), Vitrína pellucida (Miill.), Mesovitrea hammonis Strom, 
Sphaerium corneum (L.), Pisidium amnicum (Miill.), P. supinum Schmidt. 

II. skupina EUROSIBÍRSKYCH AREOTYPOV 

a — Eurosibírsky areotyp: Valvata pulchella (Stud.), Carychium minimum Mull., 
Planorbarius corneus (L.), Anisus vortex (L.), A. vorticulus (Troschel), Suc- 
cinea putris (L.), S. oblonga Drap., Mesovitrea petronella (L. Pf.), Pseudotri- 
chia rubiginosa (Schmidt), Anodonta cygnea (L.), A. anatina (L.), Pisidium 
personatum Malm. 

b — Európsko-západosibírsky areál : Viviparus contectus (Millet) 

c — Východoeurópsky-západosibírsky areál: Anisus leucostomus septemgyratus 
(Rossm.) 

d — Severoeurópsko-sibírsky areál: Gyraulus riparius (West.). 

e — Európsky areotyp: Carychium tridentatum (R i s so), Planorbis carinatus 
(Mull.), Ancylus ftuviatilis Mull., Cochlicopa nitens (Gali.), Truncatellina 
cylindrica (Fér.), Vertigo angustior Jeffr., V. pusilla Múll., Ena obscura 
(Múll.), Arion silvaticus Lohm., A. subfuscus (Drap.), Aegopinella pura 
(Alder), Vitrea crystallina (Múll.), V. contracta (West.), Deroceras agreste 
(L.), D. sturanyi (Simr.), Lehmannia marginata (Múll.), Limax cinereoniger 
Wolf, L. flavus L. (pôvodne mediteránny), L. tenellus Múll., Cochlodina 
laminata (Mont.), Macrogastra ventricosa (Drap.), M. plicatula (Drap.), 
Bradybaena fruticum (Múll.), Trichia hispida (L.), Unio tumidus Phil., U. 

25 pictorum (L.), U. crassus Phil., Pseudanodonta complanata (Rossm.), Pisi- 
dium moitessierianum Palad., P. tenuilineatwn S tel. 
f — Západopalearktický areál: Acanthinula aculeata (Mull.). 

III. Skupina ZÁPADOEURÓPSKYCH AREOTYPOV 

a — Západoeurópsky areotyp: Oxychilus draparnaudi (B e c k), Candidula unifas- 
ciata (Poiret), Cepaea hortensis (M ú 11.), Arion intermedius Normand, A. 
hortensis Fér. 

b — Stredo-západoeurópsky areotyp: Discus rotundatus (Mull.), Helicigona la- 
picida (L.), Pisidium pseudosphaerium Jutting et Kuiper, Arion rufus 
(L.), Oxychilus cellarius (Mull.), Trie hia s trio lata (C. Pf.). 

c — Atlantický areotyp: Catinella arenaria (Bouch. — Chant.), Balea perver- 
sa (L.). 

IV. Skupina STREDOEURÓPSKYCH AREOTYPOV 

a — Stredoeurópsky areotyp: Acicula polita Hartm., Ena montana (Drap.), 
Aegopinella nitens (Mich.), A. epipedostoma (Fag.)?, Clausilia parvula Fér., 
C. dubia Drap., Laciniaria plicata (Drap.), Bulgarica cana (Held), Heli- 
copsis striata (Mull.), Monachoides incarnata (Mull.), Isognomostoma isogno- 
mostoma (Schróter), (Ferrissia wautieri (Mir.)?, Deroceras rodnae Gros- 
su et Lupu?). 

b — Stredo-východoeurópsky areotyp: Truncatellina costulata (Nilsson), 
Euomphalia strigella (Drap.), Sphaerium rivicola (Lam.). Sem patria aj 
Clausilia eruciata Stud. a Vertigo substriata (Jeffr.), ktoré majú v rámci 
areálu montánno-boreálnu distribúciu. 

c — Stredoeurópsko-sarmatský areál: Perforatella bidens (G m.). 

d — Stredo-severoeurópsky areotyp: Arianta arbustorum (L.), Arion circumseriptus 
Johnston, Pisidium hibernicum West. (alpsko-boreálna distribúcia), 
Euconulus alderi (G r a y). 

e — Stredo-juhovýchodoeurópsky areotyp: Oxychilus glaber (Rossm.), Helix 
pomatia L., Oxychilus depressus (Sterki). 

f — Moeticko-stredoeurópsky areotyp: Tanclonia budapestensis (Hazay), Ba- 
lea biplicata (Mont.). 

g — Baltsko-dácko-stredoeurópsky areotyp: Cochlodina orthostoma (M en k e), 
Ruthenica filograna (Rossm.), Clausilia pumila C. Pf. 

h — Mediteránno-stredoeurópsky areotyp: Aegopinella minor (S t a b.) (obme- 
dzený submediteránne), Tandonia rustica (Millet). 

i — Alpsko-stredoeurópsky areál: Semilimax semilimax (Fér.). 

j — Peripanónsky areál: Discus per spectivus (Mgl.). 

V. Skupina KARPATSKÝCH AREOTYPOV 

a — Karpatský areotyp: Acicula parcelineata Cless., Argna bielzi (Rossm.), 
Oxychilus orientalis (Cless.), Vitrea transsylvanica (Cless.), Bielzia coerulans 26 (Bielz.), Cochlodina cerata (Rossm.), Macrogastra tumida (Rossm.), Veš- 
tia gulo (Bielz), V. elata (Rossm.), V. turgida (Rossm.), Monachoides 
vicina (Rossm.), Perforatella dibothrion (Kim.), Edentiella bqkowskii (Po- 
li ň.), Helicigona faustina (Rossm.). 

b — Alpsko-karpatský areotyp: Pupilla alpicola (C h a r p.), Eucobresia nivalis 
(Dum. et Mort.), Semilimax kotulae (West.). 

c — Alpsko-západokarpatský areotyp: Orcula dolium (D r a p.), Fusulus varians 
(C. Pf.), Trichia unidentata (Drap.). 

d — Východoalpsko-karpatský areál: Bythinella austriaca (Frauenf.). 

e — Východoalpsko-západokarpatský areál: Urticicola umbrosa (C. Pf.). 

f — Balkánsko-subkarpatský areál: Oxychilus inopinatus (Uličný). 

g — Balkánsko-karpatský areál : Lehmannia nyctelia (B g t) . 

h — Západokarpatský areotyp: Sadleriana pannonica (Frauenf.), Chondrina 
tatrica Ložek, Spelaeodiscus tatricus (Hazay), Alopia bielzii clathrata 
(Rossm.) (len Zádielska dolina), Candidula soosiana (J. Wagn.), Plicute- 
ria lubomirskii (Šlós.), T. villosula (Rossm.), Helicigona cingulella 
(Rossm.), H. rossmaessleri (L. Pf), Deroceras fatrense Mácha. 

i — Sudetokarpatský areotyp: Lehmannia macrqflagellata Grossu et Lupu. 

j — Sudeto-západokarpatský areotyp: Deroceras praecox Wiktor, Veštia rano- 
jevici moravica (Brabenec). 

k — Východokarpatský areotyp: Carpathica calophana (West.), Trichia bielzi 
(Schmidt). 

1 — Baltsko-karpatský areál: Macrogastra latestriata (Schmidt). 

m — Perikarpatský areál: Helix häescens Rossm. 

VI. Skupina ALPSKÝCH AREOTYPOV 

a — Alpský areotyp: Pagodulina pagodula (Desmoulins), {Isognomostoma holo- 

sericum (Stud.) — presnejšie: Alpy, Český masív, Západné Karpaty), 
b — Východoalpský areotyp: Delima ornata (Rossm.), Trichia filicina (L. Pf). 
c — Alpsko-juhovýchodoeurópsky areál: Chondrina clienta (West.). 
d — Mediteránno-alpský areál: Pyramidula rupestris (Drap.) 
e — Západoeurópsko-alpský areál: Abida secale (Drap.). 

VII. Skupina PONTICKÝCH AREOTYPOV 

a — Pontický areotyp: Lithoglyphus naticoides (C. P f), Fagotia acicularis (Fér.), 

F. esperi (Fér.), Helicella obvia (Menke). 
b — Ponticko-kaspický areál: Dreissena polymorpha (Pall.). 
c — Mediteránno-pontický areál: Theodoxus danubialis (C. Pf). 
d — Ponticko-baltský areál: Valvata naticina (Menke). 
e — Ponticko-panónsky areál: Cepaea vindobonensis (Fér.). 
f — Podunajský areotyp: Theodoxus transversalis (C. Pf), Viviparus acerosus 

(B g t), Trichia striolata danubialis (Cless). 

27 VIII. Skupina MERIDIONÁLNYCH AREOTYPOV 

a — Stredoeurópsko-meridionálny areotyp: Truncatellina claustralis (Gred- 
ler), Orcula doliolum (B r u g.), Granaria frumentum (D r a p.), Pupilla tripli- 
cata (S t u d.), Vallonia enniensis (Gredler), Rebrina detrita (M u 11.), Ceci- 
lioides acicula (Mull.), Helicodonta obvoluta (Mull.), Daudebardia brevipes 
(Drap.), D. rufa (Drap.). 

b — Alpsko-meridionálny areotyp: Vitrea diaphana (S t u d.), V. subrimata 
(Reinh.). 

c — Atlanticko-meridionálny areál: Vertigo moulinsiana (Dupuy). 

d — Ponticko-meridionálny areál: Chondrula tridens (M ú 11.). 

IX. Skupina MEDITERÁNNYCH AREÁLOV 

a — Mediteránny areál: Physa acuta Drap. 

b — Atlanticko-mediteránny areál: Monacká cartusiana (Mul L). 

Systémy charakteristík, ktorými sme sa doteraz zaoberali, možno použiť na 
postihnutie výskytu istého druhu v časti jeho areálu len obmedzene. Na takýto 
účel je adekvátnejšie použiť kombináciu viacerých charakteristík. Vystavujeme 
sa tým síce nebezpečenstvu, že vzhľadom na neúplné vedomosti postihneme 
symptómy rozšírenia a podstatu nevystihneme (najmä pre spomínaný synergiz- 
mus), jednako toto riziko nesmie byť príčinou rezignácie. 4.5 Regiotypy 


Na základe doteraz diskutovaných charakteristík a limitujúcich faktorov čiastko- 
vých areálov (regionálov) podarilo sa mi rozdeliť tri štvrtiny našich mäkkýšov do 
23 regionálnych syntetických typov rozšírenia, ktoré som nazval regiotypmi. 
Nezaradených ostalo 6 druhov s príliš malým počtom známych nálezísk (Gyraulus 
riparius (West.), Ferrisia wautieri (M i r.), Vallonia declivis Sterki, Tandonia rusti- 
ca (Milí e t), Pisidium moitessierianum Palad. a P. pseudosphaerium Jutting et 
Kuiper) a 43 prevažne eurychorne rozšírených druhov nevykazujúcich nija- 
ký výraznejší typ distribúcie. V budúcnosti sa iste podarí systém spresniť a doplniť 
o viaceré teraz nezaradené druhy. 

Podľa prevažujúcej významnosti niektorého z faktorov pri vytvorení regiotypu 
pri našich suchozemských mäkkýšoch možno hovoriť o 

— klimatogénnych regiotypoch (I. a II. skupina), 

— substrátogénnych regiotypoch (III. skupina), 

— migrochronogénnych regiotypoch (IV., V., VI., VIL, VIII. skupina), 

— antropogénnych regiotypoch (IX. skupina). 

Vodné mäkkýše, ktorých rozšírenie prvé dva faktory ovplyvňujú len veľmi 
málo, ba vzhľadom na špecifitu a relatívnu krátkosť pôsobenia to isté možno 
povedať aj o štvrtom faktore, boli roztriedené len symptomaticky v rámci posled- 
nej skupiny (X). Charakteristické je, že takmer polovica z nich prežila wúrmský 

28 glaciál a skoro dve tretiny týchto druhov majú eurychorný areotyp, čo pocho- 
piteľne sťažuje vytvorenie klasifikácie podľa regiotypov. 

Vydelenie regionálov ako častí areálov vztiahnutých na konkrétnu oblasť 
robím na účely praktického využitia najmä v krajinných bioindikáciách. Nie 
všade sa podarilo preniknúť od konštatovania symptómov rozšírenia k stanoveniu 
príčin. To je úloha ďalšieho štúdia, takže nasledujúcu klasifikáciu treba pokladal len za 
prodromus. 

L skupina: regiotypy charakterizovatelné nárokmi na vlhko. Patrí sem 
6 regiotypov, pri ktorých možno ich rozšírenie dať do súvislosti s klimatickými 
faktormi. Na hrubú orientáciu sme vzali do úvahy index zavlaženia v mesiacoch 
apríl— september (podľa Končeka in: Gôtz 1966) počítaný podľa vzorca 

I = -+r- 10/- (30 + v 2 ), 
2 

kde Ä je suma zrážok vo vegetačnom období (IV.— IX.), r je kladná odchýlka 
od množstva zrážok 105 mm v zimných mesiacoch (XII. — II.), na záporné sa 
neberie ohľad, í je priemerná teplota vegetačného obdobia v °C a v je priemerná 
rýchlosť vetra (m/s) o 14. h meraná počas vegetačného obdobia. 

Ďalej som zohľadňoval rovnomernosť zrážok vyjadrenú priemerným počtom 
dní, v ktorých množstvo zrážok je väčšie ako 1 mm, podobne, ako aj minimálny 
špecifický odtok (podľa Duba in: Lukniš 1972), ktorý reprezentuje rozdelenie 
zásob podzemných vôd v čase ich najmenšej výdatnosti. 

/. Irigačný regiotyp: tvoria ho regionály 23 silvikolných a 1 vodného 
druhu. Tieto druhy sa nevyskytujú v našich veľkých nížinách. Ich výskyty sa 
dobre prekrývajú s oblasťou s kladnými hodnotami indexu (veľmi vlhká až 
mierne vlhká klimatická podoblasť). (Druhy označené + majú ťažisko výskytu 
v centrálnej karpatskej oblasti, x ťažisko v centrálnych Karpatoch a Beskydách, 
druhy označené - majú ťažisko po obvode centrálnych Karpát.) : 

x Bythinella austriaca (Frauenf.), Acicula polita Hartm., Vertigo pusilla 
Múll., Acanthinula aculeata (Múll.), Ena montana (Drap.), E. obscura (Múll.), 
- Discus perspectivus (Mgl.), Arion silvaticus Lohm., Aegopinella epipedostoma 
(Fag.) A. pura (Alder), - Daudebardia brevipes (Drap.), - D. rufa (Drap.), 
+ Oxychilus depressus (Sterki), Vitrea diaphana (Stud.), + V. subrimata 
(Reinh.), Bielzia coerulans (Bielz), Lehmania marginata (Múll.), Limax cinereoni- 
ger Wolf, L. tenellus Múll., Macrogastra plicatula (Drap.), Ruthenica filograna 
(Rossm.), Helicigona faustina (Rossm.), - Helicodonta obvoluta (Múll.), Isogno- 
mostoma isognomostoma (Schrôter). Druh x Cochlodina orthostoma (Menke) 
tvorí prechod k nasledujúcemu náročnejšiemu regiotypu, kde pripomína rozšíre- 
nie druhov Discus ruderatus (Fér.) a Bulgarica cana (Held). 

2. Hygrofilný regiotyp tvoria regionály 1 1 lesných alebo prevažne lesných 
druhov (1 SI, 2 SI(AG), 3 Sli) a 1 hydrikolného druhu. Sú náročné na rovnomer- 
nosť zrážok a ich výskyt pokrýva oblasť, ktorá má ročne aspoň 100 dní so 

29 zrážkami 1 mm a vyššími, ojedinelé výnimky v oblasti Slovenského raja možno 
vysvetliť zásobou podzemnej vody, lebo práve tam, napriek menšiemu počtu 
uvedených dní, je minimálny špecifický odtok aspoň 1 l/s. Výnimkou je prstovitý 
izolát Malých Karpát, z ktorého sa tieto druhy stiahli. Tri z nich ( + ) žili vo 
vlhkom atlantiku aj v Malých Karpatoch. Dnes im už malokarpatské podmienky 
nevyhovujú, ale vyskytujú sa ešte v predsunutých južných výbežkoch tohto 
regiotypu, kde väčšina ostatných už nežije: 

Acicula parcelineata Cless., Argna bielzi (Rossm.), + Discus ruderatus (Fér.), 
+ Eucobresia nivalis (D u m. et M or t.), Semilimax kotulae (West.), Vitrea trans- 
sylvanica (Cless.), + Bulgarica cana (Held), Clausilia cruciata Stud., Macrogas- 
tra latestriata (Schmidt), M. tumida (Rossm.), Veštia gulo (Bielz), Trichia vil- 
losula (Rossm.). 

3. Východný regiotyp tvoria regionály 5 druhov, ktoré by sme mohli rozde- 
liť do dvoch predchádzajúcich regiotypov s tým obmedzením, že sa vyskytujú len 
v ich východnej polovici, čo má migroelementárne príčiny. Vydeľujem ich do 
samostatného typu preto, že majú spoločné tieto vlastnosti: všetky sú silvikoly 
1 . skupiny a patria do karpatského migroelementu. Ďalej je zaujímavé, že prípad- 
né zadelenie do predchádzajúcich dvoch regiotypov jednoznačne koreluje s ich 
hodnotou ako interglaciálnych indikátorov. Pseudalinda stabilis (L. Pf.) a Perfo- 
ratella dibothrion (K i m.) sú vedúcimi druhmi interglaciálov a patrili by do iri- 
gačného regiotypu, kým Carpathica calophana (West.), Oxychilus orientalis 
(Cless.) a Trichia bielzi (Schmidt) sú význačnými druhmi interglaciálov 
a zapadajú do hygrofilného regiotypu. 

4. Regiotyp velmi vlhkej podoblasti tvoria regionály 3 silvikolných 
a 1 hygrikolného druhu, žijúcich v oblasti, ktorej index zavlaženia má hodnoty 
+ 120 a vyššie. Nepočetné výnimky ležia všetky v dažďovom tieni Vysokých 
Tatier, kde napriek nižšiemu indexu zavlaženia je minimálny špecifický odtok 
vyšší ako 1 l/s. Tento regiotyp sa s istými nepresnosťami v oblasti Liptova, 
čergovského Minčola a východnej časti Slovenského rudohoria kryje aj s rozlože- 
ním jarných zrážok vyšších ako 200 mm: Nesovitrea petronella (L. P f.), Lehman- 
nia macroflagellata Grossu et Lupu, Fusulus varians (C. Pf.), Isognomostoma holo- 
sericum (Stud.) 

5. Západný regiotyp tvoria regionály 1 1 druhov, ktoré majú spoločné to, že 
prišli zo západnej Európy a v súvislosti s tým majú miernu väzbu na oceánsku 
klímu. Pre väčšinu z nich prebieha v tej alebo inej časti študovaného územia 
východná hranica areálu, ktorú v súvislosti so vzrastajúcou kontinentalitou len 
ťažko posúvajú (napr. synantropne). Ďalším spoločným znakom je, že v tejto 
hraničnej časti areálu sa vyznačujú prechodom do vlhkejšieho ekoelementu. Tak 
na západe prevažne agrikolné druhy prechádzajú do tretej skupiny silvikolov 
a prenikajú u nás do lesov. V tejto súvislosti som zmenil tradične vymedzený 
areotyp druhu Oxychilus cellarius (Múll.) z európskeho na stredoeurópsky, lebo 
jeho najvýchodnejšie výskyty sa týkajú len vlhkého Pobaltia. 

Viaceré z týchto druhov sa u nás (na hranici areálu) šíria synantropne (Oxy- 

30 chilus draparnaudi (B e c k), Arion rufus (L.)). Tento regiotyp delím na dva pod- 
typy: 

a) ostravský — výskyt obmedzený na oblasť, ktorá má u nás relatívne najoce- 
ánskejšiu klímu (Ostrava/Frýdek-Místek) v okrskoch (Gótz 1966) B 6 — mier- 
ne teplý, vlhký s miernou zimou rovinný a B 9 — mierne teplý, veľmi vlhký, 
pahorkatinový. Len tu žijú Arion intermedius Normand a Aegopinella nitidula 
(Drap.), obidva 1 SI; 

b) podtyp, ktorého východná hranica prebieha (v závislosti od konkrétneho 
druhu) severojužným smerom v oblasti západného, prípadne až stredného Slo- 
venska. Patria sem: Discus rotundatus (Miill.), Arion rufus (L.), Oxychilus cellarius 
(Miill.), Deroceras praecox Wiktor, Balea perversa (L.) a výrazne Cepaea hortensis 
(Miill.). 

6. Regiotyp prevažne lesných starousadlíkov tvoria regionály 6 (resp. 8) 
druhov zo skupín 2 SI a 3 SI, 1 z HG a s istými výhradami sem patrí aj SS — 
Euomphalia strigella (Drap.). Spoločným znakom okrem ekologickej charakte- 
ristiky je aj to, že wiirm prežili u nás, ich areál však nie je rozsiahly, nanajvýš 
európsky. Je to regiotyp pripomínajúci 1-1, ale popri vodných tokoch je rozšírený 
aj do oblasti záporných hodnôt indexu zavlaženia: Carychium tridentatum (Ris- 
so), Vitrea crystallina (M ú 11.), Clausilia pumila C. P f., Veštia turgida (Rossm.), 
Bradybaena fruticum (M ú 11.), Arianta arbustorum (L.), (Monachoides vicina 
(Rossm.)??). Takýto typ rozšírenia majú aj Balea biplicata (Mont.) a Macro- 
gastra ventricosa (Drap.), ich výskyt z wúrmu však doteraz nebol doložený. 

II. Subkontinentálny regiotyp. Sem patriace druhy sa u nás vyhýbajú 
vysokým polohám, nie však pre termoŕilnosť, ale preto, že nevyhovujú ich sub- 
kontinentálnym nárokom (sú vlhké s malými teplotnými výkyvmi). Najvýraznej- 
šie tento typ vidno na mape 174, pri ostatných je výraznosť trochu zastretá tým, 
že sa vyskytujú vo vnútrokarpatských kotlinách (77 a 90). Patria sem Granaria 
frumentum (Drap.), Chondrula tridens (M ú 11.), (prežili wúrm u nás), Laciniaria 
plicata (Drap.) a „kontinentálne" rozšírený druh Orcula doliolum (Brug.). 

III. skupina: substrátogénne regiotypy. 

/. regiotyp petrofilných druhov tvoria 3 regionály druhov petrofilných 
silvikolov (7 Sip), ktoré prežili wúrm u nás: Vertigo alpestris Aid e r, Orcula do- 
lium (Drap.) a Clausilia dubia Drap. a 2 druhy petrofilných stepikolov: Pyra- 

midula rupestris (Drap.) a Chondrina clienta (West.). 

S istými výhradami sem možno zahrnúť 2 ďalšie stepikolné druhy, ktoré 
vykazujú tento typ rozšírenia, hoci sú to pre nich náhradné stanovištia za sprašo- 
vú step, v ktorej u nás prežili wúrm. V tomto zmysle sú ich výskyty u nás reliktné: 
Pupilla sterri (Voith), P. triplicata (Stud.). 

2. regiotyp argilofilných druhov. Rozšírenie druhu Urticicola umbrosa (C. 
Pf.) u nás sa kryje s výskytom prevažne ílovito-hlinitých (prípadne ílovitých) 
pôd. Úlohu tu pravdepodobne hrá dobré zásobenie minerálnymi látkami a malá 
priepustnosť pre vodu. Takáto závislosť, prípadne zastretá vo svojej výraznosti 

31 kombináciou s iným faktorom, napr. teplotou, by sa mohla azda nájsť aj pri iných 
druhoch (Vallonia enniensis (Gredler)?). S istými výhradami sem predbežne 
zaraďujem aj druh Euconulus alderi (G r a y). 

3. regiotyp aggerofilných druhov (väzba na piesok, spraš, slieň) : Helicopsis 
striata (Mul L), mal optimálne podmienky v skorom holocéne, keď sa šíril. 

5 nástupom lesa získal jeho výskyt reliktný charakter v podobe ostrovčekov 
v černozemnej zóne. 

IV. Ilýrsky lesný regiotyp je charakteristický pre typické lesné druhy 
(1 SI), ktoré sa na rozdiel od ostatných príslušníkov tohto ekoelementu vyskytujú 
aj v podunajských lužných lesoch, ako aj v luhoch Považia a Ponitria (pritom to 
nie sú vyslovene lužné druhy Sli!). Sú menej náročné na pôvodnosť lesa. Vysvet- 
lením ich rozšírenia by mohol byť predpoklad, že sú to druhy, ktoré k nám 
prenikli zväčša ilýrskou (čiastočne aj podunajskou) cestou. Arion subfuscus 
(Drap.), Semilimax semilimax (Fér.), Aegopinella nitens (Mich.), Cochlodina lami- 
nata (Mont.), Monachoides incarnata (Múll.), Trichia unidentata (Drap.). 

V. Južný stepikolný regiotyp. Tento regiotyp je zastúpený regionálmi 

6 stepikolných a 1 xerikolného druhu. Je do istej miery príbuzný typu II., lenže 
ide o holocénne migranty väčšinou novodobého charakteru (nepoznáme ich 
z iných interglaciálov u nás). Truncatellina claustralis (Gredler) a Cepaea vindo- 
bonensis (Fér.) síce žili u nás v eeme (obidva druhy sú však ST(SI) !, kým 
ostatné sem patriace sú ST, resp. 6 XC). Ide teda o regiotyp podmienený eko- 
elementovo (ST) a migroelementovo (panónsky!). Helicella obvia (Menke) (na 
rozdiel od oceánsky vikariantného H. Hala (L.)) je výrazne kontinentálny druh 
a asi preto k nám v eeme neprenikol, hoci bol v Maďarsku (Krolopp 1975). 
Posúdenie jeho areálu komplikuje okolnosť, že je zavliekaný do strednej Európy. 
Takmer všetky druhy tohto regiotypu majú u nás severozápadnú hranicu svojho 
areálu {Cepaea vindobonensis (Fér.) prenikol až do stredného Poľska, obmedzený 
výskyt v Poodrí a Povislí nasvedčuje tomu, že tou istou cestou, ale opačným 
smerom ako k nám prenikli druhy západného regiotypu). Patria sem: Truncatelli- 
na claustralis (Gredler), Z ebrim detrita (M u 11.), Oxychilus inopinatus (Uličný), 
Cecilioides acicula (Mul L), Helicella obvia (Menke), Monacha cartusiana (Múll.). 

VI. Reliktný regiotyp 

/. Regiotyp glaciálnych reliktov je typický pre druhy, ktoré žili u nás vo 
wúrme oveľa početnejšie ako dnes a s nástupom holocénneho oteplenia sa stiahli 
do severnej Európy a do alpínskych polôh v pohoriach strednej Európy (Alpy, 
Karpaty). Majú teda pravé boreálno-alpínske rozšírenie. U nás: Vertigo modesta 
(Say) a Columella columella (G. v. Márt.). Všetky ostatné druhy, aj keď tu 
prežili v pleniglaciálnych podmienkach a ich rozšírenie je u nás v súčasnosti 
obmedzené na reliktné plochy, ale celkový areál má iný charakter, nemožno 
označovať za glaciálne relikty. Zaraďujem ich do podtypu 2. 

2. Regionály iných reliktov. Ich reliktné rozšírenie mohlo vzniknúť tým, že 
prežili v nepriaznivých, ekologicky zúžených podmienkach periglaciálu a po 

32 zmene podmienok už neboli schopné sa šíriť (Veríigo geyeri Lin h., Trichia strio- 
lata (C. Pf.)), alebo si museli s nástupom lesa hľadať náhradné stanovištia na 
skalách (Pupilla sterri (Voith), P. triplicata (Stud.)). Pokiaľ ide o rozdiel v re- 
centnom rozšírení týchto dvoch druhov u nás, vyplýva z toho, že druh Pupilla 
sterri (Voith) našiel refúgium v skalách aj nad hornou hranicou lesa, kým 
P. triplicata (Stud.) nie. Okrem spomenutých druhov sem patria ešte Vertigo 
moulinsiana (Dupuy) (bol oveľa častejší v interglaciáloch i začiatkom holocé- 
nu) a Gyraulus acronicus (Fér.) (Aj Catinella arenaria (Bouch. — Chant.)?). 

VII. Skupina geograficky obmedzených regíotypov 
/. Centrálnokarpatský regiotyp. Zahŕňa regionály ležiace len vo vnútor- 
ných Karpatoch (s prípadným prienikom na severnej hranici do podsústavy 
Západných Beskýd), pričom nezasahujú ani do malokarpatského výbežku a vi- 
horlatského ostrova (možný vplyv okolitých nížin). Tento regiotyp treba považo- 
vať za provizórny do čias, kým sa jeho symptomatickú charakteristiku nepodarí 
nahradiť príčinnými súvislosťami. Patria sem tieto druhy: Chondrina tatrica Lo- 
žek, Pupilla alpicola (Charp.), Deroceras rodnae Grossu et Lupu, Cochlodina 
cerata (Rossm.), Veštia elata (Rossm.), Helicigona cingulella (Rossm.), H. ros- 
smaessleri (L. Pf.) a Edentiella bqkowskii (Poliň). 

2. Regionály predsunutých výskytov. Sú typické pre druhy rozšírené 
mimo skúmaného územia, ktoré sem však zasahujú buď najkrajnejšími výbežka- 
mi súvislého výskytu {Helicigona lapicida (L.)), alebo výsadkami, ktoré sú izolova- 
né a druh sa z nich nešíri (Pagodulina pagodula (Desmoulins), Abida secale 
(Drap.), Delima ornata (Rossm.), Trichia filicina (L. Pf.)). 

3. Endemické regionály. Belgrandiella slovenica Ložek etBrtek, Sadleriana 
pannonica (Frauenf.), Spelaeodiscus tatricus (Hazay), Deroceras fatrense Mácha, 
Alopia bielzii clathrata (Rossm.), Clausilia dubia carpatica Brancsik, C. dubia 
ingenua Hudec etBrabenec, Cochlodina fimbriata remota Ložek, Veštia ranojevi- 
ci moravica (Brabenec), (Candidula soosiana (J. Wagn.)?). 

Vffl. Regiotyp „Helix" 

Napriek tomu, že ide o špecifický problém iba 2 druhov, vzhľadom na svoju 
výnimočnosť si zasluhuje vydelenie do samostatnej skupiny. H. pomatia L., H. lu- 
tescens Rossm. následkom odlišných ekologických nárokov (SIth, resp. ST) 
a pretože ide pravdepodobne aj o príslušnosť k rozličným migroelementom, majú 
u nás ukážkové vikariantné rozšírenie. Tam, kde sa ich areály prekrývajú, napr. 
v Slovenskom krase, oba druhy vikariujú stanovištne. Klimatogénnosť regionálu 
Helix pomatia je zastretá antropogénne, pretože oddávna bol predmetom chovu 
i zberu. 

IX. Regiotyp silne poznačený synantropiou 

V silne pozmenených holocénnych podmienkach je ťažké rozdeliť recentné 
areály na spontánne (prirodzené) a. antropogénne, preto volíme označenie ,,po- 

33 značený synantropiou". S istou výhradou by sme do tejto skupiny mohli zaradiť 
rozšírenie niektorých druhov, ktoré nie sú priamo synantropné, ale bez rozsiah- 
lych antropogénnych zmien v krajine by ich dnešné rozšírenie bolo veľmi ob- 
medzené {Truncatellina cylindrica (Fér.) Vallonia pulchella (M u 11.), V> costata 
(Mull.), Pseudotrichia rubiginosa (Schmidt)), ako aj novodobé imigranty ne- 
známe z predchádzajúcich interglaciálov. Človek týmto apozoontom otvoril 
cestu odlesňovaním, vysušovaním i ovplyvňovaním vývoja pôd. Za synantropné 
(sensu hemerozoa) možno pokladať rozšírenie Arion fasciatus (Nilsson), A. hor- 
tensis Fér., Boettgerilla pallens Simr., Tandonia budapestensis (Hazay), Deroceras 
sturanyi (Simr.), Limaxflavus L., L. maximus L. 

X. Skupina regiotypov vodných mäkkýšov 

V rámci tejto skupiny boli rozdelené regiotypy vodných ulitníkov a lastúrni- 
kov výraznejšie viazaných na nížiny a väčšie vodné toky. Nebolo možné sem 
zaradiť po celom území bežne rozšírené druhy hrachoviek (Pisidium casertanum 
(Poli), P. personatum (Malm) a vodniakov (Lymnaea peregra (Múll.), L. trunca- 
tula (Mull.)). Vodné mäkkýše majú z hľadiska porovnávacej chorológie men- 
šiu indikačnú hodnotu ako suchozemské. Je to dané tým, že väčšina z nich má 
eurychorný areál a aj chladné obdobia v kvartéri ich kvalitu i kvantitu u nás 
ovplyvňovali oveľa menej ako pri suchozemských. 

/. Odersko-vnútrokarpatský regiotyp (druhy rozšírené v Ostravskej 
panve, Pomoraví, Podunajsku i Východoslovenskej nížine, prípadne aj na Považí, 
Ponitrí aj Pohroní): Viviparus contectus (Millet), Valvata cristata Múll., Aplexa 
hypnorum (L.), Physa acuta Drap., P. fontinalis (L.), Lymnaea auricularia (L.), L. 
corvus (Gm.), L. stagnalis (L.), L. turricula (Held), Anisus spirorbis (L.), A. vortex 
(L.), A. vorticulus (Troschel), Armiger crista (L.), Bathyomphalus contortus (L.), 
Gyraulus albus (Múll.), Hippeutis complanatus (L.), Planorbarius corneus (L.), Pla- 
norbis carinatus (Múll.), P. planorbis (L.), Segmentina nitida (Múll.), Acroloxus 
lacustris (L.), Anodonta anatina (L.), A. cygnea (L.), Unio crassus Phil., U. pictorum 
(L.), U. tumidus Phil., Sphaerium corneum (L.), S. lacustre (Múll.), Pisidium amni- 
cum (Múll.), P- milium Held, P. obtusale (L am). 

2. Oderský regiotyp: Pisidium hibernicum West. 

3. Odersko-dunajský regiotyp: Gyraulus laevis (Aid e r), Pisidium henslo- 
wanum (S h e p.), P. nitidum Jenyns, P. supinum Schmidt. 

4. Podunajský regiotyp: Theodoxus danubialis (C. P f.), T. transversalis 
(C. Pf.), Valvata naticina (Menke), Fagotia acicularis (Fér.), F. esperi (Fér.), 
Sphaerium rivicola (Lam), Dreissena polymorpha (Pall.). 

5. Vnútrokarpatský regiotyp: Viviparus acerosus (B g t), Valvata piscinalis 
(Múll.), V. pulchella (S t u d.), Lithoglyphus naticoides (C. Pf.), Bithynia leachi 
(Shep.), B. tentaculata (L.), Anisus leucostomus septemgyratus (Rossm.), Pseudano- 
donta complanata (Rossm.). 34 5 Súčasný stav a prognóza 


Malakofaunu skúmanej oblasti reprezentuje v súčasnosti 233 druhov (na subspe- 
ciŕickej úrovni 243 taxónov). Vhodných mäkkýšov je 67 (teda 28,8 %). Podstatnú 
časť suchozemských mäkkýšov tvoria lesné druhy (49,4 %), čo je v našich klima- 
tických podmienkach charakteristické pre interglaciálne obdobia. Napriek tomu- 
to konštatovaniu je holocén mimoriadne teplým obdobím a líši sa od predchádza- 
júcich interglaciálov. Rozdiely sú spôsobené zväčša antropogénne, ale aj vývoj 
prírody v skorom holocéne, ktorý mal prirodzený charakter, naznačoval isté 
odlišnosti. 

V porovnaní s posledným teplým obdobím (eemom) zisťujeme, že v holocéne 
sa nevrátili viaceré význačné i vedúce druhy interglaciálnej malakofauny (Mastus 
bielzi (K i m.), Aegopinella ressmanni (West.), Helicigona banatica (R os s m.), So- 
osia diodonta (Fér.)). Viaceré z tých lesných druhov, ktoré sa vrátili, boli 
v predchádzajúcich interglaciáloch častejšie {Daudebardia rufa (D r a p.), Cochlo- 
dina orthostoma (Menke), Laciniaria plicata (Drap.)), prípadne mali väčší areál 
(Discus perspectivus (Mgl.)). Stepikoly už neustúpili tak jednoznačne: okrem 
refúgií podmienených reliéfom (tzv. skalnaté stepi) alebo substrátom (kras) 
prežili, aj keď len ostrovčekovite, vo väčšej časti černozemnej zóny. Od konca 
epiatlantiku spočiatku klimatogénne, ale čoskoro aj antropogénne začínajú ustu- 
povať náročné lesné druhy, ktoré k nám prenikli v atlantickom klimatickom 
optime {Argna bielzi (Rossm.), Macrogastra latestriata (Schmidt) a ďalšie). 
Tento pomalý ústup trvá dodnes. V porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami 
nastal tento ústup veľmi skoro, keďže trvanie interglaciálov možno odhadnúť na 
20 000 rokov. O tomto zrýchlenom vývoji (podľa symptómov nielen makozoolo- 
gických, ale aj pedogenetických a iných, stojíme už pravdepodobne na začiatku 
poslednej tretiny interglaciálu) svedčí to, že ustupujú aj iné ako lesné interglaciál- 
ne druhy. Napr. Truncatellina claustralis (Gredler), stepikolný druh (4 
ST(SI)) v súčasnosti ustupuje, takže pravdepodobne sa z neho stane staroholo- 
cénny (prípadne stredoholocénny) relikt. Ant (1963) uvádza, že v súčasnosti ešte 
stále ustupujú na západnej hranici svojho areálu boreálne imigranty Vertigo 
alpestris Alder, V. substriata (Jeffr.), Discus ruderatus (Fér.), Clausilia pumila C. 
P f. a Laciniaria plicata (Drap.). 

Na intenzívne zásahy do krajiny najviac reagujú hemerofóbne druhy silviko- 
lov. Redukčnú tendenciu v rozšírení možno pozorovať u nás pri druhoch Argna 
bielzi (Rossm.), Discus perspectivus (Mgl.), Bulgarica cana (Held) (typická pre 

35 stredný holocén), Clausilia cruciata Stud., Macrogastra latestriata (Schmidt), 
Pseudalinda stabilis (L. Pf.), Veštia elata (Rossm.). Celkové druhové ochudob- 
ňovanie možno vidieť aj v relatívne málo narušených lesných ekosystémoch, a to 
v súvislosti s pomalými klimatickými zmenami, pôdnym vývojom a zároveň 
z ekologického hľadiska pseudoostrovným charakterom takýchto území. Viaceré 
z lesných druhov sa dokázali prispôsobiť zmenám (Balea biplicata (Mont.), 
Cepaea hortensis (M ú 11.), Monachoides incarnata (M ú 11.)), tie by sa mohli v bu- 
dúcnosti šíriť do uprázdnených nik. 

Granariafrumentum (Drap.) má takmer apozoický charakter, šíri sa aj v tzv. 
kultúrnej stepi. Jeho väčšie šírenie zatiaľ (najmä smerom do vyšších nadmorských 
výšok) limitujú jeho subkontinentálne nároky (pozri starousadlíkov subkontinen- 
tálneho regiotypu). 
Hlavné črty budúceho vývoja možno prognózovať takto: 

1. Ďalší všeobecný ústup náročných lesných druhov (prísnych silvikolov). 

2. Stiahnutie sa druhov hygrofilného regiotypu (1.2) z južných'a juhozápad- 
ných výbežkov a ostrovčekov (Považský Inovec, Štiavnické vrchy, Javorie). Týka 
sa najmä Discus ruderatus (Fér.), Eucobresia nivalis (Dum. et Mort.), Clausilia 
cruciata Stud., Macrogastra latestriata (Schmidt). 

3. Šírenie sa niektorých lesných druhov regiotypu 1.6. 

4. Pri druhoch západného regiotypu (1.5) výraznejší prechod na synantropiu, 
pri tých, ktoré to nedokážu — ústup. 

5. Šírenie synantropného regiotypu (IX). 

6. Protikladné tendencie, pokiaľ ide o druhovú diverzitu v údolných polohách 
(obohacovanie živinami versus biocenoidy). 

7. Pravdepodobná stagnácia až redukcia v rozšírení silne svetlomilného druhu 
Candidula soosiana (J. W a g n.) v súvislosti so zmenšovaním extenzívneho chovu 
hospodárskych zvierat. 

Pokiaľ ide o perspektívy druhového obohatenia našej malakofauny, možno 
očakávať zistenie druhu Deroceras moldavicum (Grossu et Lupu). V Javorí 
som zbieral nedospelé fialové slizniaky, ktoré by mohli patriť tomuto druhu. Ďalej 
sa dá predpokladať, že podrobným anatomickým štúdiom sa druhy Arion subfuscus 
(Drap.) a A. hortensis Fér. ukážu ako súborné, zahŕňajúce viac druhov. Na 
našom území možno očakávať výskyt druhu Hygromia transsylvanica. Po uzávierke 
diela (v rokoch 1983—1987) sa zistil v Cerovej vrchovine (Ložek) a dokonca 

v Pieninách (Šteŕľek). 

Následkom šírenia sa dunajskou cestou by sa k nám mohla dostat Helicella itala 
(L.). Lužné lesy v Podunajsku neumožňovali prípadne splaveným kusom preži- 
tie, ale v súvislosti s veľkými krajinnými zmenami (stavba vodného diela) nieje tento 
prienik vylúčený, aj ked vzhľadom na jeho oceánske nároky málo pravdepodobný. 

Pokiaľ ide o druhy Helicopsis hungarica (Soós et J. Wahn.) a H. austriaca 
Gittenberger žijúci blízko našich hraníc, sú to reliktné ostrovčeky výskytu, 
pripomínajúce rozdrobenosť areálu nášho Helicopsis striata (M ú 11.) a ich samo- 
voľné šírenie je veľmi nepravdepodobné. Pri úmyselnom vysadení alebo zavlečení 
by však v černozemnej zóne u nás mohli prežiť. 

36 6 Literatúra 

■ ANT, H., 1963: Faunistische, okologische und tiergeographische Untersuchungen zur Verbreitung 

der Landschnecken in Nordwestdeutschland. — Abh. Landesmus. Naturkunde Miinster, 25 (1) : 

5—125. 
ANTOS, J., 1952: Mollusca širšej žricdclnej oblasti piešťanských therm. — 36 ( + 3) p., 6 máp, ms 

[Diplom, práca depon in: Ústr. kniž. PFUK a MFUK, Bratislava]. 
BÁBA, K., 1974: Adatok a Salánci-hcgység csigakózósségeihez. — Szegedi Tanárképzó Fôiskola 

Tudom. Kôzlem., 39—43. 

— 1982: Eine neue zoogeographische Gruppierung der ungarischen Landmollusken und die Wer- 
tung des Faunenbildes. — Malacologia, Ann. Arbor, 22 (1 — 2): 441 — 454. 

BRABENEC, J., 1952: Laciniaria moravica sp. n. — ; nový plž z čeledi Clausiliidae. — Včst. 
Českoslov. Spolcč. zool. (Praha), 14 (1—2): 23—31. 

— 1954: Malakozoologický výzkum Slezska a nékterých častí Západních Karpát. — Pŕírodov. 
Sbor. ostrav. kraje (Opava), 14 (1953): 428—469. 

— 1973: Československé druhy rodu Pisidium C. Pf. — hrachovky (Mollusca, Bivalvia). — Práce 
a Stud., Pŕír. (Pardubice), 5: 147—176, 14 tab. 

— 1974: Pŕíspčvek k poznaní mčkkýšú Slánských vrchu. — Zbor. Vých.-slov. Múz. (Košice), 
Ser. A, 15: 19—28. 

CULEK, A., 1954: O nékterých zajímavých formách československých plžú. — Vesmír (Praha), 33: 

106—107. 
ČERNOV, J. I., 1975: Faktory geografičeskogo rasprostranenija počvcnnych životných. — Probl. 

počv. Zool. (ViFnjus), Mater. V. vsesojuz. Sovešč., 36 — 39. 
DAMJANOV, S. G.— LICHAREV, I. M., 1975: Suchozemni ochljuvi (Gastropoda terrestria). 

— Fauna Bälg. Vol. 4. — 426 pp., Izdat. Bälg. akad. náuk, Soŕija. 
EHRENDORFER, F. — HAMANN, U., 1965: Vorschläge zu einer floristischen Kartierung von 

Mitteleuropa. — Ber. Dtsch. Gesell., Berlín, 78: 35 — 50. 
EHRMANN, P., 1956: Krcis: Weichtiere, Mollusca. In: Brohmer, P.— Ehrmann, P.— Ulmer, G.: 

Die Tierwelt Mitteleuropas. Vol. 2, Fasc. 1. — 264 pp., 13 tab., Verí. Quelle u. Meyer, Leipzig. 
EROSS, Z., 1980: Adatok a Dčli-Bórzsony puhatestú-faunájához. — Soosiana, Baja, 8: 49 — 54. 
FLASAR, I., 1958: Seznam mékkýšú z okolí Morského oka u Vihorlatu. — Prírodov. Sbor. slov. 

Múz. (Bratislava), 4: 77 — 79. 
FREITAG, G., 1962: Einfuhrung in die Biographie von Mitteleuropa. — Verí. Fischer, Stuttgart. 
GAJDUSEK, J. — KUBÍČEK, F., 1970: K poznaní fauny zooplanktonu a benthosu Morského oka 

pod Vihorlatem. — Ochr. Fauny (Bratislava), 4 (3): 97 — 105. 
GOTZ, A. (red.), 1966: Atlas Československé socialistické republiky. — 26 pp., 58 map. hárkov, 

ČSAV a Ustŕ. správa geod. kartogr., Praha. 
GROSSU, A. V., 1955: Gastropoda pulmonata. — Fauna Republ. pop. rom., Vol. 3, Fasc. 1. — 

520 pp., Edit. Acad. Republ. pop. rom., Bucurejti. 

— 1956: Gastropoda prosobranchia si opisthobranchia. — Fauna Republ. pop. rom., Vol. 3, 
Fasc. 2. — 222 pp., Edit. Acad. Republ. pop. rom., Bucuresti. 

HÄSSLEIN, L., 1960: Weichtierfauna der Landschaften and der Pegnitz. Ein Beitrag zur Okologie 
und Soziologie niederer Tiere. — Abh. Naturhist. Gessell. Núrnberg, 29 (2): 1 — 148. 

37 HEATH, J.— SCOTT, IX, 1977: Inslructions for rccordcrs. — 28 pp., Inst. tcrr. Ecol. (Huntingdon). 
HRUBÝ, L, 1969: Belgrandiclla slovcnica Lžk. ct Brl. in Moravia (Mollusca, Gastropoda). — Práce 

Muz. Hradec Králové, Ser. A, 10: 29—30. 
HUBÁČEK, J., 1959: Príspčvck k malakozoologickému výzkumu okresu uherskohradištského. — 

Čas. Nár. Mus. (Praha), Odd. pŕírodov., 128: 183—187. 
HUDEC, V., 1949: Malakozoologické prúzkumy jurských vápencových ostrúvkú v okolí Brna. — 

Českoslov. Kras (Brno), 2: 45 — 46. 

— 1950: Arianta arbuslorum lulescens Dum. ct Mori. a Goniodiscus rotundatus turtoni Flem. 
z Mor. Krasu, nov! plži (pro ČSR). — Českoslov. Kras (Brno), 3: 137 — 138. 

— 1951/01 : Mékkýší fauna jurských vápencových bradel ve Chnbech. — Príroda (Brno), 44: 127. 

— 1951/02: Mčkkýši v lese Chrastu u Kelčan. — Príroda (Brno), 44: 188. 

— 1951/03: Mčkkýši zŕícenin hradu Cimburku u Koryčan. — Príroda (Brno), 44: 31. 

— 1954/02: Mčkkýši fauna Chŕibu, Žďárského lesa a jejich podhúŕí, svažujících se do Dolnomorav- 
ského úvalu. — Čas. Nár. Mus. (Praha), Odd. pŕírodov., 122 (1953): 193—200. 

— 1954/03: Rozšírení mčkkýšc Thcba carthusiana na jižní Morave. — Vesmír (Praha), 33: 
314—315. 

— 1954/04: Zpráva o malakozoologickém prúzkumu statní prírodní rezervace u hradu Lukova 
a nčkolik dalších lokalít v Hostýnských horách. — Ochr. Pŕír. (Praha), 9 (2): 44 — 46. 

— 1955/01 : Dva príspevky k malakologickému prúzkumu jihovýchodní Moravy. — Čas. Nár. Mus. 
(Praha), Odd. pŕírodov., 123 (1954): 223—224. 

— 1955/03: Zpráva o malakozoologickém prúzkumu státních pŕírodních rezervací a nekterých 
dalších lokalit v Bílých Karpatech. — Ochr. Pŕir. (Praha), 10 (8): 225—233. 

— 1956/02: Mčkkýši jihozápadních častí Javorníkú. — Pŕírodov. Sbor. ostrav. Kraje (Opava), 17: 
390—396, 1 tab. 

— 1956/05: Mčkkýši v rezervaci „Písečný rybník" u Miletic. — Ochr. Pŕír. (Praha), // (10): 
308—309. 

— 1956/06: Rozšírení západní hranice karpatského hlcmýždč srstnatky huňaté v ČSR a jeho 
biológie. — Živa (Praha), 4: 64 — 85. 

— 1957/01 : Kritické poznámky k údajum o malakofaune Moravy. — Práce Brnčn. Zákl. Českoslov. 
Akad. Včd (Brno), 29: 352—368. 

— 1957/02: Predbežná zpráva o malakologickém výzkumu Kriváňské Fatry. — Čas. Nár. Mus. 
(Praha), Odd. pŕírodov., 126 (1): 56—68. 

— 1958/01 : Malakofauna slovenského brehu Dunajce v Pieninách. (Pŕíspčvek k studii J. Urbaňské- 
ho „Mi^czaki Pienin"). — čas. Nár. Mus. (Praha), Odd. pŕírodov., 127 (1): 5 — 12. 

— 1 958/02 : Mčkkýši luhu Bzence v Dolnomoravském úvalu. — Ochr. Pŕír. (Praha) , 13 ( 1 ) : 23 — 25. 

— 1960: Kritické hodnocení rodu Cochlicopa Risso 1826 (Molí.) z Československa. — Práce Brnen. 
Zákl. Českoslov. Akad. Včd (Brno), 32: 277—299. 

— 1961: K diskusi o plži Oxychilus (Riedelius) inopinatus (Uličný 1887). — Sbor. Nár. Mus. 
Praha, Rada B, 16 (3—4): 97—128, 8 tab. 

— 1962/01: Poznámky k výskytu plže Columella columella gredleri (Cl. 1872) v Belianských 
a Liptovských Tatrách. — Biológia (Bratislava), 17: 447 — 456. 

— 1962/02: Pŕíspčvek k malakologickým výzkumúm Dolnomoravského úvalu. — Čas. Nár. Mus. 
(Praha), Odd. pŕírodov., 131 (2): 65—75. 

— 1963/03: Mčkkýši rezervace „Harmanecká dolina" — Českoslov. Ochr. Prír., Bratislava, 1 : 
187—191. 

— 1963/05: Nové poznatky o zemépisném rozšírení a anatómii plžu Pseudalinda elata (RSSM) 
a Pseudalinda gulo (Blz.) — Čas. Nár. Mus. (Praha), Odd. pŕírodov., 132 (4): 199—210. 

— 1963/06: Poznámky k druhúm rodu Milax Gray (Mollusca, Pulmonata) z ČSSR. — Zool. Listy 
(Brno), 12(2): 149—155. 

— 1964/01 : O rozšírení hlemýždč Trichia strioiata (C. Pfeiff.) na jihozápadním Slovensku. — Zool. 
Listy (Brno), 13 (3): 265—266. 

— 1964/02: O výskytu plže Aegopinella epipedostoma (Fag.) a dalších druhú rodu Aegopiuella 
Lindh. v ČSSR. — Sbor. Nár. Mus. (Praha), Rada B, 20 (2): 119—132, 4 tab., 1 mapa. 

38 HUDEC, V., 1964/03: Ulity plže Laciniaria plicata (Drap.) bez stŕedního záhybu hltanového. — 
Čas. Nár. Mus. (Praha), Odd. pŕírodov., 133 (3): 150—152, 1 tab. 

— 1965/01 : Neue Erkenntnisse uber die Anatómie von Argna bielzi (Rossmässler) und Bemerkun- 
gen zur systematischen Stellung der Gattung Argna Cossmann. — Arch. Molluskunde, Frank- 
furt a. M., 94 (3—4): 157—163. 

— 1965/02: Systematische Stellung und Verbreitung von Trichia bqkowskii in der Tschechoslowa- 
kei. — Biológia (Bratislava), 20: 245—259. 

— 1966/01: Zur Problematík des Vorkommens der Schnecken Helicopsis striata (Miill.) und 
Helicopsis hungarica (Soós et H. Wagner) im Karpatenbecken. — Biológia (Bratislava), 21: 
161—176. 

— 1966/03: Poznámky o anatómii plže Argna bielzi (Rssm.) a o jeho rozšírení v karpatských 
pohoŕích na Slovensku. — Sbor. Prác Tatran, nár. Parku (Martin), 9: 83 — 94. 

— 1967/01: Bemerkungen zur Anatómie von Arten aus der Gattung Anisus Studer, 1820 aus 
slowakischen Populationen (Mollusca, Pulmonata). — Biológia (Bratislava), 22: 345 — 362. 

— 1967/02: K výskytu plže Glausilia dubia Drap. s ŕídce žebírkovanými ulitami v pohoŕích kolem 
stŕedního Váhu a na dalších místech na Slovensku. — Ceskoslov. Ochr. Prír. (Bratislava), 3: 
231—244. 

— 1970: Fúr die Tschechoslowakei neue Nacktschneckenarten (Pulmonata, Limacidae, Deroce- 
ras). — Biológia (Bratislava), 25: 109—122. 

— 1972: K výskytu plže rodu Belgrandiella A. J. Wagner, 1927 v okolí Uherského Brodu. — Práce 
Muz. Hradec Králové, 13: 157—160. 

HUDEC, V.— BRABENEC, J., 1961 : Mäkkýše vysokotatranskej oblasti. — Sbor. Prác Tatran, nár. 
Parku (Martin), 4 (1960): 151—218, 6 tab. 

— 1 963 : Clausilia dubia ingenua n. subsp. aus den Westkarpaten. — Arch. Molluskunde, Frankfurt 
a. M., 92 (3—4): 117—122. 

— 1964: Zum Vorkommen der Schnecke Candidula soosiana (J. Wagner) in der ČSSR. — Biológia 

(Bratislava), 19: 522—540. 

— 1965: Limax (Lehmania) macroŕlagellatus (A. Groscu — D. Lupu, 1962) nový druh nahého plže 
pro ČSSR. — Sbor. Nár. Mus. Praha, Rada B, 21 (5): 271—282, 2 tab. 

— 1966: Neue Erkenntnisse uber die Schnecken der Gesamtart Galba palustris (Miill., 1774) aus 
der Tschechoslowakei. — Fólia parazit. (Praha), 13: 132 — 143. 

HUDEC, V.— LOŽEK, V.— MÁCHA, S., 1958: K výskytu plže Laciniaria (Pseudalinda) riloensis 
(A. J. Wgn.) na území severovýchodní Moravy. — Práce Brnén. Zákl. Ceskoslov. Akad. Véd 
(Brno), 30: 335—368, 6 tab. 

KERNEY, M. P. (red.), 1976: Atlas of the non-marine Mollusca of the British Isles. — V ( + 202) 
pp., Inst. terr. Ecol. (Cambridge). 

KLEMM, W., 1973: Die Verbreitung der rezenten Land-Gehäuse-Schnecken in Osterreich. — 
Denkschr. ôsterr. Akad. Wiss. (Wien), Mat.-naturwiss. KÍ., Vol. 117: 1 — 503. 

KROLOPP, E., 1975: Helicella obvia (Hartmann, 1840) a magyarországi pleisztocénból. — Soosia- 
na (Baja), 8: 7—10. 

KROUPOVA, V., 1977: Priestorová diferenciácia spoločenstiev mäkkýšov (vo vzťahu ku krajinným 
zložkám) v Liptove. — 198 p., 61 p. príloha, 5 máp. ms [Kandidátska dizert. práca, depon in: 
Ústr. kniž. PFUK a MFUK, Bratislava]. 

— 1979: Mäkkýše (Mollusca) chráneného náleziská Sedlisko. — Západ. Slovensko (Bratislava), 6: 
111—118. 

— 1980: Mäkkýše vybraných lokalít Hornej Nitry. — XV. tábor ochr. Prír. Prehľad odb. Výsl. 
— 79—84 p., 3 tab., Prievidza. 

— 1982: Mäkkýše a možnosti využitia ich výskumov pri ochrane prírody horného Ponitria. — 
Horná Nitra, Martin, 10: 129 — 153. 

KUKLA, J. — LOŽEK, V., 1961: Survey of Czechoslovak Quarternary Soils. — Prace Inst. geol. 

(Warszawa), 34: 59—63, 3 tab. 
LA GRECA, M., 1975: La caratterizzazione degli elementi faunistici e le categorie corologiche nella 

ricerca zoogeografica. — Animalia (Catania), 2: 101 — 129. 

39 LATTIN, G. de, 1957: Dic Ausbrcitungszcnlren der holarktischen Landtierwelt. — Zool. Anz. 
(Lcipzig), Suppl. 20: 300—410. 

— 1967: Grundriss der Zoogeographic. — 620 pp., Verí. Guslav Fischer, Jena. 
LICHAREV, I. M., 1962: Klau/.iliidy (Clausiliidae). — Fauna SSSR. Vol. 3, Fasc. 4. — 320 pp., 

Izdat. Akad. náuk SSSR, Moskva — Leningrad. 
LICHAREV, L M- RAMMELMEJER, J. S., 1952: Na/.emnyje molljuski fauny SSSR. — 512 pp., 

Izdat. Akad. náuk SSSR, Moskva — Leningrad. 
LICHAREV, L M.— WIKTOR, A. J., 1980: Slizni fauny SSSR i sopredeľnych strán (Gastropoda 

terrestria nuda). — Fauna SSSR, Vol. 3, Fasc. 5. — 440 pp., Izdat. Náuka, Leningrad. 
LISICKY, M. J., 1982: Porovnávacia chorológia západokarpatských mäkkýšov. Vol. 1: 108 pp, 

Vol. 2: 201 pp, Vol. 3: 241 pp, ms. [Kandidátska dizertačná práca, depon. in: Prírodovedecká 

fakulta UK, Bratislava]. 
LISICKY, M. J., 1986: Der Rcgiolyp als regionale Ausserung des Areotyp am Beispiel der Westkar- 

palcn. Proc. 8-th Int. Malac. Congr., Budapcst: 319 — 322. 
LOŽEK, V., 1947/02: Malakozoologickc noviny z ČSR 1. — Čas. Nár. Mus. (Praha), Odd. 

pŕírodov., 110 (2): 125—134. 

— 1947/04: Príspčvck k poznaní československých plžú z čeledi Vitrinidac. — Čas. Nár. Mus. 
(Praha), Odd. pŕírodov., 118 (1): 87—91. 

— 1948/02: Mäkkýše Juhoslovenského Krasu. — Pŕírodov. Sbor., (Turč. Sv. Martin) (Prievidza), 
3 (2—3): 87 — 1 16. 

— 1948/03: Malakozoologickc novinky z Muránskeho Krasu. — Príroda (Praha), 41 (4) : 89 — 90. 

— 1948/11: Studie plžc Vilrca inopinata Uličný na území Československa. — Čas. Nár. Mus. 
(Praha), Odd. pŕírodov., 117 (2): 140—148. 

— 1949/02: Kritický pŕehled československých mčkkýšú. — Sbor. Nár. Mus. (Praha), Rada B, 
5(5): 1—43. 

— 1949/07: Nčkolik zajímavých malakozoologických nálc/.ú z okolí Popradu. — Hortus sanit. 
(Praha), 2: 274—275. 

— 1949/08: Nové výzkumy v jižní časti Považského Inovcc. — Ochr. Pŕír. (Praha), 4 (6) : 130 — 134. 

— 1949/09: Plž Fasulus varians C. Pfr. ve Vysokých Tatrách. — Hortus sanit. (Praha), 2: 273—274. 

— 1949/10: Reliktní mčkkýši Československa a jejich ochrana. — Ochr. Pŕír. (Praha), 4 (3) : 49 — 59. 

— 1950/03: Mčkkýši maďarovské kultúrni vrstvy na krasovém ostrohu Bašta u Ivanovcú nad 
Váhem. — Českoslov. Kras (Brno), 3: 133. 

— 1950/06: Nčkolik malakozoologických nálezu z jižní časti Tríbečských hor. — Českoslov. Kras 
(Brno), 3: 294—295. 

— 1950/09: Zpráva o malakozoologickém výzkumu československých krasových oblastí v lclech 
1940—1950. — Českoslov. Kras (Brno), 3: 156—163. 

— 1951/02: Malakozoologickc novinky z ČSR II. — čas. Nár. Mus. (Praha), Odd. pŕírodov., 
118—119 (1949—1950): 31—40. 

— 1951/12: Nové nálezy plžc Vertigo aretica Wall. v Bielských Tatrách. — Českoslov. Kras (Brno), 
4: 193—194. 

— 1951/13: Plž Schistophallus orientalis Cl. v Muráňském a Jihomoravském krasu. — Českoslov. 
Kras (Brno), 4: 219—223. 

— 1952/01 : Cochlodina remota sp. n, — nový plž z čeledi Clausiliidae. — Včst. Českoslov. Spolcč. 
zool. (Praha), 16 [\— 2): 135—142. 

— 1952/04: Kvarterní mčkkýši sídlištč „Zámeček" u Nitrianskeho Hrádku. — Anlhropozoikum 
(Praha), / (1951): 37—52. 

— 1952/05: Mčkkýši Malého Ružínku a nčkolik pŕipomínck k ochranárskym otázkam v údolí 
Hornádu nad Košicemi. — Ochr. Pŕír. (Praha), 7 (3) : 63—64. 

— 1952/07: Nástin malakozoologických pomeru Pavlovských vrchu. — Čas. Nár. Mus. (Praha), 
Odd. pŕírodov., 120 (1951) (2): 103—112. 

— 1952/08: Nové nálezy plže Vitrea inopinata (Uličný) v ČSR. — Čas. Nár. Mus. (Praha), Odd. 
pŕírodov., 121 (2) : 200. 40 LOŽEK, V., 1952/1 1 : Zpráva o malakozoologickém výzkumu Poľany. — Čas. Nár. Mus. (Praha), 
Odd. pŕírodov., 121 (l): 71—75. 

— 1952/12: Zpráva o ochranárském prúzkumu Gaderské doliny ve Velké Fatŕe. — Ochr. Pŕír. 
(Praha), 7 (5): 116—118. 

— 1953/01: Malakozoologický výzkum reservace Žebračka u Pŕerova. — Ochr. Pŕír. (Praha), 
8 (5): 115—116. 

— 1953/02: Mékkýši reservací v okolí Štúrova. — Ochr. Pŕír. (Praha), 8 (ľ): 16 — 17. 

— 1953/09: Vrch Baba u Ladmovcu — památné nalezišté mékkýše Jaminia tridens albolimbata 
(L. Pfr.). — Ochr. Pnr. (Praha), 8 (3): 68—69. 

— 1954/02: Malakozoologické výzkumy v ČSR v létech 1951—1952. — Čas. Nár. Mus. (Praha), 
Odd. pŕírodov., 122 (1953) (2): 123—139. 

— 1954/03: Malakozoologický výzkum Ostravská v roce 1952. — Anthropozoikum (Praha), 

3 (1953): 265—279. 

— 1 954/ 1 1 : Mékkýši pralesní rezervace Mionší u Jablunkova. — Ochr. Pŕír. (Praha) , 9(1): 23 — 24. 

— 1954/14: Mékkýši vrchu nad jeskyní Domicou ajejich význam pro poznaní paleografie Jihoslo- 
venského krasu. — Českoslov. Kras (Brno), 7: 65. 

— 1954/16: Návrh na zŕízení reservace Obfany v Hostýnských horách. — Ochr. Pnr. (Praha), 
8 (6): 132—133. 

— 1954/18: Nový nález okružáka Anisus septemgyratus (Blz) v Potiské nížine. — Čas. Nár. Mus. 
(Praha), Odd. pŕírodov., 123 (1954) (1): 126—127. 

— 1954/20: Pupilla bigranata (Rsm.) v Horehroní. — Čas. Nár. Mus. (Praha), Odd. pŕírodov., 123 
(1954) (1): 126. 

— 1955/03: Malakozoologický výzkum Ostravská v roce 1953. — Anthropozoikum (Praha), 

4 (1954): 269—284, 2 tab. 

— 1955/07: Mékkýši luhu Zástudančí u Kojetína na Hane. — Ochr. Pŕír. (Praha), 10 (10): 
310—311. 

— 1955/12: Zpráva o malakozoologickém výzkumu Velkého Žitného ostrova v roce 1953. — Prá- 
ce II. Sekcie Slov. Akad. Vied, Bratislava, Ser. biol., / (6): 1—31. 

— 1956/02: Klíč československých mékkýšú. — 360 pp., 42 tab., Vydáv. Slov. akad. vied, Bratislava. 

— 1956/03: Malakozoologické novinky z ČSR. III. — Čas. Nár. Mus. (Praha), Odd. pŕírodov., 125 
(2): 142—151. 

— 1956/04: Malakozoologický výzkum Ostravsko-karvinské pánve. — Anthropozoikum (Praha), 

5 (1955): 337—350. 

— 1956/05: Malakozoologický výzkum reservace „Teplica" u Jasova. — Ochr. Pŕír. (Praha), // 
(9) : 264—268. 

— 1956/06: Mékkýši doliny Zabó ve Slovenském Rudohoŕí. — Biológia (Bratislava), //: 472 — 479. 

— 1956/12: Vertigo moulinsiana (Dupuy) in Czechoslowakia. — Basteria (Leiden), 20 (1): 12 — 17. 

— 1957/01 : Československé druhy rodu Carychium Miiller (Mollusca, Basommatophora). — Vést. 
Českoslov. Společ. zool. (Praha), 21 (3): 225—232, 1 tab. 

— 1957/08: Malakozoologické výzkumy na horním Hronu. — Biológia (Bratislava), 12: 44 — 62. 

— 1957/1 1 : Okružák Anisus vorticulus (Troschel) v Moravské brané. — Čas. Nár. Mus. (Praha), 
Odd. pŕírodov., 126: 192. 

— 1958/04: Malakozoologické novinky z ČSR. IV. — Čas. Nár. Mus. (Praha), Odd. pŕírodov., 
127 (2): 120—131. 

— 1958/12: Výzkum kvartérních mékkýšú Ostravská v roce 1956. — Anthropozoikum (Praha), 
7 (1957): 287—289. 

— 1958/ 13:" Z výskumu Velkého jazera u Hrnova v Jihoslovenském krasu. — Krasový Sbor. 
(Praha), /: 35—38. 

— 1959/02: Malakozoologické novinky z ČSR. V. — Čas. Nár. Mus. (Praha), Odd. pŕírodov., 128 
(2): 146—151. 

— 1959/06: Malakozoologický výzkum reservace Skaŕina u Mikulčic. — Ochr. Pŕír. (Praha), 14 
(1): 20—21. 

41 LOŽEK, V., 1960/07: Malakozoologické novinky z ČSR. VI. — Čas. Nár. Mus. (Praha), Odd. 
pŕírodov., 129(1): 72 — 78. 

1960/10: Mékkýši Poračského jarku a doliny Vernárskeho potoka. — Čas. Nár. Mus. (Praha), 
Odd. pŕírodov., 129: 102—103. 

— 1960/1 1 : Mékkýši Pohanské u Plaveckého Mikuláše. — Čas. Nár. Mus. (Praha), Odd. pŕírodov., 

129 (2): 201. 

— 1961/15: Plž Abida secale (Drap.) u Borinky v Malých Karpatech. — Čas. Nár. Mus. (Praha), 
Odd. pŕírodov., 130 (2): 218—220. 

— 1961/21 : Travertín u Komni v Bílých Karpatech. — Čas. Nár. Mus. (Praha), Odd. pŕírodov., 

130 (2): 220—222. 

— 1961/23: Trichia ba.kowski (Poliňski) na Čertovici v Nízkych Tatrách. — Čas. Nár. Mus. 
(Praha), Odd. pŕírodov., 130 (T): 116. 

— 1962/07: K poznaní mékkýši fauny Štiavnického pohorí. — Čas. Nár. Mus. (Praha), Odd. 
pŕírodov., 131 (2): 113. 

— 1962/08: Malakozoologický výskum slovenských Východných Karpát. — Sbor. Vých.-slov. 
Múz. (Košice), Ser. A, 2—3 (1961—1962): 167—190. 

— 1962/13: Poznámky k malakozoologickým pomérúm Kremnických hor. — Čas. Nár. Mus. 
(Praha), Odd. pŕírodov., 131 (4): 233—234. 

— 1962/18: K výzkumu mékkýšújihozápadního a stŕedního Slovenska. — Čas. Nár. Mus. (Praha), 
Odd. pŕírodov., 131 (1): 1—9. 

— 1963/07: Malakozoologický významná území Slovenska z hlediska ochrany prírody. — Česko- 
slov. Ochr. Prír. (Bratislava), /: 76—113. 

— 1963/09: Plž Vertigo arctica (Wall.) ve skupine Červených vrchu. — Čas. Nár. Mus. (Praha), 
Odd. pŕírodov., 132 (3): 175—176. 

— 1964: Quartermollusken der Tschechoslowakei. — Rozpr. Ústŕ. Úst. Geol., Vol. 31. — 374 pp., 
32 tab., 4 pril., Nakl. Českoslov. akad. véd, Praha. 

— 1966/02: Mäkkýše hornej Nitry. — Horná Nitra (Banská Bystrica), 3: 185 — 218. 

— 1966/04: K malakofaune Pohronského Inovce. — Čas. Nár. Mus. (Praha), Odd. pŕírodov., 
135: 24. 

— 1969: Mékkýši Radzimu a Ondrejska. — Zbor. Vých.-slov. Múz. (Košice), Ser. A, 8 (1967): 
63—67. 

— 1970: Mékkýši Šimonky a nékolik poznámek k malakofaune Slánských vrchu. — Ochr. Fauny 
(Bratislava), 4: 165—168. 

— 1971 : Nález plže Vertigo geyeri Lindholm v ČSSR a jeho ochranársky význam. — Ochr. Pŕír. 
(Praha), 26 (5): 113—114. 

— 1972: Malakozoologický výskum Liptova. — Liptov (Ružomberok), 2: 43 — 65. 

— 1973/02: Príroda ve čtvrtohorách. — 372 pp., 26 tab., 4 pril., Academia, Praha. 

1973/04: Význam krasu pro poznaní prírodní histórie krajiny. — Českoslov. Kras (Praha), 24: 
19—36, 2 tab. 

— 1973/05: Z výskumu pŕevisu na Čiernem kameni ve Velké Fatŕe. — Českoslov. Kras (Praha), 
24: 118—123. 

— 1974/01 : Fauna Tatranského národného parku: Malakofauna. — Zbor. Prác Tatran, nár. Parku 
(Martin), 16: 65—73. 

— 1974/03: Mékkýši Súľovských skál. — In: Súľovské skaly. — Vlastiv. Zbor. Považia (Martin), 
/: 223—241. 

— 1975: Schneckengemeinschaften der Urwälder von Badín, Dobroč und Klenovský Vepor vom 
Gesichtspunkte der Nacheiszeitlichen Faunengeschichte. — Biológia (Bratislava), 30: 831 — 840. 

— 1976/01 : Klimaabhängige Zyklen der Sedimentation und Bodenbildung während des Quarters 
im Lichte malakozoologischer Untersuchungen. — Rozpr. Českoslov. Akad. Véd, Rada MPV, 
86— 97 pp., 10 tab. 

— 1976/02: Sivý vrch — jedna z pozoruhodných a málo známych rezervací Tater. — Vesmír 
(Praha), 55: 342—343. 42 LOŽEK, V., 1976/05: Mékkýši propasti Ľadová jama na Muránske planine. — Českoslov. Kras 
(Praha), 27 (1975): 106. 

— 1 976/06 : Stratigrafie a malakofauna výplavového kužele v Lesníci jako doklad mladokvartérního 
vývoje krasu Stratenských vrchu. — Českoslov. Kras (Praha), 27 (1975): 65 — 78. 

— 1978/02: Malakozoologický pŕíspévek k poznaní vývoje stanovíšť na Plešivecké planine. — 
Českoslov. Kras (Praha), 29 (1977): 127—128. 

— 1978/05: Skalní okno v Kováčovských kopcích. — Památ. a Pŕír. (Praha), 3 (33): 253. 

— 1978/06: Správa o malakologickom výskume v oblasti Kysúc v roku 1977. — XIII. tábor Ochr. 
Prír. PreM. odb. Výsl. — 31—38 p., Prievidza. 

— 1978/07: Uber postglaziale Schwankungen der oberen Waldgrenze im Gebirgskarst der West- 
karpaten. — Českoslov. Kras (Praha), 29 (1977): 7—25. 

— 1979/01 : Malakofauna Polany z hlediska ochrany prírody. — XIV. tábor Ochr. Prír. PreM. odb. 
Výsl. — 44 — 51 p., Prievidza. 

— 1979/02: Malakofauna Tatier v historickom pohľade. — Zbor. Prác Tatran, nár. Parku (Mar- 
tin), 21: 103—129. 

1979/04: Mékkýši CHPV Štangarígel. — XIV. tábor Ochr. Prír. PreM. odb. výsl. — 62—63 p., 
Prievidza. 

— 1980/02: Souborná zpráva o výzkumu mékkýšú Gaderské a Blatnické doliny. — Ochr. Prír. 
Výsk. Práce z Ochr. Prír., 30: 53 — 76, Príroda, Bratislava. 

— 1980/05: Quarternary Mollusca and Stratigraphy of the Mažarná Cave. — Českoslov. Kras 
(Praha), 30: 67—80. 

— 1980/08: Z červené knihy našich mékkýšu — piskoŕka (Fagotia). — Živa (Praha), 28: 61. 

— 1980/09: Z červené knihy našich mékkýšú — suchomilka Helicopsis striata. — Živa (Praha), 28: 
223. 

— 1980/10: Z červené knihy našich mékkýšu — žitovka Abida secale. — Živa (Praha), 28: 
142—143. 

— 1981/03: Mékkýši jako modelová skupina v ochranárském výzkumu. — Památ. a Prír. (Praha), 
6: 171—178. 

— 1981/06: Z červené knihy našich mékkýšú — drobničky Truncatellina claustralis a T. costulata. 
— Živa (Praha), 29: 142—143. 

LOŽEK, V. — GULIČKA, J., 1955: Zoologický výzkum pralesní reservace „Stužica" ve slovenských 
Východních Karpatech (Mollusca, Myriapoda). — Ochr. Prír. (Praha), 10 (7): 202—209. 

— 1962: Gastropoda, Diplopoda, Chilopoda slovenskej časti Východných Karpát. — Acta Fac. 
Rer. nátur. Univ. Comen. (Bratislava), 7 (1—2): 61—93. 

LOŽEK, V. — MÁCHA, S., 1954: Zemepisné rozšírení plže Laciniaria moravica Brabenec (čeleď 
Clausiliidae). — Čas. Nár. Mus. (Praha), Odd. pŕírodov., 123 (1954) (2): 148—155. 

— 1957: Nástin malakozoologických pomérú Vsetínských vrchu. — Pŕírodov. Sbor. ostrav. Kraje 
(Opava), 18: 342—357. 

LOŽEK, V. — PROŠEK, F., 1956: O zmenách prírodních pomérú Jihoslovenského krasu v nejmladší 
geologické minulosti. — Ochr. Prír. (Praha), 7/(2): 33 — 42. 

LUKNIŠ, M. (red.), 1972: Slovensko. Príroda. — 920 pp., 1 príl., Obzor, Bratislava. 

MÁCHA, S., 1981 : Nový druh nahého plže Deroceras (Plathystimulus) fatrense sp. n. (Gastropoda, 
Limacidae) z Československa. — Čas. Slez. Muz. (Opava), Ser. A, 30: 97 — 102. 

MAZÚR, E. (red.), 1980: Atlas Slovenskej socialistickej republiky. — 296 ( + 21) pp., 3 príl., Slov. 
akad. vied, Slov. úrad geod. a kartogr., Bratislava. 

MERENYI, L., 1976: Adatok Nógrád megye csigafaunájához. — Soosiana (Baja), 4: 17 — 20. 

MEUSEL, H.— JÁGER, E.— RAUSCHERT, S.— WEINERT, E., 1978: Vergleichende Chorologie 
der zentraleuropäischen Flóra, Vol. 2., Text — 418 pp., Karten — p. 259 — 421, Verí. Gustáv 
Fischer, Jena. 

MEUSEL, H.— JÄGER, E.— WEINERT, E., 1965: Vergleichende Chorologie der zentraleuropäi- 
schen Flóra. — Text — 583 pp., Verí. Gustáv Fischer, Jena. 43 PETRBOK, J., 1956: Najady ŕeky Latorice u Velkých Kapušan. — Čas. Nár. Mus. (Praha), Odd. 

pŕírodov., 125 (2): 198—202. 
PFLEGER, V., 1980: Snails of the Helicellinae (Gastropoda) subfamily in ČSSR. — Sbor. Nár. Mus. 

(Praha), Rada B, 36 (2—3): 53—172. 
PIECHOCKI, A., 1979: Mieczaki (Mollusca). Šlimaki (Gastropoda). Fauna Slodkow. Pol. Fasc. 7. 

— 187 pp., PWN, Warszawa — Poznaň. 
PONEC, J., 1972: Mollusca Malých Karpát (s kapitolou V. Ložeka: Malakofauna Malých Karpát 

v kvartéru). — Zbor. Slov. nár. Múz. (Bratislava), Prír. Vedy, 18: (1): 71 — 114. 
RIEDEL, A., 1957: Rewizja Zonitidae Polski. — Ann. zool. (Warszawa), 16 (23) : 361—464, 1 tab. 
RIEDEL, A. — WIKTOR, A., 1974: Arionacea. Slimaki kražalkowate i šlinikowate (Gastropoda: 

Stylommatophora). — Fauna Pol. Vol. 2. — 140 pp., PWN, Warszawa. 
ROTARIDES, M. — WEIS, T., 1950: Príspevok k mäkkýšej faune (Mollusca) Bardejova a jeho 

okolia. — Príroda (Turč. Sv. Martin), 5 (10): 145—147. 
ROTHMALER, W., 1950: Allgemeine Taxonomie und Chorologie der Pflanzen. — 204 pp., Verí. 

W. Gronau, Jena. 
SLÁVIK, B., 1971: Metodika sitového mapovaní ve vztahu k pripravovanému fytogeografickému 

atlasu ČSR. — Zpr. Českoslov. bot. Společ. ČSAV (Praha), 6: 55—62. 
SOÓS, L., 1956: Csigák I. — Fauna Hung. 16 (19, 2) — 80 pp., Akad. kiadó, Budapest. 

1959: Csigák II. — Fauna Hung. 41 (19, 3). — 158 pp., Akad. Kiadó, Budapest. 
STAROBOGATOV, J. I., 1970: Fauna molljuskov i zoogeografičeskoe rajonirovanije kontinentál- 
nych vodojemov zemnogo šara. — 371 pp., Izdat. Náuka, Leningrad. 
ŠILEJKO, A. A., 1978: Nazemnyje molljuski nadsemejstva Helicoidea. — Fauna SSSR. Vol. 3, 

Fasc. 6. — 384 pp., 21 tab., Izdat. Náuka, Leningrad. 
ŠTEFFEK, J., 1978: Malakofauna Malých Karpát z hľadiska vývoja krajiny. — 172 pp., 1 13 p. príl., 

2 mapy, ms [Kandid. dizert. práca, depon in: ÚEBE SAV, Bratislava]. 
TEYROVSKÝ, V. , 1 970 : Zur Klärung und Begriindung einiger Termini der vergleichenden Faunis- 

tik. — Po. Pis. ent., Wrociaw, 40: 459—469. 
VARGA, A., 1974: Ujabb adatok a Cserhát puhatestii faunájához. — Soosiana (Baja), 2: 53 — 57. 

— 1975: Adatok a Karancs és a Medves puhatestii faunájához. — Soosiana (Baja), 3: 37 — 42. 

— 1976: Adatok a Bórzsóny hegység puhatestii faunájához. — Soosiana (Baja), 4: 47 — 50. 
WALTER, H.— STRAKA, H., 1970: Arealkunde. Floristisch-historische Geobotanik. — 480 pp., 

1 tab., Verí. Eugen Ulmer, Stuttgart. 

WIKTOR, A., 1973: Die Nacktschnecken Polens. Arionidae, Milacidae, Limacidae (Gastropoda, Sty- 
lommatophora). — Monogr. Fauny Pol. Vol. 1. — 182 pp., 47 tab., PWN, Warszawa — Kraków. 

ZILCH, A.— JAECKEL, S. G. A., 1962: Mollusken. — In: Brohmer, P.— Ehrmann P. + -Ul- 
mer, G.: Die Tierwelt Mitteleuropas. — Vol. 2, Fasc. 1, Erg. — 294 pp., Verí. Quelle u. Meyer, 
Leipzig. 

ŽADIN, V. L, 1952: Molljuski presných i solonovatych vod SSSR. — 376 pp., Izdat. Akad. náuk 
SSSR, Moskva — Leningrad. 44 7 Súhrn 


Pre štúdiu boli spracované údaje zo Západných a Východných Karpát, pokiaľ 
ležia na území ČSFR (t. j. Slovenska a východnej Moravy) s okrajovým presa- 
hom do Poľska a Maďarska a z výbežkov Malej a Veľkej Dunajskej nížiny na 
území SR. Revidované zbierkové položky a publikované údaje boli doplnené 
cieleným terénnym výskumom, takže sa získal reprezentatívny pohľad na rozšíre- 
nie mäkkýšov na území Slovenska v rokoch 1945 — 1981. Výsledky sú spracované 
formou máp rozšírenia jednotlivých druhov, pričom každému druhu bola prira- 
dená základná chorologická charakteristika pozostávajúca zo 4 častí : migrochro- 
noelement (sensu Kleopov in: Walter — Straka 1970), ekoelement (podľa Ložeka 
1964), areotyp a nová chorologická charakteristika regiotyp (Lisický 1982). Na 
charakterizovanie migroelementov sa berie do úvahy záverečný úsek cesty, kto- 
rou prenikli na Slovensko, nie refúgium, v ktorom prežili wúrm (dobu ľadovú), 
preto migračné smery sa delia na podunajský, ilýrsky, panónsky, karpatský, 
sarmatský a sliezsky. Pre Ložekovu klasifikáciu ekoelementov je navrhnutá nová 
latinská terminológia, podľa ktorej základnými ekoelementmi sú skupiny: silvico- 
lae (SI), silvisteppicolae (SS), steppicolae (ST), patenticolae (PT), xericolae 
(XR), agricolae (AG), hygricolae (HG), ripicolae (RP), rivicolae (RV), stagni- 
colae (SG), paludicolae (PD) a fonticolae (FN). Tie sú delené na bližšie určené 
subelementy a kombinácie elementov. 

Vzhľadom na regionálny charakter tejto faunistickej analýzy a využitie jej 
výsledkov v bioindikáciách a ekomonitoringu bol posúdený konkrétny spôsob 
prejavu areálu každého druhu v tejto oblasti — regionál. Príbuznosti, ktoré sa pri 
tom zistili v migrochronoelementovej a ekoelementovej príslušnosti viacerých 
druhov a podobne ich črty recentného rozšírenia na Slovensku viedli k vytvoreniu 
novej chorologickej charakteristiky — regiotyp. Zistené regiotypy suchozem- 
ských mäkkýšov majú, podľa rozhodujúceho charakteru niektorého z faktorov, 
charakter : 

— klimatogénny (I. a II. skupina), 

— substrátogénny (III. skupina), 

— migrochronogénny (IV. — VIII. skupina), 

— antropogénny (IX. skupina). 

Vodné mäkkýše, ktorých rozšírenie tieto faktory ovplyvňujú relatívne málo, 
boli klasifikované len z geografického hľadiska do 5 skupín zahrnutých do provi- 
zórnej X. skupiny regiotypov. Celkove bolo vytipovaných 23 regiotypov, ktoré 

45 obsiahli 3/4 mäkkýšov z celkového počtu 240 taxónov vyskytujúcich sa na Sloven- 
sku. Nezaradených bolo 43 prevažne eurychorných druhov a 6 málo známych 
alebo zriedkavých druhov. 
Prehľad regiotypov: 

I. skupina: druhy náročné na vlhko: 

1.1. irigačný regiotyp, 

1.2. hygrofilný regiotyp, 

1.3. východný regiotyp, 

1.4. regiotyp veľmi vlhkej podoblasti, 

1.5. západný regiotyp, 

1.6. regiotyp prevažne lesných starousadlíkov. 

II. skupina: subkontinentálny regiotyp. 

III. skupina: substrátogénne regiotypy: 
III. 1. regiotyp petrofilných druhov, 

1 1 1. 2. regiotyp argilofilných druhov, 

1 1 1. 3. regiotyp aggerofilných druhov. 

IV. skupina: ilýrsky lesný regiotyp. 

V. skupina: južný stepikolný regiotyp. 

VI. skupina: reliktné regiotypy: 

VI. 1. regiotyp glaciálnych reliktov, 
VI. 2. regionály iných reliktov. 

VII. skupina: geograficky obmedzených regiotypov: 

VII. 1. centrálnokarpatský regiotyp, 
VII. 2. regionály predsunutých výsadkov, 
VII. 3. endemické regionály. 

VIII. Regiotyp „Helix". 

IX. Regiotyp silne poznačený synantropiou. 

X. Skupina regiotypov vodných mäkkýšov: 
X. 1 . odersko-vnútrokarpatský regiotyp, 
X. 2. oderský regiotyp, 
X. 3. odersko-dunajský regiotyp, 
X. 4. podunajský regiotyp, 
X. 5. vnútrokarpatský regiotyp. 
Výsledky sú dokumentované na mapách rozšírenia všetkých zistených druhov. MOJIJIIOCKH CjlOBaKHH 


fljia HacToaiueň paôoľbi ômjih oôpaôoTaHbi .naHHbie, nojiyieHHbie b o6jiacTax 3ana.nHbix h Boc- 
tohhmx KapnaT, pacnojioíKeHHbix Ha TeppHTopHH MCOP (t. e. CnoBaKHH n Boctoihoh MopaBHH) 
c KpaeBbiM BbixoflOM b riojibmy h BeHrpHK), a TaKace b OTporax Manoň h EoJibinofi /JyHaiícKOH 
HH3MeHHOCTH Ha TeppHTopHH CP. ITepecMOTpeHHbie CTaTbH, KoujieKUHH h onyĎJíHKOBaHHbie aan- 
Hbie 6mhh flonojiHeHbi uejieHanpaBJíeHHbiMH nojieBMMH HCCJieAOBaHHaMH, h TaKHM o6pa30M 6bui 
nojryneH npcacTaBHTejibHbiH B3rnafl Ha pacnpocTpaHeHHOCTb mojijhockob Ha TeppHTopHH CjioBa- 
khh b nepHO/i 1945 — 1981 rr. Pe3yjibTaTbi npeijCTaBJíeHbi b BH/je KapT pacnpocTpaHeHHOCTH 
OTaenbHbix bhjiob, npmeivi Ka»cflOMy BHjjy npHnncaHa ocHOBHaa xopojiorHMecKaa xapaKTepncTH- 
Ka, coCToamaa H3 neTbipex naCTeä : MHrpoxpoHOSjieMeHT (sensu Kleopov in : Walter — Straka 1970), 
3K03jieMeHT (corjiacHO Jlo»eKy 1964), apeoTHn h HOBaa xopojiorHMecKaa xapaKTepncTHKa — pe- 
rHOTHn (JIhchluch 1982). .ZJjia xapaKTepncTHKH MHrposjieMeHTOB npHHHMaeTca bo BHHMaHHe 
3aKjHOHHTejibHbiô 3Tan nyTH, no KOTopoMy ohh npoHHKJín b CjroBaKHK), a He pe<}>yrHH, b kotopom 
ohh npo>KHJiH bk>pm (jieaHHKOBbiH nepno/j), nosTOMy HanpaBjíeHHa MHrpauHH pa3aejieHbi Ha 
npHflyHaíícKoe, HjiHpHfícKoe, naHHOHCKoe, KapnaTCKoe, capMaTCKoe h CHJie3HÍícKoe. 

flna KJiaccH(f)HKaiiHH sjieMeHTOB no JIoaceKy npe/TjioHceHa HOBaa jiaraHCKaa TepMHHOJiorHa, 
corjiacHO KOTopoň ochobhhmh 3K03JieMeHTaMH aBJíawrca rpynnw: silvicolae (SI), silvisteppicolae 
(SS), steppicolae (ST) , patenticolae (PT), xericolae (XR), agricolae (AG), hygricolae (HG), ripicolae (RP), 
rivicolae (RV), stagnicolae (SG) , paludicotae (PD) , fonticolae (FN). Ohh pa3flejieHbi Ha 6nH»e onpeae- 
neHHbie cyôsneMeHTbi h coneTaHHa sjieMem-OB. 

ynHTbiBaa perHOHanbHMH xapaKTep 3Toro (J>ayHHCTHHecKoro aHajiH3a h Hcnonb30BaHHe ero 
pe3yjibTaT0B b ÔHOHH,nHKauHax h 3KOMOHHTopHHre, 6mji oôcnyxceH KOHKpeTHbifl cnocoô npoaBjíe- 
Hna apeajia KasK/joro BH.ua b jjaHHoň o6jiacTH — perHOHan. PoacTBa, KOTopbie ômjih npnTOM 
BbiaBjíeHbi b MHrpoxpoHosneivieHTHOH h SKosjieMeHTHOH npHHaÄJieKHOCTH nejioro paaa bhijob, 
a TaKace hx HepTbi HbiHeuiHero pacnpocTpaHeHHa b CjlOBaKHH, npHBejiH k co3j(aHHio hoboíí 
xopojTorHHecKoň xapaKTepncTHKH — pernoTHn. OÔHapyaceHHbie perHOTHnbi cyxonyTHbix mojijiioc- 
kob oTjiHHawTca, b cootbctctbhh c peuiaiomHM xapaKTepoM HeKOToporo H3 <j)aKTopoB, cneayKi- 
ihhm xapaKTepoM: 

— KUHMaToreHHbiň (1-aa h 2-aa rpynnbi), 

— cyôcTpaToreHHbiií (3-ba rpynna), 

— MHrpoxpoHoreHHbiň (4-aa — 8-aa rpynnw), 

— aHTponoreHHbrä (9-aa rpynna). 

BoAHbie MonjiiocKH, Ha pacnpocTpaHeHHe KOTopwx yKa3aHHbie 4>aKTopbi BJiHaroT cpaBHHTeJib- 
ho cjia6o, 6biJiH KjiaccH4)Hrj,HpoBaHbi jiHHib c reorpacJMiecKoň tohkh 3peHHa h pa3aejieHbi 
b 5 rpynn, CBejjeHHbix b npoBH3opHyio 10-yio rpynny perHOTHnoB. B oôineň cjioschocth 6biJio 
BbijjejieHO 23 pernoTHna, KOTopbie oxBaTMBaioT 3/4 mojijhockob h3 oômero KOJinnecTBa 240 

TaKCOHOB, BCTpeHaK)U4HXCH B CjlOBaKHH. HeBKJIKDHeHHblMH OCTajIHCb 43 npeHMymecTBeHHO eBpH- 
XOpHMX BHJja H 6 MajlO H3BeCTHbIX HJIH peflKHX BHflOB. 

OÔ3op pernoTHnoB: 
1-aa rpynna: BHflbí, Tpe6oBaTejibHbie k BJiaacHOCTH: 

1.1. HppHrauHOHHbiií pernoTHn, 

1.2. rHrpo([>HJibHbiH perHOTHn, 

47 1.3. BOCTOHHblH perHOTHn, 

1.4. perHOTHn BecbMa BnaacHoň no.no6jiacTH, 

1.5. 3anaaHbiň perHOTHn, 

1.6. perHOTHn npeHMymecTBeHHO jiecHbix CTapoacnjioB. 
2-aa rpynna: cyÔKOHTHHeHTajibHbin perHOTHn. 

3-bH rpynna: cyôcTpaToreHHbie perHOTHnw: 
III. 1. perHOTHn neTpo(J)HJibHbix bhaob, 

111. 2. pernoTHn aprHno^HjibHbix bhäob, 

111. 3. pernoTHn arrepo4>HjibHbix bhaob. 
4-aa rpynna: hjijihphhckhh necHoň perHOTHn. 
5-aa rpynna: kbkhmh cTenHKOnbHbiň perHOTHn. 
6-aa rpynna: peJíHKTOBbie perHOTHnw: 

VI. 1. perHOTHn rjiauHajibHbix pejíHKTOB, 

VI. 2. perHOHajibi apyrnx penHKTOB. 
7-aa rpynna: reorpa(J)HHecKH orpaHHneHHbie perHOTHnu 

VI 1 . 1 . ueHTpaJibHOKapnaTCKHň pernoTHn, 

VII. 2. pernoHanbi nepeflOBbix aecaHTOB, 

VII. 3. 3HaeMHMecKHe pernoHanbi. 
8-aa rpynna: perHOTHn „Helix". 

9-aa rpynna: pernoTHn CHJibHO noMeneHHbiH CHHaHTponHeň. 
10-aa rpynna: pernoTHnbi boähhx mojihkjckob: 

X.l. o^epcKO-BHyTpHKapnaTCKHH pernoTHn, 

X. 2. oaepcKHH pernoTHn, 

X. 3. oflepcKO-ayHaftcKHH pernoran, 

X.4. ayHaňcKHH pernoTHn, 

X. 5. BHyTpHKapnaTCKHH pernoTHn. 

Pe3yjibTaTbi aoKyMenTHpoBaHM Ha KapTax pacnpocTpaHeHHocTH Bcex o6Hapy»eHHbix bhaob. . 

Mollusca of Slovakia 


- 


. 


The study examines the dáta collected for the Western and Eastern Carpathians, i.e. thosc sections 
which lie on the Czechoslovak territory (more specifically, Slovakia and eastern Moravia) and whose 
edges spread to Poland and Hungary, and for the bulges of the Small and Great Danubian Lowland 
on the territory of Slovakia. The revised collection items and published dáta were complemented with 
field investigation results, and a representative picture was thus obtained on the spread of the mollusks 
on the Slovák territory in the periód 1945 — 1981. The results are presented in the form of maps of 
oceurrence of individual species; each species was assigned a basic chorological characteristic consis- 
ting of 4 parts: migrochronoelement (sensu Kleopov in: Walter — Straka 1970), ecoelement (accor- 
ding to Ložek 1964), areotype and new chorological characteristics, regiotype (Lisický 1982). To 
characterize the migroelements, the last section of the route of their penetration to Slovakia is taken 
into account rather than the refuge in which they lived through the Wurmian (Ice Age). Migration 
routes are therefore classified into the Danubian, Illyrian, Pannonian, Carpathian, Sarmatian and 
Silesian ones. A new Latin terminology has been suggested for Ložek's classification of ecoelements, 
giving the following groups as basic ecoelements: silvicolae (SI), silvisteppicolae (SS), steppicolae (ST), 
patenticolae (PT), xericolae (XR), agricolae (AG), hygricolae (HG), ripicolae (RP), rivicolae (RV), siagni- 
colae (SG), paludicolae (PD), and fonticolae (FN). These are further subdivided into more precisely 
defined subelements and combinations of elements. 

In view of the regional character of this faunistic analysis and utilization oľits results in bioindica- 
tion and ecological monitoring, a conerete manifestation of the area of each type in this región was 
examined — the regional. The similarities revealed in migrochronoelements and ecoelement allegian- 
ce of several species, and the features of their recent oceurrence in Slovakia, gave a new chorological 
characteristics — the regiotype. The established regiotypes of land mollusks are, according to the 
decisive náture of one of the factors, of 

— climatogenic (groups I and II), 

— substratogenic (group III), 

— migrochronogenic (groups IV — VIII), 

— anthropogenic (group IX) 
character. 

Aquatic mollusks whose distribution was relatively unaffected by the above factors, were classified 
only from the geographical point of view into 5 groups included into a provisional group X of 
regiotypes. On the whole, 23 regiotypes were identified, comprising 3/4 of mollusks out of the overall 
number of 240 taxa found in Slovakia. Forty-three species, prevailingly eurychoric, and 6 little known 
or rare species were not classified. 

The overview of regiotypes: 
Group I: species requiring high humidity: 

1.1. irrigation regiotype, 

1.2. hygrophilous regiotype, 

1.3. eastern regiotype, 

1.4. regiotype of a very humid subarea, 

1.5. western regiotype, 

1.6. regiotype of prevailingly ľorest permanent dwellers. 

49 


Group II: subcontinental regiotype. 
Group III: substratogenic regiotypes: 

111. 1. regiotype of petrophilous species, 

111.2. regiotype of argilophilous speeies, 

111. 3. regiotype of aggcrophilous species. 
Group IV: illyrian forest regiotype. 
Group V: southern steppicole regiotype. 
Group VI: relic regiotypes: 

VI. 1. regiotype of glacial relies, 
VI. 2. regionals of other relies. 

Group VII: geographically restricted regiotypes: 

VII. 1. centrál Carpathian regiotype, 
VII. 2. regionals of beachhead species, 
VII. 3. endemic regionals. 

Group VIII: regiotype „Helix" . 

Group IX: regiotype strongly marked with synanthropy. 

Group X: group of aquatic mollusk regiotypes: 

X.l. Oder-inner Carpathian regiotype, 

X. 2. Oder regiotype, 

X. 3. Oder-Danubian regiotype, 

X.4. Danubian regiotype, 

X. 5. inner-Carpathian regiotype. 

The results are documented in the maps of oceurrence of all found species. 

- 


. 

,1 
■ 
vratký 
Zbierky 

LSC Zbierka M. J. Lisického, ÚZE SAV Bratislava 

LZK Zbierka Vojena Ložeka, Praha 

MCH Zbierka Sylvestra Machu, Havíŕov 

SFF Zbierka J. Šteffeka, ÚEBE SAV, Banská Štiavnica 

MUBO Vlastivedné múzeum, Bojnice 

NMPR Národní múzeum, Praha 

SLMO Slezské múzeum, Opava 

SNMB Slovenské národné múzeum, Bratislava 

ZSMT Západoslovenské múzeum, Trnava 

Zberatelia a autori Ann Anonymus 

Ant Antoš Ján 

Axz Alexandrowicz Štefan W. 

Bba Bába Károly 

Bbr Babor Jozef Florián 

Bsj Beleš Jozef 

Bkv Borúvka Vilém 

Bbc Brabenec Jaroslav 

Bkj Brtek Ján junior 

Brk Brančík Karol 

But Bútora 

Clk Culek A. 

Cin Cinčurová Emília 

Dbr Dúbravcová Zuzana 

Dep Deván Pavel 

Dra Drdúlová Alžbeta 

Due Dudich Endre 

Dyv Dyk Václav 

Erl Erdós L. Ess 


Eróss Zoltán 


Fli 


Flasar Ivo 


Frn 


Frankenberger Zdenék 


Glk 


Gulička Ján 


Gsk 


Gajdúšek J. 


Hbi 


Hrubý Ivo 


Hbk 


Hubáček J. 


Hdc 


Hudec Vladimír 


Hlg 


Halgoš Jozef 


Hns 


Hensel Karol 


Hvc 


Hlaváč Vítézoslav F. 


Hzy 


Hazay Gyula 


Jcs 


Jančuška 


Jed 


Jedlička Ladislav 


Jsn 


Jasenák Ladislav 


Kak 


Kadlečík Ján 


Kas 


Kálaš Leonard 


Kba 


Kubánik Stanislav 


Kck 


Kubíček F. 51 Kie 

Kil 

Klj 

Kpl 

Kpo 

Kpv 

Ksl 

Ksz 

Kvk 

Lng 

Lob 

Lse 

Lsc 

Lzk 

Mab 

Mch 

Mre 

Mul 

Oki 

Pbk 

Pfl Kiefer Matej Pjj 

Kocian Ľudovít Pmj 

Kleinert Ján Pnt 

Krumpál Miroslav Rdl 

Kroupa Oldŕich Rtr 
Kroupová Viera (Lučivjanská) Sff 

Košel Vladimír Sli 

Kostrz Soo 

Kavka Vladisláv Szp 

Láng Adolf F. Tes 

Lôbl Ivan Ulc 

Lisická Eva Ull 

Lisický Mikuláš J. Urj 

Ložek Vojen Vga 

Matoušek Branislav Vko 

Mácha Sylvestr Voa 
Merényi László Vst 

Múllerová Waj 

Okáli Hja Wet 

Petrbok Jaroslav Wgr 

Pfleger Václav Wkt Ponec Jozef junior 
Pomichal Richard 
Pintér László 
Riedel Adolf 
Rotarides Mihály 
Šteffek Jozef 
Slivka Štefan 
Soós Lajos 
Szép Rudolf (Rezsô) 
Tesaŕ Zdenék 
Uličný Jozef 
Ullepitsch József 
Urbaňski Jaroslaw 
Varga András 
Vašátko Jaroslav 
Volf Antonín 
Vostál Zdenék 
Wagner Antoni J. 
Weisz Tibor 
Wagner János 
Wiktor Andrzej 
Chorologické charakteristiky Pred menom druhu je číslo mapy, za menom nasleduje chorologická charakteris- 
tika, oddelené zlomkovou čiarou v poradí: migro(chrono) element (kombinácia 
písmen), ekoelement (kombinácia arabskej číslice a písmen), areotyp (kombiná- 
cia rímskej číslice a písmena) a regiotyp (kombinácia rímskej a arabskej číslice). 
Migro(chrono)loeické skratky: 
dnb — podunajský migroelement 

chr — doložené alebo veľmi pravdepodobné prežitie wurmu u nás 
ilr — ilýrsky migroelement 
kar — karpatský migroelement 
sar — sarmatský migroelement 
sls — sliezsky migroelement 
pan — panónsky migroelement Ekologické skratky: 
AG — agricolae 
FN — fonticolae 
HG — hygricolae 
PD — paludicolae 
PT — patenticolae 
RP — ripicolae 
RV — rivicolae 
SG — stagnicolae 
SI — silvicolae 
SS — silvisteppicolae 
ST — steppicolae 
XR — xericolae 

h — hygrofil 
i — inundaciofil 
p — petrofil 
t — .periodofil 
th — thamnofil 

53 Súpis prameňov na identifikáciu 
v mapách GASTROPODA 
PROSOBRANCHIA 

Neritidae 

1. Theodoxus danubialis (C. Pfeiffer 1828) 

7868 d — SNMB(Bbc), 7968 b — LSG(Lsc), 7975 a — SNMB(Bbc), Lzk 
52/04, b — LZK(Lzk), c — NMPR(Bbc), 8075 a -- LZK(Lzk), 8178 
a — SNMB(Ksz), c SNMB(Bbc), SLMO(Tes), d - NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 8276 b — SFF(Sff), c — LSC(Hns), 8277 a — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 8278 a — NMPR(Bbc), SLMO(Tes). 

2. Theodoxus transversalis (C. Pfeiffer 1828) 

8070 d — SFF(Sff), 8077 d — Lzk 54/02, 8276 c -- LSC(Hns), 8277 
a — MCH(Mch), 8278 a — Lzk 54/02. Viviparidae 


3. Viviparus acerosus (Bourguignat 1862) 

7168 d — Hdc 62/02, 7267 c — Hdc 62/02, 7268 c — Hdc 62/02, 7395 
c — SFF(SŕF), 7397 d — SFF(Sff), 7398 b — SFF(Sff), 7497 b — SFF(Sff), 
c — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7596 b — SFF(Sff), d — Lzk 54/02, 7597 a 
— SFF(Sff), b -- SFF(SŕF), 7598 a -- SFF(Sff), b -- SFF(Sff), 7667 
d — SFF(SrF), 7696 a -- LSC(Lsc), b -- SFF(Sff), Lzk 54/02, 7767 
b — SFF(Sff), 7769 d — Lzk 54/02, 7867 b — SNMB(Bbc), 7869 b - 
SFF(Sff), 7975 a — Lzk 52/04, b — LZK(Lzk), 8070 d — SFF(Sff), 8071 
a — SFF(Sff), d — SLMO(Mch), 8072 b — SNMB(Bbc), SFF(SfF), 8077 
d — Lzk 54/02, 8171 b -- NMPR(Bbc), 8172 c — SFF(SŕF), 8174 a - 
LSC(Lsc), c — SNMB(Bbc), 8177 c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
d — Lzk 54(02), 8184 c — Vga 74/01, 8274 b — NMPR(Bbc), 8276 
b — SFF(Sff), c — LSC(Hns), 8284 a — Vga 74/01. 

4. Viviparus contectus (Millet 1813) 

6175 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 6176 a — SLMO(Mch), Lzk 
56/04, 6177 c — Lzk 55/03, 6274 c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 
Bbc 54/01, 6275 a — SLMO(Mch), b — Lzk 54/03, d — Lzk 54/03, 6373 
b — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6374 a — SLMO(Mch), 6377 
d — SLMO(Mch), 6770 b -- Lzk 54/02, 6870 d -- Hdc 62/02, 6871 54 c — Hdc 62/02, 6970 b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 7068 b — Hdc 62/02, 
7069 a -- Hdc 62/02, b — Hdc 62/02, d — Hdc 58/02, 7165 b - 
NMPR(Bbc), 7168 d — Hdc 62/02, Lzk 59/06, 7267 c — Hdc 62/02, 7268 
c — Hdc 62/02, 7397 a — SFF(Sff), c — SFF(Sff), 7468 a — 
LSC(Lsc), 7473 a — Ant 52, 7496 b — SFF(Sff), 7497 a — SFF(Sff), 
d — SFF(Sfi), 7498 d — SFF(Sff), 7595 b — SFF(Sff), d — SFF(SfF), 7597 
c - - SFF(Sff), 7598 b — SFF(Sff), 7667 d - - SFF(Sff), 7673 d - 
SNMB(Mab),7767b — SFF(Sfí), 7769 c — Lzk 54/02, 7772 d — LSC(Lsc), 
7868 d — LSC(Lsc), 7869 b — SFF(Sff), 7980 a — LSC(Lsc), 7982 
a — Mre 76/01, 8070 a — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 8071 c — SFF(Sff), 
d — SFF(Sff), 8171 a — SNMB(Bbc), Lzk 55/12, b — Lzk 55/12, c — Lzk 
55/12, 8172 c — SFF(Sff), 81 76 b — LZK(Lzk), 81 77 a — LZK(Lzk), 81 78 
c — ZSMT(Bbc), 8272 a — LSC(Lsc), SFF(SŕT), 8273 a — SFF(Sff). Valvatidae 


6. 7. 5. Valvata cristata O. F. Muller 1774 

6175 c — SLMO(Mch), 6176 a — Lzk 56/04, 6274 c — SLMO(Mch), 
d — SLMO(Mch), 6275 a — MCH(Mch), 6373 b — MCH(Mch), 6374 
a — SLMO(Mch) , 6870 — Hdc 62/02, 7068 b — Hdc 62/02, 7069 a — Hdc 
62/02, b — Hdc 62/02, d — Hdc 58/02, 7267 c — Hdc 62/07, 7268 c — Hdc 
62/02, 7490 b -- SFF(Sff), Lzk 58/13, 7497 b — SFF(Sff), 7969 a - 
SFF(SŕT), c — SFF(Sff), 8070 a — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 8071 
c — SFF(Sff), d — ZSMT(Bbc), SFF(Sff), 8171 a — SNMB(Bbc), Lzk 
55/12, b — Lzk 55/12, SFF(Sff), 8176 b — LZK(Lzk), 8177 a — LZK(Lzk), 
8273 a — SFF(Sff), 8275 b — SFF(Sff). 
Valvata naticina (Menke 1845) 

8178 c — SNMB(Bbc), 8277 a — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 8278 a — 
NMPR(Bbc), Lzk 54/02. 
Valvata piscinalis (O. F. Muller 1774) 
6870 d — Hdc 62/02, 7065 d — NMPR(Bbc), 7166 d — NMPR(Bbc), 7266 
a — NMPR(Bbc), b — NMPR(Bbc), 7267 c — Hdc 62/02, 7268 c — Hdc 
62/02, 7298 a — SFF(Sff), 7397 d — SFF(SŕT), 7398 b — SFF(Sfl), 7496 
d — SFF(SfT), 7497 d — SFF(Sff), 7597 a — SFF(Sff), 7671 a — SFF(Sŕľ), 
7696 b — SFF(Sff), 7772 d — LSC(Lsc), 7867 b — LSC(Lsc), 
NMPR(Bbc), 7868 d — LSC(Lsc), 7873 a — LSC(Lsc), 7968 b — LSC(Lsc), 
7969 d — SFF(SŕT), 8070 a — SFF(Sff), LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 
SFF(SŕT), 8071 a — SFF(SŕF), c — SFF(SŕT), d — SFF(Sff), 8072 b — 
SFF(Sff)„ 8077 d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 8171 a — SFF(SŕT), 
b — LSC(Hns), NMPR(Bbc), c — LZK(Lzk), d — LSC(Hns), 8177 
b — NMPR(Bbc), d — SNMB(Bbc), Lzk 54/02, 8277 a — SLMO(Mch), 
b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 8284 a — Vga 74/01. 

8. Valvata pulchella (S t uder 1820) 

7490 b — Lzk 58/13, 7598 c — Lzk 54/02, 7769 c — Lzk 54/02, SFF(Sff), 55 7868 b — SFF(SfT), 7969 a — SFF(Sff), d — SFF(SŕF), 8071 a SFF(Sff), 
c — SFF(Sff), 8171 a — SFF(Sfi), 8275 b — SFF(Sff). 

Hydrobiidae 

9. Belgrandiella slovenica sensu lato 

a) Belgrandiella alticola V. Ložek etj. Brtek 1964 

7076 b LZK(Bkj), c — SNMB(Bkj), d — LZK(Bkj). 

b) Belgrandiella bojnicensis V '. Ložek etj. Brtek 1964 

7177 c — SNMB(Bkj), Lzk 66/02, 7277 a— MUBO(Bkj), SLMO(Mch). 

c) Belgrandiella komenskyi Hudec 1972 
6971 d — Hdc 72/03, Hbi 69/01 

d) Belgrandiella slovenica V. Ložek etj. Brtek 1964 

6774 c — Hbi 69/01, 6782 a — MUBO(Bkj), 6877 c — MUBO(Bkj), 
6978 c — LSC(Lsc), 7077 b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7078 
c — SNMB(Bkj), LSC(Lsc), 7176 b — MUBO(Bkj), 7276 b - 
MUBO(Bkj), d — Lzk 66/02. 
10. Bythinella austriaca (Frauenfeld 1859) 

6176 c — SLMO(Mch), 6177 c — Lzk 56/04, 6277 a — Lzk 55/03, c - 
SLMO(Mch), b — Lzk 55/03, 6373 c -- SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 
6378 a -- SLMO(Mch), b -- NMPR(Bbc), d -- NMPR(Bbc), 6473 
a -- SLMO(Mch), b -r SLMO(Mch), 6474 a — SLMO(Mch), b - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6475 b SLMO(Mch), 6476 b 

NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — NMPR(Bbc), d NMPR(Bbc), c 
NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6478 a NMPR(Bbc), 
b — NMPR(Bbc), c NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6574 c 

MCH(Mch), 6575 b SLMO(Mch), d - - MCH(Mch), 6576 a - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), c MCH(Mch), Bbc 54, 
d — NMPR(Bbc), 6588 d — Hdc 58/01, 6672 b — Hdc 54/16, c — Hdc 
54/04, 6674 a — MCH(Mch), 6675 a — MCH(Mch), b — MCH(Mch), 
6676 a — MCH(Mch), 6684 c — Hdc.Bbc 61, 6780 a — Hdc 57/02, 
b — Hdc 57/02, c — NMPR(Bbc), d — Hdc 57/02, 6783 b — Hdc.Bbc 61, 
c — Kpv 77/01, d Hdc.Bbc 61, 6784 a NMPR(Bbc), b 

NMPR(Bbc), d NMPR(Bbc), 6787 b — SLMO(Mch), d — Hdc.Bbc 
61, 6788 d — LZK(Lzk), 6792 a — Rtr.Wet 50/01, 6793 b — Rtr.Wet 
50/01, 6870 b — Hbk 59 (Hdc), 6876 b — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), 
6877 a SNMB(Bbc), SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), Bbc 54, Lzk 74/03, 
c — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 6878 d — NMPR(Bbc), 6879 a Hdc 
57/02, c — SNMB(Lsc), 6880 d — LZK(Lzk), 6881 c — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 6882 a Lzk 72/11, b — Kpv 77/01, 
c — LSC(Lsc), Lzk 72/11, d — Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 77/01, 6969 
a — Hbk 59 (Hdc), 6973 c — Hdc 55/03, 6974 b — Hdc 55/03, 6978 
c — SNMB(Lsc), 6979 a — SNMB(Lsc), 6981 — LSC(Lsc), 6982 d — Kpv 
77/08, 6983 d — Lzk 72/11, 6985 a — Kpv 77/01, c — Lzk 72/11, Kpv 
77/01, 69100 b — Lzk.Glk 62, 69101 a — Lzk.Glk 62, 7072 b — Lzk 61/21, 7073 d — Hdc 55/03, 7074 d — SLMO(Mch), 7075 c — SLMO(Mch), 
7077 b — SNMB(Lsc), LSC(Lsc), Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7078 a — 
SNMB(Lsc), c — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 7079 b — Lzk 80/02, d — 80/02, 
7080 a — Lzk 80/02, c — Lzk 80/02, d — Lzk 80/02, 7082 a — Kpv 77/01, 
7088 a — LSC(Lsc), Bbc 54/01, b — LSC(Lsc), c — NMPR(Bbc), d — 
NMPR(Bbc), Lzk 76/06, 7098 d — Lzk.Glk 62, 7174 a — SLMO(Mch), 
7175 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7177 c — Lzk 66/02, 7178 a — 
LSC(Lsc), Lzk 66/02, 7179 b — Lzk 80/02, 7180 a Lzk 80/02, SFF(Sff), 
c — Hdc 63/03, Kpv 77/01, 7181 d — SFF(SfF), 7186 d — Lzk 57/08, 7190 
b - Lzk 60/10, 7192 b — Lzk 52/05, d — Lzk 52/05, 7199 a - 
NMPR(Bbc), 7270 b — SFF(SflO, 7272 c — SFF(Sflf), 7273 d — SFF(Sff), 
7276 b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7277 a — SLMO(Mch), Lzk 66/02, 
b — Lzk 66/02, c — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), 7278 b — Lzk 66/02, 
c — SLMO(Mch), Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7279 d — SFF(Sff), 7280 
b — SFF(Sff), 7282 d — Lzk 79/01, 7285 d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
7290 c — LZK(Lzk), 7371 c — SNMB(Pjj), 7373 b -- Ant 52? c — 
NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), Lzk 49/08, 7376 b — Lzk 66/02, Kpv 
82/01, 7377 c — SLMO(Mch), Lzk 52/01, d -- Lzk 66/02, 7378 a — 
NMPR(Bbc), 7380 a — Lzk 75/04, 7382 a — Lzk 79/01, b — Lzk 79/01, 
c — Lzk 79/01, d — NMPR(Bbc), Lzk 52/1 1, 7383 c — NMPR(Bbc), 7384 
b — Lzk 75/04, 7388 c — SFF(Sflf), 7390 a — LZK(Lzk), d — 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7391 a — NMPR(Bbc), SFF(Sff), b Lzk 
56/05, c — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, 7477 c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
7478 b — LSC(Lsc), 7479 c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7488 b — 
SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7489 a — SFF(Sff), c — LSC(Ksl), SFF(SflO, 7491 
a — Lzk 48/02, 7494 b — NMPR(Bbc), 7569 b — NMPR(Bbc), LZK(Lzk), 
7579 a — LSC(Lsc), 7582 a — LSC(Lsc), 7583 c — LSC(Lsc), 7668 
d -- SLMO(Mch), 7669 b — SNMB(Pjj), 7677 b -- LSC(Lsc), d — 
LSC(Lsc), 7678 a — LSC(Lsc), 7679 a LSC(Pjj), 7768 b — 

ZSMT(Bbc), d — SNMB(Pjj), 8079 c — Vga 76/01, d Erl 80/01. 

11. Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer 1865) 

7165 b — NMPR(Bbc), 7298 a — SFF(Sff), 7398 b — SFF(SfF), 7497 
d — SFF(Síi), 7596 b — Lzk 54/02, d — Lzk 54/02, 7868 d — SNMB(Bbc), 
7869 a — SFF(Sff), 7968 b — LSC(Lsc), 7969 c — SFF(Sff), 7975 a — Lzk 
52/04, b — LZK(Lzk), c — NMPR(Bbc), 8070 d — Lzk 55/12, SFF(Sff), 
8072 b — SFF(SflQ, 8170 b — Lzk 55/12, 8171 d — Lzk 55/12, 8178 
c — SNMB(Bbc), SLMO(Tes), d — NMPR(Bbc), 8273 b — LSC(Pmj), 
8274 b — NMPR(Bbc), d — SNMB(Bbc), 8276 b — SFF(Sff), c — 
LSC(Hns), 8277 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 8278 a — SNMB(Ksz), 
SLMO(Tes). 

12. Sadleriana pannonica (Frauenfeld 1865) 

7289 d — LSC(Lsc), 7388 c — SFF(Sff), 7390 b — Lzk 48/02, c — LSC(Ksl), 
Lzk 48/02, d — SNMB(Oki), SLMO(Mch), 7391 a — NMPR(Bbc), Lzk 
48/02, b — SNMB(Bbc), Lzk 56/05, c — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, d — 

57 SNMB(Bbc), Lzk 48/02, 7488 d — LSC(Hlg), 7491 a — Lzk 48/02, 7588 
b -— Lzk 48/02. 

Bithyniidae 

13. Bithynia leachi (Sheppard 1823) 

7496 b — SFF(SflO, d — SFF(Sff), 7498 d — SFF(Sff), 7597 c — SFF(SflO, 
7598 b _ SFF(Sff), 7667 d — SFF(Sff), 7696 b — SFF(Sff), 7867 b - 
LSC(Lsc), 7969 d — SFF(Sff), 7970 a — SFF(SflQ, 7975 a — Lzk 52/04, 
8070 a — SFF(Sff), d — SFF(Sfí), 8071 c — SFF(Sff), d — SNMB(Bbc), 
ZSMT, 8171 a — NMPR(Bbc), b — Lzk 55/12, 8275 — SFF(Sfl). 

13. a) Bithynia leachi troscheli P a a s ch 1842 

7490 b — NMPR(Bbc), SFF(Sff), 8071 d — NMPR(Bbc), 8171 a - 
NMPR(Bbc). 

14. Bithynia tentaculata (Linnaeus 1758) 

6770 b — Lzk 54/02, 6870 d — Hdc 62/02, 6871 c — Hdc 62/02, 6970 
b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 7068 b — Hdc 62/02, 7069 a — Hdc 62/02, 
b — Hdc 62/02, d — Hdc 58/02, 7165 b — NMPR(Bbc), 7168 d — Hdc 
62/02, 7267 c — Hdc 62/02, 7268 c — Hdc 62/02, 7373 c — SFF(Sff), 7398 
b — SFF(SflO, 7496 b — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7497 a — SFF(Sff), 
b — SFF(SflO, c — SFF(Sff), d — SFF(Sfl), 7498 d — SFF(SflO, 7568 
c — LSC(Kil), 7597 a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), c — SFF(SfT), d - 
SFF(Sff), 7598 a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), c -- Lzk 54/02, 7667 d — 
SFF(Sff), 7696 a — LSC(Lsc), 7697 a — SFF(SflO, 7767 b — SFF(Sff), 
7769 c — SNMB(Lsc), LSC(Lsc), SFF(Sff), 7772 b — LSC(Lsc), d — 
LSC(Lsc), 7867 b — LSC(Lsc), 7868 d — LSC(Lsc), 7968 b — LSC(Lsc), 
7969 c — LSC(Lsc), d — SFF(Sflf), 7970 a — SFF(Sff), 7975 a — Lzk 
52/04, b — NMPR(Bbc), 7982 b - - Mre 76/01, 8070 a -- SFF(Sff), 
c — LSC(Lsc), d — SNMB(Lsc), LSC(Lsc), Lzk 55/12, SFF(SflQ, 8071 
a — SFF(Sfí),b — SFF(Sff),c — SFF(Sff),d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 
8072 b — SFF(Sff), 8170 b — Lzk 55/12, 8171 a — NMPR(Bbc), Lzk 
55/12, b — Lzk 55/12, SFF(SfFj, c — Lzk 55/12, LSC(Lsc), d — Lzk 55/12, 
8172 c — LSC(Lsc), 8176 b — LZK(Lzk), 8177 a — LZK(Lzk), 8178 
c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — ZSMT(Bbc), 8184 c — Vga 74/01, 
8272 a — SFF(Sff), 8273 a — SFF(Sff), b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 
8276 b — SFF(Sff), 8277 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 8284 
a — Vga 74/01. 

Acmidae 

15. Acicula parcelineata Clessin 191 1 

6477 d — SLMO(Mch), Lzk 54/1 1, 6478 c — SLMO(Mch), 6680 b — Lzk 
78/06, 6788 d — LZK(Lzk) , 6793 b — Pbk. Wet 50/0 1 , 6877 b — Lzk 74/03, 
6880 b — SLMO(Mch), 6882 a — Lzk 72/11, b — Lzk 63/07, 

58 c — Lzk 72/11, 6982 c — Kpv 77/01, 6998 d — Lzk.Glk 62, 69100 b - 
Lzk.Glk 62, 69101 a — Lzk.Glk 62, 7077 b — LSC(Lsc), Lzk 66/02, 7079 
d — SLMO(Mch), 7080 c — Lzk 63/07, 7081 c — Kpv 77/01, 7082 a 
— SFF(Sff), Lzk 72/1 1, 7083 a — Kpv 77/01, 7180 a — SLMO(Mch), Lzk 
80/02. 
16. Acicula polita Hartmann 1821 

6474 b — SLMO(Mch), 6475 b -- Lzk 54/02, 6476 c — SLMO(Mch), 
6477 d — SLMO(Mch), Lzk 54/11, 6478 c — SLMO(Mch), Lzk 54/11, 
6588 d — Hdc 58/01, 6688 b — Hdc 58/01, 6778 a — LSC(Lsc), b — 
LSC(Lsc), 6779 a — Lzk 78/06, 6780 d — Hdc 57/02, 6783 b — Hdc.Bbc 
61, d — Lzk 79/02, Kpv 77/01, 6784 a — LSC(Ksl), Hdc.Bbc 61, 6786 
b — Lzk 79/02, d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6787 a — Hdc.Bbc 61, 
Lzk 79/02, c — SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 
6791 d — LSC(Lsc), 6872 b — Lzk 58/04, 6877 a — LSC(Lsc), Bbc 54, 
b — Lzk 74/03, 6878 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 6879 a — LSC(Lsc), 
6882 b— -Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/1 1, 6887 
b — Hdc.Bbc 61, 68100 d — Lzk 76/01, 6974 b — SLMO(Mch), LSC(Lsc), 
6978 a — LSC(Lsc), 6981 c — LSC(Lsc), d — Kpv 77/01, 6982 b — Kpv 
77/0 1 , d — Kpv 77/01, 6983 d — Lzk 47/02, 6984 c — SFF(Sff) , Kpv 77/01, 
6985 a — Kpv 77/01, c — Lzk 72/1 1, 69100 b — Lzk 76/01, 7076 b — Lzk 
66/02, d — Lzk 66/02, 7077 b — LSC(Lsc), Lzk 66/02, 7078 a — LSC(Lsc), 
b -- LSC(Lsc), Lzk 66/02, c — LSC(Lsc), 7079 b — Lzk 80/02, d — 
SLMO(Mch), LZK(Lzk), 7080 a — Lzk 80/02, c — Lzk 80/02, d — Lzk 
73/05, Kpv 77/01, 7081 a — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 
7082 a — SFF(Sff), Lzk 72/11, b — Kpv 77/01, 7083 a >-- Kpv 77/01, 
b — Lzk 47/02, Kpv 77/01, 7084 a -- Lzk 72/1 1, 7087 b — Lzk 60/10, 
d — Lzk 76/01, 7088 c — SNMB(Bbc), d — Bbc 54/01, Lzk 76/01, 7094 
d — Lzk 70/02, 7097 d — LZK(Lzk) , 70 1 00 c — Lzk 76/0 1 , 7 1 65 b — Lzk 
52/04, 7175 b — SLMO(Mch), 7178 a — LSC(Lsc), 7179 b — Lzk 80/02, 
7180 a — SLMO(Mch), Lzk 80/02, 7187 b — LSC(Lsc), Lzk 69/04, 7188 
c — Lzk 76/01, 7192 b — Lzk 52/05, d — Lzk 52/05, LSC(Lsc), 7193 
c — LSC(Lsc), 7194 d — LZK(Lzk), 7276 b — Lzk 66/02, 7278 b — 
LSC(Lsc), Lzk 66/02, 7279 d — Lzk 62/13, 7282 d — Lzk 79/01, 7285 
d — SLMO(Mch), 7287 b Lzk 69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 7373 
d — Lzk 49/08, 7374 a — SFF(Sff), 7377 c — SLMO(Mch), 7382 a — Lzk 
79/01, b — Lzk 79/01, c — SLMO(Mch), d — Lzk 52/1 1, 7388 d — Lzk 
78/02, 7390 b — SFF(SflO, d — Lzk 52/11, 7388 d — Lzk 78/02, 7390 
b — SFF(SfF), d — Lzk 47/02, 7391 b — Lzk 56/05, c — Lzk 48/02, 7470 
c — SNMB(Pjj), Lzk 51/02, d — LSC(Lob), 7479 c — LSC(Lsc), 7489 
a -- SFF(Sff), c -- SFF(Sff), 7569 b — SNMB(Pjj), Lzk 51/02, 7578 
d — LSC(Lsc), 7579 a — LSC(Lsc), 7679 a — LSC(Lsc), 7768 b — 
ZSMT (Bbc). 59 Thiaridae 

17. Fagotia acicularis (Férussac 1823) 

7868 b — LSC(Lsc), c - - NMPR(Bbc), 7975 a - NMPR(Bbc), 
SNMB(Lsc), b — LZK(Lzk), c i- NMPR(Bbc), 8075 a — LZK(Lzk), 
8178 c — ZSMT, SNMB(Bbc), SLMO(Tes), d - NMPR(Bbc), 8276 
b^SFF(Sff),c — LSC(Hns),8277a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 8278 
a — NMPR(Bbc), SLMO(Tes). 

18. Fagotia esperi (Férussac 1823) 

7975 a — SNMB(Bbc), Lzk 52/04, b — Lzk 51/02, c — NMPR(Bbc), 8074 
b — Lzk 51/02, 8178 c — Lzk 80/08, 8274 b — Lzk 51/02 ( = Bkj). 

EUTHYNEURA — BASOMMATOPHORA 

Ellobiidae 

19. Carychium minimum O. F. Múller 1774 

6157 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6176 
a — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 6177 c — Lzk 55/03, 6274 b — Lzk 
55/03, d — SLMO(Mch), 6275 a — SLMO(Mch), Lzk 54/03, b — 
SLMO(Mch), Lzk 54/03, c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), Lzk 
54/03, 6276 a — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 
6277 a — Lzk 55/03, c — SLMO(Mch), 6373 a — SLMO(Mch), b - 
SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6374 a — MCH(Mch), 
b — SLMO(Mch), c -- SLMO(Mch), 6378 a — SLMO(Mch), d - 
NMPR(Bbc), 6473 a - - SLMO(Mch), 6474 b - - Bbc 54/01, d — 
NMPR(Bbc), 6475 a -- SLMO(Mch), 6476 d — SLMO(Mch), 6477 
b — NMPR(Bbc), d — SLMO(Mch), 6478 c -- SLMO(Mch), 6573 
c — Hdc 54/04, 6574 b — MCH(Mch), 6576 a -- NMPR(Bbc), c - 
MCH(Mch), d — NMPR(Bbc), 6680 b — Lzk 78/06, 6689 c — LZK(Lzk), 
6691 a — Axz 84/01, c — Axz 84/01, 6770 b — Lzk 54/02, 6780 a — Hdc 
57/02, b -r Hdc 57/02, c — Hdc 57/02, 6783 c — Kpv 77/01, 6784 a - 
NMPR(Bbc), 6788 d — LZK(Lzk), 6792 a — Rtr.Wet 50/01, 6793 b — 
Rtr.Wet 50/01, 6870 d — Hdc 62/02, 6871 c — Hdc 62/02, 6877 a — 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b — Lzk 74/03, 6879 a — Hdc 57/02, c — 
SNMB(Lsc), 6880 b -- NMPR(Bbc), 6881 c - SLMO(Mch), d — 
NMPR(Bbc), 6882 a — Lzk 72/1 1, b — Kpv 77/01, c — Lzk 72/1 1, Kpv 
77/01, d — Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, c — Kpv 
77/01, d — Kpv 77/01, 6884 d — Kpv 77/01, 6885 d — Kpv 77/01, 6969 
a — Hdc 5 1 /01 , 6970 b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 6973 c — Hdc 55/03, 
6974 b — Hdc 55/03, 6982 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 
6983 a — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 6984 d — Lzk 72/1 1, 6985 a — Kpv 
77/01, c — Lzk 77/01, 6986 a — Kpv 77/01, 6987 d — SLMO(Mch), Lzk 
79/07, 69100 b — Lzk.Glk 62, 7068 b — Hdc 62/02, 7069 a — Hdc 62/02, 
b — Hdc 58/02, 7071 d — Hdc 55/03, 7073 d — Hdc 55/03, 7077 d — 

60 SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 7078 c — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 7079 b — Lzk 
80/02, d — Lzk 80/02, 7080 a — Lzk 80/02, c — Kpv 7 7/0 1 , 708 1 b — Lzk 
72/11, 7082 a — Lzk 72/11, Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, 7083 a — Kpv 
77/01, 7087 b — Lzk 60/10, d — Lzk 76/01, 7088 a — Bbc 54/01, c — Bbc 
54/01, d — Bbc 54/01, Lzk 76/01, 7098 a — NMPR(Bbc), 7167 c — Hdc 
62/02,7171 b — Hdc 55/03, 7178 a — LSC(Lsc),c — SLMO(Mch), 7186 
d — Lzk 54/01, 7198 d — LZK(Lzk), 7199 a — NMPR(Bbc), 7268 c — 
Hdc 62/02, 7272 c — SFF(SfF), 7277 a — Lzk 66/02, 7373 c — SNMB(Bbc), 
d — NMPR(Bbc), SFF(SfT), 7377 c — Lzk 52/01, d — Lzk 66/02, 7391 
b - - NMPR(Bbc), Lzk 56/05, 7394 d - - NMPR(Bbc), 7399 b — 
SFF(Sff), 7468 a — LSC(Lsc), 7494 b — Bbc 74/01, 7497 b — SFF(SfT), 
7596 b — SFF(Sff), d — SFF(SÍÍ), 7597 b — SFF(Sfí), 7598 b — SFF(SŕT), 
7667 d — SFF(SfT), 7668 d — SLMO(Mch), 7671 a — SFF(SŕT), 7677 
b — LSC(Lsc), 7679 c — LSC(Lsc), 7768 c — LSC(Lsc), 7769 c — 
SFF(Sff), 7772 d — LSC(Lsc), 7868 a — SNMB(Pjj), 7870 d — SFF(Sff), 
7871 d — SFF(SfT), 7882 c — LSC(Lsc), 7884 a — Vga 75/01, b — Vga 
75/01, 7969 a — SFF(Sfí), c — SFF(Sŕf), d — SFF(Sff), 7982b — Mre 
76/01, 7983 b — Mre 76/01, 7988 b — LSC(Lsc), 8070 a — SFF(Sff), 
LSC(Lsc), c — SFF(Sff), LSC(Lsc), d — SFF(Sŕl), LSC(Lsc), 8071 c — 
SFF(SŕT),d — SFF(SÍÍ),b — SFF(Sfi), 8079 c — Vga 76/01, 8171 a — Lzk 
55/12, SFF(Sff), b — Lzk 55/12, SFF(SŕF), LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 
d — SFF(Sfí), 8176 b — LZK(Lzk), 8177 a — LZK(Lzk), 8179 a — Ess 
80/01, c — Ess 80/01, 8275 b — SFF(Sfí), 8277 a — ZSMT(Bbc), 8282 
b— Mre 76/01. 
20. Carychium tridentatum (Risso 1826) 

6175 c — SLMO(Mch), 6176 a — SLMO(Mch), b — Lzk 56/04, c — 
SLMO(Mch), 6177 b — Lzk 56/04, 6274 d — SLMO(Mch), 6275 b — 
SLMO(Mch), 6276 c — Lzk 54/03, 6277 a — Lzk 55/03, b — SLMO(Mch), 
Lzk 55/03, 6373 d — SLMO(Mch), 6374 b — SLMO(Mch), 6375 c — 
SLMO(Mch), 6377 c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6474 a — SLMO(Mch), 
b — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), 6475 a — SLMO(Mch), c — 
NMPR(Bbc), 6476 c — SLMO(Mch), Bbc 54, d — NMPR(Bbc), 6477 
a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b — Bbc 54, c — NMPR(Bbc), 
d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6478 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6570 b - - Lzk 53/01, 6574 b — 
MCH(Mch), d — MCH(Mch), 6575 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
d — MCH(Mch), 6576 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — 
MCH(Mch), 6588 d — Hdc 58/01, 6674 a — MCH(Mch), 6675 a — 
MCH(Mch), b — MCH(Mch), 6676 a MCH(Mch), 6678 a — 
SNMB(Lsc), 6680 b — Lzk 78/06, 6683 c — SFF(SŕF), 6684 c — 
NMPR(Bbc), 6688 a — Hdc 58/01, LSC(Lsc), 6697 d — LZK(Lzk), 6777 
b — LSC(Lsc), 6779 a — Lzk 78/06, 6780 a — Hdc 57/02, b — Hdc 57/02, 
c — Hdc 57/02, 6783 b — Hdc.Bbc61,c — Kpv 77/01, 6784 a — LSC(Kil), 
NMPR(Bbc), b — NMPR(Bbc), c — Hdc.Bbc 61, 6786 b — Lzk 79/02, 

61 d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6787 a — SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, 
b — NMPR(Bbc), c — Hdc.Bbc 61, d — Hdc.Bbc 61, Lzk 54/02, 6788 
d — LZK(Lzk), 6791 d — LSC(Lsc), 6797 b — LZK(Lzk), 6870 d — Hdc 
62/02, 6871 c — Hdc 62/02, 6877 a — Lzk 74/03, b — Lzk 74/03, c - 
LSC(Lsc), 6878 b SNMB(Lsc), d SNMB(Lsc), 6879 

a — Hdc 57/02, 6880 b — SLMO(Mch), d *-~ LZK(Lzk), 6882 a — Lzk 
72/11 b — Kpv 77/01, c — Lzk 72/11, Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6883 
a — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6884 d — Kpv 77/01, 
6885 b — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, d — Kpv 77/01, 6887 b - 
Hdc.Bbc 61, Clk 54, 6897 a — LZK(Lzk), b — LZK(Lzk), 68100 d — Lzk 
76/01, 6978 d — SNMB(Lsc), 6982 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/1 1, Kpv 
77/01, d — Kpv 77/01, 6983 a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, c — Kpv 
77/01, 6984 d — Lzk 72/11, 6985 a — Kpv 77/01, c — Lzk 72/11, Kpv 
77/01, 6986 a — Kpv 77/01, 6987 d — SLMO(Mch), 6989 b — LZK(Lzk), 
6998 d — Lzk.Glk 62, 69100 b — Lzk.Glk 62, 69101 a — NMPR(Bbc), 
Lzk.Glk 62, 7074 d — SLMO(Mch), 7077 b — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 
d — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 7078 a — SNMB(Lsc), b — LSC(Lsc), 7079 
b — Lzk 80/02, d — Lzk 80/02, 7080 a — Lzk 80/02, c — SLMO(Mch), 
Lzk 76/01, 7082 a — SFF(SflP„ Lzk 72/1 1, b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 7085 
d — Kpv 77/01 , 7087 d — Lzk 76/01 , 7088 a — Bbc 54/01 , c — SNMB(Lsc), 
Bbc 54/01, d — NMPR(Bbc), Lzk 76/01, 7093 a — LZK(Lzk), 7098 
b — NMPR(Bbc), 7099 c --i Fli 58/01, 7177 c — Lzk 66/02, 7178 a — 
LSC(Lsc), c — SLMO(Mch), 7180 a -- SLMO(Mch), SFF(Sff), c — 
Hdc 63/03, SFF(Sff), 7186 b — Lzk 57/08, d -- Lzk 57/08, 7187 a - 
SLMO(Mch), b — Lzk 76/01, c — Lzk 57/08, 7188 c — Lzk 76/01, 7192 
b — Lzk 52/05, d — Lzk 52/05, LSC(Lsc), 7193 c — LSC(Lsc), 7194 
d — LZKÍLzk), 7197 a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), 7198 d — LZK(Lzk), 
7199 a — NMPRíBbc), Fli 58/01, 7272 c — SFF(Sff), 7273 d — SFF(SflO, 
7277 a — Lzk 66/02, 7278 b — LSC(Lsc), Lzk 66/02, c — SLMO(Mch), 
7279 d — Lzk 62/13, 7282 d — Lzk 79/01, 7284 d — Lzk 75/04, 7285 
d — SNMBŕBbc). 7286 a — LSC(Lsc), 7290 c — LZK(Lzk), 7291 b — Lzk 
56/06. d — Lzk 56/06, 7370 b — SFF(SflO, d — SNMB(Pjj), 7373 b — 
SFFsSffí. d — SFFíSff), 7377 b -- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c - 
SLMOíMch;. d — Lzk 66/02, 7380 a — Lzk 75/04, 7382 a — Lzk 79/01, 
b — Lzk 79/01. c — NMPRíBbc), SLMO(Mch), d -- NMPR(Bbc), 
LZK Lzk). 7383 c -- NMPRíBbc), 7384 b — Lzk 75/04, 7390 a — 
LZK Lzk ,. b — SFFíSff), d -- NMPR(Bbc), Lzk 48/02, 7391 a - 
SFF SÍT. b — NMPRíBbc), Lzk 56/05, c -- NMPR(Bbc), Lzk 48/02, 
7470 b — SNMB'PiJ), 7477 c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7479 c - 
LSC Lsc . 7480 d - LSCíLsc), 7488 d — SFF(Sff), 7489 a - SFF(SfFj, 
c — SFF Sff . 7494 b — Bbc 74/01 , 7569 b — SNMB(Pjj), d — SNMB(Pjj) , 
7578 d — LSC Lsc u 7579 a -- LSC(Lsc), 7583 c -- LSC(Lsc), 7668 
c — ZSMT Bbc . d — SNMB(Pjj), 7669 d — SNMB(Pjj), 7678 b - 
LSC Lsc . 7679 c — LSC Lsc ), 7768 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7781 62 c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7867 b — SNMB(Pjj), 7868 a — SNMB(Pjj), 
7882 a — LSC(Lsc), 7884 a — Vga 75/01, b — Vga 75/01, 7885 c — Vga 
75/01, 7981 c — Vga 74/01, 8070 a — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 8079 
c — Vga 76/01, 8081 a — Vga 74/01, 8179 a — Ess 80/01, d — Ess 80/01 . 

Physidae 

21. Aplexa hypnorum (Linnaeus 1758) 

6076 c — Lzk 56/04, 61 75 c — SLMO(Mch), 6176 a — SLMO(Mch), Lzk 
56/04, c — SLMO(Mch), 6177 c — Lzk 55/03, 6274 d — SLMO(Mch), 
6275 a — MCH(Mch), 6276 a — SLMO(Mch), 6373 b — SLMO(Mch), 
d -- SLMO(Mch), 6374 a -- SLMO(Mch), c -- SLMO(Mch), 6377 
d — SLMO(Mch), 6570 b — Lzk 53/01, 6870 d -* Hdc 62/02, 6971 c - 
Hdc 55/03, 6983 a — Kpv 77/01, 7068 b — Hdc 54/02, 7069 b — Hdc 
62/02, d — Hdc 58/02, 7266 a — NMPR(Bbc), 7267 c — Hdc 62/02, 7391 
c -- NMPR(Bbc), 7469 d -- SNMB(Pjj), 7478 d -- LSC(Lsc), 7490 
a — NMPR(Bbc),b — NMPR(Bbc), 7568 c — SNMB(Bbc), ZSMT(Bbc), 
7576d — LSC(Lsc), 7671 a — SFF(Sff), 7769 c — SFF(Sff), 7868d — Lzk 
54/02, 7870 d — SFF(SfF), 7873 a — LSC(Lsc), 7969 a — SFF(Sff), 7975 
b — NMPR(Bbc),8070d — Lzk 55/12, SFF(Sff), LSC(Lsc), 8077 d — Lzk 
54/02, 8170 b — Lzk 55/12, 8171 c — LZK(Lzk), 8273 b — LSC(Lsc), 
d — LSC(Lsc), 8275 b — SFF(Sfi). 

22. Physa acuta Draparnaud 1805 

6175 b — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6176 c — Lzk 56/04, 6177 
c — Bbc 54/01, 6275 b — SLMO(Mch), 6276 a — SLMO(Mch), b - 
NMPR(Bbc), 6277 b — Lzk 55/03, 6373 d — MCH(Mch), 6968 d — Hdc 
54/02, 7068 b — Hdc 62/02, 7069 b — Hdc 62/02, d — Hdc 58/02, 7277 
b -- LSC(Lsc), 7376 b -- Kpv 82/01, 7497 d -- SFF(Sfl), 7867 b - 
SNMB(Lsc), 7869 a — SFF(Sff), 7870 d — SFF(Sff), 8070 d — LSC(Lsc), 
81 72 c — SFF(SfF), 8275 b — SFF(Sff), 8277 b — Lzk 54/02. 

23. Physa fontinalis (Linnaeus 1758) 

6076 d — Bbc 54/01, 6175 c — SLMO(Mch), 6177 c — Lzk 55/03, 6274 
c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), Bbc 54/01, 6275 a — MCH(Mch), 
b — SLMO(Mch), Lzk 54/03, d — SLMO(Mch), 6276 a — SLMO(Mch), 
6373 c — SLMO(Mch), d — MCH(Mch), 6374 a — SLMO(Mch), 6377 
d -- SLMO(Mch), 6870 d -- Hdc 62/02, 6871 c -- Hdc 55/01, 6970 
b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 7 1 68 d — Hdc 62/02, 7267 c — Hdc 62/02, 
7490 b -- Lzk 58/13, 7597 a -- SFF(Sff), 7696 a -- LSC(Lsc), b - 
SFF(Sff), 7769 d — Lzk 54/02, 7982 b — Mre 76/01, 8070 d — SFF(Sff), 
8072 b — SFF(Sfl), 8171 a — Lzk 55/12, SFF(Sff), c — Lzk 55/12, 8176 
b — LZK(Lzk),8177a — LZK(Lzk), 8178 c — ZSMT(Bbc), SLMO(Mch). 

Lymnaeidae 

24. Lymnaea auricularia (Linnaeus 1758) 

6076 c — SLMO(Mch), d — Bbc 54/01, 6175 b — SLMO(Mch), c - 

63 SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6176 a — SLMO(Mch), c — 
SLMO(Mch), 6177 c — Bbc 54/01, 6274 d — SLMO(Mch), 6275 a — 
MCH(Mch), b — Lzk 54/03, 6276 a — SLMO(Mch), 6574 c — Lzk.Mch 
57, 6870 d — Hdc 62/02, 6974 a — Hdc 55/03, 7068 b — Hdc 54/02, 7069 
a — Hdc 62/02, 7168 d — Hdc 62/02, 7177 d — Lzk 66/02, 7267 c — Hdc 
62/02, 7268 c — Hdc 62/02, 7297 a — SLMO(Mch), b — SNMB(Bbc), 
SLMO(Mch), 7397 d - - SFF(Sff), 7398 b — SFF(Sff), 7468 a - 
LSC(Sli.Lsc), 7496 d — SFF(Sff), 7497 c - SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7498 
d — SFF(Sff), 7596 d — SFF(SflQ, Lzk 54/02, 7597 c — SFF(Sff), d - 
LSCQed), 7598 a — SFF(Sff), 7667 d — SFF(SflO, 7696 b — SFF(Sff), Lzk 
54/02, 7868 b — SFF(Sfl), d — LSC(Lsc), 7869 a — SFF(Sff), 7870 
d — SFF(Sff), 7975 a — Lzk 52/04, b — LZK(Lzk), 7981 b — LSC(Lsc), 
8070 d — SFF(Sfl), 8072 b — SFF(Sff), 8171 a — ZSMT(Bbc), SFF(SflO, 
8172 c — LSC(Hns), 8174 a — LSC(Lsc), 8178 a — SFF(Sff), 8273 
a — SFF(Sff). 

25. Lymnaea corvus (Gmelin 1786) 

6175 c — SLMO(Mch), 6274 c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6275 
a — SLMO(Mch), 6373 c — SLMO(Mch), 6377 d — SLMO(Mch), 7497 
a - SFF(Sff), 7597 a — SFF(Sff), b — SFF(SflQ, 7598 b — SFF(Sflf), 7696 
b — SFF(Sff), 7769 c — Hdc.Bbc 66, 8071 d — SFF(Sff), 8072 b - 
SFF(Sflf),8176b— LZK(Lzk),8177 a — LZK(Lzk),8178c — SLMO(Mch), 
8273 a — SFF(Sfl). 

26. Lymnaea palustris (O. F. Miiller 1774) 

61 76 a — Lzk 56/04, 61 77 c — Bbc 54/01 , Lzk 55/03, 6274 d — Bbc 54/01 , 
6471 d — Lzk 57/11, 6770 b — Lzk 54/02, 6870 d — Hdc 62/02, 6871 
c — Hdc 62/02, 6970 b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 7068 b — Hdc 54/02, 
7069 a — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, d — Hdc 58/02, 7091 d — LSC(Ksl), 
7168 d — Hdc 62/02, 6267 c — Hdc 62/02, 7268 c — Hdc 62/02, 7390 
d — SNMB(Oki), 7468 a — LSC(Lsc), 7473 a — Ant 52, 7478 c — 
LSCíLsc i. 7490 b — Lzk 58/13, 7496 d — Lzk 54/18, 7497 c — Lzk 54/18, 
7589 a — LSCíKslj, 7767 b — LSC(Hns), 7767 b — SFF(Sff), 7769 
c — LSC'Sffi. 7772 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7867 b — ZSMT(Bbc), 
7982 b — Mre 76/01, c — Mre 76/01, 8070 d — SNMB(Lsc), Lzk 55/12, 
8170 b — Lzk 55/12. 8171 a — Lzk 55/12, b — Lzk 55/12, c — Lzk 55/12, 
d — Lzk 55/12, 8172 c — LSC(Hns), 8177 d — Lzk 54/02, 8178 c — 
SNMB Bbc i, 8273 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc). 

27. Lymnaea peregra ampla (Hartmann 1841) 

6'l75 c — SLMOMchj. d — SLMO(Mch), 6275 b — SLMO(Mch), Lzk 
54/03. d — SLMOi Mch). 6374 a — MCH(Mch), b — SLMO(Mch), 6778 
b — Bbc 54/01. 7267 c — Hdc 62/02, 7297 a — NMPR(Bbc), 7398 
b — SFF Sff , 7497 b — SFFíSflT), 7597 a — SFF(Sff). 

28. Lymnaea peregra ovata Drapamaud 1805) 

6076 a — SLMO Mch;, 6175 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 6176 
a — SLMO Mch. Lzk 56/04, c — Lzk 56/04, 6274 c — SLMO(Mch), 

64 d — SLMO(Mch), 6275 b — - SLMO(Mch), 6879 a — LSC(Lsc), 6882 
c — Kpv 77/01, 6971 d — Hdc 55/03, 6984 c -- SLMO(Tes), 7068 
b — Hdc 54/02, 7165 b — NMPR(Bbc), 7173 d — SFF(SflQ, 7188 a — 
LSC(Lsc), 7297 b — SNMB(Bbc), 7298 d — SFF(Sff), 7394 d — Bbc 
74/01, 7468 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7479 a — LSC(Lsc), 7490 
b — Lzk 58/13, 7496d — SFF(Sff), 7497b — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7498 
d — SFF(SflQ, 7597 a — SFF(Sff), c — SFF(SflQ, 7598 a — SFF(Sff), 7769 
c - - LSC(Lsc), 7781 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7867 b — 
NMPR(Bbc), 7869 a — SFF(Sflf), b — SFF(Sff), 7873 a — LSC(Lsc), 7880 
d — LSC(Lsc), 7968 b — LSC(Lsc), 7980 a — LSC(Lsc), 8070 a — 
LSC(Lsc), d — SFF(Sff), LSC(Lsc), 8071 c -- SFF(Sff), 8171 a — 
NMPR(Bbc),b — SFF(SflQ,8178c — SNMB(Bbc), 8278 a — NMPR(Bbc). 
29. Lymnaea peregra peregra (O. F. Múller 1774) 

6076 c — SLMO(Mch), 6175 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 
d — SLMO(Mch), 6176 a — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 6177 
c — Bbc 54/01, 6274 c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6275 a — 
SLMO(Mch), Lzk 54/03, b — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6276 
a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 6277 a — Lzk 
55/03, b — Lzk 55/03, c — SLMO(Mch), Lzk 55/03, 6373 b — SLMO(Mch), 
d — SLMO(Mch), 6374 a — SLMO(Mch), b — MCH(Mch), c — 
SLMO(Mch), 6377 a — Lzk 55/03, d - SLMO(Mch), 6378 a — 
SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), 
6476 c — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), 6477 a — SLMO(Mch), 
b — NMPR(Bbc), c — SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 6478 a — 
NMPR(Bbc), b — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), Lzk 54/11, 6575 
b — SLMO(Mch), 6576 a — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), 6592 
d — NMPR(Bbc), 6672 a — Hdc 54/04, 6675 b — MCH(Mch), 6684 
a — NMPR(Bbc), b — NMPR(Bbc), d — LSC(Kil), 6777 b — LSC(Lsc), 
6778 a — NMPR(Bbc), b — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), 6780 b — 
Hdc 57/02, c — Hdc 57/02, 6782 a — SNMB(Bbc), 6784 a — NMPR(Bbc), 
b — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), 6788 a — 
LSC(Ksl), d — LZK(Lzk), 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6870 b — Hbk 59, 
d — Hdc 62/02, 6874 c — Hdc 55/03, 6877 a — NMPR(Bbc), Lzk 74/03, 
b - NMPR(Bbc), 6879 a — Hdc 57/02, c — LSC(Lsc), 6881 a — 
NMPR(Bbc), 6882 d — Kpv 77/01, 6883 c — Kpv 77/01, 6884 a — 
LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 6888 d — LSC(Klj), 6971 c — Hdc 55/03, 6973 
c -- Hdc 55/03, 6981 d — NMPR(Bbc), 6984 c — SLMO(Tes), 6990 
d — Bbc 54/01, 6991 b — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), 7068 b — Hdc 
62/02, 7069 b — Hdc 62/02, d — Hdc 58/02, 7079 b — Lzk 80/02, d — 
SNMB(Lsc), 7080 a — Lzk 80/02, c — SLMO(Mch), 7082 a — Lzk 72/1 1, 
Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, 7088 b — LSC(Lsc), d — SNMB(Bbc), 7090 
b — NMPR(Bbc), 7098 a — NMPR(Bbc), 7178 a — SNMB(Bbc), b — 
LSC(Lsc), 7180 c — Hdc 63/03, 7186 b — Lzk 57/08, d — Lzk 57/08, 7187 
b -- Lzk 76/01, 7188 a — NMPR(Bbe), b -- LSC(Lsc), 7199 a — 

65 NMPR(Bbc), 7266 a — NMPR(Bbc), 7272 a — SNMB(Pjj), 7277 a — Lzk 
66/02 7278 b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 7282 b - 
NMPR(Bbc),7292a — LSC(Lsc), 7371 b — SFF(Sff), 7379 b — SFF(SŕT), 
7382 b — NMPR(Bbc), d -- LSC(Lsc), NMPR(Bbc),d -- LSC(Lsc), 
NMPR(Bbc), 7390 d — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, 7391 c — NMPR(Bbc), 
Lzk 48/02, 7394 d — NMPR(Bbc), 7395 d — SFF(SŕT), 7398 d — SFF(Sff), 
7468 a — LSC(Lsc), b -- LSC(Lsc), 7469 d — SNMB(Pjj), 7472 b - 
ZSMT(Bbc), 7473 a — Ant 52, 7478 a -- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
d — LSC(Lsc), 7479 a -- LSC(Lsc), 7488 d -- SFF(Sff), 7490 a - 
NMPR(Bbc), b — NMPR(Bbc), 7494 b - NMPR(Bbc), 7496 b - 
SFF(Sff), 7497 d — SFF(Sfif), 7569 d — SNMB(Pjj), 7570 c — SNMB(Pjj), 
7578 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7579 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 
7581 a — LSC(Lsc), 7582 a -- LSC(Lsc), 7597 a -- SFF(Sfi), b - 
SFF(SflO,7598a — SFF(SflO, 7668 d — SNMB(Pjj), 7669 b — SNMB(Pjj), 
7671 a — SFF(Sff), 7677 c -- LSC(Lsc), 7683 a - LSC(Lsc), 7696 
b — SFF(SflO, 7768 b — SNMB(Pjj), d — LSC(Lsc), 7769 a — SNMB(PiJ), 
7772 d — LSC(Lsc), 7780 d -- LSC(Lsc), 7781 b -- LSC(Lsc), c - 
LSC(Lsc), 7783 a — LSC(Lsc), 7868 a — SNMB(Pjj), b — SNMB(Pjj), 
d — LSC(Lsc), 7870 d -- SFF(SŕT), 7873 a -- LSC(Lsc), 7880 c - 
LSC(Lsc), 7884 a — Vga 75/01 , 7968 b — LSC(Ksl), 7981 d — Mre 76/01, 
7982 b — Mre 76/01, 8070 a -- SFF(SfT), 8071 c -- SFF(Sff), 8072 
b — SFF(Sff), 8079 c — Vga 76/01, 8081 d — Mre 76/01, 8082 c — Vga 
74/01,8171 a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), 8178 d — SFF(Sff), 8179 a — Ess 
80/01, c — Ess 80/01, 8180 c — Ess 80/01, 8183 a — Vga 74/01, 8276 
b — SFF(Sff), c — LSC(Hns). 
30. Lymnaea stagnalis (Linnaeus 1758) 

6076 c — SLMO(Mch), 6175 b — SLMO(Mch), c -- SLMO(Mch), 
d — SLMO(Mch), 61 76 a — SLMO(Mch), Lzk 56/04, c — SLMO(Mch), 
6177 c — Bbc 54/01, Lzk 55/03, 6274 c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 
Bbc 54/01, 6275 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), Lzk 54/03, 6276 
a — SLMO(Mch), 6373 b — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6374 
a — SLMO(Mch), 6377 d — SLMO(Mch), 6471 d -- Lzk 57/11, 6870 
d — Hdc 62/02, 687 1 c — Hdc 62/02, 6970 b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 
6974 a — Hdc 55/03, 7068 b — Hdc 54/02, 7069 d — Hdc 62/02, b — Hdc 
62/02, 7168 d — Hdc 62/02, 7267 c — Hdc 62/02, 7268 c — Hdc 62/02, 
7272 a — SNMB(PiJ), 7298 d — SFF(SŕT), 7373 c — SFF(Sfí), 7390 d 
— SNMB(Oki), 7391 c — Lzk 48/02, 7394 d — Bbc 74/01, 7396 d - 
SFF(Sff), 7397 d — SFF(SŕT), 7398 b — SFF(SŕT), d — SFF(Sff), 7469 
a — LSC(Lsc), 7473 a — Ant 52, 7490 b — SFF(SflO, 7496 a — SFF(SflO, 
b — SFF(SflO, d — SFF(SŕT), 7497a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), c - 
SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7498 d — SFF(SflO, 7596 b — SFF(Sff), d - 
SFF(SflO, 7597 a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), c — SFF(Sff), 7598 a - 
SFF(Sff), b — SFF(SflO, 7671 a — SFF(Sff), 7677 b — LSC(Lsc), 7696 
b — SFF(Sff), 7697 a — SFF(Sff), b — SFF(SŕT), 7698 b — SFF(Sŕr), 7767 

66 b -- SFF(Sff), d -- SNMB(Cin), 7769 c -~ LSC(Lsc), SFF(SŕT), 7868 
a — SNMB(Pjj), b — SFF(Sfí), d — LSC(Lsc), 7869 a — SFF(SfT), 7870 
d — SFF(Sff), 7968 b — LSC(Lsc), 7970 a — SFF(SflO, c — SFF(Sŕľ), 7980 
a — LSC(Lsc), 7982 a — Mre 76/01, b — Mre 76/01, 8070 a — SFF(Sff), 
d -- SNMB(Lsc), SFF(Sff), 8071 a -- SFF(Sff), c -- SFF(Sff), 8072 
b -- SFF(Sff), 8171 a -- ZSMT(Bbc), SFF(Sŕľ), b — SFF(Sff), 8178 
a— SFF(Sŕľ), c — SNMB(Bbc), 8184 c — Vga 74/01, 8272 a — LSC(Lsc), 
SFF(Sfl), 8273 a — SFF(Sfl), 8284 a — Vga 74/01. 
31. Lymnaea truncatula (O. F. Miiller 1774) 

6076 c -- Lzk 56/04, d - - Lzk 56/04, 6175 b - SLMO(Mch), c - 
SLMO(Mch), d -- SLMO(Mch), 6176 a — SLMO(Mch), Lzk 56/04, 
61 77 b — Lzk 56/04, c — Bbc 54/01, 6274 d — SLMO(Mch), 6275 a — Lzk 
54/03, b -- SLMO(Mch), Lzk 54/03, b -- SLMO(Mch), Lzk 54/03, 
d -- SLMO(Mch), 6276 a -- SLMO(Mch), b -- SLMO(Mch), c - 
SLMO(Mch), d -- SLMO(Mch), 6277 a — SLMO(Mch), Lzk 55/03, 
b — Lzk 55/03, c — Lzk 55/03, 6373 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 
d -- SLMO(Mch), 6374 a -- SLMO(Mch), b -- SLMO(Mch), c - 
SLMO(Mch), 6375 a - - SLMO(Mch), 6377 a Lzk 55/03, d - 

SLMO(Mch), 6378 a— SLMO(Mch), 6473 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
6474 b — Bbc 54/01, d — NMPR(Bbc), 6476 c -- SLMO(Mch), 6477 
b '-- Bbc 54/01, d -- Bbc 54/01, NMPR(Bbc), 6478 a -- Bbc 54/01, 
c — NMPR(Bbc), 6574 b — MCH(Mch), 6575 b — SLMO(Mch), d 

- MCH(Mch), 6576 a -- Hdc.Lzk.Mch 58, b -- NMPR(Bbc), c - 
MCH(Mch), 6577 a — NMPR(Bbc), 6672 a — Hdc 54/04, 6674 a - 
MCH(Mch), 6680 b — Lzk 78/06, 6684 c — NMPR(Bbc), 6777 b - 
LSC(Lsc), 6778 b — Bbc 54/01, 6780 b — Hdc 57/02, c — Hdc 57/02, 6782 
c — NMPR(Bbc), 6784 a — Hdc.Bbc 61, b — NMPR(Bbc), c — Hdc.Bbc 
61,d — NMPR(Bbc), 6788 d — LZK(Lzk), 6792 a — Rtr.Wet 50/01, 6792 
b — Rtr.Wet 50/01, 6869 d -'-? Hbk 59, 6870 d — Hdc 62/02, 6871 c - 
Hdc 62/02, 6876 d — LSC(Lsc), 6877 a — NMPR(Bbc), Lzk 74/03, 6878 
b — LSC(Lsc), 6882 a — Lzk 72/1 1, c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, d — Kpv 
77/01, 6883 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 
6884 d — Kpv 77/01, 6885 b — Hdc.Bbc 61, d — Lzk 76/01, Kpv 77/01, 
6970 b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, d — Hdc 55/03, 6973 c — Hdc 55/03, 
6981 d — Kpv 77/01, 6982 a — Kpv 77/01, b Lzk 72/11, Kpv 77/01, 
d — Kpv 77/01, 6983 a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 
d — Lzk 72/1 1,6984 c — Kpv 77/01, d — Lzk 72/1 1,6985 a — Kpv 77/01, 
c--- Kpv 77/01, 6986 a -- Kpv 77/01, 69101 a -- Lzk.Glk 62, 7068 
b — Hdc 62/02, 7069 a — Hdc 62/02, b — Hdc 62/02, 707 1 b — Hdc 55/03, 
d — Hdc 55/03, 7072 b — Lzk 61/21, 7077 d — Lzk 66/02, 7078 a - 
LSC(Lsc), c -- LSC(Lsc), 7079 b — Lzk 66/02, d -- Lzk 80/02, 7080 
a — Lzk 80/02, c — Lzk 80/02, 7081 a — Kpv 77/01, 7088 b — LSC(Lsc), 
c — Bbc 54, d — NMPR(Bbc), 7097 d — NMPR(Bbc), 7098 b — Lzk.Glk 
62, 7165 b — NMPR(Bbc), 7168 d — Hdc 62/02, Lzk 59/06, 7173 d - 

67 


SFF(Sff), 7176 d -- Lzk 66/02, 7180 c — Hdc 63/03, SFF(Sff), 7181 
d — SFF(Sff), 7186 b — Lzk 57/08, 7190 b — NMPR(Bbc), 7267 c — Hdc 
62/02, 7268 c — Hdc 62/02, 7272 c -- SFF(Sff), d -- SFF(Sff), 7282 
b — NMPR(Bbc), 7286 c — LSC(Lsc), 7370 d — SNMB(Pjj), 7371 d - 
SNMB(Pjj),7373c — SFF(Sff),d — SFF(Sff), 7377 c — SLMO(Mch), 7382 
b — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), 7391 b — Lzk 56/05, c — Lzk 48/02, 
7394 d — Bbc 74/01, 7395 d — SFF(Sfl), 7396 d — SFF(Sff), 7398 b - 
SFF(Sff), 7468 b — LSC(Lsc), 7469 d — SNMB(Pjj), 7470 b — SNMB(Pjj), 
7471 b — SNMB(Pjj), 7479 c — LSC(Lsc), 7488 d — SFF(Sflf), 7490 
b — SFF(Sff), 7494 b — Bbc 74/01, 7496 b — SFF(Sff), d — SFF(Sŕľ), 7497 
d — SFF(Sff), 7570 c — SNMB(Pjj), 7578 a — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 
7596 b — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7597 b — SFF(Sff), 7598 b — SFF(Sff), 
c — Lzk 54/02, d — SFF(Sff), 7667 d — SFF(Sff), 7671 a — SFF(Sff), 7674 
d — NMPR(Bbc), 7696 b — SFF(SŕT), 7698 b — SFF(Sff), 7769 a — 
SNMB(Bbc), c - - ZSMT(Bbc), SFF(SfT), 7772 b - - LSC(Lsc), d - 
LSC(Lsc), 7868 a — SNMB(Pjj), 7869 b — SFF(SŕF), 7870 d — SFF(Sff), 
7884 a — Vga 75/01, b — Vga 75/01, 7885 c — Vga 75/01, 7969 c — 
LSC(Lsc), d — SFF(Sff), 7970 c — SFF(SŕF), 7975 a — NMPR(Bbc), 
b — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), 7981 b — LSC(Lsc),d — Mre 76/01, 
7982 b — Mre 76/0 1 , c — Mre 76/0 1 , 7983 b — Mre 76/0 1 , 7984 b — Mre 
76/01, d — Vga 74/01, 8070 a — SFF(SŕF), LSC(Lsc), d — SFF(SŕF), 
LSC(Lsc), 8071 a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), c — SFF(Sff), 8072 b — 
SFF(Sff), 8079 c — Vga 76/01, 8171 a — Lzk 55/12, SFF(Sff), b — Lzk 
55/12, SFF(SŕF), c — Lzk 55/12, 8172 c — LSC(Hns), 8177 a LZK(Lzk), 
8179 c — Ess 80/01, 8273 a — SFF(SŕF), b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 
8275 b — SFF(Sff), 8276 b — SFF(Sff), 8278 a — NMPR(Bbc). 

32. Lymnaea turricula (Held 1837) 

6274 d — SLMO(Mch), 6275 a — SLMO(Mch), 6373 b — MCH(Mch), 
d — SLMO(Mch), 6374 a — SLMO(Mch), b — MCH(Mch), 6882 
d — Kpv 77/01, 6982 b — Kpv 77/01, 7168 d — Hdc.Bbc 66, 6267 
d — Hdc.Bbc 66, 7478 c — SLMO(Mch), d — LSC(Lsc), 7479 a — 
LSC(Lsc), 7490 a — Hdc.Bbc 66, b — SFF(SfF), 7496 b — SFF(Sff), 
d — SFF(SŕF), 7497 a — SFF(Sŕí), b — SFF(Sff), d — SFF(SŕF), 7498 
d — SFF(Sff), 7597 a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), c — SFF(SŕF), 7598 
a — SFF(Sfí),b — SFF(SŕT), 7667 d-SFF(Sŕr), 7677 b — LSC(Lsc), 7696 
b — SFF(Sff), 7697 a — SFF(Sŕí), 7769 c — SFF(SfF), 7870 d — SFF(SŕF), 
7968 b — LSC(Lsc), 7969 a — SFF(SŕF), d — SFF(Sff), 7970 c — SFF(Sfl), 
7980 a — LSC(Lsc), 8070 a — SFF(SŕF), d — SFF(SŕF), 8071 b — SFF(Sfí), 
LSC(Lsc), c — SFF(Sff), 8171 a — SFF(SŕF), 8275 b — SFF(Sff). 

Planorbidae 

33. Anisus leucostomus leucostomus (Millet 1813) 

6175 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6176 
a — SLMO(Mch), Lzk 56/04, 6177 b — Lzk 56/04, c — Bbc 54/01, Lzk 

68 55/03, 6274 b — Lzk 55/03, d — SLMO(Mch), 6275 a — SLMO(Mch), 
d — SLMO(Mch), Lzk 54/03, 6276 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 
6277 a — Lzk 55/03, b — Lzk 55/03, 6373 b — SLMO(Mch), d — 
SLMO(Mch), 6374 a — SLMO(Mch), b — MCH(Mch), c — SLMO(Mch), 
6377 d — SLMO(Mch), 6472 c — Bbc 54/01, 6474 b — Bbc 54/01, 6477 
b NMPR(Bbc), 6570 b — Lzk 53/01, 6576 d — NMPR(Bbc), 6788 
d — LZK(Lzk), 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6798 a — SFF(Sff), 6870 d — 
Hdc 62/02, 6871 c — Hdc 55/01, 6882 c — LSC(Lsc), Kpv 77/01, d — Kpv 
77/01, 6883 c — Kpv 77/01, 6884 d — Kpv 77/01, 6982 a — Kpv 77/01, 
b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6983 a - Kpv 77/01, b — Kpv 
77/01, c — Kpv 77/01, 6984 d — Lzk 72/11, 6985 c — Kpv 77/01, 6987 
d NMPR(Bbc), LZK(Lzk), 6988 c — LZK(Lzk), 7068 b — Hdc 62/02, 
7069 a — Hdc 62/02, 7088 a — LSC(Lsc), 7090 b — Hdc 67/01, 7168 
d NMPR(Bbc), Hdc 67/01, 7180 c — Hdc 63/03, 7168 d — Lzk 57/08, 
7188 a — LSC(SŕT), 7199 a — NMPR(Bbc), 7266 a — NMPR(Bbc), 7281 
b — Hdc 67/01, 7391 b — Lzk 56/05, c — Lzk 48/02, 7394 d — 
NMPR(Bbc), SNMB(Bbc), 7478 d — LSC(Lsc), 7488 d — SFF(Sff), 7490 
a — NMPR(Bbc), b — NMPR(Bbc), 7491 a — Hdc 67/01, 7494 b — Hdc 
67/01, 7769 c — SFF(SfF), 7867 b — ZSMT(Bbc), 7868 d — Lzk 54/02, 
7968 b — LSC(Lsc), 7979 a — LSC(Lsc), 8070 d — Lzk 55/12, 8170 b 
— Lzk 55/12. 

34. Anisus leucostomus septemgyratus (Rossmässler 1835) 

7391 c — Lzk 48/02, 7394 d — SNMB(Bbc), Hdc 67/01, 7490 b — SFF(Sff), 
Lzk 58/13, 7491 a — Lzk 47/02, Hdc 67/01, 7494 b — NMPR(Bbc), Hdc 
67/01, 7496 b — SFF(Sff), d — SFF(SŕF), Lzk 54/18, 7497 a — SFF(Sff), 
b — SFF(SŕF), c — SFF(Sff), Lzk 54/18, 7498 d — SFF(SfT), 7597 b — 
SFF(SŕF), c — SFF(Sff), d — Lzk 54/02, 7598 b — SFF(SfT), 7696 b — 
SFF(Sff), 7697 a — SFF(Sff), b — SFF(SfF), 7981 b — Lzk 54/18, 7982 
a — Mre 76/01, 8178 c — ZSMT(Bbc). 

35. Anisus spirorbis (Linnaeus 1758) 

6175 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6274 
d — SLMO(Mch), 6374 a — SLMO(Mch), 6793 b — Rtr.Wet 50/01 , 6870 
d — Hdc 62/02, 6871 c — Hdc 62/02, 6970 b — Hdc 62/02, 6871 c ^ Hdc 
62/02, 6970 b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 6971 c — Hdc 55/03, 7068 
b — Hdc 62/02, 7069 a — Hdc 62/02, b — Hdc 62/02, d — Hdc 62/02, 7 165 
b — NMPR(Bbc), 7168 d Hdc 62/02, Lzk 59/06, 7267 c — Hdc 62/02, 
7268 c — Hdc 62/02, 7394 d — Hdc 67/01, 7395 d — SFF(Sff), 7396 
d -- SFF(Sfl), 7397 d — SFF(Sff), 7469 d — SNMB(Pjj), 7478 d — 
LSC(Lsc), 7479 a — LSC(Lsc), 7490 b — SFF(Sff), Lzk 58/13, 7496 
a — SFF(SŕT), b — SFF(Sff), d — SFF(SŕT), Lzk 54/18, 7497 a — SFF(Sff), 
b — SFF(Sff), c — SFF(Sff), Lzk 54/18, d — SFF(Sff), 7498 a — SFF(Sff), 
d — SFF(Sff), 7596 b — SFF(Sŕľ), d — SFF(Sff), Lzk 54/02, 7597 b — 
SFF(SŕT), c — SFF(SŕF), 7598 a — SFF(SfT), b — SFF(Sff), 7671 a — 
SFF(Sff), 7679 d — LSC(Lsc), 7696 b — SFF(Sff), Lzk 54/02, 7697 

69 a — SFF(Sfľ), 7769 c — LSC(Lsc), SFF(SŕT), 7868 d — LSC(Lsc), Hdc 
67/01, 7869 a — SFF(SfT), b — SFF(Sff), 7870 d -- SFF(Sff), 7874 a — 
Vga 75/01, 7969 d — SFF(Sff), 7970 a — SFF(Sff), c — SFF(SŕF), 7975 
a — NMPR(Bbc), Lzk 52/04, c — SNMB(Bbc), 7980 a — LSC(Lsc), 7982 
b — Mre 76/01, 8070 a — SFF(Sff), d — Lzk 55/02, SFF(Sfí), LSC(Lsc), 
8071c — SFF(Sff),8072b — SFF(SŕF),b — SFF(SŕF), 8077 d — Lzk 54/02, 
8170 b — Lzk 55/12, 8171 a — Lzk 55/12, SFF(Sff), b — SNMB(Bbc), Lzk 
55/12, c — Lzk 55/12, LSC(Lsc), d — Lzk 55/12, 81 74 b — LSC(Lsc), 8177 
a — LZK(Lzk), 81 78 c — ZSMT(Bbc), SLMO(Mch), 8273 a — SFF(SfF), 
b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 8275 b — SFF(Sff), 8276 b — SFF(SŕF), 
8278 a — NMPR(Bbc). 

36. Anisus vortex (Linnaeus 1758) 

6076 c -Lzk 56/04, d - - Bbc 54/01, 6175 b -- SLMO(Mch), c - 
SLMO(Mch), 6177 c — Bbc 54/01, Lzk 55/03, 6274 c — SLMO(Mch), 
d — SLMO(Mch), Bbc 54/01, 6275 a — SLMO(Mch), b — Lzk 54/03, 
6276 a — SLMO(Mch), 6473 b — MCH(Mch), d — MCH(Mch), 6374 
a — SLMO(Mch), 6377 d — SLMO(Mch), 6770 b — Lzk 54/02, 6870 
d — Hdc 62/02, 6871 c — Hdc 62/02, 6970 b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 
7069 b — Hdc 62/02, d — Hdc 58/02, 7468 a -- LSC(Lsc), 7498 c — 
SFF(SfT), d — SFF(SfT), 7597 c — SFF(SflO, 7667 d — SFF(Sff), 7696 
b — LSC(Lsc), SFF(Sff), 7697 a — SFF(SfF), 7698 b — LSC(Lsc), 8070 
a — SFF(SŕF), LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), Lzk 55/12, SFF(Sff), 8071 c — 
SFF(Sff), 8072 b — SFF(SfT), 8170 b — Lzk 55/12, 8171 a — Lzk 55/12, 
SFF(SfF), b - - LSC(Hns), Lzk 55/12, c Lzk 55/12, 8178 c — 

ZSMT(Bbc), 8272 a — SFF(SŕF), 8273 a — SFF(SflO. 

37. Anisus vorticulus (Troschel 1834) 

6471 d — Lzk 57/1 1, 6870 d — Hdc 62/02, 7068 b — Hdc 62/02, 7069 
a — Hdc 62/02, b — Hdc 62/02, 7468 b — LSC(Lsc), 7497 c — SFF(Sff), 
7868 d -- Hdc 67/01, 7968 b — LSC(Lsc), 7969 a — SFF(Sff), 8070 
d — Lzk 55/12, SFF(Sff), 8170 b — Lzk 55/12, 8171 a — ZSMT(Bbc), Lzk 
55/12, b — Lzk 55/12, SFF(SfF), c — Lzk 55/12, 8178 c — SNMB(Bbc). 

38. Armiger crista (Linnaeus 1758) 

6175 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d -- SLMO(Mch), 6176 
a — Lzk 56/04, c — SLMO(Mch), 6177 c — Lzk 55/03, 6274 c — 
SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), Bbc 54/01, 6275 a — SLMO(Mch), 
d — SLMO(Mch), Lzk 54/03 (spinulosa), 6374 a — SLMO(Mch), 6870 
d — Hdc 62/02, 7068 b — Hdc 62/02, 7069 a — Hdc 62/02, b — Hdc 62/02, 
7168 d — Hdc 62/02, 7173 d — SFF(SflO, 7267 c -- Hdc 62/02, 7268 
c -- Hdc 62/02, 7373 c — SFF(SŕT), 7490 b - Lzk 58/13, 7568 c — 
ZSMT(Bbc), 7579 c — LSC(Lsc), 7671 a — SFF(SŕF), 7869 a — SFF(Sff), 
7982 b — Mre 76/01, 8070 a — SFF(Sŕf), d — SFF(SŕF), 8071 c — 
SFF(Sff), 8171 a — Lzk 55/12, b — SFF(Sff), 8178 a — SFF(SŕF), 8273 
a — SFF(Sff). 70 38. a) Armiger crista nautileus (Linnaeus 1758) 

6870 d — Hdc 62/02, 7068 b — Hdc 62/02, 7069 b — Hdc 62/02, 7267 
c — Hdc 62/02, 8171 b — SFF(Sff). 

39. Bathyomphalus contortus (Linnaeus 1758) 

6076 d — Lzk 56/04, 6175 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 6176 
a — SLMO(Mch), 6274 c -- SLMO(Mch), d -- SLMO(Mch), 6275 
a — MCH(Mch), 6373 d — SLMO(Mch), 6374 a — SLMO(Mch), 6471 
d — Lzk 57/1 1, 6870 d — Hdc 62/02, 6871 c — Hdc 55/01, 7068 b — Hdc 
62/02, 7069 a — Hdc 62/02, 7 1 73 d — Lzk 59/02, 7267 c — Hdc 62/02, 7268 
c — Hdc 62/02, 7468 b — LSC(Lsc), 7490 b — SFF(Sff), Lzk 58/13, 7568 
c — SNMB(Bbc), 7597 c — SFF(Sff), 7669 b — LSC(Hns), d — SFF(Sff), 
7772 d — LSC(Lsc), 8070 d -- SFF(Sff), 8071 c -- SFF(SflO, d - 
SNMB(Bbc), SFF(Sff), 8072 b -- SFF(Sff), 8171 a -- SFF(Sfí), b - 
SFF(Sff), 8273 a — SFF(SflT), 8275 b — SFF(Sff). 

40. Gyraulus acronicus (Férussac 1807) 

6275 a — MCH(Mch), d — SLMO(Mch), 7568 c — SNMB, SZMT(Bbc). 

41. Gyraulus albus (O. F. Muller 1774) 

6076 c — Lzk 56/04, d - Bbc 54/01, 6175 b — SLMO(Mch), c — 
SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6176 a — SLMO(Mch), Lzk 56/04, 
c — SLMO(Mch), 6177 c — Bbc 54/01, Lzk 55/03, 6274 b — Lzk 55/03, 
c SLMO(Mch), d SLMO(Mch), Bbc 54/01 , 6275 a — SLMO(Mch), 
b — Lzk 54/03, d — Lzk 54/02, 6276 a — SLMO(Mch), 6374 a — 
SLMO(Mch), 6778 a — NMPR(Bbc), b NMPR(Bbc), c SNMB(Bbc), 
6780 c — Hdc 57/02, 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6870 d — Hdc 62/02, 6871 
c — Hdc 55/01, 6883 c — Kpv 77/01, 6971 c — Hdc 55/03, 6974 a — Hdc 
55/03, 6982 b — Kpv 77/01, 7068b — Hdc 62/02, 7069 a — Hdc 62/02, 
b — Hdc 62/02, d — Hdc 58/02, 7088 b — LSC(Lsc), 7173 d — SFF(SflT), 
LZK(Lzk), 7396 d — SFF(Sff), 7468 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7487 
b — SFF(Sflf), 7496 d — SFF(SfF), 7498 c — SFF(Sff), 7568 c — 
SNMB(Bbc), 7570 c — SNMB(Pjj), 7598 a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), 767 1 
a — SFF(Sfí),7698b — SFF(Sff), 7769 c — SFF(Sff), 7772 d — LSC(Lsc), 

7868 d — LSC(Lsc), 7869 a — SFF(Sff), 7968 b — LSC(Lsc), 7969 
d — SFF(Sff), 7981 b — LSC(Lsc), 7982 b — Mre 76/01, 8070 a — 
SFF(Sff), d — SFF(SÍÍ), 8071 a — SFF(Sff), c — LSC(Lsc), SFF(Sff), 8072 
b — SFF(Sff), 8077 d — SLMO(Mch), 8171 a — Lzk 55/12, SFF(Sff), 
b — SFF(Sff),c — Lzk 55/12, d — LSC(Hns), 8178c — SNMB, ZSMT (Bbc), 
8273 a — SFF(Sff), 8277 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch). 

42. Gyraulus laevis (Alder 1838) 

6176 c — Lzk 56/04, 6574 c — Lzk.Mch 57, 7068 b — Hdc 62/02, 7468 
a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7578 d — LSG(Sff), 7671 a — SFF(Sff), 

7869 a — SFF(Sff), 7870 d — SFF(Sff), 7968 b — LSC(Lsc), 8070 d — 
SFF(SfF), 8071 c — SFF(Sfí), 8178 a — SFF(Sff), 8077 d — SLMO(Mch). 71 43. Gyraulus riparius (Westerlund 1865) 
8070 d — SFF(Sff), 8275 b — SFF(Sff). 

44. Hippeutis complanatus (Linnaeus 1758) 

6076 d — Bbc 54/01, 6175 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d — 
SLMO(Mch), 6176 a — Lzk 56/04, 6177 c — Bbc 54/01, Lzk 55/03, 6274 
b — Lzk 55/03, c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), Bbc 54/01, 6275 
a — SLMO(Mch), b — Lzk 54/03, d — Lzk 54/03, 6683 a — NMPR(Bbc), 
6870 d -- Hdc 62/02, 7173 d -- SFF(SfF), 7468 b -- LSC(Lsc), 7490 
b — SFF(Sff), 7568 c -- SNMB(Bbc), 7597 c -- SFF(Sff), 7671 a - 
SFF(Sff), 7677 b — LSC(Lsc), 7968 b — LSC(Lsc), 7969 d — SFF(Sff), 
7982 b -- Mre 76/01, 8070 a -- SFF(SŕF), d -- SFF(SŕT), 8071 c - 
SFF(Sff), 8171 a -- SNMB(Bbc), Lzk 55/12, b — SFF(Sff), 8275 b - 
SFF(Sff). 

45. Planorbarius corneus (Linnaeus 1758) 

6076 c — SLMO(Mch), Lzk 56/04, 6175 b — SLMO(Mch), c — 
SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6176 a — SLMO(Mch), Lzk 56/04, 
c — SLMO(Mch), 6177 c — Bbc 54/01, Lzk 55/03, 6274 d — SLMO(Mch), 
Bbc 54/01, 6275 a — SLMO(Mch), b — Lzk 54/03, 6276 a — SLMO(Mch), 
6373 b -- SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6374 
a 4- SLMO(Mch), 6377 d — SLMO(Mch), 6471 d — Lzk 57/11, 6474 
c -- SLMO(Mch), 6770 b - Lzk 54/02, 6870 d — Hdc 62/02, 6871 
c — Hdc 62/02, 6970 b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 7065 d - 
NMPR(Bbc), 7068 b — Hdc 62/02, d — Hdc 58/02, 7069 a — Hdc 62/02, 
b — Hdc 62/02, 7 1 68 d — Hdc 62/02, Lzk 59/06, 7267 c — Hdc 62/02, 7268 
c — Hdc 62/02, 7277 b — LSC(Lsc), 7297 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
b — SLMO(Mch), 7298 d — SFF(Sff), 7390 d — SNMB(Oki), 7391 
c — Lzk 48/02, 7395 c — SFF(Sff), 7396 d — SFF(Sff), 7397 a — SFF(SŕT), 
c — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7398 b -- SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7467 
a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7473 a — Ant 52, 7478 d — LSC(Lsc), 7490 
b — SFF(SfF), Lzk 58/13, 7496 a — SFF(SŕF), b — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 
7497 a — SFF(Sff), b — SFF(SfF), c — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7498 
d — SFF(SŕF), 7596 b — SFF(Sfľ), d — SFF(SŕT), Lzk 54/02, 7597 a — 
SFF(Sff), b — SFF(Sff), c — SFF(SŕT), 7598 a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), 
7667 d — SFF(Sff), 7671 a — SFF(Sff), d — SNMB(Mab), 7696 b - 
SFF(Sŕľ), Lzk 54/02, 7697 a — SFF(SŕT), b — SFF(SfF), 7767 b — SFF(Sff), 
7768 b — SNMB(Pjj), 7769 c — LSC(Lsc), SFF(Sfí), 7772 d — LSC(Lsc), 
7868 d — LSC(Lsc), 7869 a — SFF(Sfľ), 7870 d — SFF(Sŕľ), 7969 a — 
SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7970 c — SFF(SŕF), 7975 a — Lzk 52/04, b - 
LZK(Lzk), 7980 a — LSC(Lsc), 7982 a — Mre 76/01, 8070 a — SFF(Sff), 
d — Lzk 55/12, SFF(Sff), 8071 c — SFF(Sff), 8072 b — SFF(SŕT), 8170 
b — Lzk 55/12, 8171 a — SNMB(Bbc), Lzk 55/12, b — LSC(Hns), Lzk 
55/12, 8172 c — SFF(Sff),8174a — LSC(Lsc), 8176 b — LZK(Lzk), 8177 
a — LZK(Lzk), 8178 c — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 8184 c — Vga 
74/01, 8272 a -- SFF(Sff), 8273 a -- SFF(SŕF), b -- LSC(Lsc), d - 72 LSC(Lsc), 8275 b — SFF(SfF), 8276 c — LSC(Hns), 8284 a — Vga 74/01. 

46. Planorbis carinatus (O. F. Múller 1774) 

7068 b — Hdc 62/02, 7069 a — Hdc 62/02, 7597 c — SFF(SfF), 7772 
d — LSC(Lsc), 8070 a — SFF(Sff), d — Lzk 55/12, SFF(Sff), 8071 c — 
SFF(Sff), d — SFF(Sff), 8170 b — Lzk 55/12, 8171 a - - Lzk 55/12, 
SFF(Sflf), c — Lzk 55/12, 8177 d — Lzk 54/02, 8178 c — SNMB(Bbc), 
SLMO(Mch). 

47. Planorbis planorbis (Linnaeus 1758) 

6175 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 6176 a — SLMO(Mch), Lzk 
56/04, 6274 c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6275 a — SLMO(Mch), 
6374 a — SLMO(Mch), 6770 b — Lzk 54/02, 6870 d — Hdc 62/02, 6871 
c — Hdc 62/02, 6970 b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 697 1 c — Hdc 55/03, 

7069 b — Hdc 62/02, d — Hdc 58/02, 7165 b — NMPR(Bbc), 7168 d 
NMPR(Bbc), Lzk 59/06, Hdc 62/02, 7267 c — Hdc 62/02, 7268 c — Hdc 
62/02, 7297 b - - SNMB(Bbc), 7390 d — SNMB(Lsc), 7391 c — 
NMPR(Bbc), Lzk 48/02, 7397 a — SFF(Sff), c — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 
7468 a — LSC(Lsc), 7469 d — NMPR(Bbc), SFF(Sff), 7478 c — LSC(Lsc), 
d — LSC(Lsc), 7490 b — SFF(Sff), Lzk 58/13, 7496 a — SFF(Sff), b — 
SFF(Sff), d — SFF(Sff), Lzk 54/18, 7497 a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), 
c — Lzk 54/18, d — SFF(Sff), 7498 d — SFF(Sff), 7596 b — SFF(Sff), 
d — Lzk 53/09, SFF(Sff), 7597 a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), c — SFF(Sff), 
d — LSC Jed), 7598 a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), c — SFF(Sff), c — Lzk 
54/02, 7667 d -- SFF(Sff), 7677 b -- LSC(Lsc), 7696 a -- LSC(Lsc), 
b — SFF(Sff), Lzk 54/02, 7697 a — SFF(Sff), b — SFF(Sfľ), 7767 b — 
SFF(Sff), 7768 b -— SNMB(Pjj), 7769 c — SNMB(Lsc), SFF(SfT), 7772 
d — LSC(Lsc), 7868 d — LSC(Lsc), 7869 a — SFF(SfF), Lzk 54/02, 7871 
d — SFF(Sff), 7884 a — Vga 75/01, 7968 b — LSC(Lsc), 7969 d — SFF(Sff), 
7970 a — SFF(Sff), 7975 a — Lzk 52/04, b — LZK(Lzk), 7979 b — 
LZK(Lzk), 7980 a — LSC(Lsc), 7982 b — Mre 76/01, 8070 a — SFF(Sff), 
LSC(Lsc), d — SNMB(Lsc), Lzk 55/12, SFF(Sff), LSC(Lsc), 8071 b — 
SFF(Sff), c — SFF(SfF), d — SLMO(Mch), SFF(Sff), 8072 b — SFF(Sff), 
8170 b — Lzk 55/12, 8171 a — ZSMT(Bbc), Lzk 55/12, b — LSC(Hns), 
NMPR(Bbc), c — Lzk 55/12, d — Lzk 55/12, 8172 c — SFF(Sff), 8174 a 

- LSC(Lsc), 8176 b — LZK(Lzk), 8177 a — LZK(Lzk), d — Lzk 54/02, 
8178 a — SFF(Sff), c — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 
8184 c — Vga 74/01, 8272 a — SFF(Sff), 8273 a — SFF(Sff), b — LSC(Lsc), 
d — LSC(Lsc), 8275 b — SFF(Sff), 8276 c — LSC(Hns), 8284 a — Vga 
74/01. 

48. Segmentina nitida (O. F. Miiller 1774) 

6175 c — SLMO(Mch), 6176 a — Lzk 56/04, 6177 c — Bbc 54/01, Lzk 
55/03, 6274 d — SLMO(Mch), Bbc 54/01, 6275 a — SLMO(Mch), d — 
SLMO(Mch), Lzk 54/03, 6276 a — SLMO(Mch), 6373 c — SLMO(Mch), 
6374 a — SLMO(Mch), 6377 d — SLMO(Mch), 6693 d — Rtr.Wet 50/01, 
6870 d — Hdc 62/02, 7068 b — Hdc 62/02, 7069 a — Hdc 62/02, b — Hdc 

73 62/02, d -- Hdc 58/02, 7267 c — Hdc 62/02, 7394 d — NMPR(Bbc), 
SNMB(Bbc), 7468 a — LSC(Lsc), 7478 d — LSC(Lsc), 7490 b — SFF(Sff), 
7494 b — Bbc 74/01, 7496 a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), d — SFF(Sff), Lzk 
54/18, 7497 b — SFF(SflO, c -- Lzk 54/18, d -- SFF(SfT), 7498 a — 
SFF(SflO, d — SFF(Sff), 7596 d — SFF(Sff), 7597 b — SFF(Sff), c — 
SFF(Sff), 7598 a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), 7671 a — SFF(Sff),, 7697 
a — SFF(Sfi), b — SFF(Sff), 7769 c — SFF(Sff), 7772 b — LSC(Pmj), 
7979 b -- LZK(Lzk), 8070 d — SFF(Sff), 8071 c — SFF(Sff), 8072 
b — SFF(SÍŤ), 8171 a — SNMB(Bbc), SFF(Sff), c — Lzk 55/12, 8273 
a — SFF(Sff), 8275 b — SFF(Sff). 

48. a) Segmentina nitida distinguenda (Gredler 1859) 

7394d — Bbc 74/01, 7490 b — Lzk 58/13, 7494 b — SNMB(Bbc), 8171 
b — Lzk 55/12, 8176 b — LZK(Lzk), 8177 a — LZK(Lzk). 

Ancylidae 

49. Ancylus fluviatilis O. F. Muller 1774 

6276 a -- SLMO(Mch), c -- SLMO(Mch), ď-- SLMO(Mch), 6277 
a — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 6373 c — Hdc.Lzk.Mch 58, 6377 
a — Lzk 55/03, 6378 d — SLMO(Mch), 6475 b — SLMO(Mch), 6476 
d — SLMO(Mch), 6478 b — SLMO(Mch), 6574 c — Lzk.Mch 57, 6575 
b -- SLMO(Mvh), d — SLMO(Mch), 6684 d — LSC(Kil), 6793 b — 
Rtr.Wet 50/01, 6878 b -- LSC(Lsc), 6879 a — LSC(Lsc), 6881 a — 
LSC(Hns), 6882 b — Kpv 77/01, 6883 a — SFF(SfF), b — Kpv 77/01, 
d — LSC(Lsc), 6982 d — Kpv 77/01, 7083 a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, 
7088 a — LSC(Lsc), 7098 b — SNMB(Bbc), 7183 b — LSC(Lsc), 7197 
d — SFF(SflO, 7198 d — SFF(Sfí), 7199 a — NMPR(Bbc), c — SFF(Sflf), 
7277 d — NMPR(Bbc), 7286 c — LSC(Lsc), 7298 b — SFF(Sff), 7378 a 
- NMPR(Bbc), 7382 d — NMPR(Bbc), 7468 d — SFF(Sff), 7478 a — 
LSCQsn), NMPR(Bbc), d — LSC(Lsc), 7479 c — LSC(Lsc), 7570 a — 
SNMB(Pjj), 7579 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7667 b — LSC(Pmj), 
SNMB(Pjj) , 7677 c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7678 a — LSC(Lsc), 7679 
c — LSC(Lsc), 7768 d — SNMB(Pjj), 7780 d — LSC(Lsc), 7781 b — 
LSC(Lsc), 8070 d — SFF(Sfí), 8071 c — SFF(Sff), 8079 c — Vga 76/01, 
8171 b — SFF(Sff), 8179 c — Ess 80/01, 8180 c — Ess 80/01. 

50. Ferrissia wautieri (Mirolli 1960) 

7579 b — SFF(Sff), c — LSC(Lsc), d — SFF(Sff). Acroloxidae 

51. Acroloxus lacustris (Linnaeus 1758) 

61 77 c — Bbc 54/01, Lzk 55/03, 6274 c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 
Bbc 54/01, 6275 a — SLMO(Mch), b — Lzk 54/03, d — Lzk 54/03, 6373 
b — MCH(Mch), 6374 a — SLMO(Mch), 6471 d — Lzk 57/11, 6870 
d — Hdc 62/02, 6970 b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 7068 b — Hdc 62/02, 
7069 a — Hdc 62/02, b — Hdc 62/02, 7099 c — Gsk.Kck 70, 7 1 68 d — Hdc 

74 62/02, 7267 c — Hdc 62/02, 7268 — Hdc 62/02, 7291 b — SNMB(Bbc), 
7394 d — Bbc 74/01, 7468 b -■- LSC(Lsc), 7479 a -- LSC(Lsc), 7494 
b _ Bbc 74/01, 7498 d — SFF(Sff), 7568 c — ZSMT(Bbc), 7579 c - 
LSC(Lsc), 7598 b — SFF(SflO, 7677 b — LSC(Lsc), 7696 b — LSC(Ksl), 
7772 b — LSC(Pmj), 7869 a — SFF(Sflf), 7979 b -- LZK(Lzk), 8071 
c — SFF(Sff), 8171 b — Lzk 55/12. 

EUTHYNEURA — STYLOMMATOPHORA 

Cochlicopidae 

52. Cochlicopa lubrica (O. F. Miiller 1774) 

6075 d — SLMO(Mch), 6076 c — SLMO(Mch), Lzk 56/04, d — Bbc 54/01, 
Lzk 56/04, 6 1 75 b — SLMO (Mch) , c — SLMO (Mch) , d — SLMO (Mch) , 
6176 a — SLMO(Mch), Lzk 56/04, b — Lzk 56/04, c — SLMO(Mch), Lzk 
56/04, 6177 a — Lzk 56/04, b — Lzk 56/04, c — Lzk 55/03, 6274 b — Lzk 
55/03, d -— SLMO(Mch), Bbc 54/01, 6275 a — SLMO(Mch), Lzk 54/03, 
b — SLMO(Mch), d -- SLMO(Mch), 6276 a -- SLMO(Mch), b - 
SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), Lzk 54/03, d -- SLMO(Mch), 6277 
a — SLMO(Mch), Lzk 55/03, b -~ SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 
Lzk 55/03, d — SLMO(Mch), Lzk 55/03, 6278 c — SLMO(Mch), 6373 
b — SLMO(Mch), c -- SLMO(Mch), d SLMO(Mch), 6374 a - 
SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 6375 a — SLMO(Mch), 
Lzk 54/03, b — SLMO (Mch), Lzk 54/03, c — SLMO(Mch), d -<- Lzk 
54/03, 6377 a — Lzk 55/03, 6378 a — SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 
6472 c — NMPR(Bbc), 6473 a -- SLMO(Mch), b -- NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 6474 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), Bbc 54/01, 
c — SLMO(Mch), d - NMPR(Bbc), 6475 á-- SLMO(Mch), b - 
SLMO(Mch), d NMPR(Bbc), 6476 b SLMO(Mch), c 

NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 6477 c — NMPR(Bbc), 
d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6478 a NMPR(Bbc), b 

NMPR(Bbc), c — SLMO(Mch), Lzk 54/11, 6572 d — Hdc 54/04, 6573 
c — Hdc 54/04, 6574 c - - MCH(Mch), 6575 d -- MCH(Mch), 6576 
a — NMPR(Bbc),SLMO(Mch),b — NMPR(Bbc),c — MCH(Mch),Bbc 
54, 6588 d — Hdc 58/01, 6671 b — Hdc 54/04, d — Hdc 54/04, 6672 
a — Hdc 54/04, b — Hdc 54/04, c — Hdc 54/04, 6673 a — Hdc 54/04, 6674 
a — MCH(Mch), 6675 b -- MCH(Mch), 6678 d -- LSC(Lsc), 6680 
b — Lzk 78/06, c — LSC(Lsc), d — Lzk 78/06, 6682 a ~ Lzk 72/11, 
c — Lzk 72/11, 6683 c — SFF(SfF), 6684 c — Hdc.Bbc 61, LSC(Kil), 
d — LSC(Kil),6688a — Hdc 58/01, 6690 c — NMPR(Bbc), 6691 a — Axz 
84/01, c — Axz 84/01, 6697 d — LZK(Lzk), 6770 b — Lzk 54/02, 6774 
b — Hdc 56/02, 6778 b — LSC(Lsc), c -- SNMB(Bbc), 6780 a -- Hdc 
57/02, b — Hdc 57/02, c — Hdc 57/02, d — Hdc 57/02, 6782 b — SFF(Sff), 
6783 b — Hdc.Bbc 61, c - Kpv 77/01, d — Lzk 79/02, 6784 a - 
SNMB(Bbc), Hdc 62/01, b — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, 6785 c - 

75 LSC (Lsc) , Lzk 79/02, 6786 b — Hdc.Bbc 6 1 , d — SLMO (Mch) , Lzk 79/02, 
6787 a -f- SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, c — SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, 
d — SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, 6788 d -~ LZK(Lzk), 6792 a — SLMO(Tes), 
Rtr.Wet 50/01, 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6794 a — Rtr.Wet 50/01, 6797 
b — LZK(Lzk), 6869 b — Hbk 59, d — Hbk 59, 6870 a — Hbk 59, 
b — Hbk 59, d — Hdc 62/02, 6871 c — Hdc 62/02, 6874 c — Hdc 55/03, 
6875 a — LSC(Lsc), 6877 a — SLMO(Mch), Lzk 74/03, b — SLMO(Mch), 
Lzk 74/03, c — Bbc 54, 6878 a — Bbc 54, b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 
Bbc 54, 6879 a — Hdc 57/02, c — LSC(Lsc), 6880 a — Hdc 57/02, Lzk 
76/01, b — SLMO(Mch), d -- LZK(Lzk), 6881 a — LSC(Lsc), c — 
SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 6882 a — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 
d — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, Kpv 
77/01, c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6884 d — Kpv 77/01, 6885 a — 
Hdc.Bbc 61 , b — Hdc.Bbc 61 , c — Hdc.Bbc 61, d — Lzk 76/01, Kpv 77/01, 
6887 b — Hdc.Bbc 6 1 , 6969 a — Hdc 5 1 /0 1 , d — Hbk 59, 6970 b — Hdc 
62/02, 6971 c — Hbk 59, Hdc 55/03, 6973 c — Hdc 55/03, 6977 b — 
LZK(Lzk), d — LSC(Lsc), 6978 a ~- SNMB(Lsc), c — SNMB(Lsc), d — 
SNMB(Lsc), 6979 a — LSC(Lsc), 6981 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 
SFF(Sff), Lzk 72/11, 6982 a— Lzk 73/04, Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, Kpv 
77/01, c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6983 a — Kpv 77/01, b — Kpv 
77/01, c — Kpv 77/01, Kpv 77/01, d — Lzk 72/1 1, 6984 c — Kpv 77/01, 
d — Lzk 72/11, 6985 a — Kpv 77/01, c — Lzk 72/11, Kpv 72/11, Kpv 77/01, 
6986 a -- Kpv 77/01, 6987 d -- SLMO (Mch), Lzk 49/07, 6988 c — 
SLMO(Mch), LZK(Lzk), 6989 b — LZK(Lzk), 6990 c — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 6991 d — SLMO(Mch), 6995 b — LZK(Lzk), 6998 d — 
SLMO (Mch), 69100 b — Lzk.Glk 62, 7068 b — Hdc 62/02, 7069 a — Hdc 
62/02, b — Hdc 62/02, d — Hdc 58/02, 7071 d — Hdc 55/03, 7072 a — Hdc 
55/03, 7073 d — Hdc 55/03, 7075 c — SLMO(Mch), 7076 d — Lzk 66/02, 7077 
b — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, SFF(SfT), d — LSC(Lsc), Lzk 66/02, 7078 
b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), Lzk 66/02, 7079 b — Lzk 80/02, d — 
SNMB(Lsc), 7080 a — Lzk 80/02, c — SLMO (Mch), Lzk 76/01, d — Kpv 
77/01, 7081 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 
d — Kpv 77/01, 7082 a — SFF(Sff), Lzk 72/11, Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, 
Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 7083 r — Kpv 77/01, d — SFF(Sff), 7084 
b — Kpv 77/01, c — Lzk 78/07, 7085 a — Kpv 77/01, 7086 d — Lzk 72/1 1, 
7087 b — Lzk 60/10, d — Lzk 76/01, 7088 a — LSC(Lsc), Bbc 54, b — 
LSC(Lsc), SLMO(Mch), c — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 7090 a — LZK(Lzk), 7094 d — Lzk 70/02, 7097 d — 
SLMO(Mch), 7165 b SLMO(Mch), 7165 b — SLMO(Mch), 

NMPR(Bbc), 7168 d — NMPR(Bbc), Hdc 62/02, Lzk 59/06, 7172 a — 
Hdc 55/03, 7174a — LSC(Lsc), 7177c — Lzk 66/02, 7178a — LSC(Lsc), 
c — SLMO(Mch), 7180 a — SLMO(Mch), Kpv 77/01, c — Hdc 63/03, 
SFF(Sff), 7181 d — SFF(Sff), 7186 b — Lzk 57/08, d — Lzk 57/08, 7187 
b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), c — Lzk 57/08, 7188 a — LSC(Lsc), 76 SLMO(Mch), 7190 b — Lzk 60/10, 7191 d — LSC(Lsc), 7192 b — Lzk 
52/05, d — Lzk 52/05, 7197 a — SFF(SŕF), b — SFF(SŕT), 7267 c — Hdc 
62/02, 7268 c — Hdc 62/02, 7270 b — SFF(Síí), 7272 a — SNMB(Pjj), 
c — SFF(Sff), 7273 d — SFF(SfT), 7276 b — SFF(Sff) , 7277 a — Lzk 66/02, 
b — Lzk 66/02, 7278 b — SLMO(Mch), Lzk 66/02, c — SLMO(Mch), 
d — Lzk 66/02, 7279 d — Lzk 62/13, SFF(SfF), 7282 d — Lzk 79/01, 7284 
d - - Lzk 75/04, 7285 b - - NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7286 a — 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7290 c — LZK(Lzk), 7291 b — Lzk 56/06, 
d — Lzk 56/06, 7292 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7295 
d — SFF(SŕF), 7297 a — SLMO(Mch), 7298 a — SFF(Sff), 7370 b — 
SFF(SŕT), 7371 b — SFF(Sff), 7373 d — SFF(Sff), 7374 a — LZK(Lzk), 
7376 b — Lzk 66/02, 7377 c — SLMO(Mch), Lzk 52/01, d — SLMO(Mch), 
Lzk 66/02, 7379 b — SFF(Sff), 7382 a — Lzk 79/01, b — Lzk 79/01, 
c — SLMO(Mch), d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), LZK(Lzk), 7384 
a — Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7390 a — LZK(Lzk), c — NMPR(Bbc), 
d — SNMB(Bbc), Lzk 48/02, 7391 b — Lzk 56/05, c — Lzk 48/02, 7395 
c — SFF(Sff), d — SFF(SŕT), 7396 d — SFF(SfF), 7398 c — SFF(SŕF), 7399 
b — SFF(Sff), 7468 a — LSC(Lsc), 7469 d -- SNMB(Lsc), 7471 a - 
SNMB(Pjj), 7473 a — SLMO(Mch), 7478 c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 
7479 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7480 b — NMPR(Bbc), 7485 a — 
LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7490 b — Lzk 58/13, 7491 a — Lzk 48/02, 7494 
b — Bbc 74/01, 7496 b — SFF(SŕF), d — SFF(SŕF), 7497 a — SFF(SŕF), 
b — SFF(SŕT), 7498 c — SFF(Sff), d — SFF(SŕT), 7578 a — LSC(Lsc), 
c — LZK(Lzk), d — LSC(Lsc), Lzk 62/07, 7579 a — LSC(Lsc), b — 
LSC(Lsc), 7583 c — LSC(Lsc), 7595 d — SFF(Sfí), 7596 a — SFF(SŕT), 
d ~ SFF(Sfí), 7597 b — SFF(Sff), c — SFF(SŕT), 7598 a ~ LSC(Kpl), 
b — SFF(Sff), 7668 b — ZSMT(Bbc), d — SLMO(Mch), 7669 d — 
SNMB(Pjj), 7671 a — SFF(Sff), d — LZK(Lzk), 7674 — Lzk 50/06, 7678 
b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7679 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7681 
d -- LSC(Lsc), 7683 d -- LSC(Lsc), 7696 b — SFF(SŕF), 7698 b — 
SFF(Sff), 7768 b — NMPR(Bbc), c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7772 
b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7780 d — LSC(Lsc), 7782 a — LSC(Lsc), 
c — LSC(Lsc), 7868 a — SNMB(Pjj), 7869 a — SFF(Sff), b — SFF(SŕT), 
c — LSC(Lsc), 7870 d — SFF(Sff), 7871 d — SFF(SíT), 7872 b — LSC(Lsc), 
7873 a — LSC(Lsc), 7875 a — LZK(Lzk), b — LZK(Lzk), 7880 d — 
LSC(Lsc), 7874 a — Vga 75/01, b — Vga 75/01, d — Vga 75/01, 7969 
a — SFF(SÍI), c — LSC(Lsc), SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7970 a — SFF(SŕF), 
7975 a — Lzk 52/04, 7980 a — LSC(Lsc), 7981 c — Vga 74/01, d — Mre 
76/01, 7982 b ^- Mre 76/01, c — Mre 76/01, 7983 b — Mre 76/01, 7984 
b — Mre 76/01, d — Vga 74/01, 7985 a — Mre 76/01, 8070 a — SFF(Sff), 
LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), Lzk 55/12, SFF(Sff), 8071 b — SFF(Sff), c — 
SFF(Sff), d — SFF(Sfí), 8072 b — SFF(Sŕt), 8078 d — Vga 76/01, 8079 
c — Vga 76/01, 8081 a — Vga 74/01, 8082 c — Vga 74/01, 8170 b — Lzk 
55/12, 8171 a — NMPR(Bbc), Lzk 55/12, b — NMPR(Bbc), SFF(SŕT), 

77 c — Lzk 55/12, d — SFF(Sff), 8176 b — LZK(Lzk), 8177 a — LZK(Lzk), 
81 78 a — SFF(Sff), 81 79 a — Ess 80/01 , d — Ess 80/01, 8180 c — Ess 80/01, 
8183 a -- Vga 74/01. 8184 c -- Vga 74/01, 8273 a — SFF(Sff), 8277 
a -- SLMO(Mch), b -- SLMO(Mch), 8278 a -- NMPR(Bbc), 8282 
b — Mre 76/01, 8284 a — Vga 74/01. 
53. Cochlkopa lubricella (Porro 1838) 

6075 d — SLMO(Mch), 6277 a — SLMO(Mch), 6375 a — SLMO(Mch), 
b — SLMO(Mch), 6378 a — SLMO(Mch), 6474 b — SLMO(Mch), Bbc 
54, 6588 d — Hdc 58/01, 6683 c — SFF(Sff), 6776 a — LSC(Lsc), 6778 
b -- Bbc 54, 6779 a -- LSC(Lsc), Lzk 78/06, 6784 a -- Hdc.Bbc 61, 
b — Hdc.Bbc 61, 6787 d — Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, 6876 a -- LSC(Lsc), 
6877 a — Bbc 54, Lzk 74/03, b — Lzk 74/03, c — Bbc 54, 6878 b - 
LSC(Lsc), d -- LSC(Lsc), 6879 a — LSC(Lsc), 6880 a — LZK(Lzk), 
6881 c — SLMO(Mch), 6882 a — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, c — Lzk 72/1 1, 
d — Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 
6885 c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6968 b— Hdc 61/01, 6969 
c -- Hdc 54/02, 6974 b -- SLMO(Mch), 6975 a -- Hdc 55/03, 6978 
c — LSC(Lsc), 6981 c — Kpv 77/04, d — LSC(Lsc), SNMB(Bbc), Kpv 
77/01 , 6982 a — Lzk 73/04, b — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01 , 6983 d — Kpv 
77/01, 6984 a — Kpv 77/01, c -- Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6985 
a — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6986 a — Kpv 77/01, 6990 
c -- SXMB(Bbc), SLMO(Mch), d - - Bbc 54, 6991 b -- LZK(Lzk), 
c — LZKÍLzk), 6993 a — LZK(Lzk), 7074 c — LSC(Lsc), d — Hdc 61/01, 
7075 c -- SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 7077 b -- SFF(Sff), 7078 
b — SXMBÍLscj, c — Lzk 66/02, 7079 a — LZK(Lzk), b — Lzk 80/02, 
d — SLMOíMchj, Lzk 80/02, 7081 a — Kpv 77/01, 7083 a — Kpv 77/01, 
b — Kpv 77/01, 7084 a — Lzk 72/1 1, b — Kpv 77/01, 7088 b — LSC(Lsc), 
d r - LSCíLsc), Bbc 54/01, 7090 b — SNMB(Lsc), SLMO(Mch), 7096 
c -- SFFíSff), LZK(Lzk), 7165 b -- SLMO(Mch), NMPR(Bbc), Lzk 
52/07. Hdc 61/01. d -- SLMO(Mch), 7178 a — Lzk 66/02, 7186 d - 
LZK: Lzk;. 7187 b — Lzk 76/01, 7188 a — LSC(Lsc), c — Lzk 76/01, 
7192 b — Lzk 52/05, d — Lzk 52/05, 7194 d — LZK(Lzk), 7197 a — 
LZK Lzk , d — SLMOíMchj, 7199 d — SFF(Sff), 7270 b — SFF(Sff), 
7272 c — SFF SÍL, d — SLMO(Pjj), SFF(Sff), 7276 b — Lzk 66/02, 7278 
b — LSC Lsc i. Lzk 66/02, d — 66/02, 7278 b — Lzk 69/04, 7288 a — Lzk 
69/04. 7373 b -- SLMOíMchj, 7374 a — SFF(Sff), LZK(Lzk), 7376 
d — Lzk 66/02. SFF(Sff), 7382 c -~ SLMO(Mch), 7385 b — LSC(Lsc), 
XMPR Bbc , 7387 c - - SFFiSffj, 7388 d - Lzk 78/02, 7389 d - 
SXMB Lsc . 7390 b — Lzk 48/02, d -- XMPR(Bbc), Lzk 48/02, 7391 
b — SXMB Bbc , LZK> Lzk), c — XMPR (Bbc), Lzk 48/02, 7396 d — 
SFF Sff, 7470 d — SXMBiPjjj, 7478 c — XMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
SFF Sff. 7479 c — LSC Lsc ,, 7481 b — LSC(Lsc),7487 a — SFF(Sff), 
7488 d -- SFF Sff, 7490 a -- Lzk 48/02, 7594 b — Bbc 74/01, 7495 
d — SFF Sff , 7497 a — SFF' Sff), 7569 b — Lse, Lsc), XMPR(Bbc), 7572 78 b — Kpv 79/01, 7575 a — Hdc 61/01, c — SFF(Sff), LZK(Lzk), 7579 
b — LSC(Lsc), 7588 b — Lzk 54/14, 7596 a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), 
d — SFF(Sff), 7597 a — SFF(Sff), c — SFF(SflF), 7667 d — SFF(Sff), 7668 
d -- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7674 d — ZSMT(Bbc), 7679 b - 
LSC(Lsc), Lzk 79/04, 7696 b -- SFF(Sff), 7767 b - - SFF(SŕT), 7768 
a — SNMB(Lsc), SLMO(Mch), 7772 b — LSC(Lsc), 7785 d — LSC(Lsc), 
7867 b -- SNMB(Pjj), 7868 d -- SFF(Sfí), 7869 a -- SFF(Sff), c - 
SFF(Sfí), 7876 c — NMPR(Bbc), 7884 a — Vga 75/01, 7885 c — Vga 
75/01, d -- Mre 76/01, 7968 b — SFF(Sff), 7969 a — SFF(SflO, d - 
SFF(Sff), 7982 b — Mre 76/01, 7984 b — Mre 76/01, d — Vga 74/01, 7985 
a — Mre 76/01, 8070 d — Lzk 55/12, SFF(Sff), 8071 b -- SFF(SflO, 
c — SFF(Sff), 8079 c — Vga 76/01, d — Vga 76/01, 8081 c — Vga 74/01, 
8082 c — Vga 74/0 1 , d — Vga 74/0 1 , 8084 b — Vga 74/0 1 , 8 1 70 b — Lzk 
55/12,8171 a — Lzk 55/12, b — Lzk 55/12, c — Lzk 55/12, d — Lzk 55/12, 
SFF(SŕT), 8177 a — LZK(Lzk), 8178 a — SFF(SfF), b — SFF(Sfl), d - 
SFF(Sff), 8180 a — Ess 80/01, 8183 a — Vga 74/01, 8273 a — SFF(Sff), 
8275 b — SFF(SŕT), 8277 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch). 

54. Cochlicopa nitens (Gallenstein 1848) 

6881 c — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 6882 d — Kpv 77/01, 6883 c — Kpv 
77/01, 6982 a — Kpv 77/01, 7068 b — Hdc 62/02, 7168 d — Hdc 62/02, 
Lzk 59/06, 7268 c — Hdc 62/02, 7390 c — NMPR(Bbc), d — SNMB(Bbc), 
7490 b — Lzk 58/13, 7772 d -- LSC(Lsc), 8070 d -- LSC(Lsc), 8171 
c — LZK(Lzk). 

55. Cochlicopa repentina V. Hudec 1960 

6075 d — SLMO(Mch), 6680 c — LSC(Lsc), 6790 b — LSC(Lsc), 7377 
d — SLMO(Mch), 7382 b -- SLMO(Mch), d -- SLMO(Mch), 7494 
b — 74/01, 7677 d — LSC(Lsc), 7678 c — LSC(Lsc), 7679 b — LSC(Lsc), 
7682 c — LSC(Lsc), 7772 d — LSC(Lsc), 7867 b — SNMB, ZSMT(Bbc), 
d — LSC(Lsc), 8070 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 8170 
b — LSC(Lsc), 8171 c — LSC(Lsc). 

Piramidulidae 

56. Pyramidula rupestris (Draparnaud 1801) 

6474 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6475 a — SLMO(Mch), Bbc 54, 
6588 d — Hdc 58/01, 6683 c — SFF(SfT), 6777 d — Bbc 54, 6779 a - 
LSC(Lsc), Lzk 78/06, 6780 a — Hdc 57/02, c — LSC(Lse), Hdc 57/02, 
6782 b — SFF(SŕF), 6783 b — Hdc.Bbc 61, d — LSC(Lse), Lzk 79/02, 6784 
a -- LSC(Kil), Hdc, Bbc 61, b -- NMPR(Bbc), SFF(Sff), 6785 b - 
LSC(Lse), c — LSC(Lse), Lzk 79/02, SFF(Sff), d - - LSC(Lse) 6786 
b — Lzk 79/02, d — Lzk 79/02, 6787 a — LSC(Lse), SLMO(Mch), b - 
NMPR(Bbc),c — LSC(Lsc),NMPR(Bbc),d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
6790 b -- LSC(Lsc), 6791 d -- LSC(Lsc), 6876 b -- LSC(Lsc), 6877 
a -- LSC(Lsc), NMPR(Bbc), b NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c 
NMPR(Bbc), d — SLMO(Mch), 6878 a — NMPR(Bbc), d — LSC(Lsc), 

79 Bbc 54, 6879 a — LSC(Lsc), 6880 a — Lzk 76/01, c — NMPR(Bbc), 
d — LZK(Lzk), 6881 a — LSC(Lsc), SFF(Sff), d — NMPR(Bbc), 6882 
a — Lzk 72/ 1 1 , b — LSC(Lsc), Lzk 72/1 1 , Kpv 77/01 , c — Lzk 72/1 1 , Kpv 
77/01, d — Kpv 77/01, 6883 a — LSC(Lsc), Kpv 77/01, b — Lzk 72/1 1, Kpv 
77/01, LSC(Lse), 6885 c — Lzk 72/11, 6974 b — SLMO(Mch), LSC(Lsc), 
6977 a — Bbc 54/01, b — LZK(Lzk), c — Bbc 54/01, d — SNMB(Lsc), 6978 
a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 6979 a — LSC(Lsc), 6981 
d — Kpv 77/01, 6982 a — Lzk 73/04, d — Kpv 77/01, 6983 c — Kpv 77/01, 
d — LSC(Lsc), Lzk 72/11, 6984 c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6985 
a — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6986 a — Kpv 77/01, 6990 d — Bbc 54/01, 
6991 b — NMPR(Bbc), LZK(Lzk), c — LZK(Lzk), 7075 c — SLMO(Mch), 
d — SLMO(Mch), 7076 b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7077 b — LSC(Lsc), 
Lzk 66/02, 7078 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7079 b — Lzk 80/02, d — 
LSC(Lse), SLMO(Mch), 7080 a — Lzk 80/02, c — SLMO(Mch), LZK(Lzk), 
d — LSC(Lsc), Lzk 73/05, 7081 a — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, 
c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 7082 a — LSC(Lsc), SFF(Sfí), 
b — Kpv 77/01, 7083 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, d — Lzk 
78/07, 7084 a — Lzk 72/11, c — Lzk 78/07, 7087 d — Lzk 76/01, 7088 
a — Bbc 54/0 1 , b — LSC (Lsc) , SLMO(Mch) , c — SNMB (Bbc) , SLMO (Mch) , 
d — LSC(Lsc), SMPR(Bbc), 7090 b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), Bbc 
54/01, 7165 b — SLMO(Mch), NMPR(Bbc), Lzk 52/07, Hdc 61/01, 
d — SLMO(Mch),NMPR(Bbc), Lzk 52/07, 7174a — SLMO(Mch), 7175 
a — LZK(Lzk), b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7176 b — Lzk 66/02, 
7178 a — LSC(Lsc), Lzk 66/02, 7179 b — Lzk 80/02, 7180 a — SLMO(Mch), 
Lzk 80/02, c — Hdc 63/03, SFF(Sff), 7183 d — Lzk 54/20, 7186 d — 
LZK(Lzk), 7187 b -- LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7188 a — LSC(Lsc), 
SLMO(Mch), c — Lzk 76/01, 7190 b — Lzk 60/10, 7192 b — Lzk 52/05, 
d — Lzk 52/05, LSC(Lsc), 7193 c — LSC(Lsc), 7197 a — LZK(Lzk), 7272 
d — SNMB(Pjj), 7276 a — Lzk 66/02, b — Lzk 66/02, SFF(Sfí), 7278 
b LSC(Lsc), SLMO(Mch), LZK(Lzk), 7285 b — SLMO (Mch), d — 
SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7286 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 
c — XMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7287 b — Lzk 69/04, 7288 a— Lzk 69/04, 
7371 c — SNMB(Pjj), 7373 b — SLMO(Mch), Lzk 49/08, 7374 a — 
SFFíSffj, LZK(Lzk), 7376 d — Lzk 66/02, 7388 b — LSC(Lsc), 7390 
d — SLMO (Mch j, Lzk 48/02, 7391 a — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, b — Lzk 
56/05, c — NMPRíBbcj, Lzk 48/02, 7469 d — SNMB(Pjj), 7470 c — 
SXMBíPjji, d — LSCíXob), 7473 a — Am 52, 7489 a — SFF(Sff), c — 
SFFiSff), 7569 b — SNMB(Pjjj,c — SNMB(Pjj), 7768 a — ZSMT(Bbc), 
SLMOíMch), b — Lzk 80/10. 

Vertiginidae 

57. Columella columella (G. v. Martens 1830) 

6783 d — Lzk 79/02, 6784 a — NMPR(Bbc), Hdc 62/01, 6785 c — Lzk 
79/02, 6786 d — Lzk 79/02, 6787 a — Lzk 79/02, c — SNMB(Bbc), 

80 SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), Lzk 78/07, 6880 a — Lzk 76/01, 7083 
d — Lzk 78/07, 7084 c — Lzk 78/07. 
58. Columella edentula (Draparnaud 1805) 

6076 d — Lzk 56/04, 6176 a — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), Lzk 56/04, 
6274 d -- SLMO(Mch), 6275 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 
d — SLMO(Mch), 6276 c — SLMO(Mch), Lzk 54/03, d — SLMO(Mch), 
6277 c — SLMO(Mch), 6373 b SLMO(Mch), c -- SLMO(Mch), 
d — SLMO(Mch), 6374 b — SLMO(Mch), 6375 c — SLMO(Mch), 
d — Lzk 54/03, 6377 c — NMPR(Bbc), 6378 d — NMPR(Bbc), 6473 
a — SLMO(Mch), 6474 b — Bbc 54, 6475 a — Bbc 54, b — SLMO(Mch), 

6476 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), Bbc 54, d — NMPR(Bbc), 

6477 c — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6478 b - 
NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6575 b — SLMO(Mch), 
d MCH(Mch), 6576 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b 
NMPR(Bbc), c — MCH(Mch), Bbc 54, d — NMPR(Bbc), 6577 a 
NMPR(Bbc), 6588 d — Hdc 58/01, 6674 a — MCH(Mch), 6676 a - 
MCH(Mch), 6680 b — Lzk 78/06, 6691 a — Axz 84/01, c — Axz 84/01, 
6697 d — LZK(Lzk), 6774 b — Hdc 56/02, 6775 b -— SLMO(Mch), 
6777 b — LSC(Lsc), 6780 a — Hdc 57/02, b — Hdc 57/02, c — Hdc 57/02, 
6783 b — Hdc.Bbc 61, d — Lzk 79/02, 6784 a — SNMB(Bbc), Hdc 62/01, 
b — NMPR(Bbc), SFF(Sff), c — Hdc.Bbc 61, 6786 b — Hdc.Bbc 61, Lzk 
79/02, d — SLMO(Mch), Lzk 79/02, 6787 a — NMPR(Bbc), Hdc.Bbc 61, 
b — NMPR(Bbc), c — Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, d — SLMO(Bbc), Hdc.Bbc 
61, 6788 d — LZK(Lzk), 6797 b — LZK(Lzk), 6869 d — Hbk 59, 6876 
a — LSC(Lsc), 6877 a — Lzk 74/03, b — SLMO(Mch), Lzk 74/03, 6878 
a — Bbc 54, b — SNMB(Lsc), d — SNMB(Lsc) , 6879 a — Hdc 57/02, 6880 
b — SLMO(Mch), 6882 a — Lzk 72/11, Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, 
c — Lzk 72/1 1, 6883 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, c -- Kpv 
77/01, d — Kpv 77/01, 6884 a — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6885 
a — Hdc.Bbc 6 1 , b — Hdc.Bbc 6 1 , c — Hdc.Bbc 6 1 , d — Hdc.Bbc 6 1 , 6887 
a Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 61, 68100 d — Lzk 76/01, 6982 b — Lzk 
72/11, Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6983 a — Kpv 77/01, 
d — Lzk 72/1 1, 6984 c — Kpv 77/01, d — Lzk 72/1 1, 6985 a — Kpv 77/01, 
c — Lzk 72/1 1, 69100 b — Lzk.Glk 62, 7068 b — Hdc 62/02, 7069 a — Hdc 
62/02, b -- Hdc 62/02, d — Hdc 58/02, 7078 c — SNMB(Lsc), 7079 
b — SLMO (Mch) , Lzk 80/02, d — SLMO(Mch) , Lzk 80/02, 7080 a — Lzk 
80/02, c — Lzk 80/02, Kpv 77/01, d — Lzk 73/05, 7081 c — Kpv 77/01, 
7082 a — SFF(Sff), Lzk 72/1 1, b — Kpv 77/01, 7083 a — Kpv 77/01, 7084 
a — Lzk 72/11, 7088 a — Bbc 54/01, c — NMPR(Bbc), d — Bbc 54/01, 
Lzk 76/01, 7178 c — SLMO(Mch), 7179 b — Lzk 80/02, 7180 a — Lzk 
80/02, 7186 b — Lzk 57/08, 7187 b — Lzk 76/01, 7188 a — SLMO(Mch), 
c — Lzk 76/01, 7192 b — Lzk 52/05, d — Lzk 52/05, 7198 d — LZK(Lzk), 
7199 a — NMPR(Bbc), 7272 c — SFF(Sff), 7273 d — SFF(Sff), 7278 
b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 7279 d — SFF(SfF), 7282 d — Lzk 

81 


79/01, 7290 c — LZK(Lzk), 7373 d — SFF(SflO, 7377 b — SLMO(Mch), 
c — SLMO(Mch), 7378 a — SLMO(Mch), 7380 a — Lzk 75/04. 7382 
a Lzk 79/01, b -- Lzk 79/01, c - - Lzk 79/01, d -- SNMB(Bbc), 
SLMO(Mch), 7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7390 a — LZK(Lzk), 
d — Lzk 48/02, 7391 b — Lzk 56/05, c — Lzk 48/02, 7473 a — SLMO(Mch), 
7477 c — SLMO(Mch), 7489 a — SFF(SflO, c — SFF(SflQ, 7569 b - 
LSC(Lsc), 7577 c — Lzk 66/04, 7578 d — LSC(Lsc), 7581 d — LSC(Lsc), 
7678 b - - LSC(Lsc), 7683 a - - LSC(Lsc), 7768 b - - ZSMT(Bbc), 
SNMB(Pjj), c — LSC(Lsc), 7780 a — LSC(Lsc), 7884 a — Vga 75/01, 
b — Vga 75/01, 7984 d — Vga 74/01, 8071 d — SFF(SflO, 8079 d — Vga 
76/01, 8179 d — Ess 80/01. 

59. Truncatellina claustralis (Gredler 1856) 

6877 b — Lzk 74/03, c — SNMB(Bbc), Lzk 81/06, 6974 b — LSC(Lsc), 
7079 b — Lzk 80/02, d — SLMO(Mch), Lzk 80/02, 7192 b — Lzk 81/06, 
7194 d — Lzk 81/03, 7197 a — SFF(SfF), 7286 a — Lzk 49/10, b — Lzk 
49/10, 7373 b — SLMO(Mch), 7376 d — Lzk 81/06, 7388 d — Lzk 81/06, 
7390 d - - SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7391 b - Lzk 81/06, c - 
NMPR(Bbc), Lzk 47/02, 7470 c -- SNMB(Pjj), d -- LSC(Lsc), 7473 
b — Lzk 49/08, Ant 52, 7489 c — Lzk 81/06, 7569 b — SNMB(Pjy), 7768 
a — SNMB(Pjj), 7867 b — SNMB(Pjj), 7885 a — Lzk 81/06, 8079 c — Vga 
76/01, 8082 c — Vga 74/01, d — 74/01. 

60. Truncatellina costulata (Nilsson 1823) 

7165 b — SLMO(Mch), NMPR(Bbc), Lzk 52/07, 7470 c — SNMB(Pjj), 
Lzk 63/07, 7569 b — SNMB(Pjj), c — SNMB(Pjj). 

61. Truncatellina cylindrica (Férussac 1807) 

6277 a — SLMO(Mch), 6375 a — SLMO(Mch), 6473 b — SLMO(Mch), 
6474 b — Bbc 54, 6488 d — Hdc 58/01, 6683 c — SFF(Sff), 6778 a - 
LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 6779 a — Lzk 78/06, 6782 b — SFF(Sff), 6784 
b — Hdc.Bbc 6 1 , 6786 b — Lzk 79/02, 6787 a — Lzk 78/07, c — Lzk 79/02, 
d — Lzk 79/02, 6788 d — LZK(Lzk), 6791 d — LSC(Lsc), 6793 b - 
Rtr.Wet 50/01, 6866 a — Hdc 49/01, 6876 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 
6877 a — LSC(Lsc), Bbc 54, Lzk 74/03, b — SLMO(Mch), Lzk 74/03, 
c — SNMB(Bbc), 6878 b — SNMB(Lsc), d — SNMB(Lsc), 6879 a — 
SNMB(Lsc), 6882 a — Lzk 72/11, b — Lzk 72/11, c — Lzk 72/11, Kpv 
77/01, d — Kp 77/01, 6883 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/1 1, c — Kpv 77/01, 
d — Kpv 77/01, 6885 c — Kpv 77/01, 6968 b — Hdc 61/01, 6974 b - 
SLMO(Mch), LSC(Lsc), 6975 a — Hdc 55/03, 6978 a •— SNMB(Lsc), 
6981 d — Kpv 77/01, 6982 a — Lzk 73/04, Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, 
d — Kpv 77/01, 6983 d — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 6984 a — Kpv 77/01, 
c — Kpv 77/01, d — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 6985 a — Kpv 77/01, 6986 
a — Kpv 77/01, 6987 d — Lzk 49/07, 6990 c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
d — Bbc 54, 6991 b — LZK(Lzk), c — LZK(Lzk), 7071 d — Hdc 55/03, 
7074d — Hdc 61/01, 7075 c — SLMO(Mch),d — NMPR(Bbc),SLMO(Mch), 
7076 b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7077 b — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 7078 


82 a — SNMB(Lsc), b — LSC(Lsc), 7079 b — Lzk 80/02, d — SLMO(Mch), 
LZK(Lzk), 7080 a — Lzk 80/02, c — SLMO(Mch), 7081 c — Kpv 77/01, 
d — Kpv 77/01, 7082 a — Lzk 72/11, Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, 7083 
a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, 7084 a — Lzk 72/1 1, 7088 b — LSC(Lsc), 
c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), Lzk 76/01, 7090 b — SLMO(Mch), 7097 
d — SFF(Sff), LZK(Lzk), 7173 b — Hdc 55/03, 7174 a — LSC(Lsc), 7176 
b — Lzk 66/02, 7178 a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7179 b — Lzk 80/02, 
7180 a — Lzk 80/02, 7183 d -- Lzk 54/20, 7187 b — LSC(Lsc), 7188 
a — LSC(Lsc), c — Lzk 76/01, 7190 b — Lzk 60/10, 7192 d — LSC(Lsc), 
7193 c -- LSC(Lsc), 7194 d -- LZK(Lzk), 7270 b — SFF(Sff), d - 
SFF(SŕT), 7272 c — SFF(Sff), d — SNMB(Pjj), SFF(SŕT), 7276 b — Lzk 
66/02, 7278 b - LSC(Lsc), Lzk 66/02, 7286 a -- NMPR(Bbc), 7287 
b -- Lzk 69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 7371 c — SNMB(Pjj), 7373 b - 
SLMO(Mch), SFF(Sŕľ), 7374 a — SFF(Sff), LZK(Lzk), 7376 b — SFF(Sff), 
d — Lzk 66/02, 7385 b — SLMO(Mch), 7388 d — Lzk 78/02, 7390 b - 
Lzk 48/02, c — Lzk 48/02, d — SNMB(Bbc), Lzk 48/02, 7391 b — SNMB(Bbc), 
LZK(Lzk), c -- NMPR(Bbc), Lzk 48/02, 7470 c -- SNMB(Pjj), d - 
SNMB(Pjj), 7478 c — SFF(Sff), 7479 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7481 
b — LSC(Lsc), 7488 a — Lzk 78/02, c — SFF(SfT), d — SFF(SíF), 7494 
b — Bbc 74/01, 7569 b — SNMB(Pjj), NMPR(Bbc), c — SNMB(Pjj), 7572 
b — Kpv 79/01, d — Kpv 79/01, 7575 a — Hdc 61/01, c — SFF(Sŕľ), 
LZK(Lzk), 7578 c — LSC(Lsc), 7579 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7583 
c — LSC(Lsc), 7596 b — SFF(SŕT), c — SFF(Sŕľ), d — SFF(SŕF), 7674 
d — NMPR(Bbc), SFF(SflO, 7677 c — LSC(Lsc), 7678 c — LSC(Lsc), 7679 
a — LSC(Lsc), 7696 b — SFF(SflQ, 7768 a — SNMB(Pjj), SLMO(Mch), 
d -- SNMB(Pjj), 7769 c -- SFF(SŕT), 7782 c -- LSC(Lsc), 7785 d - 
LSC(Lsc), 7867 b — SNMB(Pjj), 7869 b — SFF(Sff), 7870 d — SFF(Sff), 
7871 d — SFF(SflQ, 7884 a — Vga 75/01, b — Vga 75/01, 7885 c — Vga 
75/01, d — Mre 76/01, 7969 a — SFF(Sff), 7984 b — Mre 76/01 , d — Vga 
74/01, 8070 d — SFF(SŕT), 8071 b — SFF(SflT), c — SFF(SŕF), d — SFF(Sff), 
8079 c — Vga 76/01, d — Vga 76/01, 8081 c — Vga 74/01, 8082 c — Vga 
74/01, d — Vga 74/01, 8084 b — Vga 74/01, 8171 a — Lzk 55/12, d - 
SFF(SfF),8176b — LZK(Lzk),d — LZK(Lzk), 8177 a — LZK(Lzk), 8178 
a — SFF(Sŕľ), b — SFF(SfT), c — NMPR(Bbc), d — Lzk 78/05, SFF(SŕF), 
8179 a — Ess 80/01, d — Ess 80/01, 8180 a — Ess 80/01, 8181 a — Mre 
76/01, c -- Mre 76/01, 8183 a — Vga 74/01, 8273 a — SFF(Sff), 8275 
b — SFF(SfF). 
62. Vertigo alpestris Aid e r 1838 

6476 c — SLMO(Mch), 6477 d — SLMO(Mch), 6478 c — SLMO(Mch), 
6576 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6588 d — Hdc 58/01, 6677 c - 
LSC(Lsc), 6778 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 6779 a — LSC(Lsc), Lzk 
78/06, 6780 a — Hdc 57/02, b — Hdc 57/02, c — Hdc 57/02, d — Hdc 
57/02, 6783 d -- Lzk 79/02, 6784 a — NMPR(Bbc), Hdc 62/01, b - 
NMPR(Bbc), d -- NMPR(Bbc), 6785 c — Lzk 79/02, 6786 b -- Lzk 83 


79/02, d — Lzk 79/02, 6787 a — Hdc.Bbc 6 1 , Lzk 79/02, b — NMPR(Bbc) , 
c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 6791 
d — LSC(Lsc), 6877 a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), Bbc 54, b — Lzk 74/03, 
c — Bbc 54/01, 6878 b — SNMB(Lsc), d — SNMB(Lsc), 6880 a — Hdc 
57/02, Lzk 76/01, 6881 a — LSC(Lsc), 6882 a — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 
c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, 
d — NMPR(Bbc), 6885 d — Hdc.Bbc 61 , 6974 b — SLMO(Mch), LSC(Lsc), 
6978 a — SNMB(Lsc), c — SNMB(Lsc), d — SNMB(Lsc), 6981 d — Kpv 
77/01, 6982 b — Kpv 77/01, 6983 a — Kpv 77/01, d — Lzk 47/02, 6984 
c — Kpv 77/01, 6985 a — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 69101 a — Lzk.Glk 
62, 7077 b — LSC(Lsc), 7078 a — SNMB(Lsc), b -- LSC(Lsc), 7079 
b — Lzk 80/02, d — SLMO(Mch), LZK(Lzk), 7080 a — Lzk 80/02, 
c — Lzk 80/02, d — Lzk 73/05, 7081 d — Kpv 77/01, 7082 a — SFF(Sff), 
Lzk 72/11, 7083 a — Kpv 77/01, b — Lzk 47/02, Kpv 77/01, d — Lzk 
78/07, 7084 a — Lzk 72/11, c — Lzk 78/07, 7088 a — Bbc 57/01, b — 
LSC(Lsc), c — SNMB(Bbc), d — Bbc 57/01, Lzk 76/01, 7094 d — Lzk 
70/10, 7178 a — LSC(Lsc), Lzk 66/02, 7179 b — Lzk 80/02, 7180a — Lzk 
80/02, 7187 b — LSC(Lsc), 7188 a — Bbc 54/01, c — Lzk 76/01, 7194 
d — LZK(Lzk), 7276 a — Lzk 66/02, b — Lzk 66/02, 7278 b — LSC(Lsc), 
7282 c — SLMO(Mch), d — Lzk 79/01 , 7286 a — SFF(Sff), 7287 b — Lzk 
69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 7378 a — SLMO(Mch), 7380 a — Lzk 75/04, 
7382 a — Lzk 79/01, b — Lzk 79/01, c — Lzk 79/01 , d — SNMB(Bbc), Lzk 
52/11, 7470 c — ZSMT(Bbc), Lzk 51/02, 7480 c — LSC(Lsc), 7569 
b — Lzk 51/02, 7577 c — Lzk 66/04, 7578 c — LSC(Lsc), 7579 b — 
LSC(Lsc), 7679 a — LSC(Lsc), b — Lzk 79/04, 8082 c — Vga 74/01, 
d — Vga 74/01. 

63. Vertigo angustior J e ffre.y s 1830 

6176 c — SLMO(Mch), 6275 b — SLMO(Mch), 6276 d — SLMO(Mch), 
6574 d — MCH(Mch), 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6877 a — SNMB(Bbc), 
SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), Lzk 74/03, 6878 d — LSC(Lsc), 6880 
a — LZK(Lzk), 6881 c — SLMO(Mch), 6882 b — Kpv 77/01, c — Kpv 
77/01, d — Kpv 77/01, 6883 b — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 6981 d — 
Lzk 72/11, Kpv 77/01, 6982 a — Kpv 77/10, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 
6984 c — Lzk 60/07, Kpv 77/01, 6985 a — Kpv 77/01 , 6986 a — Kpv 77/01, 
6987 d — LZK(Lzk), 6988 c — SLMO(Mch), LZK(Lzk), 6990 c — 
SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7077 d — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 7078 
c — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 7087 d — Lzk 76/01, 7088 d — 76/01, 7098 
a — NMPR(Bbc), 7168 d — Hdc 62/07, 7186 d — Lzk 57/08, 7277 
a — Lzk 66/02, 7371 d — SNMB(Pjj), 7373 d — SFF(SflO, 7391 b — Lzk 
56/05, 7468 a — LSC(Lsc), 7471 b — SNMB(Pjj), 7473 a — SLMO(Mch), 
7494 b — Bbc 74/01, 7667 d — SFF(Sfl), 7668 c — ZSMT(Bbc), 7669 
d — SNMB(Pjy), 7679 b — Lzk 79/04, 7769 SNMB(Pjj). 

64. Vertigo antivertigo (Draparnaud 1801) 

61 75 b — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 61 76 c — SLMO(Mch), 6274 

84 d — SLMO(Mch), 6275 a — Lzk 54/03, b — SLMO(Mch), 6276 d — 
SLMO(Mch), 6373 d — SLMO(Mch), 6472 c — Bbc 54, 6572 d — Hdc 
54/04, 6573 c — Hdc 54/04, 6575 b — SLMO(Mch), 6671 b — Hdc 54/04, 
d — Hdc 54/04, 6672 a — Hdc 54/04, c — Hdc 54/04, 6680 b — Lzk 78/06, 
6688 a — Hdc 58/01, 6770 b — Lzk 54/02, 6784 a — NMPR(Bbc), 6788 
d — LZK(Lzk), 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6870 b — Hdc 62/02, 6877 
a — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), b — Lzk 74/03, c — Bbc 54, 6880 a — 
LZK(Lzk), 6881 c — SLMO(Mch), 6882 a — Lzk 72/1 1, c — Lzk 72/1 1, 
Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6883 c — Kpv 77/01, 6885 d — Kpv 77/01, 
6968 d — Hdc 54/02, 6981 d — Kpv 77/01, 6982 a — Kpv 77/01, b — Kpv 
77/01, 6986 a — Kpv 77/01, 6987 d — LZK(Lzk), 6988 c — SLMO(Mch), 
LZK(Lzk), 69100 d — SNMB(Bbc), 7068 b — Hdc 62/02, 7069 a — Hdc 
62/02, b — Hdc 62/02, d — Hdc 58/02, 7077 d — Lzk 66/02, 7082 a — Kpv 
77/01, 7083 a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, 7079 d — NMPR(Bbc), 7098 
a — NMPR(Bbc), b — SNMB(Bbc), 7 1 78 a — LSC(Lsc), c — SLMO(Mch), 
7186 d -- Lzk 57/08, 7267 c — Hdc 62/02, 7268 c — Hdc 62/02, 7272 
c — SFF(Sff), 7273 d — SFF(Sff), 7295 d — SFF(SŕT), 7371 d — SNMB(Pjj), 
7373 d — SFF(SŕT), 7391 b — Lzk 56/05, 7394 d — Bbc 74/01, 7468 a — 
LSC(Lsc), 7470 d — SNMB(Pjj), 7471 a — SNMB(Pjj), b — SNMB(Pjj), 
7473 a — SLMO(Mch), 7494 b — Bbc 74/01, 7583 c — LSC(Lsc), 7669 
d -- SNMB(Pjj), 7769 a -- SNMB(Pjj), 7876 c — NMPR(Bbc), 7884 
a — Vga 75/01, 7976 a — ZSMT(Bbc), 7981 c — Vga 74/01, 8071 c — 
SFF(Sff), d — SFF(Sff), 8081 a — Vga 74/01, 8171 b — Lzk 55/12, d — 
SFF(Sff), 8176 b — LZK(Lzk), 8177 a — LZK(Lzk), 8178 a — SFF(Sff), 
8282 b — Mre 76/01. 

65. Vertigo geyeri L i n d h o 1 m 1 925 

6877 a — SNMB(Bbc), Lzk 71/03, b — Lzk 74/03, 6882 d — LSC(Kpv), 
6885 d — Lzk 71/03, Kpv 77/01, 6983 a — Kpv 77/01, 6985 a — Kpv 77/01. 

66. Vertigo modesta (S a y 1824) 

6783 d — Lzk 79/02, 6785 c -- Lzk 79/02, 6787 a — Lzk 78/07, c — 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — SNMB(Bbc), Lzk 51/12. 

67. Vertigo moulinsiana (Dupuy 1849) 

6792 a — Rtr.Wet 50/01, 7370 d — SFF(SfF), 7373 d — SFF(SŕT), 7391 
b — SNMB(Bbc, Ksz), Lzk 56/05, 7473 a — SLMO(Mch), 7568 d — 
SFF(Sff), 7569 b — SFF(SŕT), c — SFF(SflQ, d — SFF(Sff), 7981 c — Vga 
74/01, 8070 d — SFF(Sff), 8071 d — SFF(SfF), 8081 a — Vga 74/01, 8176 
b — LZK(Lzk), 8177 a — LZK(Lzk). 

68. Vertigo pusilla O. F. M u Íle r 1774 

6276 c — Lzk 54/03, 6373 c — SLMO(Mch), 6375 c — SLMO(Mch), 6473 
a — SLMO(Mch), 6477 d — SLMO(Mch), Lzk 54/1 1, 6478 c — SLMO(Mch), 
Lzk 54/ 1 1 , 6576 a — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), 6580 d — Lzk 78/06, 
6588 d — Hdc 58/0 1 , 6675 d — Hdc 56/02, 6780 a — Hdc 57/02, b — Hdc 
57/02, c — Hdc 57/02, d — Hdc 57/02, 6783 b — Hdc.Bbc 61, c — Kpv 
77/02, 6784 a -- Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, d 85 Hdc.Bbc 61, 6786 b — Lzk 79/02, d — NMPR(Bbc), 6787 a — Hdc.Bbc 
61, d -- SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, 6788 d -- LZK(Lzk), 6791 d - 
LSC(Lsc), 6792 a — Rtr.Wet 50/01, 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6876 a — 
LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 6877 a — LSC(Lsc), Lzk 74/03, b — SLMO(Mch), 
Lzk 74/03, 6878 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 6879 a — Hdc 57/02, 6882 
a — Lzk 72/11, b — Kpv 77/01, c — Lzk 62/11, Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 

6883 a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 

6884 a - Kpv 77/01 , d — Kpv 77/01 , 6885 a — Hdc.Bbc 6 1 , d — Hdc.Bbc 
61, 6968 b — Hdc 54/02, 6973 c — Hdc 55/03, 6974 b — SLMO(Mch), 
LSC(Lsc), 6978 a — SNMB(Lsc), d — SNMB(Lsc), 6982 c — Kpv 77/01, 
6983 c — Kpv 77/01, d — Lzk 72/11, 6984 c — Kpv 77/01, 6991 c — 
LZK(Lzk), 7073 d — Hdc 55/03, 7078 a — SNMB(Lsc), b — LSC(Lsc), 
7079 b — Lzk 80/02, d — SLMO(Mch), 7080 a — Lzk 80/02, c — Lzk 
80/02, d — Lzk 80/02, 7081 c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 7082 a — Lzk 
72/11, Kpv 77/01, 7083 a -- Kpv 77/01, b -- Kpv 77/01, 7087 d — 

LZK(Lzk), 7088 a — Bbc 54/01, b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc),Bbc 54/01, 
d — NMPR(Bbc), Lzk 76/01, 7097 d — SFF(Sff), 7165 b — SLMO(Mch), 
Lzk 52/07, 7179 b - Lzk 80/02, 7180 a - - Lzk 80/02, 7187 b — 
SNMB(Lsc), 7188 c — Lzk 76/01, 7192 b — Lzk 52/05, d — Lzk 52/05, 
LSC(Lsc), 7193 c — LSC(Lsc), 7194 d — LZK(Lzk), 7197 a — SFF(SfF), 
7272 b -- SNM(Pjj), c -- SFF(SŕT), 7276 b -- Lzk 66/02, 7277 b — 
SNMB(Ann), 7278 b — LSC(Lsc), 7282 d — Lzk 79/01, 7286 a — Lzk 
76/05, 7292 a — LSC(Lsc), 7373 b — SLMO(Mch), d — SFF(Sff), 7374 
a — LZK(Lzk), 7376 b — SFF(SŕF), 7377 c — SLMO(Mch), d — Lzk 
66/02, 7382 a — Lzk 79/0 1 , b — Lzk 79/0 1 , c — Lzk 79/0 1 , d — NMPR (Bbc) , 
7390 b — Lzk 48/02, SFF(SflQ, d - Lzk 48/02, 7391 a — Lzk 48/02, 
b — Lzk 56/05, c — Lzk 48/02, 7468 b — LSC(Lsc), 7470 c — SNMB(Pjj), 
d — LSC(Lsc), 7479 b — LSC(Lsc), 7480 c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 
7481 b — LSC(Lsc), 7488 a Lzk 78/02, 7489 a -- SFF(Sfľ), c — 
SFF(Sff), 7568 ZSMT(Bbc), 7578 c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7579 
b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7581 d — LSC(Lsc), 7679 a — LSC(Lsc), 
b — Lzk 79/04, 7884 b — Vga 75/0 1 , 7984 d — Vga 74/0 1 , 8079 d — Vga 
76/01. 
69. Vertigo pygmaea (Draparnaud 1801) 

6076 c -- SLMO(Mch), d — Bbc 54, 6175 b -- SLMO(Mch), c — 
SLMO(Mch), 6176 c - - SLMO(Mch), 6274 b — Lzk 55/03, d — 
SLMO(Mch), 6275 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 
6276 a -- SLMO(Mch), c -- SLMO(Mch), d -- SLMO(Mch), 6277 
a -- SLMO(Mch), c -- SLMO(Mch), 6373 c -- SLMO(Mch), d — 
SLMO(Mch), 6374 a — SLMO(Mch), 6375 a — SLMO(Mch), c — 
SLMO(Mch), 6378 a -- SLMO(Mch), 6474 a — SLMO(Mch), 6475 
a — SLMO(Mch), 6477 c — NMPR(Bbc), 6574 d — MCH(Mch), 6576 
a — NMPR(Bbc), 6680 b — Lzk 78/06, 6692 d — Rtr.Wet 50/01, 6771 
a — Hdc 55/01, 6779 a — Lzk 78/06, 6782 c — NMPR (Bbc), 6783 b — 

86 Hdc.Bbc 61, 6784 a — NMPR(Bbc), b — NMPR(Bbc), 6789 d — LZK(Lzk ; , 
6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6870 d — Hdc 62/02, 6874 c — Hdc 55/03, 6876 
a — LSC(Lsc), 6877 a — LSC(Lsc), Lzk 74/03, b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
6878 d — SNMB(Lsc), 6879 a — LSC(Lsc), 6880 d — LZK(Lzk), 6881 
c — SLMO(Mch), 6882 a — Lzk 72/11, b — Kpv 77/01, c — Lzk 72/11, 
Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6883 b — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 6885 
c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6974 b — SLMO(Mch), 6981 d — Lzk 
72/11, Kpv 77/01, 6982 a -- Lzk 73/04, Kpv 77/02, b — Lzk 72/11, Kpv 
77/01, d — Kpv 77/01, 6983 d — Kpv 77/01, 6984 a — Kpv 77/01, c — Kpv 
77/01, d — Lzk 72/11, 6985 a — Kpv 77/01, c — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 
6986 a — Kpv 77/01, 6990 c — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), d — Bbc 54, 
7068 b — Hdc 62/02, 7070 a — Hdc 62/02, b — Hdc 62/02, d — Lzk 58/02, 
7075 c -- SLMO(Mch), 7077 d - LSC(Lsc), Lzk 66/02, 7078 a - 
LSC(Lsc), c -- SNMB(Lsc), 7079 b — Lzk 80/02, d — Lzk 80/02, 7080 
a — Lzk 80/02, c — SLMO(Mch), Lzk 76/01, 7082 a — Kpv 77/01, 7088 
d — Lzk 76/01, 7098 b — Lzk.Glk 62, 7178 a — LSC(Lsc), 7186 d— -Lzk 
57/08, 7199 a — NMPR(Bbc), 7270 b — SFF(Sff), 7272 c — SFF(Sff), 
7278 d — Lzk 66/02, d — SFF(SŕT), 7295 d — SFF(Sffj, 7298 a — SFF(Sff), 
7299 b — SFF(Sff), d -- SFF(Sff), 7371 d -- SNMB(Pjj), 7373 d - 
SFF(SŕF), 7379 b — SFF(SŕF), 7388 d — Lzk 78/02, 7391 b — Lzk 56/05, 
7399 b — SFF(Sff), 7468 a -- LSC(Lsc), 7470 d -- SNMB(Pjj), 7471 
a — SNMB(Pjj), b — SNMB(Pjj), 7473 a — SLMO(Mch), 7491 a — Lzk 
48/02, 7494 b — NMPR(Bbc), 7495 d — SFF(SŕT), 7496 b — SFF(Sff), 
7498 d «- SFF(Sff), 7569 b -- SNMB(Pjj), NMPR(Bbc), 7596 a - 
SFF(Sff), b — SFF(SfF), d — SFF(Sff), 7597 a — SFF(Sff), 7598 b - 
SFF(SfF), 7668 d - SLMO(Mch), 7669 d -- SNMB(Pjj), 7671 a — 
SFF(SflO, 7696 b — SFF(Sff), 7772 b — LSC(Lsc), 7780 d — LSC(Lsc), 
7785 d — LSC(Lsc), 7876 c — NMPR(Bbc), 7884 a — Vga 75/01, d - 
Vga 75/01, 7969 a — SFF(SŕTj, c — SFF(Sff), d — SFF(Sffj, 7971 c - 
SFF(SflO, d -- SFF(Sff), 7975 a Lzk 52/04, b -- LZK(Lzk), 7976 
a — ZSMT(Bbc), 7981 c — Vga 74/01, 7984 b — Mre 76/01, d — Vga 
74/01, 7985 a — Mre 76/01, 8070 a — SFF(SŕT), LSC(Lsc), d — SFF(Sff), 
8071 a — SFF(SŕT), b — SFF(SfFj, c — SFF(Sŕí), 8081 a — Vga 74/01, c 

- Vga 74/01, 8082 c - - Vga 74/01, d - Vga 74/01, 8171 a - 
NMPR(Bbc), SFF(Sff), b — SFF(SfF), c — Lzk 55/12, LSC(Lsc), d — 
SFF(Sff), 8176 b — LZK(Lzk), 8177 a — LZK(Lzk), 8178 a — SFF(Sŕľ), 
8178 a — SFF(Sff), 8179 a — Ess 80/01, c — Ess 80/01, 8184 c — Vga 74/01, 
8273 a — SFF(SŕF), 8277 a — SLMO(Mch), SFF(SŕF), b — SLMO(Mch), 
8284 a — Vga 74/01. 
70. Vertigo substriata (Jeffreys 1833) 

6176 c — SLMO(Mch), 6276 c — SLMO(Mch), 6277 a — Lzk 55/03, 
b — SLMO(Mch), Lzk 55/03, 6373 c — SLMO(Mch), 6473 a — SLMO(Mch), 
6477 d — SLMO(Mch), 6478 c — SLMO(Mch), Lzk 54/11, 6575 b — 
SLMO(Mch), 6576 a -- SLMO(Mch), c — MCH(Mch), 6676 a — 

87 MCH(Mch), 6680 b Lzk 78/06, 6782 b - - SFF(Sff), 6784 a — 

NMPR(Bbc), b — Hdc.Bbc 61 , 6786 b — Hdc.Bbc 61, d — Lzk 79/02, 6787 
a — Lzk 78/07, c — Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, d — Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, 
6788 d — LZK(Lzk), 6792 a — Rtr.Wet 50/01, 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 
6877 a — SNMB(Bbc), Lzk 74/03, b — SLMO(Mch), 6878 b — LSC(Lsc), 
d — LSC(Lsc), 6882 c — Kpv 77/01 , d — Kpv 77/01, 6883 c — Kpv 77/01, 
6884 d — Kpv 77/01, 6885 d — Hdc.Bbc 61, Lzk 76/01, 6887 b— Hdc.Bbc 
61, 6982 a — Kpv 77/01, 6983 c — Kpv 77/01, d — Lzk 72/11, 6985 
a — Kpv 77/01, 69101 a -- Lzk.Glk 62, 7077 b •— SNMB(Lsc), 7078 
a — LSC(Lsc), 7079 b — Lzk 80/02, d — Lzk 80/02, 7080 a — Lzk 80/02, 
c — SLMO(Mch), Lzk 76/01, d — Lzk 80/02, 7081 d — Kpv 77/01, 7082 
a — Kpv 77/01, 7084 a — Lzk 72/11, 7087 d — Lzk 76/01, 7088 a — Bbc 
54/01, c — SNMB(Bbc), d — NMPR(Bbc), Lzk 76/01, 7097 d — SFF(Sff), 
7179 b — Lzk 80/02, 7180 a — Lzk 80/02, 7188 c Lzk 76/01, 7273 
d SFF(Sff), 7282 d -- Lzk 79/01, 7284 d — Lzk 75/04, 7286 a — 
SFF(SflO, 7290 c — LZK(Lzk), 7291 b — Lzk 56/06, 7373 b — ZSMT(Bbc), 
7377 c — SLMO(Mch), 7382 a — Lzk 79/01, b — Lzk 79/01, c — Lzk 
79/01, d — NMPR(Bbc), Lzk 52/11, 7384 b — Lzk 75/04, 7390 a — 
LZK(Lzk), b — Lzk 48/02, 7391 b — NMPR(Bbc), 7468 a — LSC(Lsc). 

Orculidae 

71. Orcula doliolum (Bruguiere 1792) 

6473 b — SLMO(Mch), 6474 b — Bbc 54, 6475 a — SLMO(Mch), 6690 
c — SNMB(Bbc), 6787 d — SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, 6788 d — LZK(Lzk), 
6876 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 6973 c — Hdc 55/03, 6974 b — 
SLMO(Mch), Hdc 55/03, 6993 a — LZK(Lzk), 7072 a — Hdc 55/03, 7076 
b — Lzk 66/02, 7090 b — LSC(Lsc), Bbc 54, 7178 a - LSC(Lsc), 
SLMO(Mch), 7187 b — SLMO(Mch), 7188 c — Lzk 76/01, 7192 d - 
LSC(Lsc), 7193 c — LSC(Lsc), 7197 a — LZK(Lzk), 7272 c — SFF(Sff), 
7276 a — Lzk 66/02, b — Lzk 66/02, SFF(Sff), d — Lzk 66/02, 7277 
a — Lzk 66/02, 7278 b — Lzk 66/02, 7285 d — SLMO(Mch), 7370 b - 
SFF(Sfi), 7373 b — SLMO(Mch), Ant 52, d — Lzk 49/08, SFF(Sfí), 7377 
c — SLMO(Mch), 7379 b — LSC(Lsc), 7382 a — Lzk 79/01, 7390 b — Lzk 
48/02, SFF(Sff), d — SNMB(Lsc), Lzk 48/02, 7391 c — NMPR(Bbc), 7470 
c— SNMB(Pjj),d — LSC(Lsc), 7473b — Lzk 49/08, 7569b — SNMB(Pjj), 
LSC(Lsc), LZK(Lzk), 7575 c — LZK(Lzk), 7578 c — LZK(Lzk), d — Lzk 
62/04, 7579 b — LSC(Sff), 7668 d — SNMB(Pjj), SLMO(Mch), 7679 
a — LSC(Lsc), 7682 b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7768 
a — SNMB(Pjj), SLMO(Mch), b — SNMB(Pjj), 7780 d — LSC(Lsc), 
7785 d — LSC(Lsc), 7884 a — Vga 75/01, b — Vga 75/01, 7885 c — Vga 
75/01, 8079 c — Vga 76/01, d — Vga 76/01, 8082 c — Vga 74/01, d — Vga 
74/01, 8179 d — Ess 80/01, 8279 b — Ess 80/01. 

72. Orcula dolium (Draparnaud 1801) 

6473 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6474 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), . 6475 a — SLMO(Mch), 6588 d — Hdc 58/01, 6672 a — Hdc 54/04, 6688 
b — Hdc 58/01, 6777 d — NMPR(Bbc), 6778 a — LSC(Lsc), b — Lzk 
78/06, LSC(Lsc), 6779 a — LSC(Lsc), Lzk 78/06, 6780 a — Hdc 57/02, 
b — Hdc 57/02, c — LSC(Lse), Hdc 57/02, 6782 b — SFF(Sff), 6783 
b — Hdc.Bbc 61, c — Kpv, d — LSC(Lse), Lzk 79/02, 6784 a — Hdc.Bbc 
61, b — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 6785 c — LSC(Lse), Lzk 79/02, d — 
LSC(Lse), Lzk 74/01, 6786 b — Lzk 79/02, d — Lzk 79/02, 6787 a — 
SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — 
SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 6788 d — 
LZK(Lzk), 6791 d — LSC(Lsc), 6876 b — Bbc 54/01, LSC(Lsc), d — 
NMPR(Bbc), 6877 a — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), b - - NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), c — LSC(Sli), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 

6878 a — SNMB(Bbc), b — SNMB(Lsc), d — SNMB(Bbc), Bbc 54/01, 

6879 a — SNMB(Lsc), Hdc 57/02, 6880 a — Lsc(Hgl), Lzk 76/01, b — 
SLMO(Mch), d — LZK(Lzk), 6881 a — LSC(Lsc), SFF(SfT), d — 
SNMB(Bbc), 6882 a — Lzk 72/11, Kpv 77/01, b — LSC(Lsc), Lzk 72/1 1, 
c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6883 a — LSC(Lsc), Lzk 72/1 1, 
b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 6884 a — Kpv 77/01, 6885 
c — Lzk 72/1 1, 6973 c — Hdc 55/03, 6974 b — SLMO(Mch), LSC(Lsc), 
6977 d — SNMB(Lsc), 6978 a — LSC(Lsc), b — LZK(Lzk), c — LSC(Lsc), 
d — SNMB(Lsc), 6980 b — Lzk 72/1 1, 6981 b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 
Kpv 77/01, d — LSC(Lsc), SFF(Sff), Lzk 72/11, 6982 a — Lzk 73/04, 
c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6983 c — Kpv 77/01, d — LSC(Lsc), Lzk 
72/1 1, 6984 a — Kpv 77/01, c — LSC(Lsc), Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 
6985 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/1 1, c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, d — Lzk 
72/1 1, 7073 d — Hdc 55/03, 7075 c — SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 7076 b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7077 b — LSC(Lsc), 
Lzk 66/02, SFF(Sff), d — Lzk 66/02, 7078 a — SNMB(Bbc), b — LSC(Lsc), 
c — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 7079 b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), Lzk 76/01, 
d — SLMO(Mch), Lzk 80/02, 7080 a — Lzk 80/02, c — SLMO(Mch), 
LZK(Lzk), d — LSC(Lsc), Lzk 73/05, 7081 a — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 
b — Lzk 72/11, c — Lzk 72/11, Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 7082 a — 
LSC(Lsc), SFF(Sff), b — Kpv 77/01, 7083 a — Kpv 77/11, b — Lzk 72/11, 
Kpv 77/01, d — Lzk 78/01, SFF(Sfí), 7084 a — LSC(Lsc), Lzk 72/11, 
c — Lzk 78/07, 7085 a — Kpv 77/01, 7086 d — Lzk 72/11, 7088 b — 
LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), d — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 71 73 
a — LSC(Lsc), 7174 b — LSC(Lsc), 7175 a — LZK(Lzk), b — LSC(Lsc), 
NMPR(Bbc), 7176 a — SLMO(Mch), Lzk 66/02, b — SLMO(Mch), Lzk 
66/02, 7177 a — SLMO(Mch), 7178 a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7179 
b — Lzk 80/02, 7180 a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), Lzk 
60/07, c — LSC(Lsc), Hdc 63/03, 7181 a — NMPR(Bbc), Lzk 60/07, 
b — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7186 d — LZK(Lzk), 7187 b — LSC(Lsc), 
SLMO(Mch), Lzk 69/04, c — Lzk 57/08, 7188 a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 
c — Lzk 76/01, 7190 b — Lzk 60/10, 7192 b — Lzk 52/05, d — Lzk 52/05, 

89 LSC(Lsc), 7193 c — LSC(Lsc), 7276 a — Lzk 66/02, b — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), d — Lzk 66/02, 7278 b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), Lzk 
54/02, d -- Lzk 66/02, 7280 d — SFF(Sff), 7281 c — LSC(Lsc), 7282 
d — NMPR(Bbc), 7285 b — SLMO(Mch), d~- SLMO(Mch), 7286 
a — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), c — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7287 b — Lzk 
69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 7373 b — SLMO(Mch), Ant 52, d — Lzk 
49/08, SFF(Sff), 7374 a — SFF(Síí), LZK(Lzk), 7379 b — LSC(Lsc), 7385 
a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7388 d — Lzk 78/02, 7390 b — Lzk 48/02, 
SFF(Sff), d -- SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7391 a -- Lzk 48/02, b - 
LZK(Lzk), c -- NMPR(Bbc), Lzk 48/02, 7470 c -- SNMB(Pjj), d - 
LSC(Lsc), 7473 b — NMPR(Bbc), Lzk 49/08, 7475 a — SNMB(Ann), 
7478 d — LSC(Lsc), 7479 c — LSC(Lsc), Lzk 62/07, 7488 b — SFF(Stf), 
7489 a — SFF(Sff), c — SFF(Sff), 7569 b — SNMB(Pjj), LSC(Lsc), 
d — SNMB(Pjj), 7575 c — SFF(SflO, LZK(Lzk), c — Lzk 66/04, 7579 
a — LSC(Lsc), b — LSC(Sff), 7679 a— LSC(Lsc), 7768 a — SNMB(Pjj), 
NMPR(Bbc), b — LSC(Lsc), 7783 a — LSC(Lsc), 8079 d — Vga 76/01, 
8082 c — Vga 74/01, d — Vga 74/01. 

72. a) Orcula dolium brancsiki (Clessin 1887) 
6877 c — SLMO(Mch). 

73. Pagodulina pagodula (Desmoulins 1830) 

6592 d — SNMB(Bbc), Hdc 65/01, 6777 b — LSC(Lsc). 

Chondrinidae 

74. Abida secale (Draparnaud 1801) 

7768 b — LSC(Lsc), SNMB(Pjj), ZSMT(Bbc), Lzk 61/15. 

75. Chondrina clienta (Westerlund 1883) 

6474 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6475 a — SLMO(Mch), Bbc 54/01 , 
6588 d — Hdc 58/01, 6683 c — SFF(SÍF), 6690 c — LSC(Lsc), 6777 d — 
NMPR(Bbc), 6778 a -- LSC(Lsc), b i- NMPR(Bbc), LSC(Lsc), 6779 
a — LSC(Lsc), Lzk 78/06, 6780 a — Hdc 57/02, c — SNMB(Bbc), Hdc 
57/02, 6782 b — SFF(Sff), c — NMPR(Bbc), 6784 a — Hdc.Bbc 61, 
b — Hdc.Bbc 61, 6786 b — Lzk 79/02, d — Lzk 79/02, 6787 a — Hdc.Bbc 
61, c — Lzk 79/02, d — SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, 6791 d — LSC(Lsc), 
6876 b — Bbc 54, LSC(Lsc), d — Bbc 54, 6877 a — LSC(Lsc), 
NMPR(Bbc), b — SLMO(Mch), Bbc 54, Lzk 74/03, c — LSC(Sli), 
SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6878 a — Bbc 54, b — SNMB(Lsc), 
d — SNMB(Lsc), 6879 a — SNMB(Lsc), 6881 a — LSC(Lsc), SFF(Sff), 
b — SNMB(Bbc), 6882 b — LSC(Lsc), Lzk 72/1 1, c — Kpv 77/01, d — Kpv 
77/01, 6883 a — Lzk 72/11, Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, LSC(Lse), 6885 
c — Lzk 72/1 1, 6974 b — SLMO(Mch), LSC(Lsc), 6977 b — LZK(Lzk), 
6978 a — SNMB(Lsc), 6981 b — LSC(Lse), NMPR(Bbc), d — SFF(Sff), 
Kpv 77/01, Kak, 6982 a — NMPR(Bbc), Lzk 73/04, 6983 d — Lzk 72/1 1, 
6984 c — SNMB(Kvk), 6985 c — Lzk 72/11, 6990 d — Bbc 54/01, 6991 
b _ LZK(Lzk), c — LZK(Lzk), 6992 b — NMPR(Bbc), 7075 c - 

90 SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 7076 b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 
7077 b — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 7078 a — LSC(Kpl), b — LSC(Lsc), 
c — Lzk 66/02, 7079 b — LSC(Lse.Lsc), Lzk 80/02, d -- LSC(Lse), 
SLMO(Mch), 7080 a — Lzk 80/02, c — SLMO(Mch), LZK(Lzk), d - 
Lzk 80/02, 7081 a — Lzk 72/ 1 1 , c — Lzk 72/11, Kpv 77/01 , d — Kpv 77/01 , 
7082 a — Lzk 72/11, Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, 7083 a Kpv 77/01, 
b -- Lzk 72/11, Kpv 77/01, 7084 a — SNMB(Kvk), Lzk 72/11, 7088 
a — SLMO(Mch), Bbc 54, b LSC(Lsc), NMPR(Bbc), c LSC(Lsc), 
NMPR(Bbc), d LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7090 b - LSC(Lsc), 

NMPR(Bbc), c — LZK(Lzk), 7091 a — LZK(Lzk), 7165 b — SLMO(Mch), 
NMPR(Bbc), Lzk 52/07, Hdc 61/01, d — SLMO(Mch), NMPR(Bbc), Lzk 
52/07, 7174 a — SLMO(Mch), 7175 a — LZK(Lzk), b — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 7176 a — Lzk 66/02, b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7177 
a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7178 a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7179 
b — Lzk 80/02, 7180 a — Lzk 80/02, b — Lzk 60/07, 7181 a — Lzk 60/07, 
7182 c — SFF(Sff), 7186 d — Lzk 57/08, 7187 b -- LSC(Lsc), 7188 
a — LSC(Lsc),SLMO(Mch),c — Lzk 76/01, 7190 b — NMPR(Bbc), Lzk 
60/10, 7192 b — Lzk 52/05, d — Lzk 52/05, 7197 a — SFF(SflT), LZK(Lzk), 
7272 b — SNMB(Pjj), 7276 a — Lzk 66/02, b — SLMO(Mch), Lzk 66/02, 
7278 b -- LSC(Lsc), SNMB(Bbc), 7280 b - Lzk 60/07, 7285 a - 
SNMB(Bbc), b — SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7286 
a — SNMB(Bbc), b — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), c - SLMO(Mch), 
7287 b — Lzk 69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 7371 c -- SNMB(Pjj), 7373 
b — SLMO(Mch), Ant 52, 7374 a — SFF(Sff), LZK(Lzk), 7385 b - 
LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7388 b — LSC(Lsc), c — LSC(Lse), d — Lzk 
78/02, 7389 d — LSC(Lsc), 7390 b — Lzk 48/02, c — Lzk 48/02, d - 
SNMB(Oki), SLMO(Mch), 7391 a — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, b — Lzk 
56/05, c — LSC(Lsc), Lzk 48/02, d — Lzk 48/02, 7469 d — SNMB(Pjj), 
LSC(Lsc), 7470 c — SNMB(Pjj), d — SNMB(Pjj), 7473 a — Ant 52, 7488 
a — Lzk 48/02, d — SFF(Sff), Lzk 48/1 1 , 7489 a — SFF(SflO, c — SFF(Sff), 
7490 a — Lzk 48/02, b — Lzk 48/02, 7491 a — Lzk 48/02, 7569 b - 
SNMB(Pjj), LSC(Lse, Lsc), c — SNMB(Pjj), 7588 b — Lzk 48/02, 7674 
d — Lzk 50/06, 7768 a — SNML(Mch), b — SNMB(Pjj), Lzk 80/10. 
76. Chondrina tatrica Lož e k 1948 

6783 d — Kpv 77/01, 6786 b — Lzk 79/02, 6787 c — Lzk 79/02, 6882 
b — Lzk 63/07, Kpv 77/01 , 6883 b — Lzk 72/1 1 , 6981 d — Kpv 77/01, 6983 
d — Lzk 50/09, 6984 c — Lzk 50/09, 7079 b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 
d — SLMO(Mch), Lzk 80/02, 7080 a — Lzk 80/02, c — SLMO(Mch), 
7082 b — Kpv 77/01, 7083 a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, 7084 a — Lzk 
50/09, 7088 b — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), c — SNMB(Bbc), d — LSC(Lsc), 
NMPR(Bbc), 7187 b — LSC(Lsc), 7188 a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7190 
b — Lzk 60/10, 7276 b — Lzk 62/18, Lzk 66/02, 7285 b — SLMO(Mch), Lzk 
48/03, d — SLMO(Mch), Lzk 48/03, 7286 a — SLMO(Mch), Lzk 48/03, 
b — Lzk 48/03, c — SLMO(Mch), Lzk 48/03, 7385 a — Lzk 48/03, 7390 

91 c — Lzk 48/02, d — SNMB(Oki), SLMO(Mch), 7391 a — Lzk 48/02, 
SFF(Sfí), c — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, 7490 a — Lzk 48/02. 
77. Granaria frumentum (Draparnaud 1801) 

6683 c — SFF(Sfl), 6777 d — Bbc 54, 6778 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 
6779 a — LSC(Lsc), Lzk 78/06, 6780 c — Hdc 57/02, 6866 a — Hdc 49/01, 
6870 d — Hbk 59, Hdc 62/02, 6871 c — Hbk 59, 6876 b — NMPR(Bbc), 
c — LSC(Lsc), d — Bbc 54, 6877 a — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), b — 
SNMB(Bbc), Lzk 74/03, c — SLMO(Mch), Bbc 54, 6878 a — 
NMPR(Bbc), 6879 a — SNMB(Lsc), Hdc 57/02, 6881 d — NMPR(Bbc), 
6882 c — Kpv 77/01 , d — Lzk 63/07, Kpv 77/01 , 6883 c — Kpv 77/01 , 6968 
b — Hdc 6 1 /0 1 , d — Hdc 5 1 /02, 6969 c — Hdc 5 1 /02, 6970 c — Hdc 62/02, 
6974 b SLMO(Mch), LSC(Lsc), 6975 a — Hdc 55/03, 6977 b — 
LZK(Lzk), 6981 b — SNMB(Bbc), Kpv 77/01, 6982 a — NMPR(Bbc), 
Lzk 73/04, b — Kpv 77/01, 7069 a — Hdc 62/02, b — Hdc 62/02, 7074 
d — Hdc 61/01, 7075 c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 7076 b — Lzk 
66/02, 7077 b -- Lzk 66/02, d — SNMB(Lsc), 7078 b — SNMB(Lsc), 
c — Lzk 66/02, 7079 a — LZK(Lzk), b — Lzk 80/02, d — SLMO(Mch), 
Lzk 80/02, 7088 a — Bbc 54, b — LSC(Lsc), Bbc 54, d — SNMB(Bbc), 
7165 b — SLMO(Mch), NMPR(Bbc), Lzk 52/01, Hdc 61/01, d — LSC(Lsc), 
SLMO(Mch), NMPR(Bbc), Lzk 52/01, 7173 c — Lzk 50/03, 7174 a — 
LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7176 a— Lzk 66/02, b — NMPR (Bbc), SLMO(Mch), 

7177 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7178 a — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 

7178 c -- SFF(Sff), 7183 d — Lzk 54/20, 7190 b — Lzk 60/10, 7272 
b — SNMB(Pjj), c — SFF(Sff), d — SNMB(Pjy), SFF(SflQ, 7276 b — 
SLMO(Mch), Lzk 62/18, 7277 a — SLMO(Mch), Lzk 66/02, b — Lzk 
66/02, c — SFF(Sff), 7278 b — SLMO(Mch), Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 
7286 a — Lzk 48/03, 7290 d — SLMO(Mch), 7371 c — SNMB(Pjj), 7373 
b — SLMO(Mch), Ant 52, SFF(Sff), 7374 a — SFF(Sff), LZK(Lzk), 7376 
b — Lzk 66/02, SFF(Sff), d — Lzk 66/02, SFF(Sff), 7385 b — LSC(Lsc), 
7387 c — SFF(Sff), 7388 d — Lzk 78/02, 7390 c — SNMB(Lsc), LSC(Lsc), 
7391 a — Lzk 48/02, b — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, 
d — Lzk 48/02, 7469 d — SNMB(Lsc), LSC(Lsc), SNMB(Pjj), 7470 c — 
ZSMT(Dra), SNMB(Pjj), d — SNMB(Pjj), 7471 a — SNMB(Pjj), 7473 
a — Ant 52, b — Ant 52, 7487 a — SFF(Sff), 7488 a — Lzk 48/02, d — 
SFF(Sff), Lzk 48/1 1, 7490 a — Lzk 48/02, b — Lzk 48/02, 7491 a — Lzk 
48/02, 7569 a — SNMB(Bbc), b — LSC(Lse), NMPR(Bbc), c — SNMB(Pjj) 
7572 b — Kpv 79/01, d — ZSMT(Dra), Kpv 79/01, 7573 a — Kpv 79/01 1 
7588 b — Lzk 48/02, SFF(Sff), 7674 d — ZSMT(Bbc), SNMB, Lzk 50/06, 
7675 a — LZK(Lzk), c - LZK(Lzk), 7768 a — SNMB(Lsc), LSC(Lsc), 
7769 d — Lzk 54/02, 7774 b — LZK(Lzk), 7785 d — LSC(Lsc), 7867 
b — LSC(Lsc), (Sff), 7868 b — LSC(Lsc), d — SFF(Sff), 7869 a — SFF(Sff), 
Lzk 54/02, c — SFF(Sff), Lzk 54/02, 7870 d — SFF(Sff), 7884 b — Vga 
75/01, 7968b — SFF(Sff), 7969a — SFF(Sff), c — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 
7981 b — Hdc 66/01, 7984 d — Vga 74/01, 8070 a — SFF(Sff), d — Lzk 92 55/12, SFF(Sŕľ), 8071 a SFF(Sff), c — SFF(Sff), 8081 c — Vga 74/01, 
8082 c — Vga 74/01, d — Vga 74/01, 8170 b — Lzk 55/12, 8171 a Lzk 
55/12, b — Lzk 55/12, c — Lzk 55/12, d — Lzk 55/12, SFF(Sff), 8175 
d — LSC(Lsc), 8177 a — LZK(Lzk), d — Lzk 53/02, 8178 a — SFF(Sff), 
b -r SFF(Sff), d — Lzk 78/05, 8179 d — Ess 80/01, 8278 a — Lzk 54/02, 
b — Ess 80/01. 

Pupillidae 

78. Argna bielzi (Rossmässler 1859) 

6588 d — Hdc 58/01, 6783 d — Kpv 77/01, 6784 b Hdc.Bbc 61, 6786 
b — Lzk 79/02, d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6787 a — SLMO(Mch), 
Hdc.Bbc 61, b — SLMO(Mch), c — SNMB(Bbc), Hdc.Bbc 61, d - 
SNMB(Bbc),SLMO(Mch),6791d — LSC(Lsc), 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 
6881 a — LSC(Lsc), 6882 a — Lzk 72/11, c — Lzk 72/1 1, 6883 b — Lzk 
72/1 1, 6887 b — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, 6978 a — LSC(Lsc), 6981 
d — SFF(Sfí), 6983 d — Lzk 47/02, 69100 b — Lzk.Glk 62, 69101 a — 
Lzk.Glk 62, 7079 d — Lzk 80/02, 7080 c — Lzk 80/02, d — Kpv 77/01 , 7082 
a — ■ SFF(Síí), Kpv 77/01, 7088 c — NMPR(Bbc), d — Lzk 76/06, 7180 
a — SLMO(Mch), Lzk 80/02, c — Hdc 63/03, 7285 d — SNMB(Bbc), 
SLMO(Mch), 7377 d — SLMO(Mch), 7378 a — SLMO(Mch), 7382 
a — Lzk 79/01, c — SLMO(Mch), Lzk 52/11, 7384 a — Lzk 75/04, 
b — Lzk 75/04. 

79. Pupilla alpicola (Charpentier 1837) 

6787 d — Hdc.Bbc 61, 6788 d — LZK(Lzk), 6880 a — LZK(Lzk), 6881 
c — SLMO(Mch), 6882 a — Lzk 72/11, c — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 
d — Lzk 63/07, Kpv 77/01, 6883 b — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 6885 
d — Kpv 77/01, 6981 d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), Lzk 72/11, 6982 
a — Lzk 63/07, b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6983 a — Kpv 
77/01, 6984 c — Lzk 63/07, d — Lzk 72/11, 6985 c — Kpv 77/01, 6986 
a — Kpv 77/01, 6987 d — SNMB(Bbc), Lzk 56/03, 6988 c — SLMO(Mch), 
Hdc 65/01, 6990 c — SLMO(Mch), LZK(Lzk), 7077 d — LSC(Lsc), Lzk 
66/02, 7078 c — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 7079 d — Lzk 63/07, 7080 
c — SLMO(Mch), Lzk 80/02, 7087 d — Lzk 76/01, 7090 a — LZK(Lzk), 
7 1 79 b — Lzk 56/03, 7 1 80 a — Lzk 56/03, 7 1 86 b — Lzk 56/03, d — Lzk 
57/08, 7187 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 7391 b — Lzk 56/05, 
c — Lzk 56/03, 7491 a — Lzk 56/03. 

80. Pupilla muscorum (Linnaeus 1758) 

6275 d — SLMO(Mch), 6276 c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6277 
a— SLMO(Mch), 6374 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 6375 
a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), Lzk 54/03, 6378 a — SLMO(Mch), 
6473 b — SLMO(Mch), 6474 b — SLMO(Mch), Bbc 54/01, 6683 c 
SFF(Sff), 6688 a — Hdc 58/01, 6692 d — Rtr.Wet 50/01, 6771 a — Hdc 
55/01, 6778 a — LSC(Lsc), b — Bbc 54, LSC(Lsc), 6787 d — Hdc.Bbc 61, 

6788 d — LZK(Lzk), 6790 b — LSC(Lsc), 6791 d — LSC(Lsc), 6793 

93 b — Rtr.Wet 50/01, 6866 a — Hdc 49/01, 6869 c — Hdc 51/03, 6870 
d — Hdc 62/02, 6876 b — LSC(Lsc), 6877 a — Lzk 74/03, b — Lzk 74/03, 
6878 b — LSC(Lsc), d — SNMB(Lsc), 6879 a — SNMB(Lsc), Hdc 57/02, 
6882 a — Lzk 72/11, b — Lzk 72/11, c — LSC(Lsc), Lzk 72/11, d — Lzk 
72/1 1, Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 6885 d — Kpv 
77/01 , 6968 b — Hdc 61 /01 , d — Hdc 5 1 /02, 6969 a — Hdc 5 1 /Ol , c — Hdc 
51/02, 6970 b — Hbk 59, c — Hdc 62/02, 6971 c — Hdc 55/03, 6974 
b — SLMO(Mch), 6977 b — LZK(Lzk), 6981 d — LSC(Lsc), Lzk 72/1 1, 
6982 a — Lzk 73/04, b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 6983 a — Kpv 77/01, 6984 
a — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, d — Lzk 72/11, 6985 a — Kpv 77/01, 
c - Lzk 72/11, d - - Kpv 77/01, 6986 a -- Kpv 77/01, 6987 d - 
SNMB(Bbc), Lzk 53/03, 6988 c — SLMO(Mch), LZK(Lzk), 6990 c — 
SNMB(Bbc), SLMO(Mch), d — Bbc 54, 7068 b — Hdc 62/02, 7069 
a — Hdc 62/02, 7071 d — Hdc 55/03, 7074 d -- Hdc 61/01, 7078 b - 
SNMB(Lsc), c — Lzk 66/02, 7079 a — LZK(Lzk), b — Lzk 80/02, d - 
SNMB(Lsc), Lzk 80/02, 7081 b Lzk 72/01, d -- Kpv 77/01, 7082 
a — Lzk 72/1 1, 7088 a — LSC(Lsc), Bbc 54, b — LSC(Lsc), c — Bbc 54, 
7090 a — LZK(Lzk), b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7165 b — Lzk 52/07, 
Hdc 61/01, d — SLMO(Mch), NMPR(Bbc), 7166 a — Hdc 61/01, 7168 
d -- Hdc 62/02, Lzk 59/06, 7174 a -- LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7176 
a — Lzk 66/02, 7178 a — Lzk 66/02, 7188 a — LSC(Lsc), 7197 b — 
SFFfSff), 7199 d — SFF(Sff), 7267 c — Hdc 62/02, 7270 b — SFFfSff), 
d — SFFfSff), 7272 c — SFFfSff), d — SNMB(Pjj), SFFfSff), 7276 b - 
SFFíSff), 7278 b -- LSC(Lsc), Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7298 a - 
SFFi SfFi, 7370 b — SFFfSff), d — SNMB(Pjj), 7371 c — SNMB(Pjj), 7373 
c — Ant 52, 7374 a — SFFfSff), LZK(Lzk), 7376 b — SFF(SfF), d — Lzk 
66/02. 7379 b — SFFfSff), 7385 b -- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7390 
d — XMPR(Bbo,7391b — LZK(Lzk),c — NMPR(Bbc),d — Lzk 48/02, 
7394 d — Bbc 74/01, 7395 c — SFF(Sff), 7396 d — SFFfSff), 7468 a - 
LSCfLso, 7470 b — SNMBfPjj), 7473 a -- Ant 52, b — Ant 52, 7478 
c — SLMO;Mch], SFFfSff), 7481 b — LSC(Lsc), 7490 b — Lzk 48/02, 
7491 a — Lzk 48/02, 7494 b — Bbc 74/01, 7495 d — SFF(Sff), 7496 b - 
SFF Sff, 7568 c — NMPRfBbcj, 7569 b -- SNMBfPjj), 7572 d - 
ZSMT Dra , 7575 c — SFFfSff), LZKfLzkj, 7579 b — LSC(Lsc), 7583 
c — LSC Lsc , 7596 b — SFF f Sff), d — SFFfSff), 7597 a — SFF(Sff), 7598 
b — SFF Sff, 7667 d — SFFfSff), 7668 d — SLMO(Mch), 7671 a — 
SFF Sff, d — LZK, Lzk,, 7674 d — Lzk 50/06, 7679 b — LSC(Lsc), 7696 
b — SFF Sff , 7768 a — SNMBfPjj), b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
7769 c — SFF Sff;, 7772 b — LSCfLsc), 7782 c — LSC(Lsc), 7785 d — 
LSC Lsc . 7867 b — LSC fLsc), NMPR(Bbc), 7868 b — SFFfSff), 7869 
a — SFF Sff, b — SFF i Sff/, 7870 d — SFFfSff), 7871 d — SFFfSff), 7884 
a — Vga 75 01. d — Vga 75/01, 7969 a — SFFfSff), c — SFFfSff), d — 
SFF Sff. 7970 a — SFF Sff ; , 7984 d — Vga 74/01, 7985 a — Mre 76/01, 
8070 a - SFF Sff, d - - Lzk 55/12, SFFfSff), 8071 b -- Lzk 55/12, 

94 SFF(Sff), c — SFF(SflO, 8072 b — SFF(Sff), 8074 d — LSC(Lsc), 8081 
c — Vga 74/01, 8082 c — Vga 74/01, 8084 b — Vga 74/01, 8170 b — Lzk 
55/12, 8171 a — Lzk 55/12, SFF(SfF), b — Lzk 55/12, SFF(SíF), c — Lzk 
55/12, d — Lzk 55/12, SFF(Sff), 8176 b — LZK(Lzk), 8177 a — LZK(Lzk), 
8178 b — SFF(SflO, d — SFF(Sff), 8179 d — Ess 80/01, 8180 a — Ess 80/01, 
8184 c — Vga 74/01, 8273 a — SFF(SflO, 8284 a — Vga 74/01. 

81. Pupilla sterri (Voith 1838) 

6588 d — Hdc 58/01, 6782 b — SFF(SŕF), 6783 b — Hdc.Bbc 61, 6784 
a — SNMB(Bbc), Hdc 62/01, 6786 d — Lzk 79/02, 6787 a — Lzk 79/02, 
c — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, 6792 
a — Rtr.Wet 50/01, 6877 a — Bbc 54, Lzk 74/03, b -- Lzk 74/03, c - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6878 d — SNMB(Lsc), 6882 a — Lzk 72/1 1, 
6883 b — Lzk 72/1 1, 6974 b — SLMO(Mch), Hdc 55/03, 6975 a — Hdc 
55/03, 6977 a — Lzk 62/18, b — Lzk 62/18, 7076 b — Lzk 62/18, Lzk 66/02, 
7077 b — SNMB(Lsc), Lzk 62/18, 7078 a -i LSC(Lsc), 7080 d -- Lzk 
73/05, 7082 a — SFF(SŕF) , 7083 b — Lzk 47/02, 7097 d — LZK(Lzk) , 7 1 65 
b — SLMO(Mch), NMPR(Bbc), Lzk 52/07, Hdc 61/01, d — SLMO(Mch), 
NMPR(Bbc), Lzk 52/07, 7180 a — Lzk 80/02, 7470 c — SNMB(Pjj), Lzk 
51/02, 7569 b — SNMB(Pjj), LSC(Lsc). 

82. Pupilla triplicata (S t uder 1820) 

6588 d — Hdc 58/01, 6877 a — Lzk 51/02, b — Lzk 51/02, c — Lzk 51/02, 
6878 c — Lzk 62/18, 6974 b — SLMO(Mch), LSC(Lsc), 6975 a — Hdc 
55/03, 6977 b — Lzk 62/18, 6990 c — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), d — Bbc 
54, 6991 b — LZK(Lzk), c — LZK(Lzk), 7075 c — SLMO(Mch), d - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7090 b — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7097 
d -- SFF(SŕF), 7165 b -- SLMO(Mch), NMPR(Bbc), Lzk 52/07, Hdc 
61/01, d — SLMO(Mch), NMPR(Bbc), Lzk 52/07, 7276 b — Lzk 62/18, 
Lzk 66/02, 7277 b — SNMB(Ann), 7278 b — Lzk 66/02, Hdc.Bbc 63, 7285 
d — Lzk 48/03, 7286 a — Lzk 48/03, 7371 c — SNMB(Pjj), 7374 a — Lzk 
62/18, SFF(Sff), 7376 b — SFF(Sff), d — Lzk 66/02, 7385 a — Lzk 48/03, 
7390 d — SNMB(Bbc), Lzk 47/02, 7391c — NMPR(Bbc), Lzk 47/02, 7470 
c — SNMB(Pjj), Lzk 51/02, 7569 b — SNMB(Pjj), ZSMT (Bbc), c - 
SNMB(Pjj), Lzk 62/18, 7696 b — SFF(Sŕľ), 8082 c — Vga 74/01, d - 
Vga 74/01. 

Valloniidae 

83. Acanthinula aculeata (O. F. Miiller 1774) 

6175 c — SLMO(Mch), 6275 a — SLMO(Mch), Lzk 54/03, 6373 c — 
SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6377 a - - Lzk 55/03, 6378 d - 
NMPR(Bbc), 6473 a — SLMO(Mch), 6474 b — Bbc 54/01, 6476 c - 
SLMO(Mch), d — Bbc 54/01, 6477 d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6478 
b — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), Lzk 54/1 1, 6576 a — SLMO(Mch), 
6588 d — Hdc 58/01, 6672 c — Hdc 54/04, 6674 a — MCH(Mch), 6680 
b — Lzk 78/06, 6688 b — Hdc 58/01, 6691 a — Axz 84/01, c — Axz 84/01, 

95 6697 d — LZK(Lzk), 6775 b — SLMO(Mch), 6777 b — LSC(Lsc), 6778 
a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 6780 b — Hdc 57/02, c — Hdc 57/02, 6786 
b — Lzk 79/02, 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6797 b — LZK (Lzk), 6869 
c — Hdc 51/03, 6876 b — LSC(Lsc), 6877 a — Lzk 74/03, b — Lzk 74/03, 
6879 a — Hdc 57/02, 6882 a — Lzk 72/ 1 1 , c — Lzk 72/ 1 1 , Kpv 77/01, 6969 
a — Hdc 51/01, 6978 c — SNMB(Lsc), 69100 b — Lzk 76/01, 69101 
a — Lzk.Glk 62, 7077 b — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 7078 b — LSC(Lsc), 
c — SNMB(Lsc), 7079 b — SLMO(Mch), Lzk 80/02, d — SLMO(Mch), 
Lzk 80/02, 7080 a — Lzk 80/02, c — Lzk 80/02, 7081 d — Kpv 77/01, 7082 
a — SFF(Sff), Lzk 72/11, b — Kpv 77/01, 7083 a — Kpv 77/01, 7088 
a — Bbc 54/01, b — LSC(Lsc), c — Bbc 54/01, d — LSC(Lsc), Lzk 
76/01, 7097 d — SFF(Sff), 7178 a — LSC(Lsc), 7188 c — Lzk 76/01, 
7192 d — LSC(Lsc), 7193 c — LSC(Lsc), 7194 d — LZK(Lzk), 7197 
a — SLMO(Mch), 7198 d — LZK(Lzk), 7273 d — SFF(Sff), 7278 b — 
LSC(Lsc), 7282 d — Lzk 79/01, 7373 d — SFF(Sff), 7382 a — Lzk 79/01, 
b — 79/01, c — Lzk 79/01, d — NMPR(Bbc), Lzk 76/01, 7390 d — Lzk 
76/01, 7391 b — LZK(Lzk), 7468 b — LSC(Lsc), 7479 a — LSC(Lsc), 
b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7480 c — LSC(Lsc), 7488 
a — Lzk 78/02, d — SFF(Sff), 7575 c — SFF(Sfl), 7576 b — SFF(SŕF), 7578 
c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7579 a — LSC(Lsc), b -- LSC(Lsc), 
c — LSC(Lsc), 7581 d — LSC(Lsc), 7596 b — SFF(SŕF), 7668 c - 
NMPR(Bbc), 7677 d — LSC(Lsc), 7678 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 
7679 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7682 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 
7683 a — LSC(Lsc), 7688 c — ZSMT(Bbc), 7780 d — LSC(Lsc), 8079 
c — Vga 76/01, 8179 d — Ess 80/01. 

84. Spelaeodiscus tatricus (Hazay 1883) 

6787 a — Lzk 78/07, c — Lzk 49/02, d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch). 

85. Vallonia costata (O. F. Muller 1774) 

6175 c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6275 b — SLMO(Mch), 
d — SLMO(Mch), 6276 c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6277 
a — SLMO(Mch), Lzk 55/03, 6375 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 
Lzk 54/03, c — SLMO(Mch), 6378 a SLMO(Mch), 6473 b— SLMO(Mch), 
6474 a — SLMOfMch), b — SLMO(Mch), Bbc 54/01, 6588 d — Hdc 
58/01, 6672 a — Lzk 54/16, 6688 b — Hdc 58/01, 6778 a — LSC(Lsc), 
b — LSC(Lsc), 6779 a — LSC(Lsc), Lzk 78/06, 6780 a — Hdc 57/02, 
c — Hdc 57/02, 6782 b — SFF(Sff), 6783 b — Hdc.Bbc 61, c Kpv 77/01, 
d — Kpv 77/01, 6784 a — LSC(Kil), Hdc.Bbc 61, 6786 b — Lzk 79/02, 
d — Lzk 79/02, 6787 a — Hdc.Bbc 61, Lzk 78/07, c — Lzk 79/02, d -- 
Hdc.Bbc 61, 6789 d — LZK(Lzk), 6790 b — LSC(Lsc), 6791 d — LSC(Lsc), 
6792 a — Rtr.Wet 50/01, 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6869 c — Hdc 54/02, 
6870 d — Hdc 62/02, 6874 c — Hdc 55/03, 6876 a — LSC(Lsc), d — 
LSC Lsc i, 6877 a — SLMOfMch), Bbc 54/01, b — SLMO(Mch), Lzk 
74/03, c — Bbc 54/01, 6878 b — SNMB(Lsc), d — LSC(Lsc), 6879 a — 
LSC Lsc i, Hdc 57/02, 6881 c — SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 6882 96 a — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, c — Lzk 72/1 1, Kpv 
77/01, d — Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 
c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6885 c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, d — Kpv 
77/01, 6968 b — Hdc 54/02, 6969 a — Hdc 51/01, 6970 b — Hbk 59, 
c — Hdc 62/02, 6973 c — Hdc 55/03, 6974 b — SLMO(Mch), LSC(Lsc), 
6975 a — Hdc 55/03, 6977 b — LZK(Lzk), 6978 a — SNMB(Lsc), c — 
SNMB(Lsc), 6981 d — LSC(Lsc), SFF(Sff), 6982 a — Lzk 73/04, Kpv 
77/01, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6983 a — Kpv 77/01, 
b — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, d — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 6984 a — Kpv 
77/01, c — Kpv 77/01, d — Lzk 72/1 1, 6985 a— Kpv 77/01, c — Lzk 72/11, 
Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6986 a — Kpv 77/01, 6987 d — NMPR(Bbc), 
Lzk 49/07, 6988 c — SLMO(Mch), LZK(Lzk), 6990 c — SNMB(Bbc), 
SLMO(Mch), d — Bbc 54/01, 6991 b — LZK(Lzk), 6993 a — LZK(Lzk), 
7069 b — Hdc 62/02, 7073 d — Hdc 55/03, 7075 c — SLMO(Mch), 7077 
b -- SNMB(Lsc), Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7078 a — SNMB(Lsc), 
b — LSC(Lsc), c — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 7079 b — Lzk 80/02, c — 
SNMB(Lsc), d — SNMB(Lsc), SLMO(Mch), 7080 c — Lzk 76/01, 7081 
b — Lzk 72/1 1, c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 7082 a — SFF(Sff), Lzk 
72/11, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 7083 a — Kpv 77/01, 7084 a — Lzk 
72/11, d — 77/01, 7085 a — Kpv 77/01, 7088 a — LSC(Lsc), Bbc 54/01, 
b LSC(Lsc), c LSC(Lsc), NMPR(Bbc), d -- SLMO(Mch), Bbc 
54/01, 7090 a — LZK(Lzk), b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7096 
c — SFF(Sff), LZK(Lzk), 7097 d — SFF(Sff), 7165 b — SLMO(Mch), 
NMPR(Bbc), Lzk 52/07, Hdc 61/01, d — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 
NMPR (Bbc), Lzk 52/07, 7174 a — LSC(Lsc), 7176 b — Lzk 66/02, 7178 
a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7180 c — SFF(Sff), 7181 b — SFF(SfF), 
d — SFF(SÍÍ), 7183 b — SFF(SfF), d — Lzk 54/20, 7187 b — LSC(Lsc), 
7188 a — LSC(Lsc), Bbc 54, 7190 b — Lzk 60/10, 7192 b — Lzk 52/05, 
d — Lzk 52/05, LSC(Lsc), 7193 c — LSC(Lsc), 7197 a — LZK(Lzk), 
d — SLMO(Mch), 7199 d — SFF(SÍF), 7270 b — SFF(SfF), d — SFF(Sff), 
7272 c — SFF(Sff), d — SNMB(Pjj), 7276 a — Lzk 66/02, b — Lzk 66/02, 
7277 a — Lzk. 66/02, b — SNMB(Ann), Lzk 66/02, 7278 b — LSC(Lsc), 
Lzk 66/02, 7280 d — SFF(Sfi) , 7286 a — SNMB(Bbc) , 7287 b — Lzk 69/04, 
7288 a — Lzk 69/04, 7369 d — SNMB(Pjj), 7370 b — SFF(Sff), 7371 
c — SNMB(Pjj), 7373 b — SLMO(Mch), d — SFF(Sff), 7374 a — SFF(Sff), 
LZK(Lzk), 7376 b — Lzk 66/02, SFF(Sff), d — Lzk 66/02, 7379 b — 
SFF(Sfľ), 7385 b — SLMO(Mch), 7388 d — Lzk 78/02, 7390 d — Lzk 
48/02, 7391 a — SFF(Sff), b — Lzk 56/05, c — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, 
7395 c -r SFF(Sff), 7469 d — SNMB(Lsc), 7470 c — SNMB(Pjj), d — 
SNMB(Pjj), 7478 c — SFF(Sff), 7479 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7480 
d — SNMB(Bbc), 7481 b — LSC(Lsc), 7488 d — SFF(Sff), 7491 a — Lzk 
48/02, 7494 b — Bbc 74/01, 7495 d — SFF(Sff), 7569 b — SNMB(Pjj), 
NMPR(Bbc), c — SNMB(Pjj), 7575 c — SFF(Sff), LZK(Lzk), 7576 
b — SFF(Sff), 7577 c — Lzk 66/04, 7578 c -- LSC(Lsc), 7579 a — 

97 LSC(Lsc), b -- LSC(Lsc), 7583 c -- LSC(Lsc), 7596 b - - SFF(Sff), 
d — SFF(Sff), 7598 b — SFF(SŕT), 7667 d — SFF(Sff), 7668 d — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 7674 d — Lzk 50/06, 7679 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 
7696 b — SFF(Sff), 7768 a — LSC(Lsc), ZSMT (Bbc), SLMO(Mch), 
b — SNMB(Pjj), 7769 c -- SFF(SŕT), 7780 d -- LSC(Lsc), 7782 c - 
LSC(Lsc), 7785 d — LSC(Lsc), 7867 b — LSC(Lsc), 7869 a — SFF(SŕT), 
b — SFF(SfŤ), 7870 d — SFF(Sff) , 7871 d — SFF(SfF), 7882 c — LSC(Lsc), 
7884 a — Vga 75/01, d — Vga 75/0 1,7885 c — Vga 75/01, d — Vga 76/01, 
7969 a — SFF(Sff), c — SFF(SfF), d — SFF(Sff), 7970 a — SFF(SfiO, 7975 
a — Lzk 52/04, d — LZK(Lzk), 7984 b — Mre 76/01, d — Vga 74/01 , 8070 
a — SFF(SflO, LSC(Lsc), d — Lzk 55/12, SFF(Sff), 8071 b — SFF(Sff), 
d — SFF(SfF), 8072 b — SFF(SŕT), 8078 d — Vga 76/01, 8079 c — Vga 
76/01, 8081 c — Vga 74/01, 8082 c — Vga 74/01, d — Vga 74/01, 8084 
b — Vga 74/01, 8170 b — Lzk 55/12, 8171 a -- Lzk 55/12, SFF(SfF), 
b — Lzk 55/12, d — SFF(Sff), 8176 b — LZK(Lzk), 81 77 a — LZK(Lzk), 
81 78 a — SFF(SŕT), d — SFF(SfF), 81 79 a — Ess 80/01 , d — Ess 80/01, 8180 
a — Ess 80/01, 8184 c — Vga 74/01, 8277 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
b — SLMO(Mch), 8284 a — Vga 74/01. 

86. Vallonia declivis Sterki 1892 
8171 c — Lzk 55/12 

87. Vallonia enniensis (Gredler 1856) 

6984 d — Lzk 72/11, 6985 a — Kpv 77/01, 7490 b — SFF(Sff), 7596 
d — Lzk 53/09, 7667 d — SFF(Sff), 7869 a — SFF(SflO, b — SFF(SfT), 7969 
a — SFF(Sff), c — SFF(SflQ, 7970 c — SFF(SrT), 8070 a — SFF(Sff), 
d — SFF(SfT), 8071 c — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 8072 b — SFF(SfT), 8078 
d — Vga 76/01, 8079 c -- Vga 76/01, 8171 a -- ZSMT(Bbc), b - 
NMPR(Bbc), Lzk 55/12, d — SFF(Sff), 8275 b — SFF(Sff), 8277 a - 
SFF(SŕT). 

88. Vallonia excentrica Sterki 1893 

6075 d — SLMO(Mch), 6276 c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6277 
a — SLMO(Mch), 6373 d -- MCH(Mch), 6374 b -- SLMO(Mch), 
c — SLMO(Mch), 6375 a -- SLMO(Mch), b -- SLMO(Mch), 6378 
a — SLMO(Mch), 6474 d — NMPR(Bbc), 6475 a — SLMO(Mch), 6574 
c — Lzk.Mch 57, d — Lzk.Mch 57, 6674 a — Lzk.Mch 57, 6675 b - 
Lzk.Mch 57, 6782 b — SFF(Sff), 6783 b — Hdc.Bbc 61, 6784 a — Hdc.Bbc 
61, b — Hdc.Bbc 61, NMPR(Bbc), 6788 d — LZK(Lzk), 6882 d — Kpv 
77/01, 6883 c — Kpv 77/01, 6885 c — Kpv 77/01, 6982 b — Kpv 77/01, 
6983 d — Kpv 77/01, 6984 a — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01 , 6985 c — Kpv 
77/01, 7081 b — Lzk 72/11, 7082 a — Lzk 72/11, 7097 d — SFF(Sff), 
LZK(Lzk), 7190 b — Lzk 60/10, 7270 b — SFF(Sff), d — SFF(SŕT), 7278 
c — SLMO(Mch), 7295 d — SFF(Sff), 7299 b — SFF(SŕT), d — SFF(SŕT), 
7388 d — Lzk 78/02, 7398 b — SFF(Sff), 7480 d — NMPR(Bbc), 7494 
b _ Bbc 74/01, 7597 b — SFF(SŕF), 7668 d — SLMO(Mch), 7696 b - 98 SFF(SflO,8070d — SFF(Sff), 8071 c — SFF(Sff), 8171 a — SFF(Sfľ), 8177 
d — SFF(SflQ. 
89. Vallonia pulchella (O. F. Muller 1774) 

6075 d -r SLMO(Mch), 6076 c — SLMO(Mch), d — Bbc 54/01, 6175 
b -- SLMO(Mch), c -- SLMO(Mch), d -- SLMO(Mch), 6176 c - 
SLMO(Mch), 6274 b — Lzk 55/03, d — SLMO(Mch), Bbc 54/01, 6275 
a — SLMO(Mch),b — SLMO(Mch),d— Lzk 54/03, 6276 a — SLMO(Mch), 
c -- SLMO(Mch), d - - SLMO(Mch), 6277 a -- SLMO(Mch), 6373 
b -- SLMO(Mch), d -- SLMO(Mch), 6374 a -- SLMO(Mch), 6375 
a — SLMO(Mch), Lzk 54/03, b — SLMO(Mch), Lzk 54/75, 6378 a - 
SLMO(Mch), 6472 c — Bbc 54/01, 6473 b — SLMO(Mch), 6474 b - 
SLMO(Mch), Bbc 54/01, d — NMPR(Bbc), 6575 b- - SLMO(Mch), 6576 
a — SLMO(Mch), 6577 a — SFF(SÍF), 6672 c — Hdc 54/04, 6680 b — Lzk 
78/06, 6683 c — SFF(Sff), 6688 a — Hdc 58/01, 6771 a — Hdc 55/01, 6777 
d r- Bbc 54/01, 6778 a — LSC(Lsc), b — Bbc 54/01, LSC(Lsc), 6780 
b — Hdc 57/02, 6782 b — SFF(SflQ, 6787 d — Hdc.Bbc 61, 6789 d - 
LZK(Lzk), 6791 d -- LSC(Lsc), 6792 a — Rtr.Wet 50/01, 6793 b - 
Rtr.Wet 50/01, 6866 a — Hdc 49/01, 6869 b — Hbk 59, c — Hdc 54/02, 
d — Hbk 59, 6870 a — Hbk 59, d — Hdc 62/02, 687 1 c — Hdc 55/0 1 , 6874 
c — Hdc 55/03, 6876 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 6877 a — LSC(Lsc), 
Lzk 74/03, b — Lzk 74/03, 6878 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 6879 
a — LSC(Lsc), Hdc 57/02, 6880 a — LZK(Lzk), 6881 c — SLMO(Mch), 
6882 a — Lzk 72/1 1, b — Kpv 77/01, c — LSC(Lsc), Lzk 72/1 1, d — Lzk 
72/11, Kpv 77/01, 6883 a -- Kpv 77/01, b -- Lzk 72/11, Kpv 77/01, 
c — Kpv 77/0 1 , d — Kpv 77/01, 6885 c — Kpv 77/0 1 , d — Lzk 76/0 1 , 6968 
b — Hdc 54/02, 6969 a — Hdc 51/01, 6970 b — Hbk 59, c — Hdc 62/02, 
6971 c — Hdc 55/03, 6974 b — SLMO(Mch), LSC(Lsc), 6975 a — Hdc 
55/03, 6976 b t~ Bbc 54/01, d — Bbc 54/01, 6981 d — Lzk 72/11, Kpv 
77/01, 6982 a -- Lzk 73/04, Kpv 77/01, b -- Lzk 72/11, Kpv 77/01, 
d — Kpv 77/01, 6983 a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, c — Kpv 77/02, 
d — Lzk 72/ 1 1 , Kpv 77/01 , 6984 a — Kpv 77/01 , c — Kpv 77/0 1 , d — Lzk 
72/11,6985 a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 
d — Kpv 77/01, 6986 a — Kpv 77/01, 6987 d — NMPR(Bbc), Lzk 49/07, 
6988 c -- SLMO(Mch), LZK(Lzk), 6989 b LZK(Lzk), 6990 c — 
SNMB(Bbc), SLMO(Mch), d — Bbc 54/01, 6991 b — LZK(Lzk), c — 
LZK(Lzk), 7068 b — Hdc 62/02, 7069 a — Hdc 62/02, b — Hdc 62/02, 
d -- Hdc 58/02, 7071 d — Hdc 55/03, 7074 c — LSC(Lsc), 7075 c — 
SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 7077 d — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 7078 
b — LSC(Lsc), c — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 7079 b — Lzk 80/02, d — 
SLMO(Mch), Lzk 80/02, 7080 c — Lzk 76/01, 7081 b — Lzk 72/1 1, 7082 
a — Lzk 72/11, Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, 7087 d — Lzk 76/01, 7088 
a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), c — Bbc 54/01, d — LSC(Lsc), Bbc 54/01, 
7090 a — LZK(Lzk), b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7096 c — SFF(Sff), 

■ 

99 LZK(Lzk), 7097 d — SFF(Sff), LZK(Lzk), 7165 b -- SLMO(Mch), 
NMPR(Bbc), Lzk 52/07, Hdc 61/01, d — Lzk 52/07, 7166 a — Hdc 61/01, 
7168 d — Hdc 62/02, Lzk 59/06, 7174 a — LSC(Lsc), 7176 a — Lzk 66/02, 
7178 a — LSC(Lsc), Lzk 66/02, 7180 c — SFF(Sflf), 7181 d — SFF(SflQ, 
7183 b — SFF(Sff), 7186 d — Lzk 57/08, 7187 a — SLMO(Mch), 7190 
b — Lzk 60/10, 7197 a — SFF(Sff), 7199 d — SFF(Sfí), 7267 c — Hdc 
62/02, 7270 b — SFF(SfFj, d — SFF(SfF), 7272 a — SNMB(Pjj), b - 
SNMB(Pjj), c — SFF(Sff), d — SNMB(Pjj), SFF(Sff), 7273 d — SFF(SfT), 
7277 a — Lzk 66/02, b -i SNMB(Ann), Lzk 66/02, 7278 b — LSC(Lsc), 
Lzk 66/02, 7279 d — SFF(SfŤ), 7286 a — NMPR(Bbc), 7287 b — Lzk 
69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 7295 d — SFF(SŕF), 7298 a — SFF(Sff), 7370 
b — SFF(Sff), d — SNMB(Pjj), 7371 b — SFF(SfT), c — SNMB(Pjj), 7373 
d — SFF(SflO, 7374 a -- SFF(Sff), LZK(Lzk), 7376 b — Lzk 66/02, 
SFF(Sŕr), d — Lzk 66/02, 7379 b — SFF(Sflf), 7382 a — Lzk 79/01, b — Lzk 
79/01, 7385 b — SLMO(Mch), 7387 c — SFF(Sff), 7390 b — Lzk 48/02, 
d — Lzk 48/02, 7391 a — Lzk 48/02, b — SNMB(Bbc), Lzk 56/05, c — 
NMPR(Bbc), Lzk 48/02, 7394 d — Bbc 74/01, 7395 c — SFF(Sff), 7396 
d — SFF(SfF), 7468 a — LSC(Lsc), 7469 d — SNMB(Lsc), 7470 b — 
SNMB(Pjj),c — SNMB(Pjj),d — SNMB(Pjj), 7471 a — SNMB(Pjj), 7478 
c — SLMO(Mch), SFF(Sff), 7479 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7481 
b -*■ LSC(Lsc), 7487 a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), 7488 b — LSC(Lsc), d 
— SFF(Sfí), 7490 b — SFF(SfŤ), Lzk 58/13, 7491 a — Lzk 48/02, 7494 
b — Bbc 74/01, 7495 d — SFF(Sfí), 7496 b — SFF(Sfí), d — SFF(SfT), 7497 
a _ SFF(Sff), c — SFF(Sff), 7498 c — SFF(Sfl), 7569 b — SNMB(Pjj), 
7572 b — Kpv 79/01, 7575 a — Hdc 61/01, 7579 a — LSC(Lsc), b — 
LSC(Lsc), 7582 a — LSC(Lsc), 7583 c — LSC(Lsc), 7588 b — SFF(Sff), 
7596 a — SFF(SŕF), b — SFF(Sff), d — SFF(SfF), 7597 a — SFF(Sff), 
b — SFF(Sff), c — SFF(SŕT), 7598 a — SFF(SŕF), b — SFF(Sff), 7667 
d — SFF(SŕT), 7669 d -- SNMB(Pjj), 7677 c -- LSC(Lsc), 7678 c - 
LSC(Lsc), 7696 b — SFF(SŕT), 7768 a — SFF(Sff), LSC(Lsc), 7769 a - 
SNMB(Pjj), c — Lzk 63/07, 7772 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7780 
d — LSC(Lsc), 7785 d — LSC(Lsc), 7867 b — SNMB(Pjj), 7868 d - 
SFF(Sff), 7869 a — SFF(Sff), c — SFF(SfŤ), 7870 d — SFF(Sff), 7882 
c — LSC(Lsc), 7884 a — Vga 75/01, b — 75/01, d — Vga 75/01, 7875 
c — Vga 75/01, 7968 b — SFF(Sff), 7969 a — SFF(SŕF),d — SFF(SrF), 7970 
a — SFF(SfF;, 7981 c — Vga 74/01, d — Mre 76/01, 7982 a — Mre 76/01, 
b — Mre 76/0 1 , d — Mre 76/0 1 , 7983 b — Mre 76/0 1 , 7984 b — Mre 76/01, 
d — Vga 74/01, 7985 a— Mre 76/01, 8070 a — SFF(Sff), LSC(Lsc),d — Lzk 
55/12, SFF(Sff), 8071 a — SFF(Sŕf), b — SFF(Sŕf), c — SFF(SŕF), 8070 
c — Vga 76/01, 8081 a — Vga 74/01, c — Vga 74/01, 8082 c — Vga 74/01, 
d _ Vga 74/01, 8084 b — Vga 74/01, 8170 b — Lzk 55/12, 8171 a — Lzk 
55/12, SFF(Sff), b — NMPR(Bbc), Lzk 55/12, c — Lzk 55/12, d — Lzk 
55/12, SFF(SŕT), 8176 b — LZK(Lzk), 8177 a — LZK(Lzk), 8178 a — 
SFF(SfŤ), d — Lzk 78/05, SFF(SfŤ), 8179 a — Ess 80/01, d — Ess 80/01, 100 8180 a — Ess 80/01, c — Ess 80/01, 8181 a — Mre 76/01, c — Mre 76/01, 
8183 a — Vga 74/01, 8184 c — Vga 74/01, 8273 a — SFF(SŕF), 8277 
a — SLMO(Mch), SFF(SfF), b — SLMO(Mch), 8282 b — Mre 76/01, 
8284 a — Vga 74/01. 

Enidae 

90. Chondrula tridens (O. F. Muller 1774) 

6075 d — SLMO(Mch), 6175 d — Lzk 56/04, 6375 a — SLMO(Mch), 
b — SLMO(Mch), Lzk 54/03, 6472 d — Lzk 58/12, 6473 b — SLMO(Mch), 
6474 b — Bbc 54/01, 6570 d — Lzk 58/12, 6683 c — SFF(Sff), 6788 d — 
LZK(Lzk), 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6870 d -- Hdc 61/01, 6876 d — 
LSC(Lsc), 6877 b — Lzk 74/03, 6882 c — Kpv 77/01 , d — Kpv 77/01 , 6883 
c — Kpv 77/01, 6970 c — Hdc 62/02, d — Hbk 59, 6971 c — Hdc 55/03, 
6981 b — Kpv 77/01, 6982 b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 6983 a — Kpv 77/01, 
d — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6985 d — Kpv 77/01, 6986 a — Kpv 77/01, 
6987 d — Lzk 49/07, c — SLMO(Mch), 6990 c — LSC(Lsc), 7068 b — Hdc 
61/01, 7069 b — Hdc 62/02, 7072 a — Hdc 55/03, 7074 d — Hdc 61/01, 
7075 c — SLMO(Mch), 7090 b — SNMB(Bbc), 7165 b — SLMO(Mch), 
NMPR(Bbc), Lzk 52/07, Hdc 61/01, 7173 c — Lzk 50/03, 7197 a — LZK(Lzk), 
7199 d — NMPR(Bbc), 7267 c — Hdc 62/02, 7272 c — SFFíSŕT), 7285 
d — Lzk 48/03, 7286 c — Lzk 48/03, 7298 a — SFF(Sff), 7376 a — Kpv 
82/01, b — SFF(SŕF), d — SFF(SŕF), 7385 b — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 
7387 c — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7390 c — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), 
Lzk 48/02, 7391 c -r- LSC(Lsc), Lzk 48/02, d — Lzk 48/02, 7395 c — 
SFF(Sff), d — SFF(SfF), 7396 d — SFF(SŕF), 7480 d — NMPR(Bbc), 7487 
a — SFF(SŕT), 7488 a — Lzk 48/02, d — SFF(Sff), Lzk 48/1 1, 7490 b —Lzk 
48/02, 7491 a -- Lzk 48/02, 7496 d — SFF(SŕF), 7497 a — SFF(Sŕf), 
c -- SFF(SŕT), 7569 b — SNMB(Bbc), 7575 a — Hdc 61/01, 7583 c — 
LSC(Lsc), 7588 b — Lzk 48/02, SFF(SŕT), 7596 c — SFF(Sff), d — sub- 
fosílna Lzk 53/09, SFF(SŕT), 7597 a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), d — Lzk 
54/02, 7598 a — SFF(Sff), 7671 d — LZK(Lzk), 7679 b — LSC(Lsc), 7696 
b — SFF(SŕF), 7769 c — Lzk 54/02, d — Lzk 54/02, 7774 b — LZK(Lzk), 
7782 c — LSC(Lsc), 7869 a — SFF(SŕT), 7882 a — LZK(Lzk), 7884 
a — Vga 75/01, b — Vga 75/01, 7885 c — Vga 75/01 , d — Mre 76/01, 7969 
d — SFF(SŕT), 7981 b — Hdc 66/01, 7984 b — Mre 76/01, d — Vga 74/01, 
8070 d — Lzk 55/12, SFF(SŕF), 8071 c — SFF(Sff), 8084 b — Vga 74/01, 
8170 b — Lzk 55/12, 8171 a SFF(SŕF), b — Lzk 55/12, c — Lzk 55/12, 
d — Lzk 55/12, 81 76 b — LZK(Lzk), 8177 a— LZK(Lzk), d — Lzk 53/02, 
8178 a — SFF(SŕT), c — ZSMT(Bbc), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
SFF(Sff), 8179 a — Ess 80/01, 8180 c — Ess 80/01, 8275 b — LSC(Lsc), 
8278 a — Lzk 54/02. 
90. a) Chondrula tridens eximia (Rossmässler 1837) 

6990 c — SLMO(Mch), d — Bbc 54/01, 7090 b — SNMB(Bbc), 7596 
c — SFF(SŕF), d — LSC(Kpl), Lzk 53/09. 

101 91. Ena montana (Draparnaud 1801) 

6275 a — SLMO(Mch), Lzk 54/03, b — SLMO(Mch), Lzk 54/03, c - 
SLMO(Mch), d -- SLMO(Mch), Lzk 54/03, 6276 a — SLMO(Mch), 
6277 a — SLMO(Mch), Lzk 55/03, c — SLMO(Mch), Lzk 55/03, 6373 
b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6471 b — Lzk 
54/02, 6374 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 
6375 c — SLMO(Mch), Lzk 54/03, 6378 a — SLMO(Mch), 6472 a — Bbc 
54, c — Bbc 54, 6473 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 6474 b - 
SNMPR(Bbc), c -- SLMO(Mch), 6475 a -- SLMO(Mch), 6476 c - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 6477 a — SLMO(Mch), 
c -- NMPR(Bbc), d -- SLMO(Mch), 6478 a - NMPR(Bbc), c - 
SLMO(Mch), Lzk 54/11, 6572 d — 54/04, 6574 b — MCH(Mch), c — 
MCH(Mch), d - - MCH(Mch), 6575 b - - NMPR(Bbc), 6576 a - 
NMPR(Bbc), d -- NMPR(Bbc), 6580 d -- Lzk 78/06, 6588 d -- Hdc 
58/0 1 , 667 1 b — Hdc 54/04, d — Hdc 54/04, 6672 a — Hdc 54/04, c — Hdc 
54/04, 6674 a - MCH(Mch), 6675 a - MCH(Mch), 6676 a - 
MCH(Mch), 6680 c — LSC(Lsc), d — Lzk 78/06, 6683 c — SFF(SfF), 6684 
c — NMPR(Bbc), 6688 a — Hdc 58/01, b — Hdc 58/01, 6770 b -- Lzk 
54/02, 6774 b — Hdc 56/02, 6778 b — Lzk 78/06, 6779 a — Lzk 78/06, 6780 
a — Hdc 57/02, b — Hdc 57/02, c — SNMB(Bbc), LSC(Lsc), d — Hdc 
57/02, SFF(Sff), 6783 b — Hdc.Bbc 61, d — LSC(Lse), Lzk 78/07, 6784 
a — LSC(Kil), NMPR(Bbc), b — LSC(Lsc), Hdc.Bbc 61 , c — Hdc.Bbc 61 , 
6785 c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6786 d — SLMO(Mch), Lzk 79/02, 
6787 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
c — Hdc.Bbc 61, d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6788 d — LZK(Lzk), 
6791 d — LSC(Lsc), 6792 a — SLMO(Tes), Rtr.Wet 50/01, 6870 a — Hbk 
59, 6874 c — Hdc 55/03, 6877 a — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), b — Lzk 
74/03, d — SLMO(Mch), 6879 a -- Hdc 57/02, c -- LSC(Lsc), 6880 
a — Hdc 57/02, d — LZK(Lzk), 6881 a — SNMP(Bbc), LSC(Lsc), 6882 
a — Lzk 72/11, Kpv 77/01, c — Lzk 72/11, d — Kpv 77/01, 6883 a - 
LSC(Lse), Kpv 77/01, c — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 6884 a — Lzk 72/11, 
6885 a — Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, Lzk 72/11, 
d — SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, 6887 a — Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 61, 
c -- Hdc.Bbc 61, 68100 d - - Lzk 76/01, 6973 c -- Hdc 55/03, 6974 
b — Hdc 55/03, 6978 b — SNMB(Lsc),c — SNMB(Lsc), d — SNMB(Lsc), 
6979 a — LSC(Lsc), 6980 d — Lzk 72/1 1, 6981 c — LSC(Lsc), d — Kpv 
77/01, 6982 b — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 6983 c — LSC(Lsc), d — Lzk 
72/11, 6984 d — Lzk 72/11, 6985 a — Kpv 77/01, c — Lzk 72/11, Kpv 
77/01, 6989 b — LZK(Lzk), 6990 b — LZK(Lzk), 69100 b — Lzk.Glk 62, 
69101 a — Lzk.Glk 62, 7072 b — Lzk 61/21, 7073 d — Hdc 55/03, 7075 
c — SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7076 b — Lzk 66/02, 
d — Lzk 66/02, 7077 b -- SNMB(Lsc), Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7079 
b — SLMO(Lsc), b — LSC(Lsc), c — Lzk 66/02, 7079 b — SLMO(Mch), 
Lzk 80/02, d — SLMO(Mch), Lzk 80/02, 7080 a -- Lzk 80/02, c - 

102 SLMO(Mch), LZK(Lzk), d — LSC(Lsc), Lzk 73/05, 7081 a — Kpv 77/01, 
b — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 7082 a — SFF(SfF), Lzk 
72/1 1, b — Lzk 72/1 1, 7083 a — Kpv 77/01, 7084 a — Lzk 72/1 1, c — Lzk 
78/07, 7085 a — Kpv 77/01, 7087 b — Lzk 60/10, d — LZK(Lzk), 7088 
a -- Bbc 54, b -- LSC(Lsc), SLMO(Mch), c -- SNMB(Lsc), d - 
SNMB(Bbc), LSC(Lsc), 7091 a — LZK(Lzk), 7094 d — Lzk 70/02, 7172 
a — Hdc 55/03, 7174 b — LSC(Lsc), 7175 b — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 
7176 a -- SLMO(Mch), 7179 b - - Lzk 80/02, 7180 a -- LSC(Lsc), 
SLMO(Mch), SFF(Sff), c — Hdc 63/03, 7 181 b — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 
7184 a — Lzk 61/23, 7186 b — Lzk 57/08, d — LZK(Lzk), 7187 b — 
LSC(Lsc), SLMO(Mch), Lzk 69/04, c — Lzk 57/08, 7188 a — LSC(Lsc), 
SLMO(Mch), c — Lzk 76/01, 7190 b — Lzk 60/10, 7191 d — LSC(Lsc), 
7192 b — Lzk 52/05, d — Lzk 52/05, 7276 b — SLMO(Mch), SFF(Sff), 
d — Lzk 66/02, 7278 b — SLMO(Mch), Lzk 66/02, 7279 d — Lzk 62/13, 
SFF(Sff), 7280 c — LZK(Lzk), 7282 d — Lzk 79/01, 7284 d — Lzk 75/04, 
7285 b -- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 7286 a - 
SNMB(Bbc), LSC(Lsc), SFF(Sff), b - - NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
c -- SLMO(Mch), 7290 c ~- LZK(Lzk), 7291 b -- Lzk 56/06, 7295 
a -- SFF(Sff), 7373 d — SFF(Sff), 7377 a — SLMO(Mch), d — LSC(Lsc), 
SLMO(Mch),7379b — Lzk 62/13, 7382 a — Lzk 79/01, b — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), LZK(Lzk), c — SLMO(Mch), Lzk 79/01, d — LSC(Lsc), 
NMPR(Bbc), Lzk 76/01, 7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7390 a — Lzk 
48/02, b — SFF(SfF), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7391 b — Lzk 56/05, 
c — Lzk 48/02, d — Lzk 48/02, 7470 c — SNMB(Pjj), 7477 a — SLMO(Mch), 
7479 c — LSC(Lsc), 7480 c — LSC(Lsc), 7569 b — SNMB(Pjj), c — 
SNMB(Pjj), d — SNMB(Pjj), 7570 a — SNMB(Pjj), 7577 c — Lzk 66/04, 
7578 c — LSC(Lsc), LZK(Lzk), d — LSC(Lsc), Lzk 62/07, 7579 b — 
LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7581 d — LSC(Lsc), 7668 d — SNMB(Pjj), 
SLMO(Mch), 7669 a — SNMB(Pjj), b — SNMB(Pjj), 7679 c — LSC(Lsc), 
7768 b — ZSMT(Bbc), LSC(Lsc), 8079 c — Vga 76/01. 
92. Ena obscura (O. F. Muller 1774) 

6275 b - - SLMO(Mch), Lzk 54/03, d - - SLMO(Mch), 6277 a — 
SLMO(Mch), Lzk 55/03, 6373 d — SLMO(Mch), 6471 d — NMPR(Bbc), 
6375 c -- SLMO(Mch), Lzk 54/03, 6472 a — Bbc 54/01, 6473 b — 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6474 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6475 
a -- SLMO(Mch), 6570 b — Lzk 53/01, 6588 d — Hdc 58/01, 6671 
b — Hdc 54/04, d — Hdc 54/04, 6672 a — Hdc 54/04, c — Hdc 54/04, 6683 
c — SFF(Sff), 6688 b — Hdc 58/01, 6690 c — LSC(Lsc), 6771 a — Hdc 
55/01, 6778 b — Bbc 54, Lzk 78/06, 6779 a — LSC(Lsc), Lzk 78/06, 6780 
d — SFF(Sff), 6783 b — Lzk 74/01, 6784 a — Hdc.Bbc 61, Lzk 74/01, 6788 
d — LZK (Lzk), 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6869 c — Hdc 54/02, d — Hbk 
59, 6874 c — Hdc 55/03, 6876 d — Bbc 54/01 , 6877 a — Bbc 54, Lzk 74/03, 
b — SLMO(Mch), Lzk 74/03, c — Bbc 54/01, d — SLMO(Mch), 6878 


103 a — NMPR(Bbc), d — SNMB(Lsc), 6881 a — SFF(Sff), d — SNMB(Bbc), 
6882 a — Lzk 72/1 1 , b — Lzk 72/1 1 , Kpv 77/01 , c — Lzk 72/ 1 1 , Kpv 77/01 , 
d — Kpv 77/01 , 6883 a — Kpv 77/01 , b — Lzk 72/1 1 , 6885 c — Lzk 72/ 1 1 , 
6969 a — Hdc 61/01, 6971 c — Hdc 55/03, 6973 c — Hdc 55/03, 6974 
b — Hdc 55/03, 6980 b — Lzk 72/1 1, 6983 d — Lzk 72/1 1, 6985 c — Lzk 
72/1 1, 6992 b — NMPR(Bbc), 6993 a — LZK (Lzk), 6998 d — SLMO(Mch), 
7071 d — Hdc 55/03, 7073 d — Hdc 55/03, 7074 d — SLMO(Mch), 7075 
c — SLMO(Mch), d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7076 b — Lzk 66/02, 
d — Lzk 66/02, 7077 b— SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 7079 b — SLMO(Mch), 
Lzk 80/02, d -- SLMO(Mch), Lzk 80/02, 7080 a — Lzk 80/02, c — 
SLMO(Mch), Lzk 80/02, 7082 a -- Lzk 72/11, b -- Lzk 72/11, 7084 
a — - Lzk 72/1 1 , 7096 c — SFF(SfF), 7079 d — SFF(Sff) , 7098 b — Lzk.Glk. 
62, 7165 b — SLMO(Mch), NMPR(Bbc), Lzk 52/07, Hdc 61/01, d — 
SLMO(Mch), NMPR(Bbc), 7174 a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), b — 
LSC(Lsc), 7175 b — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7176 a — SLMO(Mch), 
b -- SLMO(Mch), Lzk 66/02, 7177 a — SLMO(Mch), 7178 a — Lzk 
66/02, 7180 c -- Hdc 63/03, 7181 b — SFF(Sff), d -- SFF(Sff), 7187 
b — SLMO(Mch), 7188 a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), c — Lzk 76/01, 
7192 b — Lzk 52/05, d — Lzk 52/05, LSC(Lsc), 7193 c — LSC(Lsc), 7197 
a — SLMO(Mch), LZK(Lzk), d — SLMO(Mch), 7270 d — SFF(Sff), 
7272 c — SFF(Sff), 7276 a — Lzk 66/02, b — SLMO(Mch), Lzk 66/02, 
SFF(Sff), d — Lzk 66/02, 7277 a — Lzk 66/02, 7278 b — LSC(Lsc), Lzk 
66/02, 7280 d — SFF(Sfl), 7285 d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7286 
a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7371 b — SFF(SflT), c — SNMB(Pjj), 
7373 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — Ant 52, SFF(SfF), d — Lzk 
49/08, SFF(Sff), 7374 a -- SFF(SflO, 7376 b -- Lzk 66/02, 7377 c — 
SLMO(Mch), 7382 c — Lzk 79/01, d — Lzk 79/01, 7390 b — SFF(Sfľ), 
d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7391 a — Lzk 48/02, b — Lzk 56/05, 
c — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, d — Lzk 48/02, 7470 c — SNMB(Pjj), 7473 
b — Lzk 49/08, 7479 c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7489 a — SFF(SflQ, 
c — SFF(Sff), 7490 b — Lzk 48/02, 7569 b — SNMB(Pjj), NMPR(Bbc), 
c — SNMB(Pjj), d -- SNMB(Pjj), 7571 a — ZSMT(Dra), 7575 c — 
SFF(SflO, LZK(Lzk), 7576 b -- SFF(Sff), 7578 c -- LZK(Lzk), d — 
LSC(Lsc), Lzk 62/07, 7579 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7583 c — 
LSC(Lsc), 7668 d — SLMO(Mch), 7669 b — SNMB(Pjj), 7675 a — 
LZK(Lzk), c — LZK(Lzk), 7677 b — LSC(Lsc), 7679 a — LSC(Lsc), 7682 
b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7768 a — LSC(Lsc), ZSMT(Bbc), 7780 
d LSC(Lsc), 7782 c — LSC(Lsc), 7785 d — LSC(Lsc), 7868 a — 
SNMB(Pjj), b — LSC(Lsc), 7882 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7884 
b — Vga 75/01, 7984 d — Vga 74/0 1 , 8079 c — Vga 76/01, 8082 c — Vga 
74/01, d — 74/01, 8178 d — Lzk 53/02, 8179 d — Ess 80/01, 8180 c — Ess 
80/01, 8279 b — Ess 80/01. 
93. Z ebrina detr ita (O. F. Mul le r 1774) 

7178 d — ZSMT(Kba), 7389 d — LSC(Lsc), SFF(Sff), 7390 c — Lzk 

104 47/02, d — SNMB(Kvk), NMPR(Bbc), 7391 c — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 
Lzk 48/01, 7490 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b — Lzk 48/02, 7491 
a -- Lzk 48/02, 7588 b — LSC(Lsc), Lzk 47/02, SFF(Sfi), 7867 b - 
SNMB(Pjj),NMPR(Bbc), 7868 a — LSC(Lsc), 7885 c — Vga 75/01, 7984 
d — Vga 74/01, 8175 b— Lzk 62/18, d — LZK(Lzk), 81 76 b — Lzk 62/18, 

SNMB(Oki, Bbc), d — NMPR(Bbc), Lzk 53/02, 
SLMO(Mch), Lzk 78/05, 8179 c — Ess 80/01, d — LZK(Lzk),8177b 
8178 b — SFF(Sff), d 
8279 b — Ess 80/01. 


Succineidae 94. Catinella arenaria (Bouchard — Chanteraux 1837) 
7385 b — SNMB(Bbc, Ksz), SLMO(Mch). 

95. Oxyloma elegans (Risso 1826) 

6067 c — Lzk 56/04, d — Bbc 54/01, 6175 b -- SLMO(Mch), c - 
SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6176 a — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 
6177 c — Lzk 55/03, 6274 b Lzk 55/03, t -- SLMO(Mch), d - 
SLMO(Mch), Bbc 54/01, 6275 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), Lzk 
54/03, 6276 a — SLMO(Mch), 6277 b — Lzk 55/03, 6373 c — SLMO(Mch), 
d — SLMO(Mch), 6374 a — SLMO(Mch), 6377 d — SLMO(Mch), 6471 
c — Lzk 58/04, 6572 d — Hdc 54/04, 6573 c — Hdc 54/04, 6671 b — Hdc 
54/04, d — Hdc 54/04, 6672 a — Hdc 54/04, b — Hdc 54/04, c — Hdc 
54/04, 6673 a — Hdc 54/04, 6770 b — Lzk 54/02, 6784 b — Hdc.Bbc 61, 
6788 d — LZK(Lzk), 6869 d — Hbk 59, 6870 d — Hdc 62/02, 6871 
c — Hdc 55/01 , 6877 a — SNMB(Bbc), Lzk 74/03, b — SLMO(Mch), Lzk 
74/03, c — NMPR(Bbc), 6879 a — Hdc 57/02, c — LSC(Lsc), 6880 
a — LZK(Lzk), 6881 c — SNMB(Bbc), 6882 c — Kpv 77/01, d — Lzk 
72/11, Kpv 77/01, 6883 b — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 6888 d - 
LSC(Klj), 6970 b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 6971 d — Hdc 55/03, 6981 
d — Kpv 77/0 1 , 6982 a — Kpv 77/01 , 6983 a — Kpv 77/01 , 6984 c — Kpv 
77/01, 6985 c — Kpv 77/01, 6987 d — LZK(Lzk), 6988 c — SLMO(Mch), 
LZK(Lzk), 6990 c — LZK(Lzk), 69100 b — Lzk.Glk 62, 7068 b — Hdc 
60/02, 7069 b — Hdc 62/02, d — Hdc 58/02, 7078 a — LSC(Lsc), c — Lzk 
66/02, 7079 d — LZK (Lzk), 7080 c — Lzk 80/02, 7087 d — Lzk 76/01, 7088 
d — Lzk 76/01, 7090 a — LZK(Lzk), 7168 d — Hdc 62/02, 7190 b — Lzk 
60/10, 7266 a — NMPR(Bbc), 7267 c — Hdc 62/02, 7268 c — Hdc 62/02, 
7277 a — Lzk 66/02, 7279 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 7370 
b — SFF(Sff), 7371 b — SFF(Sff), 7373 c — SFF(Sfí), d — SFF(Sff), 7374 
a — LZK(Lzk), 7390 d — SNMB(Bbc), Lzk 48/02, 7391 b — NMPR(Bbc), 
Lzk 56/05, 7391 c — Lzk 48/02, 7398 b — SFF(Sff), 7475 a — SNMB(Ann), 
7478 c — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7480 b — NMPR(Bbc), 7488 d — 
SFF(SfF), 7490 b — Lzk 58/04, 7496 b — SFF(Sff), d — Lzk 54/18, 7497 
b — SFF(Sff), c — Lzk 54/18, 7567 d — LSC(Kil), 7568 c — ZSMT(Bbc), 
7576 d — LSC(Lsc), 7596 d — Lzk 54/02, 7597 a — SFF(Sff), b — 
SFF(Sff), c — SFF(Sff), 7598 b — SFF(Sff), 7669 d — SFF(Sff), 7674 105 d — SNMB(Bbc), 7696 a — LSC(Lsc), b — Lzk 54/02, 7697 a — SFF(SfT), 
7769 c — SFF(Sff), 7868 d — LSC(Lsc), 7869 a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), 
7870 d -- SFF(Sff), 7871 d -.- SFF(Sff), 7872 b -- LSC(Lsc), 7873 
a — LSC(Lsc), 7969 c — SFF(SŕT), d — SFF(Sff), 7970 c — SFF(SfŤ), 7980 
a — LSC(Lsc), 7981 d — Mre 76/01, 7982 b — Mre 76/01, 7984 d — Vga 
74/01, 8070 a -- SFF(SŕF), d -- LSC(Lsc), SNMB(Lsc), SLMO(Bkv), 
SFF(Sff), 8071 c — SFF(Sfí), d — SFF(SfŤ), 8072 b — SFF(Sff), 8081 
c — Vga 74/01, 8082 c — Vga 74/01, 8170 b — Lzk 55/12, 8171 a — Lzk 
55/12, SFF(Sff), c — Lzk 58/04, 8172 c — SFF(Sff), 8176 b — LZK(Lzk), 
8177 a — LZK(Lzk), d -- Lzk 54/02, 8178 a -- SFF(SflO, 8272 a — 
SFF(Sff), 8273 a — SFF(Sfl), 8274 a — NMPR(Bbc), b — NMPR(Bbc), 
8277 a — SFF(Sfl), 8278 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 8282 b — Mre 
76/01. 
96. Succinea oblonga Draparnaud 1801 

6075 d — SLMO(Mch), 6176 c — Lzk 56/04, d — Lzk 56/04, 6175 c — 
SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 6176 c — SLMO(Mch), d — Lzk 56/04, 
6177 c — Lzk 55/03, 6274 b — Lzk 55/03, d — SLMO(Mch), 6275 a — 
SLMO(Mch), Lzk 54/03, b — SLMO(Mch), Lzk 54/03, d — SLMO(Mch), 

6276 a — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), Lzk 54/03, d — SLMO(Mch), 

6277 a — SLMO(Mch), Lzk 55/03, 6373 c — SLMO(Mch), Hdc.Lzk.Mch 
58, b — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6374 a — SLMO(Mch), b — 
SLMO(Mch), c -- SLMO(Mch), 6377 d — SLMO(Mch), 6378 a — 
SLMO(Mch), 6471 b — Lzk 54/02, 6473 a — SLMO(Mch), 6475 b — 
SLMO(Mch), 6478 c — NMPR(Bbc), 6570 b — Lzk 53/01, 6574 c — 
MCH(Mch),6576a — NMPR(Bbc), 6592d — NMPR(Bbc), 6672 a — Hdc 
54/04, 6684 c — NMPR(Bbc), 6688 a — Hdc 58/02, 6777 b — LSC(Lsc), 
6780 a - - Hdc 57/02, b - Hdc 57/02, c - - Hdc 57/02, 6782 c — 
NMPR(Bbc), 6783 b - - Hdc.Bbc 61, c Kpv 77/01, 6784 a — 
SNMB(Bbc), b — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, 6788 d — LZK(Lzk), 
6791 a -- NMPR(Bbc), 6792 a -- SLMO(Tes), Rtr.Wet 50/01, 6870 
a — Hbk 59, d — Hdc 62/02, 6871 c — Hdc 62/02, 6877 c — Bbc 54, 6878 
b T - LSC(Lsc), d — SNMB(Lsc), 6879 a — Hdc 57/02, 6882 c — Kpv 
77/01, d — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, 
c — Lzk 72/11, Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6884 d — Kpv 77/01, 6885 
b — Hdc.Bbc 61, 6970 b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 6980 b — Lzk 
72/11,6981 d — Kpv 77/01, 6982 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11,6983 
a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, 6984 d — Lzk 72/1 1, 6985 c — Lzk 72/1 1, 
Kpv 77/01, 6986 a - - Kpv 77/01, 6989 b -- LZK(Lzk), 6990 c — 
SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 6998 d — SLMO(Mch), 7068 b — Hdc 54/02, 
d — Hdc 54/02, 7069 a — Hdc 62/02, b — Hdc 62/02, d — Hdc 58/02, 7072 
a — Hdc 55/03, 7077 d — Lzk 66/02, 7078 c — LSC(Lsc), Lzk 66/02, 7079 

■b — Lzk 80/02, d — Lzk 80/02, 7080 a — LZK(Lzk), c — LZK(Lzk), 7088 
a— LSC(Lsc), Bbc 54/01, b — LSC(Lsc), c — Bbc 54/01, d — Lzk 76/01, 
7090 a — LZK(Lzk), 7093 a — LZK(Lzk), 7094 d — Lzk 70/02, 7098 106 . a -- NMPR(Bbc), 7165 b - SLMO(Mch), NMPR(Bbc), 7168 d - 
NMPR(Bbc), Hdc 62/02, Lzk 59/06, 7177 c — Lzk 66/02, 7178 c - 
SLMO(Mch), 7180 c — Hdc 63/03, 7191 d — LSC(Lsc), 7192 b — Lzk 
76/01, d — Lzk 76/01, 7197 a — SFF(SfŤ), b -- SFF(Sfl), 7198 d - 
LZK(Lzk), 7199 a — NMPR(Bbc), d — SFF(Sff), NMPR(Bbc), 71100 
c — SFF(SŕT), 7267 c -- Hdc 62/02, 7268 c -- Hdc 62/02, 7272 b - 
SNMB(Pjj), 7273 d — SFF(Sff), 7276 b — Lzk 66/02, 7277 a — Lzk 66/02, 
7278 b -- LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7291 d Lzk 56/06, 7297 a - 
SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 7299 b — NMPR(Bbc), 7373 d - 
SFF(Sff), 7377 d — Lzk 66/02, 7390 d — Lzk 48/02, 7391 b — NMPR(Bbc), 
Lzk 56/05, c -- Lzk 48/02, 7394 d — NMPR(Bbc), 7395 c — SFF(Sff), 
d — SFF(SŕT), 7397 a — SFF(Sff), c — SFF(Sff), 7398 c — SFF(SfF), 7399 
b — SFF(Sff), 7468 a — LSC(Lsc), 7475 a — SFF(Sff), 7478 c — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 7479 c -- LSC(Lsc), 7491 a Lzk 48/02, 7494 b - 
SNMB(Bbc), 7495 d — SFF(SŕT), 7496 d — SFF(Sff), 7497 b — SFF(Sff), 
7498 d — SFF(Sff), 7570 a — SNMB(Pjj), 7578 a — LSC(Lsc), 7579 a - 
LSC(Lsc), 7582 a — LSC(Lsc), 7583 c — LSC(Lsc), 7596 b — SFF(Sff), 
d — Lzk 53/09, SFF(Sff), 7597 a — SFF(Sff), b — SFF(SfT), c — SFF(Sff), 
7598 b — SFF(Sff), d - - SFF(SŕF), 7667 d - - SFF(Sfl), 7669 b - 
SNMB(Pjj), 7671 a — SFF(SŕF), 7682 c — LSC(Lsc), 7683 c — LSC(Lsc), 
7697 a — SFF(Sff), 7698 b — SFF(Sff), 7769 c — Lzk 54/02, SFF(Sff), 
7772 d — LSC(Lsc), 7869 b — SFF(SfF), 7870 d — SFF(Sff), 7872 b - 
LSC(Lsc), 7875 d — SNMB(Bbc), 7876 c — NMPR(Bbc), 7882 c - 
LSC(Lsc), 7884 a — Vga 75/01, b — Vga 75/01, c — Mre 76/01, d — Vga 
75/01, 7969 d — SFF(Sff), 7975 a — Lzk 52/04, b — SNMB(Bbc), 7980 
a — LSC(Lsc), 7981 c — Vga 74/01, d — Mre 76/01, 7982 a — Mre 76/01, 
c — Mre 76/0 1 , d — Mre 76/0 1 , 7983 b — Mre 76/01, 7984 b — Mre 76/0 1 , 
d — Vga 74/01, 7985 a — Mre 76/01, 8070 a — SFF(SŕF), LSC(Lsc), 
c — LSC(Lsc), d — Lzk 55/12, SFF(SfF), 8071 c — SFF(Sff), 8072 b - 
SFF(Sff), 8081 a — Vga 74/01, d — Mre 76/01, 8082 c — Mre 76/01, Vga 
74/01, 8083 d — Vga 74/01, 8170 b — Lzk 55/12, LSC(Lsc), 8171 b— Lzk 
55/12, c — Lzk 55/12, d — Lzk 55/12, 8172 c — SFF(Sff), 8176 b - 
LZK(Lzk), 8177 a — LZK(Lzk), 8178 a -- SFF(SflO, b — SFF(SŕF), 
d — SFF(Sff), 8179 c — Ess 80/01, 8180 c — Ess 80/01, 8183 a — Vga 
74/01, 8184 c — Vga 74/01, 8272 a — SFF(SŕT), 8273 a — SFF(SfF), 8275 
b — SFF(SŕF), 8277 a — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 
8282 b — Mre 76/01, 8284 a — Vga 74/01. 
97. Succinea putris (Linnaeus 1758) 

6075 d — SLMO(Mch), 6076 d — Bbc 54/01, Lzk 56/04, 6175 b 
SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6176 a — SLMO(Mch), 
Lzk 56/04, c — SLMO(Mch), Lzk 56/04, 6177 b — Lzk 56/04, c — Bbc 54/01, 
Lzk 55/03, 6274 b — Lzk 55/03, c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 
6275 a — SLMO(Mch), Bbc 54/01, Lzk 54/03, b — SLMO(Mch), Lzk 74/03, 
c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), Lzk 54/03, 6276 a — SLMO(Mch), 

107 c — SLMO(Mch), Lzk 54/03, d — SLMO(Mch), 6277 a — Lzk 55/03, 
b -- SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 6278 c -- SLMO(Mch), 6373 
a — SLMO(Mch), b SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), Hdc.Lzk.Mch 

58, d - SLMO(Mch), 6374 a -- SLMO(Mch), b -- SLMO(Mch), 
c — SLMO(Mch), 6375 c — SLMO(Mch), d — Lzk 54/03, 6377 d — 
SLMO(Mch), 6378 a — SLMO(Mch), 6471 b — Lzk 54/02, 6472 a — Bbc 
54/01, 6473 a — SLMO(Mch), 6474 a — SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), 
6475a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 6476 c — SLMO(Mch), d — 
SLMO(Mch), 6477 a -- NMPR(Bbc), d — SLMO(Mch), 6478 c — 
SLMO(Mch), 6572 d — Hdc 54/04, 6573 c — Hdc 54/04, 6574 b — 
MCH(Mch), 6575 d -- SLMO(Mch), 6576 a -- NMPR(Bbc), 6592 
d — NMPR(Bbc), 6671 b — Hdc 54/04, d — Hdc 54/04, 6672 a — Hdc 
54/04, b — Hdc 54/04, c — Hdc 54/04, 6673 a — Hdc 54/04, 6675 c — Hdc 
56/02, 6680 b — Lzk 78/06, 6683 c — SFF(Sff), 6688 a — Hdc 58/01, 6771 
a — Hdc 55/01, 6778 b — LSC(Lsc), Bbc 54, 6780 a — Hdc 57/02, 
b — Hdc 57/02, c — Hdc 57/02, 6782 a — SNMB(Bbc), 6783 c — Kpv 
77/01, 6784 a — NMPR(Bbc), b — Hdc.Bbc 61, 6792 a — SLMO(Tes), 
6793 b Rtr.Wet 50/01, 6869 b — Hbk 59, d — Hbk 59, 6870 a — Hbk 

59, c — Hbk 59, d — Hdc 62/02, 687 1 c — Hdc 62/02, 6874 c — Hdc 55/03, 
6875 a — LSC(Lsc), 6877 a — NMPR(Bbc), Lzk 74/03, b — Lzk 74/03, 
c — NMPR(Bbc), 6879 a — Hdc 57/02, 6881 b — NMPR(Bbc), c — 
SNMB(Bbc), d — SNMB(Bbc), 6882 a — NMPR(Bbc), Lzk 72/11, c — 
Lzk 72/11, Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 77/01, b — Kpv 
77/01, c — Lzk 72/11, Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6888 d — LSC(Klj), 
6970 b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 6971 d — Hdc 55/03, 6973 c — Hdc 
55/03, 6974 a — Hdc 55/03, 6977 b — SFF(Sff), 6978 a — LSC(Lsc), 6981 
d -- Kpv 77/01, 6982 a -- Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 
d — Kpv 77/01, 6983 a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 
d — Lzk 72/1 1 , 6984 c — Kpv 77/01 , d — Lzk 72/1 1 , 6985 a — Kpv 77/01 , 
b — Kpv 77/01, c — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 6986 a — Kpv 77/01, 6990 
c — SLMO(Mch), 6991 d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7068 b — Hdc 
62/02, 7069 a — Hdc 62/02, b — Hdc 62/02, d — Hdc 58/02, 7072 a — Hdc 
55/03, b — Lzk 61/21, 7077 d — LSC(Lsc), 7079 a — LSC(Lsc), b — Lzk 
80/02, c — LSC(Lsc), d — Lzk 80/0?, 7080 c — Kpv 77/01, 7081 a — Kpv 
77/01, b — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 7082 a — Kpv 77/01, b — Kpv 
77/01, c — Kpv 77/01, 7085 a — Kpv 77/01, 7087 b — Lzk 60/10, d — 
LZK (Lzk), 7088 a — LSC(Lsc), Bbc 54/01, b — LSC(Lsc), c — 
NMPR(Bbc), d — SNMB(Bbc), 7093 a — LZK(Lzk), 7165 b — 
SLMO(Mch), 7166 d — NMPR(Bbc), 7168 d — Hdc 62/02, Lzk 59/06, 71 77 
c — Lzk 66/02, 7180 c — Hdc 63/03, Kpv 77/01, 7186 d — Lzk 57/08, 7187 
a — SLMO(Mch),b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7190 b — Lzk 60/10, 7192 
b — Lzk 76/01, d -* Lzk 76/01, 7197 a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), 7266 
b — NMPR(Bbc), 7267 c — Hdc 62/02, 7268 c — Hdc 62/02, 7273 
d — SFF(Sff), 7277 a — Lzk 66/02, b — Lzk 66/02, 7278 b — LSC(Lsc), 108 SLMO(Mch), d — Lzk 66/02, 7284 d — Lzk 75/04, 7285 b — SNMB(Bbc), 
7286 a — SNMB(Bbc), c — LSC(Lsc), 7292 a — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 
7293 a - - LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7297 a - - SLMO(Mch), b - 
SLMO(Mch), 7370 b — SFF(SŕT), d — SNMB(Pjj), 7371 b — SFF(Sff), 
7373 c — SFF(Sff), d — Lzk 49/08, SFF(Sfl), 7374 a — LZK(Lzk), 7384 
b — Lzk 75/04, 7385 b — LSC(Lsc), 7390 d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
7391 b — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, 7395 c — SFF(Sfl), 
7468 d — SFF(Sff), 7470 b — SNMB(Pjj), 7471 a — SNMB(Pjj), 7478 
c — LSC(Lsc), SLMO(Mch), d — LSC(Lsc), 7480 b — NMPR(Bbc), 
7485 c -- LSC(Lsc), 7490 a — NMPR(Bbc), b -- NMPR(Bbc), 7496 
d SFF(Sff), 7497 b — SFF(Sff), 7569 d -- SNMB(Pjj), 7570 c - 
SNMB(Pjj), 7578 a — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7596 b — SFF(SŕT), 
d - - SFF(SŕT), 7598 b — SFF(SfT), 7667 d — SFF(SfT), 7668 d - 
SLMO(Mch), 7677 b — LSC(Lsc), 7682 c — LSC(Lsc), 7698 b - 
SFF(Sff), 7768 b — SNMB(Bbc), d — LSC(Lsc), 7769 a — SNMB(Pjj), ' 
c — LSC(Lsc), SFF(Sff), 7772 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7868 
a — SNMB(Pjj), 7870 d — SFF(Sfí), 7873 a — LSC(Lsc), 7968 b — 
LSG(Lsc), 7969 c — SFF(Sff), d -- SFF(SfT), 7982 b - - Mre 76/01, 
c — Mre 76/01, 8070 a — SFF(SŕT), LSC(Lsc), d — SNMB(Lsc), Lzk 
55/12, SFF(SŕF), LSC(Lsc), 8071 c — SFF(Sff), d - - SLMO(Mch), 
SFF(Sff), 8072 b — SFF(SŕF), 8170 b — Lzk 55/12, LSC(Lsc), 8171 
a -- Lzk 55/12, SFF(SŕT), b — Lzk 55/12, c -- Lzk 55/12, LSC(Lsc), 
d — LSC(Lsc), 8184 a — LSC(Lsc), 8178 c — ZSMT(Bbc), 8273 b — 
LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 8275 b — SFF(Sff), 8278 a — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch). 

Endodontidae 

98. Discus perspectivus (Megerle v. Múhlfeldt 1816) 

6175 c — SLMO(Mch), 6176 a — SLMO(Mch), c — Lzk 56/04, 6177 
b — Lzk 56/04, 6275 a — SLMO(Mch), Lzk 54/03, d — SLMO(Mch), Lzk 
54/03, 6277 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), Lzk 55/03, d - 
SLMO(Mch), Lzk 55/03, 6373 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 
d — SLMO(Mch), 6374 c — SLMO(Mch), 6377 d — SLMO(Mch), 6378 
a — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), Lzk 55/03, 6471 b — Lzk 54/02, 
6472 c — Lzk 58/04, 6473 a — SLMO(Mch), c — Lzk 58/04, 6570 b — 
Lzk 53/01, 6574 b — MCH(Mch), d — MCH(Mch), 6588 d — Hdc 58/01, 
6592 d — NMPR(Bbc), 6688 a — Hdc 58/01, b — Hdc 58/01, 6697 
d — LZK(Lzk), 6787 d -t- Hdc.Bbc 61, Lzk 74/01, 6791 d — LSC(Lsc), 
6792 a — SLMO(Mch), Rtr.Wet 50/01, 6797 b — LZK(Lzk), 6869 b — 
Hbk 59, c — Hdc 5 1 /03, d — Hbk 59, 68 1 00 d — Lzk 76/0 1 , 6969 a — Hdc 
51/01, 6971 c — Hbk 59, 6980 b — Lzk 72/1 1, 6982 b — Kpv 77/01, 6993 
a — LZK(Lzk), 6997 b — LZK(Lzk), d — LZK(Lzk), 6998 d - 
SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 69100 b — NMPR(Bbc), Lzk.Glk 62, 69101 
a — NMPR(Bbc), Lzk.Glk 62, 7072 a — Hdc 55/03, 7074 d — SLMO(Mch), 

109 7075 c -- SLMO(Mch), 7077 d - Lzk 66/02, 7087 b — Lzk 60/10, 
d - - LZK(Lzk), 7088 a -- LSC(Lsc), Bbc 54/01, c -- SNMB(Bbc), 
LSC(Lsc), 7093 a -- LZK(Lzk), 7097 d — SLMO(Mch), 7098 a — 
NMPR(Bbc), b — Lzk.Glk 62, d — Lzk.Glk 62, 7099 c — Fli 58/01, 70100 
c — Lzk 76/01, 7190 b — Lzk 60/10, 7191 d — LSC(Lsc), 7192 b — Lzk 
52/05,d — Lzk 52/05, LSC(Lsc), 7193c — LSC(Lsc), 7194d — Bbc 74/01, 
LZK(Lzk), 7197 a - - SLMO(Mch), SFF(Sff), b — SFF(Sfí), d — 
SFF(Sff), 7198 d — LZK(Lzk), 7199 a — SNMB(Bbc), Fli 58/01, 7272 
c — SFF(SfFj, 7277 b — Lzk 66/02, 7278 b — SLMO(Mch), Lzk 66/02, 
7279 d - - SFF(Sff), 7284 d Lzk 75/04, 7285 d — NMPR(Bbc), 

SLMO(Mch), 7291 b — Lzk 56/06, d — Lzk 56/06, 7295 a — SFF(Sff), 
7370 d -- SNMB(Pj|), 7373 c — Ant 52, d — Ant 52, SFF(Sff), 7374 
a — LZK(Lzk), 7377 a — Lzk 66/02, c — SLMO(Mch), d — SNMB(Bbc), 
SLMO(Mch), 7378 c — NMPR(Bbc), 7384 b — Lzk 75/04, 7390 a — Lzk 
48/02, b — Lzk 47/02, SFF(SflQ, d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7391 
b — Lzk 56/05, c — NMPR(Bbc), Lzk 47/02, d — Lzk 47/02, 7394 d — 
Lzk 40/02, 7470 b — SNMB(Pjj), 7473 a — SLMO(Mch), b — Lzk 49/08, 
7475 a -- SFF(Sff), 7477 c -- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7478 a — 
SLMO(Mch), d - - LSC(Lsc), 7479 c -- LSC(Lsc), Lzk 62/07, 7485 
c — LSC(Lsc), 7489 a — SFF(Sfí), c — SFF(Sff), b — Bbc 74/01, 7569 
b -- ZSMT(Bbc), Lzk 51/02, d - SNMB(Pjj), 7575 b — LSC(Lsc), 
SFF(Sff), 7576 b -- SFF(Sff), 7578 c -- LSC(Lsc), LZK(Lzk), d — 
LSC(Lsc), Lzk 62/07, 7579 b -- LSC(Lsc), c -- LSC(Lsc), 7668 d — 
XMPRiBbc), SLMO(Mch), 7669 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7677 
d — LSCfLsc), 7678 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7679 c — LSC(Lsc), 
7769 a — SXMB(Pjj), 7779 a — LSC(Lsc), 7780 d — LSC(Lsc), 7880 
b — LSC[Lscj, d — LSC(Lsc), 7884 b — Vga 75/01, 7988 b — LSC(Lsc), 
8079 c — Vga 76/01, 8082 c — Vga 74/01, d — Vga 74/01, 8179 d — Ess 
80/01, 8180 a — Ess 80/01, 8279 b — Ess 80/01. 
99. Discus rotundatus (O. F. Miiller 1774) 

6075 d — SLMOŕMch), 6175 c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6176 
b — Lzk 56/04, 6275 a — SLMO(Mch), Lzk 54/03, b — SLMO(Mch), 
6277 a — SLMOŕMch), b — Lzk 55/03, d — SLMO(Mch), 6373 b — 
SLMOíMch), c — SLMOŕMch), d — SLMO(Mch), 6374 a — SLMO(Mch), 
b - - MCHfMchj, 6375 c — SLMO(Mch), Lzk 54/03, 6377 c — 
NMPRíBbc,, d SLMO(Mch), 6378 a - SLMO(Mch), b — 

XMPRiBbc,, d -- XMPR (Bbc), SLMO(Mch), 6471 b — Lzk 54/02, 
d -- XMPRBbcj, 6472 a - - Bbc 54/01, c - - Bbc 54/01, 6473 a — 
SLMOi'Mchj, b — SLMO(Mch), 6474 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
c XMPRiBbc ;, SLMOŕMchj, d — XMPR (Bbc), 6475 b — SLMO(Mch), 
c — XMPR (Bbc), d — XMPR (Bbc), 6476 b — XMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
c — XMPR Bbc),SLMOfMchj,d — XMPR(Bbc), 6477 a — XMPR(Bbc), 
SLMO Mchi, b — XMPRfBbcj, c — XMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — 
XMPR Bbc i, SLMO'Mchj, 6478 a - XMPR(Bbc), b — XMPR(Bbc), 

110 SLMO(Mch), c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6570 b — Lzk 53/01, 6572 
d — Hdc 54/04, 6573 c — Hdc 54/04, 6574 b - - MCH(Mch), c - 
MCH(Mch), 6575 a — NMPR(Bbc), b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
d SLMO(Mch), 6576 a NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b 

NMPR(Bbc), c -- NMPR(Bbc), MCH(Mch), d -- NMPR(Bbc), 6577 
a — NMPR(Bbc), SFF(Sff), 6580 d — Lzk 78/06, 6588 d — Hdc 58/01, 
667 1 b — Hdc 54/04, d — Hdc 54/04, 6672 a — Lzk 54/ 1 6, b — Hdc 54/04, 
c — Hdc 54/04, 6673 a — Hdc 54/04, 6674 a — MCH(Mch), 6675 a - 
MCH(Mch), d — LSC(Lsc), 6676 a — MCH(Mch), c — Hdc 56/02, Bbc 
54, 6677 c — LSC(Lsc), 6678 c — LSC(Lsc), 6680 b — LSC(Lsc), Lzk 
78/06, c — LSC(Lsc), d — Lzk 78/06, 6683 c — SFF(Sff), 6688 a — Hdc 
58/01, b -- Hdc 58/01, LSC(Lsc), 6690 c — NMPR(Bbc), 6775 a - 
LSC(Lsc), b -- SLMO(Mch), Hdc 56/02, c -- LSC(Lsc), 6777 b - 
LSC(Lsc), 6778 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), Lzk 78/06, c — NMPR(Bbc), 
6779 a — LSC(Lsc), Lzk 78/06, 6780 a — Hdc 57/02, b — SLMO(Mch), 
Hdc 57/02, c — Hdc 57/02, d — Hdc 57/02, 6781 d — SNMB(Bbc), 6782 
b — SFF(Sff), 6786 d — SLMO(Mch), 6792 a — SLMO(Mch), 6793 
b — Rtr.Wet 50/01, 6866 a — Hdc 50/01 („turtoni"), 6875 a — LSG(Lsc), 
d — LSC(Lsc), 6876 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), d — NMPR(Bbc), 

6877 a — LSC(Lsc), Bbc 54/01, b — Bbc 54/01, Lzk 74/03, c — Bbc 54/01, 

6878 a — NMPR(Bbc), d — SNMB(Lsc), 6879 a — SNMB(Lsc), Hdc 
57/02, 6880 a — Hdc 57/02, d — LZK(Lzk), 6881 b — NMPR(Bbc), 
d — SNMB(Bbc), 6882 a — NMPR(Bbc), 6884 d — Kpv 77/01, 6885 
c — Lzk 62/1 1, 6971 c — Hbk 59, 6973 c — Hdc 55/03, 6974 b — LSC(Lsc), 
Hdc 55/03, 6997 d — SNMB(Lsc), 6978 a — SNMB(Lsc), b — SNMB(Lsc), 
6980 b — Lzk 72/1 1, 6984 d — Kpv 77/01, 6985 a — Kpv 77/01, c — Lzk 
72/11, 6995 b — LZK(Lzk), 7073 c — LSC(Lsc), d — Hdc 55/03, 7074 
d — SLMO(Mch), 7075 c — SLMO(Mch), 7076 d — Lzk 66/02, 7077 
d -- Lzk 66/02, 7080 c — Lzk 80/02, 7088 b — LSC(Lsc), 7096 c - 
SFF(SflQ, 7165 b -- Lzk 52/07, Hdc 61/01, 7171 b — Hdc 55/03, 7172 
a — Hdc 55/03, 7174 a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7175 b — LSC(Lsc), 
SLMO(Mch), 7177 a — Lzk 66/02, c — Lzk 66/02, 7178 c — LSC(Lsc), 
7180 a — Lzk 80/02, SFF(Síí), c — SFF(Sff), 7273 b — SFF(SflQ, d - 
SFF(SfF), 7274 a -- SFF(Sff), 7276 a -- Lzk 66/02, b - - Lzk 66/02, 
SFF(Sff), 7277 a — Lzk 66/02, b -- Lzk 66/02, 7278 b -- Lzk 66/02, 
c — SLMO(Mch), Lzk 66/02, 7279 d -- SFF(Sff), 7286 c — LSC(Lsc), 
7371 c — SNMB(Pjj), 7373 b — SLMO(Mch), Ant 52, SFF(SfT), c — Ant 
52, 7374 a — LZK(Lzk), 7376 b — Lzk 66/02, 7377 a — SLMO(Mch), Lzk 
66/02, d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7378 a — SLMO(Mch), Lzk 
66/02, c — NMPR(Bbc), 7379 b — SFF(SfF), 7382 a — Lzk 79/01, b - 
LZK(Lzk), d — Lzk 52/11, 7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7469 
d — SNMB(Pjj), 7470 c — NMPR(Bbc), 7473 b — NMPR(Bbc), Lzk 
49/08, 7475 a — SNMB(Ann), 7477 b — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 7478 c — SLMO(Mch), SFF(Sff), d -- LSC(Lsc), 7479 

111 a — SNMB(Bbc), LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), Lzk 62/07, 
7481 b — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7569 b — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 
c -- SNMB(Pjj), d — SNMB(Pjj), 7570 c -- SNMB(Pjj), 7575 a — 
SLMO(Mch), SFF(SflO, c ~ SFF(Sff), 7577 c — Lzk 66/04, 7578 b — 
LSC(Lsc), 7579 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7668 b — SNMB(Pjj), 
d — SNMB(Pjj), SLMO(Mch), 7669 a — LSC(Lsc), b — SNMB(Pjj), 
c - LSC(Lsc), SNMB(Pjj), 7676 a — LSC(Lsc), 7679 b — Lzk 79/04, 
7768 a ~ ZSMT(Bbc), LSC(Lsc), b — SNMB(Pjj), NMPR(Bbc), d — 
LSC(Lsc), SNMB(Pjj), 7769 c — SFF(Sff), 7868 a — SNMB(Lsc), b — 
SNMB(Lsc), LSC(Lsc), 8079 d — Vga 76/01. 
1 00. Discus mderatus (Férussac 1821) 

6373 b — MCH(Mch), d — MCH(Mch), 6377 c — NMPR(Bbc), 6378 
b - NMPR(Bbc), d - SLMO(Mch), 6474 d — NMPR(Bbc), 6475 

b — Lzk54/02,c — NMPR(Bbc),d — NMPR(Bbc),6476b — SLMO(Mch), 

c NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 6477 a — 

NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), 

SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6478 a — NMPR(Bbc), 

b SLMO(Mch), c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6575 a — 

NMPR(Bbc), b — XMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — MCH(Mch), 6576 

a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), 

MCH(Mch), d — NMPR(Bbc), 6579 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 6588 

d — Hdc 58/01, 6672 a — Lzk 54/16, 6675 d — LSC(Lsc), 6676 c — Bbc 

54/01, 6680 b — LSC(Lsc), 6684 c — NMPR(Bbc), 6688 a — Hdc 58/01, 

6689 c — Lzk 59/02, 6775 b — SLMO(Mch), Hdc 56/02, 6779 a — Lzk 

78/06, 6780 c — Hdc 57/02, 6783 b — Hdc.Bbc 61, d — LSC(Lsc), 6784 

a — XMPRŕBbcj, Hdc 62/01, b — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), c — Hdc.Bbc 

61, d — NMPR(Bbc), 6785 d — Kpv 77/01, 6786 d — SLMO(Mch), Lzk 

79/02, 6787 a — SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, Lzk 54/02, 6788 d — LZK(Lzk), 

6792 a — Rtr.Wet 50/01, 6878 d — SNMB(Lsc), Bbc 54, 6879 a — 

SNMB(Lsc), c — SNMB(Lsc), 6880 b — SLMO(Mch), 6882 b — Kpv 

77/01,6883 a — Lzk 72/11, b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 

d — Kpv 77/01, 6884 b — LSC(Lsc), d — Kpv 77/01, 6885 a — Hdc.Bbc 

61, b — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, Lzk 72/1 1, d — Hdc.Bbc 61, 6886 

c -h Hdc.Bbc 61, 6887 a — Hdc.Bbc 61, b -- LSC(Lsc), Clk 54, c — 

Hdc.Bbc 61, 6978 b — SXMB(Lsc), c — SNMB(Lsc), d — SNMB(Lsc), 

6979 a — SXMB( Lscj, 6980 b — Lzk 72/1 1 , d — Lzk 72/ 1 1 , 6981 b — Kpv 

77/01, c — LSQLscj, d — Kpv 77/01, LSC(Kak), 6982 d — Kpv 77/01, 

6983 a — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 6985 a — Kpv 77/01, c ■*- Lzk 72/1 1, 

Kpv 77/01 , 6987 d — Lzk 49/07, 7076 b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7077 

b — SXMBLsci, Lzk 62/18, d — Lzk 66/02, 7078 a — SNMB(Lsc), 

c — SNMB Lsc i, 7079 b — SNMB(Lsc), d — SNMB(Lsc), Lzk 80/02, 7080 

a — LZK Lzk,, c — SLMO(Mch), Lzk 80/02, d — Lzk 80/02, 7082 

a — LSC Lsc , LSC' Lscj, b — Lzk 72/1 1 , Kpv 77/01 , c — Kpv 77/01, 7083 

b — Lzk 72/1 1, 7084 a — Lzk 72/1 1, c — LZK(Lzk), d — Kpv 77/01, 7085 

112 a — Kpv 77/01, 7086 d — Lzk 72/1 1, 7087 b — LZK(Lzk), d — LZK(Lzk), 
7088 c — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), d — SNMB(Bbc), LSC(Lsc), 7094 
d — Lzk 70/02, 7175 b — SLMO(Mch), 7176 a — SLMO(Mch), 7177 
a— Lzk 62/18, c — Lzk 62/18, 7178 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7180 
a — SLMO(Mch), Lzk 80/02, 7183 b — SFF(Sff), 7184 a — Lzk 61/23, 
7186 b — Lzk 57/08, d — Lzk 57/08, 7178 b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 
Lzk 76/01, c — Lzk 57/08, 7188 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7273 
d — Lzk 62/18, SFF(SflO, 7274 a — Lzk 63/07, 7276 b -- Lzk 66/02, 
SFF(Sff), 7279 d - - Lzk 62/13, SFF(Sff), 7280 c - - Lzk 62/13, 7282 
b — NMPR(Bbc), d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7284 d — Lzk 75/04, 7285 
b — Lzk 48/03, Hdc 65/02, 7286 a — SFF(Sff), 7291 b — Lzk 56/06, 7377 
b — SLMO(Mch), d — SNMB(Bbc), LSC(Lso), 7378 a — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 7379 b — Lzk 62/13, 7380 a — Lzk 75/04, 7382 a — Lzk 
79/01, b — NMPR(Bbc), Lzk 79/01, c — SLMO(Mch), LZK(Lzk), 
d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), LZK(Lzk), 7383 c — NMPR(Bbc), 7384 
a — Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7390 a — Lzk 48/02, d — Lzk 48/02, 7391 
c — Lzk 48/02, 7477 a — SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), 7478 d — 
LSC(Lsc), 7480 c — LSC(Lsc), 7579 c — LSC(Lsc), 7581 b — LSC(Lsc), 
d — LSC(Lsc). 
101. Punctum pygmaeum (Draparnaud 1801) 

6175 b — SLMO(Mch), 6274 d — SLMO(Mch), 6275 a — Lzk 54/03, 
b — SLMO(Mch), 6276 c — Lzk 54/03, d — . SLMO(Mch), 6277 a — Lzk 
55/03, b — Lzk 55/03, 6373 b — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6374 
a — SLMO(Mch), 6375 c — SLMO(Mch), 6377 c — NMPR(Bbc), 6477 
a — SLMO(Mch), c — NMPR(Bbc), d — SLMO(Mch), Lzk 54/1 1, 6478 
c -- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6575 b -- SLMO(Mch), 6576 a — 
SLMO(Mch), 6676 a — MCH(Mch), 6677 c — LSC(Lsc), 6680 b — Lzk 
78/06, 6684 c — Hdc.Bbc 61, 6688 a — Hdc 58/01, 6691 a Axz 84/01, 
c — Axz 84/01, 6775 b — SLMO(Mch), 6777 b — LSC(Lsc), 6779 a — 
Lzk 78/06, 6780 a — Hdc 57/02, b — Hdc 57/02, c — Hdc 57/02, d — Hdc 
57/02, 6783 b — Hdc.Bbc 61, c — Kpv 77/01, d — Lzk 79/02, Kpv 77/01, 
6784 a — NMPR(Bbc),b — NMPR(Bbc), c — Hdc.Bbc 61, 6785 c — Kpv 
77/01, d — Kpv 77/01 , 6786 b — Lzk 79/02, d — Lzk 79/02, 6787 a — Lzk 
79/02, c — Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, d — Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, 6789 
d -- LZK(Lzk), 6792 a — Rtr.Wet 50/01, 6876 a — LSC(Lsc), b — 
LSC(Lsc), 6877 a — LSC(Lsc), Lzk 74/03, b — SLMO(Mch), Lzk 74/03, 
6879 a — Hdc 57/02, 6880 a — Lzk 76/01, 6882 a — Lzk 72/1 1, b — Kpv 
77/01, c — Lzk 72/11, Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 77/01, 
b — Lzk 72/1 1, c — Kpv 77/01, 6884 d — Kpv 77/01, 6885 b — Hdc.Bbc 
61, d — Lzk 76/01, Kpv 77/01, 68100 d — Lzk 76/01, 6974 b — SLMO(Mch), 
LSC(Lsc), 6981 d — Kpv 77/01, 6982 a — Lzk 73/04, Kpv 77/01, b — Lzk 
72/1 1, Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6983 a — Kpv 77/01, 
d — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 6984 a — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, d — Lzk 
72/1 1, Kpv 77/01, 6985 a — Kpv 77/01, c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 6986 

113 a — Kpv 77/01. 69100 b -- Lzk 76/01, 7075 c -- SLMO(Mch), d - 
SLMC\Mch). 7077 b — Lzk 66/02. d — Lzk 66/02, 7078 b — LSCLsc), 
c — LSCLsc). 7079 b — Lzk 80/02. d — SLMO(Mch), Lzk 80/02, 7080 
a— Lzk 80/02. c — Lzk 80/02. d — 73/05. 7081 c — Kpv 77/01, d — Kpv 
77/01. 7082 a — SFFiSfF!, Lzk 72/1 1, b — Kpv 77/01. 7083 a — Kpv 77/01, 
b — Kpv 77/01. 7084 a — Lzk 72/1 1. c — Lzk 78/07, 7087 d — Lzk 76/01, 
7088 b — LSCLsc). Lzk 76/01, 7097 d — SFF(Sff), 7099 c — Fli 58/01, 
7165 b — NMPRtBbc!. Lzk 52/07. 7176 b - - Lzk 66/02. 7178 a - 
LSCLsc). 7179 b — Lzk 80/02. 7180 a — Lzk 80/02, 7186 d — Lzk 57/08, 
7188 c — Lzk 76/01. 7192 b — Lzk 52/05. d — Lzk 52/05, LSCLsc). 7193 
c — LSCLsc). 7194 d — Bba 74/01, LZK Lzk!, 7195 c — Bba 74/01, 7197 
a — SFFSfF). 7198 d — LZK(Lzk). 7199 a — XMPR(Bbc), Fli 58/01, 
7277 a — Lzk 66/02, 7278 b — LSCLsc), Lzk 66/02, c — SLMOíMch), 
7279 d — SFFiSfF. 7282 d -- Lzk 79/01, 7284 d -- Lzk 75/04, 7286 
a — SXMBBbc). 7287 b — Lzk 69/04, 7288 a — Lzk 69/04. 7295 d - 
SFFiSfF). 7373 b — SFF(Sff). c — SFFiSfF). d — SFFiSfF, 7374 a - 
SFF,SfF. 7376 d — Lzk 66/02. 7377 d — LSC(Lsc), 7379 b — SFFiSfF, 
7382 a — Lzk 79/01. b — Lzk 79/01. c — Lzk 79/01, d — XMPR(Bbc), 
Lzk 52/ 1 1 . 7384 a — Lzk 75/04. b — Lzk 75/04, 7388 d — Lzk 78/02, 7390 
b — Lzk 48/02. SFF,SfF,d — XMPRiBbo, Lzk 48/02. 7391 b — LZK^zk), 
c _ NMPR^Bbci, Lzk 48/02. 7478 c — SFFiSfF), 7479 a — LSCLsc), 
b — LSCLsc), c — LSCiLsd, d — LSCiLsc!, 7480 d — LSCLsc), 7481 
b — LSCLso. 7488 a — Lzk 78/02. d — SFF(Sff), 7489 a — SFF(Sff), 
c _ SFFiSfF, 7494 b -- Bbc 74/01, 7495 c -- Bba 74/01, 7575 c - 
SFFiSfF. 7578 b -- LSCLsd. Lzk 62/07. d -- LSCiLsc), 7579 a - 
LSCLsci, b — LSCiLsc). c — LSCiLsc), 7580 a -- LSCiLsc), c — 
LSCiLsc i. 7581 b — LSCLsc, , d — LSCiLsc), 7596 a -- Bba 74/01, 
b — SFF SfF. 7597 b — SFFSfF), 7598 b — SFFiSfF). 7667 d — SFF(SfF), 
7668 c — ZSMTBbci, 7677 d — LSCLsc). 7678 a — LSCLsc), b - 
LSCLso. c -s- LSCLsc). 7679 a -- LSCLsc). b 4- Lzk 79/04, d - 
LSCLsc). 7769 c — SFF l SfF), 7779 a — LSCiLsc i ľ 7780 d — LSCLso, 
7781 c — LSCLso. d — LSCLsc). 7871 d -- SFFiSfF). 7880 b - 
LSC Lsc .d LSCLsc i, 7881 a — LSCLso. 7882 a — LSCLsc), 7884 
a — Vga 75/01. b — Vga 75/01, 7885 c — \'ga 75/01, 7984 b — Mre 76/01, 
d _ Vga 74/01. 8070 a -- SFFSfF:, LSCLsc;. d -- SFF SfF), 8071 
c — SFF SfF;. 8072 b -- SFFiSfF. 8079 c -- Vga 76/01, 8170 b - 
LSC Lsc . 8171 b — Lzk 55/42. 8176 d — LZK>Lzki, 8178 b — SFFSfT), 
8179 a — Ess 80/01. d — Ess 80/01. 8181 a — Mre 76/01. c — Mre 76/01, 
8275 b — SFFiSfF), 8279 b — Ess 80/01. 

Arionidae 

102. Arion c irc umsc riptus J o h n s t o n 1828 

6275 a — MCHiMchí, b — XMPRBbc , 6588 d -- Hdc 58/01. 6688 
a — Hdc 58/01. b — Hdc 58/01. 6780 a — Hdc 57/02, b — Hdc 57,02, 

114 c Hdc 57/02, 6783 b Hdc.Bbc 61, 6784 a Hdc.Bbc 61, b Hdc.Bbc 
61, c Hdc.Bbc 61, 6787 d Hdc.Bbc 61, 6869 c Hdc 51/03, 6870 
d Hdc 62/02, 6871 c Hdc 62/02, 6874 c Hdc 55/03, 6877 a L/k 
74/03, b L/k 74/03, 6879 a Hdc 57/02, 6885 c Hdc.Bbc 61, d 
Hdc.Bbc 61, 6887 b Hdc.Bbc 61, 6968 d Hdc 51/02, 6969 a Hdc 
51/01, c Hdc 51 /02,6970 b Hdc 62/02, c Hdc 62/02, 6973 c Hdc 
55/03, 7068 b Hdc 62/02, 7069 a Hdc 62/02, b Hdc 62/02, 7071 
d Hdc 55/03, 7073 d Hdc 55/03, 7094 d L/k 70/02, 7168 b Hdc 
62/02, 7180c Hdc 63/03, 7 194 d Bba 74/01, 7276 c Hdc 62/02, 7268 
c — Hdc 62/02, 7291 b L/k 56/06, d L/k 56/06, 7373 d Ant 52, Lss 80/01, 8180 a Ess 6882 
Kpv 7394 b Bba 74/01, 8179 b Ess 80/01, c 
80/01, c Ess 80/01, 8279 b Lss 80/01. 

103. Arion fasciatus íNilsson 1882] 

6274 d MCHíMchj,6374a MCHÍMchj, 6680 b LSCíLscj, 
c Kpv 77/01, 6883 c Kpv 77/01, 6981 b LSCíLscj, 6982 b 
77/01, 6983 a Kpv 77/01, c Kpv 77/01, 7076 b Kpv 82/01, 7081 
b— Kpv 77/01, 7082 a Kpv 77/01, c Kpv 77/01, 7083 a Kpv 77/01, 
7084 d Kpv 77/01, 7180 c Kpv 77/01, 7277 b Kpv 82/01, 7278 
b — LSCíLscj, Kpv 82/01, 7293 a LSCíLscj, 7376 a Kpv 82/01, 
b Kpv 80/01, 7377 a Kpv 82/01, c Kpv 82/01, d Kpv 80/01, 
7478 d - LSCíLscj, 7479 c LSCíLscj, d LSCíLscj, 7480 d 
LSCíLscj, 7576 d LSCíLscj, 7578 b LSCíLscj, d LSCíLscj, 7579 
a LSCíLscj, b LSCíLscj, c LSCíLscj, 7580 c LSCíLscj, 7581 
b — LSCíLscj, 7677 c LSCíLscj, 7678 b LSCíLscj, c LSCíLscj, 
7679 b LSCíLscj, c LSCíLscj, 7681 d LSCíLscj, 7682 b 
LSCíLscj, 7683 d LSCíLscj, 7780 d LSCíLscj, 7782 c LSCíLscj, 
7872 b LSCíLscj, 7880 d LSCíLscj, 7980 a LSCíLscj, 8079 
c - Vga 76/01, d Vga 76/01. 

104. Arion hortensis Férussac 1819 

6076 c L/k 55/03, d L/k 55/03, 6175 d NMPRÍBbcj, 6176 c 
NMPRíBbcj, 6177 a L/k 55/03, c L/k 55/03, 6275 b SLMOÍMchj, 
NMPRÍBbcj, 6375 b L/k 55/03, 6575 c L/k.Mch 57, 6778 c 
NMPRÍBbcj, 6981 b LSCíLscj, 7068 b Hdc 62/02, 7069 b Hdc 
62/02, d Hdc 58/02, 7071 d Hdc 55/03, 7174 a LSCíLscj, 7194 
d Bba 74/01, 7394 b Bba 74/01, 7473 a Ant 52, 7495 c Bba 74/01. 

105. Arion intermedius N or m and 1852 

6275 b NMPRÍBbcj, L/k 54/02, d L/k 54/03. 

106. Arion rufus ÍLinnacus 1758j 

6683 b - LSCíLscj, 6981 b LSCíLscj, 7379 b SFFÍSÍI), 7469 b 
LSCÍHnsj, 7478 d LSCíLscj, 7480 b LSCíLscj, 7579 a LSCíLscj, 
7583 c - LSCíLscj, 7668 b SNMBÍPjjj, 7669 a SNMBÍPjjj, c 
SNMBíPjjj, L/k 62/18, 7683 a LSCíLscj, 7768 a LSCíLscj, b 
LSCíLscj, 7769 a SNMBÍPjjj, 7780 d LSCíLscj, 7868 a 

SNMBÍPijj, 8272 a LSCíLscj. 115 107. Arion silvaticus Lohmander 1937 

6680 b — LSC(Lsc), 6882 a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 
77/01, 6981 d — LSC(Lsc), 6991 d — LSC(Lsc), 7078 b — LSC(Lsc), 7178 
b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7479 c — LSC(Lsc), 7480 d — LSC(Lsc), 
7569 b — SNMB(Pjj), c — SNMB(Pjj), 7578 c — LSC(Lsc), 7579 a - 
LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7581 d — LSC(Lsc), 7583 c - 
LSC(Lsc), 7669 a — SNMB(Pjj), 7677 d LSC(Lsc), 7678 
a — LSC(Lsc), 7779 a — LSC(Lsc), 7780 d -- LSC(Lsc), 7783 a - 
LSC(Lsc), 7868 a — LSC(Lsc). 

108. Arion subfuscus (Draparnaud 1805) 

6175 d — NMPR(Bbc), 6176 a — Lzk 56/04, c — Lzk 56/04, 6274 b — Lzk 
55/03, 6275 a — MCH(Mch), b — Lzk 54/03, 6277 a — Lzk 55/03, 6375 
c — Lzk 54/03, d — Lzk 54/03, 6377 a - - Lzk 55/03, 6378 b — 
NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), 6474 b — Bbc 54, 6476 d — NMPR(Bbc), 
6477 d — NMPR(Bbc), 6572 d — Hdc 54/04, 6573 c — Hdc 54/04, 6575 
d Lzk.Mch 57, 6576 a — Bbc 54, c — NMPR(Bbc), Lzk.Mch 57, 6588 
d — Hdc 58/0 1 , 667 1 b — Hdc 54/04, d — Hdc 54/04, 6672 a — Hdc 54/04, 
b — Hdc 54/04, c — Hdc 54/04, 6673 a — Hdc 54/04, 6674 a — Lzk.Mch 
57, 6675 a — Lzk.Mch 57, 6676 a — Lzk.Mch 57, 6680 b — LSC(Lsc), 
c — LSC(Lsc), 6684 c — Hdc.Bbc 61, d — KLSC(Kil), 6688 b — Hdc 
58/01, 6778 b — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), 6780 a — Hdc 57/02, 
b — Hdc 57/02, c — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), d — Hdc 57/02, 6783 b - 
Hdc.Bbc 61, c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6784 a Hdc.Bbc 61, 
b — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, LSC(Kil), d — Hdc.Bbc 61, LSC(Kil), 
6785 c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6787 a — Hdc.Bbc 61, d Hdc.Bbc 
61, 6869 c — Hdc 51/03, 6870 d — Hdc 62/02, 6871 c — Hdc 62/02, 6874 
c — Hdc 55/03, 6877 a — Lzk 74/03, b — Lzk 74/03, 6879 a — Hdc 57/02, 
c — LSC(Lsc), 6882 b — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6883 c — Kpv 77/01, 
d — LSC (Lsc) , 6884 a — Kpv 77/01, 6885 a — Hdc.Bbc 6 1 , b Hdc.Bbc 
61, c — Hdc.Bbc 61, d — Hdc.Bbc 61, 6886 c — Hdc.Bbc 61, 6887 a — 
Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, 6968 d — Hdc 51/02, 6969 
a — Hdc 51/01, c — Hdc 51/02, 6970 c — Hdc 62/02, 6973 c — Hdc 55/03, 
6978 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 6981 b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 
d — LSC(Lsc), 6982 c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01 , 6983 b — Kpv 77/01, 
c — Kpv 77/01, d — LSC(Lsc), 6985 c — Kpv 77/01, 6986 a — Kpv 77/01, 
6991 d — LSC(Lsc), 6998 d — Lzk.Glk 62, 6999 a — Lzk.Glk 62, c — 
Lzk.Glk 62, 69100 b — Lzk.Glk 62, 69101 a — Lzk.Glk 62, 7068 b .— Hdc 
62/02, 7069 b — Hdc 62/02, d — Hdc 58/02, 7073 d — Hdc 55/03, 7077 
b — LSC(Lsc), 7078 a — LSC(Lsc), 7079 b — Lzk 80/02, d — Lzk 80/02, 
7080 a — Lzk 80/02, c — Lzk 80/02, d — Lzk 80/02, 7081 b — Kpv 77/01, 
7082 a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, 7083 a — Kpv 77/01, b — Kpv 
77/01 , 7084 a — LSC(Lsc), d — Kpv 77/01, 7085 a — Kpv 77/01, d — Kpv 
77/01, 7088 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), Bbc 54, 
d — LSC(Lsc), Bbc 54, 7094 d — Lzk 70/02, 7098 b — Lzk.Glk 62, 

116 d — Lzk.Glk 62, 7099 c — Fli 58/01 , Lzk.Glk 62, 7 168 d — Hdc 62/02, 7 1 72 
a — Hdc 55/03, 7173 a — LSC(Lsc), 71 78 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 
7179 b — Lzk 80/02, 7180 a — Lzk 80/02, SFF(Sff), c — Hdc 63/03, 7186 
b — Lzk 57/08, Kpv 77/01, 7188 a — LSC(Lsc), Bbc 54/01, 7190 b — 
LSC(Lsc), 7194 d — Bbc 74/01, 7195 c — SFF(Sff), 7199 a — Fli 58/01, 
Lzk.Glk 62, 7267 c — Hdc 62/02, 7268 b — LSC(Lsc), c — Hdc 62/02, 
7274 a -- LSC(Lsc), 7278 b -- LSC(Lsc), 7279 d — SFF(Sff), 7282 
d -- Lzk 79/01, 7286 c -- LSC(Lsc), 7291 b — Lzk 56/06, 7292 d — 
LSC(Lsc), 7293 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7370 d — SNMB(Pjj), 7373 
c — SFF(SfF), d — Ant 52, 7379 c — LSC(Lsc), 7382 a -- Lzk 79/01, 
b — NMPR(Bbc), Lzk 79/01, c — LSC(Lsc), Lzk 79/01, d — LSC(Lsc), 
Lzk 52/1 1, 7394 b — Bba 74/01, d — Bbc 74/01, 7395 c — SFF(Sfí), 7470 
b SNMB(Pjj), 7477 c -- NMPR(Bbc), 7478 c — LSC(Lsc), d — 
LSC(Lsc), 7479 a -- LSC(Lsc), b - LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7480 
c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7483 b — LSC(Lsc), 7488 b — LSC(Ksl), 
7494 b — Bbc 74/01 , 7569 b — SNMB(Pjj), c — SNMB(Pjj), d — SNMB(Pjj), 
7570 a — SNMB(Pjj), c — SNMB(Pjj), 7573 a — Kpv 49/01, 7575 a — 
LSC(Lse), 7576 d — LSC(Lsc), 7578 a — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7579 
b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7581 d — LSC(Lsc), 7582 
a — LSC(Lsc), 7583 c — LSC(Lsc), 7588 b — LSC(Lsc), 7596 a — Bba 
74/01, 7668 b — SNMB(Pjj), 7669 a — SNMB(Pjj), b — SNMB(Pjj), 7677 
b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7678 b — LSC(Lsc), 7679 c — LSC(Lsc), 
7680 c — LSC(Lsc), 7681 d -- LSC(Lsc), 7682 b — LSC(Lsc), d — 
LSC(Lsc), 7683 a — LSC(Lsc), 7768 b — SNMB(Pjj), d — SNMB(Pjj), 
7769 a — SNMB(Pjj), 7779 a — LSC(Lsc), 7780 d — LSC(Lsc), 7781 
b -- LSC(Lsc), 7782 a -- LSC(Lsc), 7785 d — LSC(Lsc), 7868 a — 
SNMB(Pjj), 7872 b — LSC(Lsc), 7880 d — LSC(Lsc), 7882 a — LSC(Lsc), 
c -- LSC(Lsc), 8079 c -- Vga 76/01, 8170 b — LSC(Lsc), 8174 a — 
LSC(Lsc), 8179 d — Ess 80/01, 8273 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc). 

Vitrinidae 

109. Eucobresia nivalis (Dumont etMortillet 1852) 

6375 c -- SLMO(Mch), Lzk 54/03, 6378 d - - Lzk 55/03, 6474 b — 
NMPR(Bbc), c — SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 6475 b — Lzk 54/02, 
c -- NMPR(Bbc), 6476 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d — 
SLMO(Mch), Bbc 54, 6477 a - - SLMO(Mch), b — Bbc 54, c — 
NMPR(Bbc), d NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6478 c — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 6575 b — SLMO(Mch), Bbc 54, d — MCH(Mch), 6576 
a ~ NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), c — MCH(Mch), 
6577 a — NMPR(Bbc), 6580 d — LSC(Lsc), Lzk 78/06, 6588 d — Hdc 
58/01, 6674 a - MCH(Mch), 6675 a — MCH(Mch), 6676 a — 
MCH(Mch), 6677 c — LSC(Lsc), 6680 b — Lzk 78/06, 6684 c — 
NMPR(Bbc), 6691 a — Axz 84/01, c — Axz 84/01, 6697 d — LZK(Lzk), 
6775 b — LSC(Lsc), 6779 a — Lzk 78/06, 6780 b — Hdc 57/02, c — Hdc 

117 57/02, d Hdc 57/02, 6783 b Hdc.Bbc 61, c Kpv 77/01, d — Lzk 
78/07, Kpv 77/01, 6784 a NMPR(Bbc), Hdc 62/01, b — NMPR(Bbc), 
c Hdc.Bbc 61, d NMPR(Bbc), 6786 b - Lzk 79/02, d 

NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6787 a — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), b - 
NMPR(Bbc), c - Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
6797 b LZK(Lzk), 6798 a - SFF(Sff), 6878 d - LSC(Lsc), Bbc 54, 
6879 Hdc 57/02, 6880 a — Hdc 57/02, b — SLMO(Mch), 6881 a - 
LSC(Lsc), d - SNMB(Bbc), 6882 b — LSC(Lsc), Kpv 77/01, c — Kpv 
77/01, 6883 a— Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, c Lzk 72/11, 
6884 a Kpv 77/01, d Kpv 77/01, 6885 a - Hdc.Bbc 61, b Hdc.Bbc 
61, c Hdc.Bbc 61, d — SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, 6886 c — Hdc.Bbc 
61, 6887 a Hdc.Bbc 61, b Hdc.Bbc 61, c -- Hdc.Bbc 61, 68100 
d — Lzk 76/01 , 6978 a -- SNMB(Lsc), d — LSC(Lsc), 6981 c — LSC(Lsc), 
d SFF(Sfľ), 6982 c -- Kpv 77/01, 6983 c - LSC(Lsc), Kpv 77/01, 
d — Lzk 47/04, 6984 c — Lzk 47/04, 6985 a — Kpv 77/01, c — Lzk 72/1 1, 
Kpv 77/01, 6986 a -- Kpv 77/01, 6990 b -- LZK(Lzk), 6991 b - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6997 b — LZK(Lzk), d — LZK(Lzk), 69100 
b — Lzk.Glk 62, 69101 a — Lzk.Glk 62, 7076 b — Lzk 66/02, d — Lzk 
66/02, 7077 b — Lzk 66/02, 7078 c - LSC(Lsc), 7079 b — Lzk 80/02, 
d - Lzk 80/02, 7080 c — Lzk 80/02, d — LSC(Kpl), Lzk 80/02, 7081 
a — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 7082 a — SFF(Sff), Lzk 
72/11, b- Lzk 72/11, Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 7083 a— Kpv 77/01, 
b — Lzk 72/1 1, 7084 a — Lzk 72/1 1, c — LZK(Lzk), d — Kpv 77/01, 7085 
a -- Lzk 72/11, Kpv 77/01, c -- LZK(Lzk), 7088 a -- Bbc 54, b - 
LSC(Lsc), c — SNMB(Bbc), LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7094 
d -- Lzk 70/02, 7099 c -- Fli 58/01, 7179 b — Lzk 80/02, 7180 a - 
LSC(Lsc), Lzk 80/02, SFF(Sff), c -- Hdc 63/03, SFF(Sff), 7181 d - 
SFF(Sff), 7184 a — Lzk 61/23, 7186 b — Lzk 57/08, d — Lzk 57/08, 7187 
b - LSC(Lsc), SLMO(Mch), Lzk 70/01, c - Lzk 57/08, 7188 a 
LSC(Lsc), SLMO(Mch), c — Lzk 76/01, 7192 b — Lzk 52/05, d — Lzk 
52/05, 7197 a— SFF(Sff), 7199 a — Fli 58/01, 7282 d — NMPR(Bbc), Lzk 
79/01, 7284 d — Lzk 75/04, 7285 b — Hdc 65/02, d — SLMO(Mch), 7286 
a — SNMB(Bbc), 7287 b — Lzk 69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 7377 d — Lzk 
66/02, 7380 a — Lzk 75/04, 7382 a — Lzk 79/01, b — NMPR(Bbc), Lzk 
79/01, c -- Lzk 79/01, d -- LSC(Lsc), NMPR(Bbc), Lzk 76/01, 7383 
c — NMPR(Bbc), 7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7390 b — SFF(Sff), 
d — Lzk 47/02, 7391 c — Lzk 47/02, 7488 d — SFF(Sff), 7578 d — LSC(Lsc). 
110. Semilimax kotulae (Westerlund 1883) 

6377 c — NMPR(Bbc), 6474 b — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), d - 
NMPR(Bbc), 6475 c -- NMPR(Bbc), d -- NMPR(Bbc), 6476 b - 
NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d NMPR(Bbc), 6477 
a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6478 b — NMPR(Bbc), 
c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6575 b — NMPR(Bbc), d — MCH(Mch), 

118 6576a — NMPR(Bbc),SLMO(Mch),b — NMPRiBbO.c NMPRiBbc . 
MCH(Mch), d NMPR^Bbc), 6588 d - Hdc 58/01, 6675 a 

MCH(Mch), b — MCH(Mch), 6676 c — Hdc 56/02, 6684 c — NMPR(Bbc). 

6775 b — Hdc 56/02, 6780 b -r Hdc 57/02, c — Hdc 57/02, 6783 b - 
Hdc.Bbc 61, d -- Kpv 77/01, 6784 a *- NMPR(Bbc), b — LSC(Lsc), 
NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), 6785 d — Kpv 77/01, 

6786 b — Hdc.Bbc 61, d — Lzk 79/02, 6787 a — Hdc.Bbc 61. Lzk 79/02. 
c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d -- Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, 6792 
a — SLMO(Tes), 6878 d -- NMPR(Bbc), 6880 a -- LSC(Kpl), 6882 
c— Kpv 77/01, 6883 c — Lzk 72/1 1, 6884 a — LSC(Kil), Kpv 77/01, 6885 
a Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 61, d — Hdc.Bbc 61, 6886 c Hdc.Bbc 

61, Lzk 49/09, 6887 a — Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, 
6978 b — LSC(Lsc), 6980 b — Lzk 72/1 1, 6985 c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 
6987 d — SLMOiMch), 69101 a — Lzk.Glk 62, 7079 d — Lzk 80/02, 7080 
c — Lzk 80/02, 7081 c — Kpv 77/01, 7082 a — SFF(SflO, Kpv 77/01, 7083 
c — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, d — Lzk 78/07, 7084 a -- Lzk 72/11, 
c — Lzk 78/07, 7085 a — Lzk 72/1 1 , Kpv 77/01 , 7086 d — Lzk 72/11, 7088 
c — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), d — SLMO(Mch), Bbc 54/01, 7099 c — 
SNMB(Bbc), Fli 58/01, 7177 a — Lzk 66/02, b — LSC(Lsc), a — Lzk 
80/02, 7184 a htt- Lzk 61/23, 7186 b — Lzk 57/08, 7187 b — LSC(Lsc), 
SLMO(Mch), Lzk 76/01, 7188 c — Lzk 76/01, 7199 a — Fli 58/01, 7278 
b — Lzk 66/02, d -- Lzk 62/13, SFF(SfF), 7280 c — LZK(Lzk), 7282 
b — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), Lzk 79/01 , 7284 d — Lzk 75/04, 7285 
b — Hdc 65/02, 7286 a — SFF(SíF), 7377 d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 
7378 a — Lzk 66/02, 7382 a — Lzk 79/01, b — NMPR(Bbc), LZK(Lzk), 
c — Lzk 79/01, d — NMPR(Bbc), Lzk 52/1 1, 7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 
75/04, 7477 b — NMPR(Bbc). 

111. Semilimax semilimax (Férussac 1802) 

6275 a — MCH(Mch), 6373 d — MCH(Mch), 6471 b — Lzk 54/02, 6691 
a — Axz 84/01, c — Axz 84/01, 6697 d — LZK(Lzk), 6786 b — Lzk 79/02, 

6787 d — Hdc.Bbc 61, 6797 b — LZK(Lzk), 6897 a — LZK(Lzk), b — 
LZK(Lzk), 68100 d — Lzk 76/01, 6991 c — LZK(Lzk), 69100 b — Lzk.Glk 

62, 69101 a — Lzk.Glk 62, 7099 c — SNMB(Bbc), 7192 b — Lzk 52/05, 
d — Lzk 52/05, 7199 a — NMPR(Bbc), 7274 a — Lzk 62/18, 7470 c — 
SNMB(Pjj), 7569 c — SNMB(Pjj), d — SNMB(Pjj), 7570 a — SNMB(Pjj), 
7668 b -- SNMB(Pjj), d -- SNMB(Pjj), 7669 a — SNMB(Pju), c — 
LSC(Lsc), 7768 b -- SNMB(Pjj), NMPR(Bbc), c — LSC(Lsc), d — 
SNMB(Pjj), 7769 a — SNMB(Pjj), c — SFF(Sfí), 7867 b — SNMB(Pjj), 
7868 a — SNMB(Lsc). b — SNMB(Lsc), d — Lzk 54/02, LSC(Lsc), 7969 
c — SFF(SfF), d — SFF(Sff), 8070 a — SFF(Sff), LSC(Lsc), d — Lzk 52/12, 
SFF(SflT), 8170 b -- Lzk 55/12, LSC(Lsc), 8171 b --. Lzk 55/12, c - 
LSC(Lsc). 

112. Vitrína pellucida (O. F. MUller 1774) 

6075 d — SLMO(Mch), 6076 d — Lzk 56/04, 6175 b — SLMO(Mch), 119 c — SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 6176 a — SLMO(Mch), b — Lzk 
56/04, c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), Lzk 56/04, 6177 c — Lzk 55/03, 
6274 b — Lzk 55/03, d — SLMO(Mch), 6275 a — SLMO(Mch), Lzk 
54/03, b — SLMO(Mch), 6276 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 
c — SLMO(Mch), Lzk 54/03, d — SLMO(Mch), 6277 a — SLMO(Mch), 
Lzk 55/03, c — SLMO(Mch), Lzk 55/03, 6278 c — SLMO(Mch), 6373 
a — SLMO(Mch),b — SLMO(Mch),c — SLMO(Mch),d — SLMO(Mch), 
6374 c — SLMO(Mch), 6375 c — SLMO(Mch), Lzk 54/03, d — Lzk 54/03, 

6377 a — Lzk 55/03, c — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 

6378 a -- SLMO(Mch), d NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6473 a - 
SLMO (Mch) , b — SLMO (Mch) , 6474 a — SLMO (Mch) , b — NMPR(Bbc) , 
SLMO(Mch),d — NMPR(Bbc),6475a — SLMO(Mch),b — SLMO(Mch), 
6476 c -- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d -- NMPR(Bbc), 6477 a - 
NMPR(Bbc), SLMO (Mch), b — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), d 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6478 a — NMPR(Bbc), b NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), Lzk 54/11, 6572 d — Hdc 54/04, 6573 
c - - Hdc 54/04, 6574 b — MCH(Mch), c - MCH(Mch), d — 
MCH(Mch), 6575 b - - NMPR(Bbc), d - - MCH(Mch), 6576 a - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b NMPR(Bbc), c NMPR(Bbc), 
MCH(Mch), d — NMPR(Bbc), 6577 a — NMPR(Bbc), 6671 b — Hdc 
54/04, d — Hdc 54/04, 6672 a — Hdc 54/04, b — Hdc 54/04, c — Hdc 
54/04, 6673 a — Hdc 54/04, 6674 a — MCH(Mch) , 6675 a — MCH (Mch), 
6680 b — Lzk 78/06, d — Lzk 78/06, 6683 c — SFF(SfŤ), 6688 a — Hdc 
58/01, 6690 c — NMPR(Bbc), LSC(Lsc), 6691 a — Axz 84/01, c — Axz 
84/01,6692d — Rtr.Wet 50/01, 6697 d — LZK(Lzk), 6771 a — Hdc 55/01, 
6775 b — SLMO(Mch), 6778 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 6779 a — 
LSC(Lsc), Lzk 78/06, 6780 d -- SFF(Sff), 6782 b -- SFF(Sff), 6783 
b — Hdc.Bbc 61, c — Kpv 77/01, d — Lzk 79/02, Kpv 77/01, 6784 
a — LSC(Kil), Hdc.Bbc 61, b — NMPR(Bbc), SFF(Sff), c — Hdc.Bbc 61, 
d — NMPR(Bbc), 6785 c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6786 b — Hdc.Bbc 
61, Lzk 79/02, 6787 a — Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, c — NMPR(Bbc), Lzk 
79/02, d -- NMPR(Bbc), Lzk 79/02, 6789 d — LZK(Lzk), 6790 b — 
LSC(Lsc), 6792 a — Rtr.Wet 50/01, 6793 b -- Rtr.Wet 50/01, 6797 
b — LZK(Lzk), 6798 a — SFF(SŕF), 6869 d — Hbk 59, 6870 a — Hbk 59, 
d — Hdc 62/02, 6876 a — LSC(Lsc), d — Bbc 54, 6877 a — NMPR(Bbc), 
Lzk 74/03, b -- Lzk 74/03, c — Bbc 54, 6878 a — SNMB(Bbc), b 
LSC (Lsc) , d — LSC (Lsc) , Bbc 54, 6879 a — LSC(Lsc) , 6880 b — SLMO (Mch) , 
d — LZK(Lzk), 6882 a — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, c — Lzk 
72/11, Kpv 77/01, d -- Kpv 77/01, 6883 a — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 
b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, c — Lzk 72/11, Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 
6884 a — Lzk 72/11, Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6885 c — Hdc.Bbc 61, 
Lzk 72/11, d — Hdc.Bbc 61, Kpv 77/01, 6897 a — LZK(Lzk), b — 
LZK(Lzk), 68100 d — Lzk 76/01, 6968 b — Hdc 61/01, d — Hdc 51/02, 
6970 c -- Hdc 62/02, 6973 c — Hdc 55/03, 6974 b — SLMO(Mch), 120 LSC(Lsc), 6977 b — LZK(Lzk), d — LSC(Lsc), 6978 c — SNMB(Lsc), 
d — SNMB(Lsc), 6981 d — LSC(Lsc), SFF(SfF), 6982 a — Lzk 73/04, 
b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6983 a — Kpv 77/01, b — Kpv 
77/01, c — Kpv 77/01, d — LSC(Lsc), Lzk 72/11, 6984 a — Kpv 77/01, 
c — Kpv 77/01, d — Lzk 72/1 1, 6985 a — Kpv 77/01, c — Lzk 72/1 1, Kpv 
77/01, 6986 a — Kpv 77/02, c — Kpv 77/01, 6987 d — Lzk 49/07, 6990 
d — Bbc 54/01, 6991 b — LZK(Lzk), 6993 a — LZK(Lzk), 6998 d - 
SLMO(Mch), 69100 b — Lzk.Glk 62, 7068 b — Hdc 62/02, 7069 b — Hdc 
62/02, d — Hdc 58/02, 7071 d — Hdc 55/03, 7073 d — Hdc 55/03, 7074 
c — LSC(Lsc), 7076 b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7077 b — SNMB(Lsc), 
Lzk 66/02, 7078 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), c — SNMB(Lsc), Lzk 
66/02, 7079 b — SNMB(Lsc), Lzk 80/02, d — SNMB(Lsc), SLMO(Mch), 

7080 a— Lzk 80/02, c — Lzk 80/02, Kpv 88/01, d — LSC(Lsc), Lzk 80/02, 

7081 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 

7082 a — SFF(Sff), Lzk 72/11, b — Kpv 77/01, c ~ Kpv 77/01, 7083 
a— Kpv 77/01, b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, d — Lzk 78/07, SFF(Sff), 7084 
a — Lzk 72/11, b — Kpv 77/01, c — Lzk 68/07, d — Kpv 77/01, 7085 
a — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, c — LZK(Lzk), d — Kpv 77/01, 7086 d — Lzk 
72/1 1,7078 d — Lzk 76/01, 7088 a — LSC(Lsc), Bbc 54/01, b — LSC(Lsc), 
Bbc 54/01, c — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), Lzk 
76/06, 7090 b — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7094 d — Lzk 70/02, 7096 
c — SFF(Sff), LZK(Lzk), 7097 d — SFF(Sff), LZK(Lzk), 7165 b — 
SLMO(Mch), Lzk 52/07, 7171 b — Hdc 55/03, 7174 a — LSC(Lsc), 7177 
c — Lzk 66/02, 7178 a — LSC(Lsc), Lzk 66/02, 7179 b — Lzk 80/02, 7180 
a — LSC(Lsc), Lzk 80/02, b — Kpv 77/01, c — SFF(Síi), 7181 b — 
SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7183 b — SFF(Sff), 7178 a — Lzk 61/23, 7186 
b -- Lzk 57/08, 7187 b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), Lzk 69/04, 7188 
a — LSC(Lsc), Bbc 54/01, c — Lzk 76/01, 7192 b — Lzk 76/01, d — Lzk 
76/01, LSC(Lsc), 7193 c — LSC(Lsc), 7194 d — LZK(Lzk), 7197 a - 
SFF(SflO, LZK(Lzk), b — SFF(SfT), 7198 d — SFF(Sff), 7199 d - 
SFF(SfF), 7267 c — Hdc 62/02, 7270 d — SFF(Sff), 7272 c — SFF(SfF), 
d — SNMB(Pjj), SFF(Sff), 7273 d — SFF(SflO, 7276 b — SFF(SflO, 
d — Lzk 66/02, 7277 b — Lzk 66/02, 7278 b — LSC(Lsc), Lzk 66/02, 
d — Lzk 66/02, 7279 d — Lzk 62/13, SFF(SfF), 7280 d — SFF(Sff), 7282 
d — Lzk 79/01, 7286 a — SFF(Sff), Lzk 76/05, 7290 c — LZK(Lzk), 7291 
b — Lzk 56/06, d — 56/06, 7295 d — SFF(Sff), 7297 a — SLMO(Mch), 
b - - SLMO(Mch), 7299 b — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7369 d — 
SNMB(Pjj), 7370 b — SFF(Sff), d — SNMB(Pjj), 7371 c — SNMB(Pjj), 
d — SNMB(Pjj), 7373 d — SFF(Sff), 7374 a — SFF(SfF), LZK(Lzk), 7376 
d — Lzk 66/02, SFF(Sff), 7379 b — LSC(Lsc), SFF(Sff), 7380 a — 
LSC(Lsc), Lzk 75/04, 7382 a — Lzk 79/01, b — Lzk 79/01, c — LSC(Lsc), 
Lzk 79/01, d — NMPR(Bbc), Lzk 52/1 1, 7385 b — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 
7387 c — SFF(Síl), 7388 d — Lzk 78/02, 7390 a — LZK(Lzk), b — SFF(Sff), 
d — Lzk 48/02, 7391 b — Lzk 56/05, c — Lzk 48/02, 7395 c — SFF(SfF), 121 d — SFFiSfŤ), 7398 c — SFF(Sff), 7470 b — SNMB(Pjj), c — SXMB<Pjj), 
7471 b — SNMB(Pjj), 7478 c — NMPR(Bbc), 7479 c — LSC(Lsc), Lzk 
62/07, 7481 b — LSC(Lsc), 7485 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7487 
a — SFF(SŕF), 7489a — SFF(SfF), c — SFF(SŕT), 7494b — Bbc 74/01, 7496 
d — SFF(Sff), 7569 b - - SNMB(Pjj), c - - SNMB(Pjj), 7570 a - 
SNMB(Pjj), 7572 b — Kpv 79/01, d — Kpv 79/01, 7573 a — Kpv 79/01, 
7575 a — SFF(Sff), LZK(Lzk), 7576 b — SFF(Sflf), 7577 c — Lzk 66/04, 
7578 c — LSC(Lsc), LZK(Lzk), d — Lzk 62/07, 7579 a — LSC(Lsc), 
b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7581 d — LSC(Lsc), 7582 
a — LSC(Lsc), 7596 a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), c — SFF(SŕT), d - 
SFF(SŕF), 7597 a — SFF(Sff), c — SFF(Sff), 7598 b — SFF(Sff), 7667 
d — SFF(Sff), 7668 d - - NMPR(Bbc), 7669 a - - LSC(Lsc), b - 
SNMB(Pjj), c — LSC(Lsc), 7674 d — Lzk 50/06, 7678 c — LSC(Lsc), 7679 
a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7681 d — LSC(Lsc), 7682 b — LSC(Lsc), 
d — LSC(Lsc), 7683 c — LSC(Lsc), 7696 b -- SFF(SŕF), 7768 a - 
SNMB(Pjj), NMPR(Bbc), b — SNMB(Pjj), d — SNMB(Pjj), 7769 c - 
SFF(SfF), 7772 d — LSC(Lsc), 7780 d — LSC(Lsc), 7782 c — LSC(Lsc), 
7783 d - - Mre 76/01, 7785 d - - LSC(Lsc), 7867 b — SNMB(Pjj), 
NMPR(Bbc), 7869 a — SFF(Sff), b — SFF(SŕT), 7872 b — LSC(Lsc), 7880 
b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7884 a — Vga 75/01, b — Vga 75/01, 7885 
c — Vga 75/01, d — Mre 76/01, 7975 b — NMPR(Bbc), 7982 b — Mre 
76/01, 7984 b — Mre 76/01, d — Vga 74/01, 7985 a — Mre 76/01, 8070 
d — SFF(SfF), 8071 b — SFF(SfŤ), 8079 c — Vga 76/01, d — Vga 76/01, 
8082 c — Vga 74/01, d — Vga 74/01, 8084 b — Vga 74/01, 8176 d - 
LZK(Lzk), 8178 d — Lzk 78/05, SFF(Sff), 8179 a — Ess 80/01, d — Ess 
80/01, 8184 c — Vga 74/01, 8279 b — Ess 80/01, 8284 a — Vga 74/01. 

Zonitidae 

113. Aegopinella epipedostoma (Fagot 1879) 

61 75 c — SLMO(Mch), 6176 a — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 6274 
d — SLMO(Mch), 6275 a — SLMO(Mch), 6276 c — SLMO(Mch), 6277 
a — SLMO(Mch), b -- SLMO(Mch), 6373 b -- SLMO(Mch), d - 
SLMO(Mch), 6377 d -- SLMO(Mch), 6378 a — SLMO(Mch), 6473 
b — NMPR (Bbc) , Hdc 64/02, 6474 b — SLMO (Mch) , 6476 c — SLMO (Mch) , 
Hdc 64/02, 6575 b — SLMO(Mch), 6576 a — SLMO(Mch) , 6580 d — Lzk 
78/06, 6680 b — 78/06, 6689 c — LZK(Lzk), 6697 d — LZK(Lzk), 6770 
b — Hdc 64/02, 6778 b — Lzk 78/06, 6779 a — Lzk 78/06, 6786 d — Lzk 
79/02, 6787 a — Lzk 79/02, c — Lzk 79/02, Hdc 64/02, 6797 b — LZK(Lzk), 
6798 a — SFF(SíF), 6870 d — Hdc 64/02, 6871 c — Hdc 64/02, 6883 a — Lzk 
72/11, c — Lzk 72/11, 6885 a — Kpv 77/01, 6897 a — LZK(Lzk), b — 
LZK(Lzk), 68100 d — Lzk 76/01, 68101 d — Hdc 64/02, 6985 a — Kpv 
77/01, 6989 b — LZK(Lzk), Hdc 64/02, 6991 d — SLMO(Mch), 6998 
d — NMPR(Bbc), 69100 b — Lzk 76/01, 7085 a — Lzk 72/11, 7088 
c — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), Lzk 76/01, 7093 

122 a - LZK(Lzk),Hdc 64/02, 7094 d — Lzk 70/02, 7097 d — SFFfSff).. 7098 
a — NMPR(Bbc), 70100 c — Lzk 76/01, 7187 b — Lzk 76/01, 7188 
c — Lzk 76/01, 7192 b - Lzk 76/01, d — Lzk 76/01, 7197 a - 
SNMB(Bbc), SFF(Sff), 7199 a — SNMB(Bbc), d — SFF(SfF), 71100 
c -*- SFF(Sff), 7285 b — SLMO(Mch), 7286 a — SLMO(Mch), c — Hdc 
64/02, 7295 a — SFF(SflO, 7377 b — SLMO(Mch), c -- SLMOíMch), 
Kpv 80/01, d — SLMO(Mch), 7384 b - Lzk 75/04, 7390 d 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), Hdc 64/02, 7391 b — Hdc 64/02, c — 
NMPR(Bbc), 7488 b — Hdc 64/02, 7489 a — Hdc 64/02, c — Hdc 64/02. 
114. Aegopinella minor (Stabile 1864) 

6075 d — SLMO(Mch), 6176 b — Lzk 56/04, 6177 a — Hdc 64/02, 6275 
b — SLMO(Mch), Lzk 54/03, 6277 a — SLMO(Mch), Lzk 55/03, b — Lzk 
55/03, c — SLMO(Mch), Lzk 55/03, d — SLMO(Mch), Lzk 55/03, 6373 
c — SLMO(Mch), d -= MCH(Mch), 6374 c — SLMO(Mch), 6375 
a — SLMO(Mch), 6378 a — SLMO(Mch), Rdl 57/01, d — Lzk 55/03, 
6471 b — Lzk 54/02, d — NMPR(Bbc), 6473 a — SLMO(Mch), b - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6474 a — SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 6475 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 
Lzk 54/02, d — NMPR(Bbc), 6476 b — SLMO(Mch), 6572 d — Hdc 
54/04, 6573 c -- Hdc 54/04, 6574 c -- Lzk.Mch 57, Hdc 64/02, 6575 
b — NMPR(Bbc), 6588 c — Rdl 57/01, d — Rdl 57/01, Hdc 64/02, 6590 
c — Rdl 57/01, 6592 d — NMPR(Bbc), 6671 b — Hdc 54/04, d — Hdc 
54/04, 6672 a — Hdc 54/04, c — Hdc 54/04, 6673 a — Hdc 54/04, 6675 
a — Lzk.Mch 57, Hdc 64/02, 6676 c — Hdc 56/02, 6677 b — LSC(Lsc), 
c — LSC(Lsc), 6678 d — LSC(Lsc), 6680 b — LSC(Lsc), d — Lzk 78/06, 
6683 c — SFF(Sff), 6688 a — Hdc 64/02, 6690 c — NMPR(Bbc), LSC(Lsc), 
6691 a — Rdl 57/01, Axz 84/01, c — Axz 84/01, 6771 a — Hdc 55/01, 6777 
b — LSC(Lsc), 6778 a — NMPR(Bbc), LSC(Lsc), b — NMPR(Bbc), 
LSC(Lsc), 6780 c — Hdc 57/02, 6782 b — SFF(SfF), 6786 b — Lzk 79/02, 
6787 a— Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, d — NMPR(Bbc), Lzk 
79/02, 6788 d — LZK(Lzk), 6796 b — LSC(Lsc), 6869 d — Hbk 59, 6870 
d — Hdc 62/02, 6871 d — Hbk 59, 6874 c — Hdc 55/03, 6875 d - 
LSC(Lsc), 6876 a -- LSC(Lsc), b -- LSC(Lsc), 6877 a — Lzk 74/03, 
b — Lzk 74/03, d — SLMO(Mch), 6878 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 
NMPR(Bbc), 6879 a — Hdc 57/02, 6881 d — NMPR(Bbc), 6882 b — Kpv 
77/01, c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 77/01, b — Lzk 
72/1 1, c — Kpv 77/01 , 6885 c — Lzk 72/1 1 , 6970 c — Hdc 62/02, d — Hbk 
59, 6871 c — Hbk 59, 6973 c — Hdc 55/03, 6974 b — SLMO(Mch), 
LSC(Lsc), 6978 a — LSC(Lsc), 6979 a — LSC(Lsc), 6981 d — Lzk 72/1 1, 
6984 a — Kpv 77/01 , d — Kpv 77/01, 6985 b — Lzk 72/1 1 , d — Lzk 72/11, 
6986 c — Kpv 77/01, 6987 d — SLMO(Mch), 6991 b — NMPR(Bbc), 
c — LZK(Lzk),6993a — LZK(Lzk),6997b — LZK(Lzk), d^LZK(Lzk), 
7068 b — Hdc 62/02, 7069 a — Hdc 62/02, b — Hdc 62/02, d — Hdc 58/02, 
7071 d — Hdc 55/03, 7073 d — Hdc 55/03, 7074 d — SLMO(Mch), Hdc 

123 64/02, 7075 c — SLMO(Mch), 7076 b -- Lzk 62/18, Lzk 66/02, 7077 
b — Lzk 66/02, LSC(Lsc), d — Lzk 66/02, 7078 c — Lzk 62/18, Hdc 64/02, 
7079 b Lzk 80/02, d — Lzk 80/02, 7080 d — LSC(Lsc), 7082 a — 
LSC(Lsc), Kpv 77/01, 7083 b — Lzk 62/18, 7084 a — Lzk 72/11, 7087 
d — LZK(Lzk), 7091 a — LZK(Lzk), b — Hdc 64/02, 7096 c — LZK(Lzk), 
7097 d — NMPR(Bbc), LZK(Lzk), 7098 b — NMPR(Bbc), Lzk.Glk 62, 
7165 b — SLMO(Mch), NMPR(Bbc), Lzk 52/07, Hdc 61/01, 7171 b — 
Hdc 55/03, 7174 b — LSC(Lsc), 7175 b — SLMO(Mch), 7176 b — Lzk 
66/02, 7177 c — Lzk 66/02, 7178 a — Lzk 66/02, 7180 b — NMPR(Bbc), 
c — LSC(Lsc), 7181 a — NMPR(Bbc), 7186c — NMPR(Bbc), Hdc 64/02, 
d — LZK(Lzk), Hdc 64/02, 7187 c — Lzk 57/08, 7192 b — Lzk 52/05, 
d — LSC(Lsc), Lzk 52/05, 7193 c — LSC(Lsc), 7194 d — Bba 74/01, 
LZK(Lzk), 7195 c — Bba 74/01, 7197 a — SLMO(Mch), LZK(Lzk), 
d — SFF(Sff),7198d — LZK(Lzk),7276a — Lzk66/02,b — SLMO(Mch), 
Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7277 a — Lzk 66/02, b — Lzk 66/02, 7278 
b — Lzk 66/02, c — Lzk 54/02, d — Lzk 66/02, 7279 d — SFF(SfF), 7280 
b — Lzk 60/07, d — Hdc 64/02, 7286 a — SLMO(Mch), LSC(Lsc), 7287 
b — Lzk 69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 7291 b — Lzk 56/06, d — Lzk 56/06, 
7297 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), SNMB(Bbc), 7370 b — 
SFF(SflO, 7373 b — NMPR(Bbc), c — Ant 52, d — SFF(SflO, 7374 a — 
SFF(Sff), LZK(Lzk), 7376 b — Lzk 66/02, 7377 c — SLMO(Mch), 7382 
a — Lzk 79/01, c — Lzk 79/01, d — Lzk 79/01, 7384 a — Lzk 75/04, 
b — Lzk 75/01, 7385 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7387 c — SFF(Sff), 
7390 a — Lzk 48/02, b — Lzk 48/02, c — Lzk 48/02, d — NMPR(Bbc), 
Lzk 48/02, 7391 a — Lzk 48/02, b — Lzk 56/05, c — NMPR(Bbc), Lzk 
48/02, d — Lzk 48/02, 7394 b — Bba 74/01, d — NMPR(Bbc), Lzk 70/02, 
7470 c — NMPR(Bbc), 7471 c — ZSMT(Dra), 7473 b — Lzk 49/08, 7475 
a — SFF(Sff), 7478 c ,- NMPR(Bbc), SFF(Sff), d -„ LSC(Lsc), 7479 
a — NMPR(Bbc), LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), c — Lzk 62/18, d — LSC(Lsc), 
7480 b — NMPR(Bbc), c — LSC(Lsc), 7481 b — LSC(Lsc), 7483 b — 
LSC(Lsc), 7487 a — SFF(SflQ, 7488 a — Lzk 48/02, 78/02, 7490 b — Lzk 
48/02, 7494 b — NMPR(Bbc), Hdc 64/02, 7495 c — Bba 74/01, 7569 
b — NMPR(Bbc), LZK(Lzk), 7572 b — Kpv 79/01, 7573 a — Kpv 79/01, 
75755 a — LSC(Lsc), SFF(SflQ, c — Lzk 62/18, SFF(SfT), 7577 c — Lzk 
66/04, 7578 b — Lzk 62/07, LSC(Lsc), c — LZK(Lzk), Hdc 64/02, d — Lzk 
62/18, Hdc 64/02, 7579 a — LSC(Lsc), LZK(Lzk), b — LSC(Lsc), c — 
LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7580 c — LSC(Lsc), 7581 b — LSC(Lsc), 
d — LSC(Lsc), 7588 b — Lzk 48/02, 7596 a — Bba 74/01, 7668 d — 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7677 d — LSC(Lsc), 7678 a — LSC(Lsc), 
b -- LSC(Lsc), 7679 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), Lzk 79/04, d — 
LSC(Lsc), 7680 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7681 d — LSC(Lsc), 7682 
a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7683 a — LSC(Lsc), 7768 
a — NMPR(Bbc), b — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7769 c — SFF(SflO, 7779 
a — LSC(Lsc), 7780 c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7781 b — LSC(Lsc), 124 


d — LSC(Lsc), 7782 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7783 a — LSC(Lsc), 

c — 'LSC(Lsc), 7785 d — LSC(Lsc), 7868 b -- SFF(SŕT), 7869 c - 

LSC(Lsc), 7871 d -- SFF(Sff), 7880 b -- LSC(Lsc), c -- LSC(Lsc), 

d — LSC(Lsc), 7881 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7882 a — LSC(Lsc), 

c — LSC(Lsc), 7884 b — Vga 75/01, 7885 c — Vga 75/01, 7970 c - 

SFF(SŕF), 7980 a — LSC(Lsc), 7982 a — Mre 76/01, b — Mre 76/01, 7984 

b — Mre 76/01 , d — Vga 74/01, 8070 a — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 8079 

c — Vga 76/01, d — Vga 76/01, 8082 c — Mre 76/01, Vga 74/01, d — Vga 

74/01, 8176 d — LZK(Lzk), 8177 a — LZK(Lzk), 8179 a — Ess 80/01, 

b — Ess 80/01, c — Ess 80/01, d — Ess 80/01, 8180 a — Ess 80/01, c — Ess 

80/01, 8272 d — LSC(Lsc), 8279 a — Ess 80/01, b — Ess 80/01. 

115. Aegopinella nitens (Michaud 1831) 

6377 c — NMPR(Bbc), 6378 a — Rdl 57/01, b — NMPR(Bbc), Rdl 57/01, 

d — NMPR(Bbc), 6474 d — NMPR(Bbc), 6475 d — NMPR(Bbc), 6476 
b — SLMO(Mch), c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 
6477 a — NMPR(Bbc),SLMO(Mch),c — NMPR(Bbc),d — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 6478 b — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 

6483- a — Hdc 64/02, 6570 b — Lzk 53/01, c — Lzk 55/07, 6575 b — 
SLMO(Mch), NMPR(Bbc), d — MCH(Mch), 6576 a — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), 
6577 a — NMPR(Bbc), 6588 d — Hdc 58/01, 6669 b — Lzk 55/07, 6674 
a — MCH(Mch), 6675 a — MCH(Mch), Hdc 64/02, 6678 c — LSC(Lsc), 
6680 b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 6681 & -- SFF(Sff), 6684 c — 
NMPR(Bbc), 6686 d — Rdl 57/01, 6688 a — Hdc 58/01, b — Hdc 58/01, 
6697 d — Hdc 64/02, 6770 b — Lzk 54/02, 6780 a — Hdc 57/02, b — Hdc 
57/02, c — NMPR(Bbc), Hdc 57/02, d — Hdc 57/02, 6783 b — Hdc.Bbc 
61, Rdl 57/01, d — Lzk 79/02, Kpv 77/01, 6784 a -- NMPR(Bbc), 
LSC(Lsc), b — NMPR(Bbc), Rdl 57/01, c -- Hdc.Bbc 61, Hdc 64/02, 
d — NMPR(Bbc) ,6785 a — Rdl 57/01, b — Rdl 57/01, c — LSC(Lsc), Rdl 
57/01, d — Kpv 77/01, 6786 a — Rdl 57/01, b — Hdc.Bbc 61, d — 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6787 a — SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, c — 
Hdc.Bbc 61, d — SLMO(Mch), Hdc 64/02, 6797 b — Hdc 64/02, 67101 
a — Rdl 57/01 , 6869 b — Hbk 59, d — Hbk 59, 6870 d — Hdc 62/02, 6871 
c — Hdc 62/02, 6877 a — SNMB(Bbc), b — SLMO(Mch), Lzk 74/03, 6878 
d — LSC(Lsc), 6879 a — Hdc 57/02, LSC(Lsc), 6880 a — Hdc 57/02, Lzk 
76/01, b — SLMO(Mch), d — LZK(Lzk), 6882 a — Lzk 72/1 1, b — Lzk 
72/11, Kpv 77/01, c — Lzk 72/11, Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 
77/01, b — Kpv 77/01, Hdc 64/02, c — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 6884 a — Lzk 
72/11, d — Kpv 77/01, 6885 a — Hdc.Bbc 61, b - Hdc.Bbc 61, c 
Hdc.Bbc 6 1 , Lzk 72/ 1 1 , d — SLMO (Mch) , Hdc.Bbc 6 1 , 6886 c — Hdc.Bbc 
61,6887 a — Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 61, Clk 54, c — Hdc.Bbc 61, 68101 
d — Rdl 57/01, 6969 b — Hbk 59, 6970 b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 
6977 d — LSC(Lsc), 6978 a— LSC(Lsc), 6980 b — Lzk 72/1 1, Hdc 64/02, 
d — Lzk 72/1 1 , 6981 a — Lzk 62/18, Hdc 64/02, d — SFF(Sff), Kpv 77/01 , 

125 6982 b — Kpv 77/01 , c — Kpv 77/01 , 6983 b — Kpv 77/01 , c — Kpv 77/01 , 
d — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 6984 d — Lzk 72/11, 6985 a — Kpv 77/01, 
b — Kpv 77/01, c — Lzk 72/1 1, 6986 a — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 6998 
d -- SLMOMch;, Lzk.Glk 62, 69100 b -- XMPRŕBbc;, Lzk.Glk 62, 
69101 a — XMPRŕBbc;, Lzk.Glk 62, 7069 b — Hbk 62/02, d — Hdc 58/02, 
7076 b — Lzk 62/18, Hdc 64/02, d — Lzk 66/02, 7077 b — Lzk 66/02, 
LSC Lsc,, SFF'Sff;, d Lzk 66/02, 7078 a - - LSCŕLsc;, 7079 b — 
SLMOMch,, LSC'Lsc;, d — SLMOMch;, Lzk 80/02, 7080 a - Lzk 
62/18, Hdc 64/02, c — SLMOMch;, Lzk 80/02, d — Lzk 62/18, LSCŕKpl;, 
7081 a -- Kpv 77/01, b -- XMPRŕBbc/, Lzk 72/11, c — Kpv 77/01, 
d — Kpv 77/01, 7082 a — SFF'Sff;, Lzk 72/1 1, b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 
7083 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/1 1, 7084 a — Lzk 72/1 1, b — Kpv 77/01, 
c — Lzk 78/07, 7085 a — Kpv 77/01 , c — LZKíLzk;, 7087 b — Lzk 60/10, 
d LZK Lzk ; , 7088 b - - SLMOMch;, c — XMPRŕBbc;, d — 

XMPR Bbc, SLMOMch;, 7091 a — LZKŕLzk;, 7094 b — Hdc 64/02, 
d — Hdc 64/02, 7097 d — SLMOMch;, 7098 b — Lzk.Glk 62, 7099 
c — XMPR Bbc ; , Fli 58/01, 70100 c — Hdc 64/02, 7168 d — Hdc 62/02, 
7 1 79 b — Lzk 80/02, 7180 a — SLMOMch;, Lzk 80/02, b — Kpv 77/01 , 
c — LSC'Lsc;, Hdc 63/03, 7186 b — Lzk 57/08, d — LZKíLzk;, Hdc 
64/02, 7187 b — SLMOMch ; , Lzk 69/04, c — Lzk 57/08, Hdc 64/02, 7188 
b -- SLMO Mch ; , 7190 b - - Lzk 60/10, 7191 d - LSCŕLsc/, 7192 
c - - Hdc 64/02, 7197 d - XMPR 'Bbc;, SLMOMch;, 7199 a — 
XMPR Bbc, ; , Fli 58/01, 71100 a — Hdc 64/02, 7277 d — XMPRŕBbc;, 
7278 b — Lzk 66/02, c — SLMOMch;, 7279 d ~ Lzk 62/18, Hdc 64/02, 
7280 c - LZK Lzk y , 7282 b - XMPRŕBbc;, d — XMPRŕBbc/, 
SXMB Bbc ... 7284 d — Lzk 75/04, 7285 b — SXMBŕBbc;, Hdc 65/02, 7286 
a — SXMB Bbc ,, SFF-'Sff), c — Hdc 64/02, 7290 c — LZKfLzkj, 7291 
d - - Lzk 56/06, 7292 a — LSC 'Lsc,, 7377 b — XMPRŕBbc;, c — 
XMPR Bbc , SLMOMch.. d XMPR 'Bbc/, SLMOMch;, 7378 a 
XMPR Bbc ,c — XMPR Bbc;, 7380 a— Lzk 75/04, 7382 a -Lzk 79/01, 
b -- XMPR Bbc , SLMOMch,;, LZK'Lzk;, c - SLMOMch;, Lzk 
79 01, d XMPR Bbc ; , SLMOMch;, Lzk 76/01, 7383 c — 

XMPR Bbc , 7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7390 a — LZK ŕ Lzk/, 
b -- SFF Sff, d -- XMPR Bbc,, 7391 c -- XMPRŕBbc;, 7477 a — 
SLMO Mch , b SXMB Bbc,, c XMPR 'Bbc;, 7480 b — 

XMPR Bbc , 7489 a — SFF Sff;, c — SFF'Sfl), 7575 a -- SLMOMch;, 
7674 d — Lzk 50 06, 7867 b — XMPR Bbc ; , ZSMT'Bbc;, 7868 d — Lzk 

54 02, Hdc 64 02, 7869 b — SFF Sff , c — Lzk 54/02, 7968 b — LSGíLsc;, 
7979 a — LSG Lsc , 8070 a — LSC 'Lsc„ b — LSC'Lsc,, d — Lzk 55/12, 
LSC Lsc . 8170 b -- Lzk 55,12, LSC Lsc ; , 8171 a — XMPR'Bbc/, Lzk 

55 12, b — Lzk 55 12, c — LZK Lzk,, LSC'Lsc;. 
116. Aegopinella nitidula Draparnaud 1805, 

6175 b — SLMO Mch , c — SLMO Mch,, d '— SLMOMch;. 


126 117. Aegopinella pura iAlder 1830) 

6175 b — SLMOíMch), d -- SLMO(Mch), 6176 a - SLMOíMch;, 
b — Lzk 56/04, c -- SLMOíMch), Lzk 56/04, d - Lzk 56/04, 6177 
b — Lzk 56/04, c — Lzk 56/04, 6275 a — Lzk 54/03, b — Lzk 54/03, 
d — Lzk 54/03, 6276 c — SLMO(Mch), Lzk 54/03, 6277 a — Lzk 55/03, 
c — SLMOi Mch ), d — Lzk 55/03, 6373 c — SLMOí Mch), d — SLMOíMch; . 
6374 b — SLMOi Mch), c — SLMOíMch), 6375 c — Lzk 54/03, d — Lzk 
54/03, 6377 c — NMPRíBbc), 6378 a — SLMO(Mch), b — NMPRíBbc;, 
d — NMPRBbc), Lzk 55/03, 6473 a — SLMO(Mch), b — SLMOíMch;, 
6474 a — SLMOl Mch), b — NMPRíBbc), SLMOíMch) , c — SLMOíMch; , 
d — NMPRíBbc), 6475 b — Lzk 54/02, c — NMPRíBbc), d — NMPRíBbc;, 
6476 b — NMPRíBbc), c — NMPRíBbc), SLMOíMch), d NMPRíBbc;, 
SLMOi Mchi, 6477 a — NMPRíBbc), b — NMPRíBbc;, c — NMPR Bbc;, 
SLMOíMch), d — SLMOíMch;, NMPRíBbc;, 6478 a — NMPRíBbc;, 
b — NMPRBbc), SLMO(Mch), c — NMPRíBbc;, SLMOíMch), 6572 
d — Hdc 54/04, 6573 c -- Hdc 54/04, 6574 b -- MCHíMch;, c - 
MCH(Mch), 6575 b - - NMPR(Bbc), d - - MCHíMch;, 6576 a — 
NMPR(Bbc), b — NMPRíBbc;, c ** NMPRíBbc-, MCHíMch;, d - 
NMPR(Bbc), 6577 a — NMPRíBbc), 6588 d — Hdc 58/01, 6592 d - 
NMPRíBbc), 6671 b — Hdc 54/04, d — Hdc 54/04, 6672 a — Hdc 54/04, 
b — Hdc 54/04, c - - Hdc 54/04, 6673 a - - Hdc 54/04, 6674 a - 
MCHíMchi, 6675 a — MCHÍMch), 6676 a — MCH'Mch), 6677 c - 
LSCiLsc), 6678 d — LSCíLsc), 6680 b — Lzk 78/06, 6684 c — NMPR Bbc; , 
6688 a — Hdc 58/01, b — Hdc 58/01, 6691 a — Axz 84/01, c — Axz 84/01, 
6697 d — LZKíLzk), 6775 b — SLMOíMch), 6777 b — LSCLso, 6778 
a — LSCíLsc), b — Lzk 78/06, LSCíLsc;, 6779 a -r- Lzk 78/06, 6783 
b — Hdc.Bbc 61, c — Kpv 77/01, d - Lzk 78/07, Kpv 77/01, 6784 
a — LSCíKil), Hdc 62/01, b -- NMPRíBbc;, c -- Hdc.Bbc 61, d - 
NMPRíBbc), 6785 d — Kpv 77/01, 6786 b — Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, 
d — Lzk 79/02, 6787 a — SLMOíMch;, Hdc.Bbc 61, c -* Hdc.Bbc 61, 
Lzk 79/02, d — SNMBíBbc;, SLMOíMch;, 6788 d — LZK Lzk , 6791 
d — LSCíLsc), 6797 b — LZKíLzk), 6869 d -- Hbk 59, 6870 d — Hdc 
62/02, 6871 c — Hdc 62/02, 6875 d — LSCíLso, 6877 a — Bbc 54, Lzk 
74/03, b — LSC(Lsc), Lzk 74/03, c — Bbc 54, d — SNMBi Bbc;, SLMO Mch,, 
6878 a — NMPR(Bbc), b — SNMBíLsc), LSCÍLscud - SNMB Lsc , 
LSCíLsc), Bbc 54, 6879 a -- SNMBíLsc;, LSCíLsc,), Hdc 57/02, c — 
LSCíLsc), 6880 d — LZK(Lzk), 6881 d — NMPRBbc:, 6882 a - Lzk 
72/11, b — Kpv 77/01, c — Lzk 72/11, d — Kpv 77/01, 6883 a — Lzk 
72/1 1, Kpv 77/01, b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, c — Lzk 72/1 1, Kpv 77,01, 
6884 a — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 6885 a — Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 61, 
c — Hdc.Bbc 61, Lzk 72/1 1, d — Hdc.Bbc 61, 6886 c — Hdc.Bbc 61, 6887 
a Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, 6897 a LZK Lzk , 
b — LZKíLzk), 68100 d — Lzk 76/01, 6968 b — Hdc 61/01, 6970 b — Hdc 127 62/02, c — Hdc 62/02, d — Hbk 59, 697 1 c — Hbk 59, 6974 b — SLMO (Mch) , 
LSC(Lsc), 6978 a — SNMB(Lsc), LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 6979 a - 
LSC(Lsc), 6981 d — Kpv 77/01, 6982 c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 
6983 c — Kpv 77/0 1 , d — Lzk 72/ 1 1 , 6984 c — Kpv 77/0 1 , d — Kpv 77/01, 
6985 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/1 1, c — Lzk 72/1 1, d — Lzk 72/1 1, 6987 
d - SLMO (Mch), Lzk 49/07, 6990 b — LZK(Lzk), 6991 b - 
NMPR(Bbc), c — LZK(Lzk), 6993 a — LZK(Lzk), 6997 b — LZK(Lzk), 
d — LZK(Lzk), 6998 d — Lzk.Glk 62, 69100 b — NMPR(Bbc), Lzk.Glk 
62, 69101 a — NMPR(Bbc), Lzk.Glk 62, 7073 c — LSC(Lsc), d — Hdc 
55/03, 7075 c — SLMO(Mch), 7076 b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7077 
b — LSC(Lsc), Lzk 66/02, SFF(Sfí), d — Lzk 66/02, 7078 a — SNMB(Lsc), 
LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), c — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 7079 a — LSC(Lsc), 
b — Lzk 80/02, d — SLMO(Mch), Lzk 80/02, 7080 a — Lzk 80/02, c — Lzk 
80/02, Kpv 77/01, d — LSC(Lsc), Lzk 73/05, 7081 a — Kpv 77/01, c — Kpv 
77/01, d — Kpv 77/01, 7082 a — SFF(Sff), Lzk 72/1 1, b — Lzk 72/1 1, Kpv 
77/01, 7083 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 7084 a — Lzk 72/1 1, 
7085 a — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, c — LZK(Lzk), 7086 d — Lzk 72/1 1, 7087 
d — LZK(Lzk), 7088 a — Bbc 54/01, b — LSC(Lsc), Bbc 54/01, c — 
LSC(Lsc), NMPR(Bbc), d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7091 a — LSC(Lsc), 
7093 a — LZK(Lzk), 7094 d — Lzk 70/02, 7097 d — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 7099 c — NMPR(Bbc), 7165 b — Lzk 52/07, Hdc 61/01, 
7168 d — Hdc 62/02, 7172 a — Hdc 55/03, 7174 b — LSC(Lsc), 7175 
b — SLMO(Mch), 7176 b — Lzk 66/02, 7177 c — Lzk 66/02, 7178 
a — Lzk 66/02, c — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7179 b — Lzk 80/02, 7180 
a — SLMO(Mch), Lzk 80/02, c — Hdc 63/03, SFF(Sff), 7181 b — SFF(Sff), 
d — SFF(Sff), 7186 b — Lzk 57/08, d — LZK(Lzk), 7187 b — LSC(Lsc), 
SLMO(Mch),7188a — LSC(Lsc), Bbc 54/01, c — Lzk 76/01, 7190 b — Lzk 
60/10, 7192 b — Lzk 52/02, d — Lzk 52/05, LSC(Lsc), 7193 c — LSC(Lsc), 
7194 d — LZK(Lzk), 7197 a — SFF(Sfľ), LZK(Lzk), b — SFF(Sff), 7198 
d — LZKíLzk),7199a — NMPR (Bbc), 7267 c — Hdc 62/02, 7268 c — Hdc 
62/02, 7272 c — SFF(Sff), 7273 d — SFF(Sff), 7276 a — Lzk 66/02, b — 
SLMO(Mch), Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7277 d — NMPR(Bbc), 7278 b — 
LSCíLsc), SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d — Lzk 66/02, 7279 d — Lzk 
62/13, SFFíSff), 7280c — Lzk 62/13,d — SFF(Sfí),7282d—NMPR(Bbc), Lzk 
79/01, 7284 d — Lzk 75/04, 7285 b — SLMO(Mch), Hdc 65/02, d — 
SNMBfBbc), SLMOíMch), 7286 a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), c — 
SLMO (Mch j, 7287 b — Lzk 69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 7290 c — 
LZKi Lzk;, 7292 d — LSC(Lsc), 7293 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7295 
a — SFFiSffj, 7373 c — SFF(SfF), d — SFF(Sfí), 7374 a — LZK(Lzk), 
7376 b — SFFfSffj,7377b — NMPR(Bbc),SLMO(Mch),c — SLMO(Mch), 
Lzk 52/01, d — SLMOíMch), Lzk 66/02, 7378 a — NMPR(Bbc), 7379 
b — LSCíLsci, Lzk 62/13, SFFfSfF), 7380 a — Lzk 75/04, 7382 a — Lzk 
79/01, b — Lzk 7901, c — SLMO(Mch), Lzk 79/01, d — NMPR(Bbc), 
SLMOíMch;, Lzk 76/01, 7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7390 

128 a - - LZK(Lzk), b — SFF(Sff), d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7391 
a - SFF(Sff), b — Lak 56/05, c - NMPR(Bbc), Lzk 48/02, d - Lzk 
48/02, 7394 d - Lzk 70/02, 7470 c - NMPR(Bbc), d - LSC(Lob), 7479 
a -- LSC(Lsc), c LSC(Lsc), Lzk 62/07, d LSC(Lsc), 7480 c 
LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7481 b — LSC(Lsc), 7484 d — LSC(Lsc), 7485 
a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7488 a - Lzk 78/02, d SFF(Sff), 7494 
b — Bbc 74/01, 7569 b — SNMB(Pjj), LZK(Lzk), 7570 a — SNMB(Pjj), 
7575 a SFF(SflT), 7577 c — Lzk 66/04, 7578 b - LSC(Lsc), Lzk 62/07, 
c — LSC(Lsc), LZK(Lzk), d — LSC(Lsc), Lzk 62/07, 7579 a - LSC(Lsc), 
b - LSC(Lsc), c -- LSC(Lsc), d - LSC(Lsc), 7581 b LSC(Lsc), 
d — LSC(Lsc), 7598 b - SFF(Sfl), 7668 d - SNMB(Pjj), SLMO(Mch), 
7669 b - SNMB(Pjj), 7677 d - LSC(Lsc), 7678 a LSC(Lsc), b 
LSC(Lsc), ZSMT(Bbc), 7679 a- LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 
7681 d LSC(Lsc), 7682 b LSC(Lsc), d LSC(Lsc), 7683 a — 
LSC(Lsc), 7768 b — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), d — LSC(Lsc), 7780 d — 
LSC(Lsc), 7781 c — LSC(Lsc), 7884 b — Vga 75/01, 8079 c — Vga 76/01, 
d — Vga 76/01. 

118. Carpathica calophana (Westerlund 1881) 

6870 d t- Hdc 62/02, 6997 b — LZK(Lzk), d — LZK(Lzk), 69100 b — 
Lzk.Glk 62, 69101 a — Lzk.Glk 62, d - Rdl 57/01, 7099 c Fli 58/01, 
7199 a — SNMB(Bbc), Fli 58/01. 

119. Daudebardia brevipes (Draparnaud 1805) 

6175 c — SLMO(Mch), 6176 a — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 6275 
a — SLMO(Mch), Lzk 54/03, b - - SLMO(Mch), Lzk 54/03, d - Lzk 
54/03, 6276 b r- SLMO(Mch), 6277 a — SLMO(Mch), Lzk 55/03, b — 
Lzk 55/03, c -- SLMO(Mch), Lzk 55/03, 6375 c -- Lzk 54/03, 6378 
a — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6472 a — Bbc 54/01, 6474 b — Bbc 
54/01, 6477 d — Lzk 54/1 1, 6478 b — SLMO(Mch), c — Lzk 54/1 1, 6573 
c — Hdc 54/04, 6672 c — Hdc 54/04, 6674 a — MCH(Mch), 6677 c — 
LSC(Lsc) v 6870 d — 62/02, 6871 c — Hdc 62/02, 6875 d — LSC(Lsc), 
6876 a — LSC(Lsc), 6877 a — LSC(Lsc), Lzk 74/03, b — LSC(Lsc), 6978 
a — LSC(Lsc),7073 c — LSC(Lsc), d — Hdc 55/03, 7074 d — SLMO(Mch), 
7077 d — Lzk 66/02, 7078 b — LSC(Lsc), 7079 b — Lzk 80/02, d — Lzk 
80/02, 7080 a — Lzk 80/02, c — Lzk 80/02, 7088 b — LSC(Lsc), c — Bbc 
57, 7177 c — Lzk 66/02, 7272 c — SFF(Sff), 7278 b — LSC(Lsc), 7291 
d — Lzk 56/06, 7377 c — SLMO(Mch), 7382 c — SLMO(Mch), 7477 
a — SLMO(Mch), 7480 d — LSC(Lsc), 7579 b — LSC(Lsc), 7581 d - 
LSC(Lsc), 7668 c — ZSMT(Bbc), 7679 b — LSC(Lsc), 7682 b — LSC(Lsc), 
d - LSC(Lsc), 7683 a — LSC(Lsc), 7780 a — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 
7880 b - LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7884 b — Vga 75/01, 7984 d — Vga 
74/01, 8079 c — Vga 76/01, 8082 d — Vga 74/01, 8179 a — Ess 80/01, 
d —Ess 80/01. 

120. Daudebardia rufa (Draparnaud 1805) 

6175 b — SLMO(Mch), 6176 a — SLMO(Mch), b — Lzk 56/04, c — 

129 SLMO(Mch), d — Lzk 56/04, 7177 b — Lzk 56/04, c — Lzk 56/04, 6274 
d — SLMO(Mch), 6275 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), d — Lzk 
54/03, 6276 c — Lzk 54/03, 6277 a — SLMO(Mch), Lzk 55/03, b — Lzk 
55/03, c — SLMO(Mch), 6373 c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 
6374 b -■* SLMO(Mch), c -- SLMO(Mch), 6377 c -- NMPR(Bbc), 
d — SLMO(Mch), 6378 a — SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), d - 
SLMO(Mch), Lzk 55/03, 6381 b — Rdl 57/01, 6471 b — Lzk 54/02, 6472 
a — Bbc 54/01, 6473 a — SLMO(Mch), 6474 b — Bbc 54/01, c - 
SLMO(Mch),d — NMPR(Bbc),6475a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 
Lzk 54/02, 6476 b — NMPR(Bbc), c — SLMO(Mch), Bbc 54/01, d - 
NMPR(Bbc), 6477 a — SLMO(Mch), b NMPR(Bbc), c SLMO(Mch), 
d — SLMO(Mch), Lzk 54/1 1, 6478 c — SLMO(Mch), Lzk 54/1 1, 6574 
c - - MCH(Mch), 6575 b — SLMO(Mch), c — Lzk.Mch 57, d — 
MCH(Mch), 6576 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — MCH(Mch), 
6589 b — Rdl 57/01, 6590 c — Rdl 57/01, 6672 a — Hdc 54/04, c — Hdc 
54/04, 6674 a — MCH(Mch), 6675 a — MCH(Mch), b — MCH(Mch), 
6678 d -- LSC(Lsc), 6680 b — Lzk 78/06, 6777 b -- LSC(Lsc), 6778 
b — Lzk 78/06, 6780 c — Hdc 57/01 , d — Hdc 57/01 , 6783 c — Kpv 77/01 , 
6791 d — LSC(Lsc), 6869 c — Hdc 54/02, 6877 a — Bbc 54, Lzk 74/03, 
b — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), c — Bbc 54/01, 6878 b — SNMB(Lsc), 
d — SNMB(Lsc), 6879 a — Hdc 57/02, 6880 b — SLMO(Mch), d - 
LZK(Lzk), 6882 a — Lzk 72/1 1, b — Lzk 72/1 1, c — Lzk 72/11, Kpv 
77/01, 6883 a — Kpv 77/01, 6884 a — Kpv 77/01, 6969 a — Hdc 54/02, 
6794 b — SLMO(Mch), Hdc 55/03, 6978 a — SNMB(Lsc), b — SNMB(Lsc), 
c — SNMB(Lsc), d — SNMB(Lsc), 6979 a — SNMB(Lsc), 6981 d — Lzk 
72/1 1 , Kpv 77/01 , 6982 b — Kpv 77/01 , 6983 c — LSC(Lsc), 7073 d — Hdc 
55/03, 7074 d — SLMO(Mch), 7075 c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 
7076 b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7077 b — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 
d — Lzk 66/02, 7078 a — SNMB(Lsc), b — LSC(Lsc), c — SNMB(Lsc), 
Lzk 66/02, 7079 b -- Lzk 80/02, d — SLMO(Mch), LZK(Lzk), 7080 
a — Lzk 80/02, c — Lzk 80/02, 7081 c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 7082 
a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, 7083 a — Kpv 77/01, 7088 a — Bbc 54/01, 
c — SLMO(Mch), Bbc 54/01, d — SNMB(Bbc), Lzk 76/06, 7172 a — Hdc 
55/03, 7175 b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7177 a — Lzk 66/02, c — Lzk 
66/02, 7178 c — SLMO(Mch), b — LZK(Lzk), 7181 d — SFF(Sff), 7188 
a — SLMO(Mch), Bbc 54, 7192 b — Lzk 52/05, d — Lzk 52/05, 7194 
d — Bba 74/01, LZK(Lzk), 7272 c — SFF(Sff), 7273 d — SFF(Sff), 7276 
a — Lzk 66/02, 7278 b — LSC(Lsc), c — SLMO(Mch), d — Lzk 66/02, 
7285 d — SLMO(Mch), 7287 b — Lzk 69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 7291 
d — Lzk 56/06, 7370 d — SNMB(Pjj), 7371 b — SFF(Sflf), 7373 b — 
SFF(Sff), c — Ant 52, SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7377 c — SLMO(Mch), 
d — SLMO(Mch), 7379 b — SFF(SfF), 7380 a— Lzk 75/04, 7382 d — Lzk 
52/11, 7390 b — SFF(Sfľ) , d Lzk 48/02, 739 1 c — Lzk 48/02, d — Lzk 
48/02, 7394 b — Bba 74/01, 7470 b — SNMB(Pjj), 7473 b — Lzk 49/08, 130 7478 c — SFF(Sff), d — LSC(Lsc), 7479 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 
Lzk 62/07, d — LSC(Lsc), 7489 a - - SFF(SfT), c -- SFF(Sff), 7494 
b — Bbc 74/01, 7569 b — LSC(Lsc), Lzk 51/02, d — SNMB(Pjj), 7570 
a — SNMB(Pjj), 7578 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7579 a — LSC(Lsc), 
c — LSC(Lsc), 7581 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7597 d — Lzk 54/02, 
7677 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7678 b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 
7679 a -- LSC(Lsc), d -- LSC(Lsc), 7680 c -- LSC(Lsc), 7681 d - 
LSG(Lsc), 7682 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7768 b - ZSMT(Bbc), 
7769 a — SNMB(Pjj), 7780 a — LSC(Lsc), d -- LSC(Lsc), 7868 b - 
SNMB(Lsc), 7885 c — Vga 75/01, 7984 d - Vga 74/01, 8079 c — Vga 
76/0 1 , d — Vga 76/01, 8082 c — Vga 74/0 1 , d — Vga 74/0 1 , 8 1 79 d — Ess 
80/01, 8180 c — Ess 80/01, 8279 b — Ess 80/01. 
121. Nesovitrea hammonis Strom 1765 

6075 d - SLMO(Mch), 6076 c Lzk 56/04, d Lzk 56/04, 6175 
b -- SLMO(Mch), c -- SLMO(Mch), d -- SLMO(Mch), 6176 a - 
SLMO(Mch), Lzk 56/04, b — Lzk 56/04, c — SLMO(Mch), Lzk 56/04, 
d — Lzk 56/04, 61 77 c — Lzk 55/03, 6274 b — Lzk 55/03, d — - SLMO(Mch), 
6275 a — SLMO(Mch), Lzk 54/03, b — SLMO(Mch), d - SLMO(Mch), 
Lzk 54/03, 6276 c — SLMO(Mch), Lzk 54/03, d — SLMO(Mch), 6277 
c -- SLMO(Mch), 6373 b -- SLMO(Mch), c -- SLMO(Mch), d - 
SLMO(Mch),6374MCH(Mch),b — SLMO(Mch),6375a — SLMO(Mch), 
6377 d -- SLMO(Mch), 6378 b -- NMPR(Bbc), d - NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 6472 c — Bbc 54/01, 6473 a — SLMO(Mch), 6474 b - 
SLMO(Mch), Bbc 54/01, 6475 b — SLMO(Mch), 6476 b — NMPR(Bbc), 
c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d NMPR(Bbc), 6477 c 

NMPR(Bbc), d - NMPR(Bbc), 6478 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
c NMPR(Bbc), 6575 a NMPR(Bbc), b NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
d MCH(Mch), 6576 a NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b 

NMPR(Bbc), c NMPR(Bbc), MCH(Mch), d NMPR(Bbc), 6577 
a NMPR(Bbc), SFF(SŕT), 6674 a MCH(Mch), 6675 b 

MCH(Mch), 6676 a — MCH(Mch), 6680 b — Lzk 78/06, d — Lzk 78/06, 
6688 a -- Hdc 58/01, 6991 a — Axz 84/01, c — Axz 84/01, 6692 d — 
Rtr.Wet 50/01, 6774 b -- Hdc 56/02, 6777 b -- LSC(Lsc), 6782 c - 
NMPR(Bbc), 6783 a — Kpv 77/01, 6784 a — NMPR(Bbc), Hdc 62/01, 
b — NMPR(Bbc), c — LSC(Kil), 6785 c — Kpv 77/01 , 6786 b — Hdc.Bbc 
61, 6787 a — Hdc.Bbc 61, Lzk 78/07, b — NMPR(Bbc), c — Hdc.Bbc 61, 
Lzk 79/02, d — Hdc.Bbc 61, Lzk 78/07, 6788 d — LZK(Lzk), 6792 a - 
SLMO(Tes), Rtr.Wet 50/01, 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6870 d — Hdc 
62/02, 6871 c — Hdc 62/02, 6876 a — LSC(Lsc), 6877 a — SNMB(Bbc), 
Lzk 74/03, b — SLMO(Mch), Lzk 74/03, 6878 a -- NMPR(Bbc), 6879 
a -- NMPR(Bbc), c -- LSC(Lsc), 6880 d -- LZK(Lzk), 6881 b - 
NMPR(Bbc), 6882 a — NMPR(Bbc), Lzk 72/1 1, b — Kpv 77/01, c — Lzk 
72/11, Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, 
Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, d — NMPR(Bbc), Kpv 77/01, 6884 a — Kpv 131 77/01, d — Kpv 77/01, 6885 c — Kpv 77/01, d — Lzk 76/01, Kpv 77/01, 
6887 b — LSC(Lsc), 6970 b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 6973 c — Hdc 
55/03, 6974 b — LSC(Lsc), 6978 c — LSC(Lsc), 6981 d — NMPR(Bbc), 
Kpv 77/01, 6982 b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, d— Kpv 77/01, 6983 a — Kpv 
77/01,b — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01,d — Lzk 72/1, Kpv 77/01, 6984c — Kpv 
77/01, d — Kpv 77/01, 6985 a — Kpv 77/01, c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 6986 
a — Kpv 77/01, 6987 d — SLMO(Mch), Lzk 49/07, 6989 b — LZK(Lzk), 
6990 c — SLMO(Mch), 69100 b — Lzk.Glk 62, 69101 a — Lzk.Glk 62, 
7068 b -? Hdc 62/02, 7069 b — Hdc 62/02, 7073 d — Hdc 55/03, 7077 
d — LSC(Lsc), Lzk 66/02, 7078 b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), Lzk 66/02, 
7079 b — Lzk 80/02, d — Lzk 80/02, 7080 a — Lzk 80/02, c — Kpv 77/01, 
d — LSC(Lsc), 7081 a — Kpv 77/01, b— Lzk 72/1 1, d — Kpv 77/01, 7082 
a — Lzk 72/11, Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 
7083 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, d — SFF(SflO, 7084 
a — Lzk 72/1 1, b — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 7085 a — Kpv 77/01, 7087 
d — Lzk 76/01, 7088 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), c — Bbc 54/01, 
d _ NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7168 d — Hdc 62/02, Lzk 59/06, 7180 
c — SFF(Sff), 7183 b — SFF(Sff), 7186 b — Lzk 57/08, d — Lzk 57/08, 
7187 b — LSC(Lsc), Lzk 69/04, 7188 a — Bbc 54/01, c — Lzk 76/01, 7191 
b — LSC(Lsc), 7194 d — Bba 74/01, 7195 c — Bba 74/01, 7267 c — Hdc 
62/02, 7268 c — Hdc 62/02, 7273 d — SFF(Sff), 7278 c — SLMO(Mch), 
7279 d — SFF(Sff), 7282 d -- Lzk 79/01, 7284 d — Lzk 75/04, 7286 
a — Lzk 76/05, 7290 c — LZK(Lzk), 7291 b — Lzk 56/06, 7377 c — Lzk 
52/01, d — LSC(Lsc), Lzk 66/02, 7379 b — LSC(Lsc), SFF(SÍF), 7380 
a — Lzk 75/04, 7382 a — Lzk 79/01, b — NMPR(Bbc), c — Lzk 79/01, 
d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 
7390 a — LZK(Lzk), d — Lzk 48/02, 7391 b — Lzk 56/05, c — Lzk 48/02, 
7399 b — SFF(Sff), 7468 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7470 d — 
SNMB(Pjj), 7478 c — NMPR(Bbc), d — LSC(Lsc), 7479 c — LSC(Lsc), 
7490 b — SFF(Sff), 7494 b — Bbc 74/01, 7578 d — LSC(Lsc), 7579 
a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7582 a — LSC(Lsc), 7598 b — SFF(Sff), 
7668 c — ZSMT(Bbc), d — SLMO(Mch), 7678 b -- LSC(Lsc), 7679 
b — LSC(Lsc), 7681 d — LSC(Lsc), 7768 b — SNMB(Pjj), d — LSC(Lsc), 
7769 c — SFF(Sff), 7772 b — LSC(Lsc), d — LSC(Pjj), 7780 d — 
LSC(Lsc), 7872 b — LSC(Lsc), 7875 d — SNMB(Bbc), 7880 d — LSC(Lsc), 
7884 a — Vga 75/01, 7975 b — SNMB(Bbc), 8072 b — SFF(Sff), 8079 
c — Vga 76/01. 
122. Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer 1853) 

6378 b — NMPR(Bbc), 6576 a — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), d — Bbc 
54/01, 6784 a NMPR(Bbc), 6786 d — Lzk 79/02, 6787 a — 

SNMB(Bbc),Lzk 78/07, c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — Hdc.Bbc 61, 
6788 d — LZK(Lzk), 6882 a — Kpv 77/01, 6883 b — Kpv 77/01, 7077 
b — SFF(Sff), 7079 b — Lzk 80/02, d — Lzk 80/02, 7084 d — Kpv 77/01, 

. 

132 7187 b - LSC(Lsc), SLMO(Mch), Lzk 76/01, 7286 a — SFF(Sff), 7382 
d — Lzk 79/01, 7384 b — Lzk 75/04. 

123. Oxychilus cellarius (O. F. M ú 11 e r 1774) 

6175 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6177 
a — Lzk 56/04, 6275 b — SLMO(Mch), Lzk 54/03, d — SLMO(Mch), 
Lzk 54/03, 6277 a — SLMO(Mch), Lzk 55/03, b -- Rdl 57/01, d - 
SLMO(Mch), Rdl 57/01, Lzk 55/03, 6373 b ♦- SLMO(Mch), d - 
SLMO(Mch),6374a— SLMO(Mch),b — SLMO(Mch),b — SLMO(Mch), 
Bbc 54, 6378 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6474 a — SLMO(Mch), 
b — SLMO(Mch), Bbc 54, 6575 d — SLMO(Mch), 6671 b — Hdc 54/04, 
d — Hdc 54/04, 6672 a Hdc 54/04, c — Hdc 54/04, 669 1 a — Axz 84/0 1 , 
c — Axz 84/0 1,6793 b — Rtr. Wet 50/0 1 , 687 1 d — Hbk 59, 6874 c — Hdc 
55/03, 6875 d — LSC(Lsc), 6876 a — LSC(Lsc), 6877 b — Lzk 74/03, 
c — Bbc 54/01, 6878 a — SNMB(Bbc), NMPR(Bbc), 6882 a — Lzk 72/1 1, 
c — Lzk 72/1 1, 6969 c — Hdc 51/03, 6971 c — Hbk 59, Hdc 55/03, 6973 
c — Hdc 55/03, 6978 c — SNMB(Lsc), 6982 b — Kpv 77/01 , 6983 a — Kpv 
77/01, 6985 c — Kpv 77/01, 7072 a — Hdc 55/03, 7074 d — SLMO(Mch), 
7076 b — Lzk 62/18, d — Lzk 66/02, 7082 a — Kpv 77/01, 7174 a - 
LSC(Lsc), 7175 b — SLMO(Mch), 7176 b — SLMO(Mch), 7177 a — 
SLMO(Mch), 7180 c — SFF(Sff), 7273 d — Lzk 62/18, 7276 b — Lzk 
66/02, 7277 a — Lzk 66/02, b — Lzk 66/02, 7286 a — LSC(Lsc), SFF(Lsc), 
7371 b — SFF(Sff), 7373 b -- Lzk 62/18, 7374 a — Lzk 62/18, 7377 
d — SLMO(Mch), 7478 d — LSC(Lsc), 7568 c — ZSMT (Bbc), 7576 
d — LSC(Lsc), 7579 a — LSC(Lsc), 7882 c — LSC(Lsc). 

124. Oxychilus depressus (Sterki 1880) 

61 76 c — SLMO(Mch), 6378 b — NMPR(Bbc), 6381 b — Rdl 57/01 , 6472 
c -- Bbc 54/01, 6474 b NMPR(Bbc), d - - Bbc 54/01, 6475 d — 
NMPR(Bbc), 6476 c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6477 c — Bbc 54/01, 
d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6478 c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
6575 b -- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d -- MCH(Mch), 6576 a — 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6588 d — Hdc 58/01, 6674 a — MCH(Mch), 
6675 a — MCH(Mch), 6676 c — Hdc 56/02, 6677 c — LSC(Lsc), 6680 
b — Lzk 78/06, 6684 c — Hdc.Bbc 61 , 6689 c — LZK(Lzk), 6691 a — Axz 
84/01, c — Axz 84/01, 6779 a — Lzk 78/06, 6783 b — Hdc.Bbc 61, d — Lzk 
79/02, Kpv 77/01, 6784 a — Hdc.Bbc 61, b — NMPR(Bbc), c — Hdc.Bbc 
61, d Hdc.Bbc 61, 6785 c — Lzk 79/02, Rdl 57/01, 6786 b — Lzk 79/02, 
d — Lzk 79/02, 6787 a — Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, c ~ SLMO(Mch), 
Hdc.Bbc 61, d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 6788 d — LZK(Lzk), 6791 
a — NMPR(Bbc), 6869 d — Hbk 59, 6876 d — Bbc 54/01, 6877 a — Lzk 
74/03, b — Lzk 74/03, c — Bbc 54/01, 6878 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 
6880 a — Lzk 76/01, d — LZK(Lzk), 6882 b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 
c — Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/1 1, c — Kpv 77/01, 6884 
a — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 6885 a — Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 61, 133 c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, d Hdc.Bbc 61, 6886 c - Hdc.Bbc 61, Lzk 
49/09, 6887 a — Hdc.Bbc 61, b - Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, 68100 
d — Lzk 46/0 1 , 6973 c — Hdc 55/03, 6974 a — Hdc 55/03, b — Hdc 55/03, 
6977 d SNMB(Lsc), 6978 a — LSC(Lsc), 6979 a — LSC(Lsc), 6981 
d Kpv 77/01, LSC(Kak), 6983 c — Kpv 77/01, d — Lzk 72/11, Kpv 
77/01, 6985 a Kpv 77/01, c — Lzk 72/1 1, 6990 c — SLMO(Mch), 69100 
b — Lzk.Glk 62, 69101 a — Lzk.Glk 62, 7072 a — Hdc 55/03, 7075 c — 
SLMO(Mch), 7076 b — Lzk 66/02, 7077 b — LSC(Lsc), Lzk 66/02, 7078 
a — LSC(Lsc), 7079 b — Lzk 80/02, d — Lzk 80/02, 7080 a — Lzk 80/02, 
c — Lzk 80/02, d — Lzk 80/02, Kpv 77/01 , 7081 a — Kpv 77/01 , d — Kpv 
77/01, 7082 a — Kpv 77/01, 7083 a ~ Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, 7084 
a — Lzk 72/1 1, c — Lzk 78/07, 7087 d — LZK(Lzk), 7088 a — Bbc 54, 
b SLMO(Mch), c NMPR(Bbc), d LSC(Ksl), NMPR(Bbc), Lzk 
76/01 , 7090 b — NMPR(Bbc), 7091 a — LZK(Lzk), 7097 c — NMPR(Bbc), 
d NMPR(Bbc), 7099 a - - NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), 70100 c— Lzk 
76/01, 7174 b — LSC(Lsc), 7176 b — Lzk 66/02, 7177 c — Lzk 66/02, 7178 
a — Lzk 66/02, 7179 b Lzk 80/02, 7180 a — SLMO(Mch), Lzk 80/02, 
c — LSC(Lsc), 7181 d — SFF(Sff), 7186 d — LZK(Lzk), 7187 b — Lzk 
69/04, 7188 a — LSC(Lsc), 7192 b - Lzk 52/05, d - Lzk 52/05, 7194 
d — Bba 74/01, 7197 a — SFF(Sfľ), 7199 a — NMPR(Bbc), 7278 b - 
LSC(Lsc), Lzk 66/02, 7279 d — Lzk 62/13, 7282 d — Lzk 79/01, 7285 
b — Hdc 65/02, d — SNMB(Bbc), 7286 c — LSC(Lsc), 7287 b — Lzk 
69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 7382 a — Lzk 79/01, c — LZK(Lzk), d - 
NMPR(Bbc), Lzk 52/11, 7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7385 b - 
LSC(Lsc), 7390 b — SFF(Sff), c — Lzk 48/02, d — Lzk 48/02, 7391 a — Lzk 
48/02, c — Lzk 48/02, 7394 d — Bbc 74/01 , Lzk 70/02, 7470 c — SNMB(Pjj), 
7479 c - - Lzk 62/07, 7489 a - - SFF(Sff), c — SFF(Sff), 7569 b — SNMB(Pjj), 
7579 b — LSC(Lsc), 7596 a — Bba 74/01, 7674 d — ZSMT(Bbc). 

125. Oxychilus draparnaudi (Beck 1837) 

6075 d - SLMO(Mch), 6175 d -- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6275 
b — SLMO(Mch), 6778 c — SNMB(Ann), 6984 d — Lzk 72/11, 7180 
c — Kpv 77/01, 7272 c — SFF(Sff), 7277 b — SNMB(Bbc), 7373 d - 
SFF(SfT), 7377 c — Kpv 80/01, 7481 b — SNMB(Bbc), 7569 c — SFF(Sff), 
7768 b -- LSC(Lsc), d -- SNMB(Pjj), 8178 c -- ZSMT(Bbc), 8179 
d — Ess 80/01, 8180 a — Ess 80/01, 8279 b — Ess 80/01. 

126. Oxychilus glaber (Rossmässler 1835) 

6175 c — SLMO(Mch), 6275 b — SLMO(Mch), 6277 a — Lzk 55/03, 
b -- Lzk 55/03, 6375 c -- SLMO(Mch), 6377 a -- Bbc 54/01, 6378 
a SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), d NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
6471 b — Lzk 54/02, 6472 a — Bbc 54/01, c — Bbc 54/01, 6473 b - 
SLMO(Mch), 6474 b NMPR(Bbc), c SLMO(Mch), d 
NMPR(Bbc), 6475 a -- SLMO(Mch), b -- SLMO(Mch), Lzk 54/02, 
d — NMPR(Bbc), 6476 b — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
d — NMPR(Bbc), 6477 a -- SLMO(Mch), c -- NMPR(Bbc), d - 

134 


NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6478 a — NMPR(Bbc), b — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6574 b -r- MCH(Mch), 
c — MCH(Mch), 6575 b — SLMO(Mch), d -- SLMO(Mch), 6576 
a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b -- NMPR(Bbc), c - Bbc 54/01, 
d — NMPR(Bbc), 6588 d — Hdc 58/01, 6671 b — Hdc 54/04, 6672 a — Lzk 
54/16, c — Hdc 54/04, 6674 a — MCH(Mch), 6676 a — MCH(Mch), 6678 
d — LSC(Lsc), 6680 b — LSC(Lsc), Lzk 78/06, c — LSC(Lsc), d — Lzk 
78/06, 6688 a — Hdc 58/01, b — Hdc 58/01, LSC(Lsc), 6689 c— LZK (Lzk), 
6690 c — LSC(Lsc), 6692 d — Rtr.Wet 50/01, 6775 b — Hdc 56/02, 6777 
b — LSC(Lsc), 6778 b — Bbc 54, Lzk 78/06, 6779 a — LSC(Lsc), Lzk 78/06, 
6780 a — Hdc 57/02, b — Hdc 57/02, c — Hdc 57/02, d — Hdc 57/02, 
SFF(SŕT), 6784 b -- LSC(Lsc), 6787 b +- SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 
d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6792 a — Rtr.Wet 50/01, 6793 b - 
Rtr.Wet 50/01, 6866 a — Hdc 49/01, 6869 b — Hbk 59, c — Hdc 51/03, 
d — Hbk 59, 6870 a — Hbk 59, b — Hbk 59, c — Hbk 59, d — Hdc 62/02, 
6871 c — Hdc 62/02, 6874 c — Hdc 55/03, 6876 a — LSC(Lsc), b — Bbc 
54, LSC(Lsc), d - - NMPR(Bbc), 6877 a — SLMO(Mch), Bbc 54, 
Lzk 74/03, b — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), c — Bbc 54, d — 
SLMO(Mch), 6878 d - SNMB(Lsc), 6879 a -- SNMB(Lsc), Hdc 
57/02, 6880 a — Hdc 57/02, d — LZK(Lzk), 6881 d — NMPR(Bbc), 6882 
a — Lzk 72/1 1, b — LSC(Lsc), Kpv 77/01, c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 6883 
a— Kpv 77/01, b — Lzk 72/1 1, 6969 a— Hdc 51/01, 6974 b — SLMO(Mch), 
Hdc 55/03, 6977 d — SNMB(Lsc), 6978 a — SNMB(Lsc), b — SNMB(Lsc), 
6981 d — LSC(Lsc), SFF(Sff), Lzk 72/1 1, 6982 a — Lzk 73/04, Kpv 77/01, 
b — Kpv 77/01, 6983 d — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 6984 d — Kpv 77/01, 
6985 c — Lzk 72/11, 6990 d — Bbc 54, 6991 b — NMPR(Bbc), 6993 
a — LZK(Lzk), 6997 b — LZK(Lzk), d — LZK(Lzk), 7071 d — Hdc 
55/03, 7073 d — Hdc 55/03, 7075 c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 
7076 b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7077 b — LSC(Lsc), Lzk 66/02, 
d — Lzk 66/02, 7078 b — LSC(Lsc), c — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 7079 
b — Lzk 80/02, d — SNMB(Lsc), SLMO(Mch), 7080 a — Lzk 80/02, 
c — Lzk 80/02, 7081 b — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 7082 a — Kpv 77/01, 
b — Kpv 77/01, 7083 a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, 7084 d — Kpv 77/01, 
7088 a — LSC(Ksl), Bbc 54, b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 
d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7090 b — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7093 a — 
LZK(Lzk), 7096 c — SFF(SŕF), LZK(Lzk), 7097 c — NMPR(Bbc), d — 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7099 c — NMPR(Bbc), Fli 58/01, 7165 b — 
SLMO(Mch), Lzk 52/07, Hdc 61/01, d — SLMO(Mch), NMPR(Bbc), 
7171 b — Hdc 55/13, 7172 a — Hdc 55/03, 7174 a — LSC(Lsc), 
NMPR(Bbc), b — LSC(Lsc), 7175 b — SLMO(Mch), LZK(Lzk), 7176 
a — Lzk 66/02, b — SLMO(Mch), Lzk 66/02, 7177 a — SLMO(Mch), 
c — Lzk 66/02, 7178 a — LSC(Lsc), Lzk 66/02, c — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 
7179 b — LZK(Lzk), 7180 a — SFF(Sff), c — LSC(Lsc), Hdc 63/03, 7181 
d — SFF(SŕF), 7187 b — LSC(Lsc), Lzk 69/04, 7188 a — LSC(Lsc), Bbc 
54/01, c — Lzk 76/01, 7190 b — Lzk 60/10, 7192 b — Lzk 52/05, d — Lzk 52/05, 7194 d — LZK(Lzk), 7195 c — SFF(Sff), 7197 a — SLMO(Mch), 
SFF(Sff), d SLMO(Mch), SFF(Sfl), 7198 d — SFF(SfF), LZK(Lzk), 
7199 a - Fli 58/01, d -- NMPR(Bbc), 7272 b -- SNMB(Pjj), c - 
SFF(Sff), 7273 d — SFF(SÍF), 7276 b SLMO(Mch), Lzk 66/02, 7277 
a — Lzk 66/02, 7278 b - - LSC(Lsc), Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7279 
d Lzk 62/13, SFF(Síľ), 7280 d — SFF(SflT), 7285 d — SLMO(Mch), 
7286 a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), c - LSC(Lsc), 
SLMO(Mch), 7287 b - - Lzk 69/04, 7288 a Lzk 69/04, 7290 c - 
LZK(Lzk), 7291 b — Lzk 56/06, d — Lzk 56/06, 7295 a — SFF(Sff), 7297 
a - SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 7371 c — SNMB(Pjj), 7373 b — 
SNMB(Bbc), SFF(Sfl), c — Ant 52, d — SFF(SfF), 7374 a — LZK(Lzk), 
7376 b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, SFF(Sfľ), 7377 c — SLMO(Mch), Lzk 
66/02, d - SLMO(Mch), Lzk 66/02, 7379 b - LSC(Lsc), 7382 a — Lzk 
79/01, b — Lzk 79/01, c — LSC(Lsc), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
LZK(Lzk), 7384 a Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7385 b — LSC(Lsc), 7388 
d Lzk 78/02, 7390 a - LZK(Lzk), b -- Lzk 48/02, SFF(Sff), d - 
NMPR(Bbc),SLMO(Mch),LZK(Lzk),7391a — Lzk 48/02, b — LZK(Lzk), 
c — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, 7394 d — NMPR(Bbc), 
Lzk 70/02, 7469 d— LSC(Lsc), 7470c — SNMB(Pjj), 7471 a SNMB(Pjj), 
7473 a - - SLMO(Mch), b t-- Lzk 49/08, 7476 c — SFF(Sfi), 7477 a - 
SLMO(Mch), 7478 c — SLMO(Mch), d — LSC(Lsc), 7479 a - - LSC(Lsc), 
NMPR(Bbc), c - LSC(Lsc), Lzk 62/07, d -- LSC(Lsc), 7480 b - 
NMPR(Bbc), c — LSC(Lsc), 7484 b — LSC(Lsc), 7485 a — LSC(Lsc), 
c — LSC(Lsc), 7488 a - Lzk 48/02, b — LSC(Ksl), d — SFF(SflT), 7494 
b— Bbc 74/01, 7569 b - SNMB(Pjj), NMPR(Bbc), c SNMB(Pjj), 7570 
c - SNMB(Pjj), 7575 b - SFF(Sff), c — SFF(Sff), 7576 d — LSC(Lsc), 
7577 c -- Lzk 66/04, 7578 b - LSC(Lsc), Lzk 62/07, c -- LSC(Lsc), 
LZK(Lzk), d — LSC(Lsc), Lzk 62/07, 7579 a — LSC(Lsc), LZK(Lzk), 
b -- LSC(Lsc), c -- LSC(Lsc), d LSC(Lsc), 7580 a -- LSC(Lsc), 
c — LSC(Lsc), 7581 d — LSC(Lsc), 7583 c — LSC(Lsc), 7588 b — Lzk 
48/02, 7596 b — SFF(SfF), d — SFF(Sfl), 7668 b ~ SNMB(Pjj), d - 
SNMB(Pjj), SLMO(Mch), 7669 a — SNMB(Pjj), b — SNMB(Pjj), 7671 
b — SNMB(Mab), 7677 c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7678 a — LSC(Lsc), 
b -- LSC(Lsc), c -- LSC(Lsc), 7679 a -- LSC(Lsc), b -- LSC(Lsc), 
c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7680 c — LSC(Lsc), 7681 d — LSC(Lsc), 
7682 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7768 a — SNMB(Pjj), SLMO(Mch), 
b — SNMB(Pjj),NMPR(Bbc),d — LSC(Lsc), 7769 a — SNMB(Pjj), 7780 
c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7781 c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7783 
a — LSC(Lsc), 7785 d — LSC(Lsc), 7867 b — SNMB(Pjj), 7868 b — 
SNMB(Lsc), 7880 b — LSC(Lsc), 7881 a — LSC(Lsc), 7884 b — Vga 
75/01, 7885 c — Vga 75/01, 7984 d — Vga 74/01, 8071 c — SFF(SflT), 8078 
d — Vga 76/0 1 , 8079 c — Vga 76/01, 8082 c — Vga 74/0 1 , d — Vga 74/01, 
81 78 d — NMPR(Bbc), SFF(SfF), 8179 a — Ess 80/01, d — Ess 80/01, 8180 
c — Ess 80/01, 8279 a — Ess 80/01, b — Ess 80/01. 

136 127, Oxychilus inopinatus (Uličný 1887) 

6570 b — Lzk 55/04, 6571 c — Lzk 58/04, 6771 c — Lng 58, 6866 a — Hdc 
61/01, — Lzk 56/02, 6870 d — Hdc 62/02, 6968 a — Hdc 61/01, b — Hdc 
61/01, c — Hdc 61/01, 6970 c — Hdc 62/02, 7066 c — ulc 1889 — Hdc 
61/01, Lzk 59/02, 7067 d — Lzk 52/08, 7068 b — Hdc 61/01, 7070 b — Lzk 
54/08, 7074 d — Hdc 61/01, 7090 b — SNMB(Bbc), NMPR(Bbc), 7096 
c — SFF(SíT), 7165 b — SLMO(Mch), NMPR(Bbc), Lzk 52/07, d — Lzk 
52/07, 7166 a — Hdc 61/01, Lzk 58/04, 7173 c — Lzk 49/08, 7174 a - 
LSC(Lsc), 7272 c — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7376 b — Lzk 66/02, d — Lzk 
66/02, 7390 c -- Lzk 47/02, d — Lzk 47/02, 7391 b — SNMB(Bbc), 
NMPR(Bbc), c — Lzk 47/02, d — Lzk 47/02, 7479 d — Lzk 51/06, 7470 
d — SNMB(Pjj), 7473 a — Lzk 49/08, Ant 52, 7476 c — SFF(Sff), 7488 
a — Lzk 48/02, d — SFF(Sff), Lzk 48/1 1, 7489 a — SFF(Sff), 7490 a — Lzk 
47/02, 7569 b — LSC(Lsc), Lzk 51/06, 7572 d — Kpv 79/01 , 7575 a — Hdc 
61/01, 7671 b — Lzk 52/08, d — Lzk 58/04, 7674 d — Lzk 50/06, 7770 
c — Lzk 52/08, 7785 d — LSC(Lsc), 7868 b — SFF(Sff), 7877 c — Due 47, 
7885 c — Vga 75/01, 7975 a — Lzk 52/04, 7984 d — Vga 74/01, 8171 
a — LZK(Lzk), d — Hdc 61/01, Lzk 53/02, 8178 b SFF(SfF), d — Lzk 
78/05. 

128. Oxychilus orientalis (Clessin 1887) 

6385 d — Rdl 57/01, 6486 b — Rdl 57/01, 6588 d — Hdc 58/01, Rdl 57/01, 
6589 c — Rdl 57/01, d — Rdl 57/01, 6590 a — Rdl 57/01, c — Rdl 57/01, 
d - - Rdl 57/01, 6697 d — LZK(Lzk), 6786 b — Lzk 79/02, d - 
NMPR(Bbc), 6787 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — Hdc.Bbc 61, 
d -- Hdc.Bbc 61, 6792 a -- SLMO(Tes), Rtr.Wet 50/01, 6797 b - 
LZK(Lzk), 67101 a — Rdl 57/01 , 6882 c — Kpv 77/01 , 6887 b — Hdc.Bbc 
61, 68100 d — Lzk 76/01, 6985 c — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 6990 b — 
LZK(Lzk), c — LSC(Lsc), 6998 d — SLMO(Mch), 69100 b — 
NMPR(Bbc), Lzk.Glk 62, 69101 a — NMPR(Bbc), Lzk.Glk 62, d — Rdl 
57/01, 7081 b — SNMB(Bbc), 7084 d — Kpv 77/01, 7088 a — Bbc 54, 
b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), c — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), d — LSC(Lsc), 
NMPR(Bbc), 7090 b — NMPR(Bbc), 7094 d — Lzk 70/02, 7099 c — 
NMPR(Bbc), Fli 58/01, 7180 c — Hdc 63/03, 7186 b — Lzk 57/08, d — 
LZK(Lzk), 7187 b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), Lzk 69/04, c — Lzk 57/08, 
7188 a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), c — Lzk 76/01, 7192 b — Lzk 52/05, 
d — Lzk 52/05, 7194 d — LZK(Lzk), 7197 a — SLMO(Mch), SFF(Sff), 
LZK(Lzk), 7199 a — Fli 58/01, 7282 d — NMPR(Bbc), Lzk 79/01, 7285 
b NMPR(Bbc), Hdc 65/02, d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7286 
a — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), c — LSC(Lsc), 
NMPR(Bbc), 7287 b — Lzk 69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 7291 b — Lzk 
56/06, 7292 a — LSC(Lsc), 7382 a — Lzk 79/01, b — NMPR(Bbc), Lzk 
52/1 1, c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7388 b — LSC(Lsc), 7390 a — Lzk 
48/02, b — Lzk 51/13, SFF(Sff), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7391 137 a — Lzk 48/02, SFF(Sff), b — Lzk 56/05, c — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, 
d — Lzk 48/02, 7485 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7489 a — SFF(Sff), 
c — SFF(Sff), 7494 b — Bbc 74/01, 7988 b — LSC(Lsc), 8079 d — Vga 
76/01. 

129. Vitrea contracta (Westerlund 1871) 

6275 c — SLMO(Mch), 6276 c — Lzk 5403, d — SLMO(Mch), Lzk 54/03, 
6277 a — Lzk 55/03, 6374 b — SLMO(Mch), 6375 b — SLMO(Mch), 
6378 a — SLMO(Mch), 6474 b — NMPR(Bbc) , 6573 c — Hdc 54/04, 6680 
b — Lzk 78/06, 6778 a — LSC(Lsc), b — Bbc 54, LSC(Lsc), 6784 b - 
SFF(Sff), 6788 d — LZK(Lzk), 6791 d — LSC(Lsc), 6876 b — LSC(Lsc), 
6877 a — Lzk 74/03, b — Lzk 74/03, c — NMPR(Bbc), 6878 d — 
SNMB(Lsc), 6882 a — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, c — Lzk 
72/11, 6883 c — Kpv 77/01, 6974 b -- SLMO(Mch), LSC(Lsc), 6979 
c — SNMB(Lsc), 6981 b — LSC(Lsc), d ■*- Kpv 77/01, 6982 b — Kpv 
77/01, 6983 d — Kpv 77/01, 6985 c — Kpv 77/01, 7076 d — Lzk 66/02, 
7077 b — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 7078 a — SNMB(Lsc), b — LSC(Lsc), 
c — LSC(Lsc), 7079 b — Lzk 80/02, d — SLMO(Mch), 7080 a — Lzk 
80/02, d — Kpv 77/01, 7081 c — Kpv 77/01, 7083 a — Kpv 77/01 , b — Kpv 
77/01, 7088 b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), Lzk 76/06, 7165 
b — SLMO(Mch), Lzk 52/07, 7174 b — LSC(Lsc), 7180 a — Kpv 77/01, 
c — LSC(Lsc), SFF(Sff), 7181 d — SFF(SflF), 7187 b — LSC(Lsc), 7192 
d — LSC(Lsc), 7193 c — LSC(Lsc), 7272 c — SFF(Sff), 7276 b — SFF(Sff), 
7277 b — Lzk 66/02, 7278 b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7280 d — 
SFF(SÍF), 7373 b — ZSMT(Bbc), SFF(Sff), c — SFF(Sflľ) ) 7374 a — 
SFF(SfF), 7388 d — Lzk 78/02, 7390 b — SFF(Sff), d — Lzk 48/02, 7391 
b — Lzk 56/05, c — Lzk 48/02, 7470 b — SNMB(Pjj), d — LSC(Lsc), 7479 
c — LSC(Lsc), 7480 c — LSC(Lsc), 7488 d — SFF(Sff), 7489 a — 
SFF(SfF), c — SFF(Sff), 7579 a — LSC(Lsc), 7884 a — Vga 75/01, 7984 
d — Vga 74/01, 8171 a — SFF(Sff), 8177 a — LZK(Lzk), 8179 a — Ess 
80/01, d — Ess 80/01, 8180 c — Ess 80/01. 

130. Vitrea crystallina (O. F. Muller 1774) 

6076 c -- SLMO(Mch), 6175 b — SLMO(Mch), c -- SLMO(Mch), 
d — SLMO(Mch), 6176 b — Lzk 56/04, c — SLMO(Mch), 6274 d — 
SLMO(Mch), 6275 a — SLMO(Mch), Lzk 54/03, b — SLMO(Mch), 
c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), Lzk 54/03, 6276 a — SLMO(Mch), 
c — Lzk 54/03, d — SLMO(Mch), 6277 a — Lzk 55/03, b — SLMO(Mch), 
c — SLMO(Mch), 6373 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d — 
SLMO(Mch), 6377 c — NMPR(Bbc), d — SLMO(Mch), 6378 a - 
SLMO(Mch), 6472 c — Bbc 54, 6473 a — SLMO(Mch), 6474 b — 
NMPR(Bbc), 6475 d -- NMPR(Bbc), 6476 b — NMPR(Bbc), c — 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d NMPR(Bbc), 6477 a — SLMO(Mch), 
b — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 6478 a — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
6573 c — Hdc 54/04, 6575 a — NMPR(Bbc), b — NMPR(Bbc), d - 

138 MCH(Mch), 6576 a - NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b -- NMPR(Bbc), 
c — MCH(Mch), 6577 a — NMPR(Bbc), 6669 b — Lzk 55/07, 6672 c - 
Hdc 54/04, 6674 a — MCH(Mch), 6675 a — MCH(Mch), 6680 b — Lzk 
78/06, 6684 c — NMPR(Bbc), 6688 a — Hdc 58/01, b — LSC(Lsc), 6691 
a — Axz 84/01, c — Axz 84/01, 6697 d — LZK(Lzk), 6771 a — Hdc 55/01, 
6775 b — SLMO(Mch), 6778 b — Lzk 78/06, 6779 a — Lzk 78/06, 6780 
a — Hdc 57/02, c — Hdc 57/02, 6783 b — Hdc.Bbc 61, c — Kpv 77/01, 
d _ SNMB(Bbc), Kpv 77/01, 6784 a -- LSC(Kil), Hdc.Bbc 61, b - 
NMPR(Bbc), c — Hdc.Bbc 61 , d — NMPR(Bbc), 6785 c — LSC(Lse), Lzk 
63/09, 6786 b — Hdc.Bbc 61, d — Lzk 79/02, 6787 a — Hdc.Bbc 61, Lzk 
79/02, c — SLMO(Mch), Lzk in HB 61 , d NMPR(Bbc), Lzk 78/07, 6788 
d — LZK(Lzk), 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6797 b — LZK(Lzk), 6870 
a — Hbk 59, d — Hdc 62/02, 6871 c — Hdc 62/02, 6877 a — LSC(Lsc), 
Bbc 54, b — Lzk 74/03, c - Bbc 54, 6878 a - - NMPR(Bbc), b - 
SNMB(Lsc), d — LSC(Lsc), 6879 a — Hdc 57/02, 6880 a — LSC(Kpl), 
Lzk 76/01, d — LZK(Lzk), 6882 a — Lzk 72/1 1, b — Kpv 77/01, c — Lzk 
72/1 1, d — Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 77/01, b — SNMB(Bbc), Lzk 72/1 1, 
c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6885 a — Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 61, 
c — Hdc.Bbc 61, d — Hdc.Bbc 61, Kpv 77/01, 6866 c — Hdc.Bbc 61, 68100 
d — Lzk 76/01, 6870 b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 6974 b — LSC(Lsc), 
6978 a — SNMB(Lsc), d — SNMB(Lsc), 6981 d — Kpv 77/01, LSC(Kak), 
6982 b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6983 a — Kpv 77/01, 
b — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, d — LSC(Lsc), Lzk 72/11, 6984 c — Kpv 
77/01, d — Lzk 72/1 1, 6985 a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, c — Lzk 72/1 1, 
Kpv 77/01, 6986 a — Kpv 77/01, 6989 b — LZK(Lzk), 6990 b — LZK(Lzk), 
6991 b — SLMO(Mch), 69100 b — Lzk.Glk 62, 69101 a — Lzk.Glk 62, 7068 
b — Hdc 62/02, 7069 b — Hdc 62/02, d — Hdc 58/02, 7075 d — SLMO (Mch) , 
7076 b — Lzk 66/02, 7077 b — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7078 
b — LSC(Lsc), c — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 7079 b — Lzk 80/02, d - 
SLMO(Mch), Lzk 80/02, 7080 a — Lzk 80/02, c — SLMO(Mch), Lzk 76/01, 
d — LSC(Lsc), Lzk 80/02, 7081 a — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 7082 a - 
SFF(Sff), Lzk 72/11, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 7083 a — Kpv 77/01, 
b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, d — Lzk 78/07, 7084 a — Lzk 72/1 1, c — Lzk 
78/07, d -f- Kpv 77/01, 7087 d — LZK(Lzk), 7088 b — LSC(Lsc), c - 
LSC(Lsc), NMPR(Bbc), d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), Lzk 76/01, 7091 
a — LZK(Lzk), 7093 a — LZK(Lzk), 7094 d — Lzk 70/02, 7168 d — Hdc 
62/02, 7175 b — SLMO(Mch), 7177 c — Lzk 66/02, 7178 a — Lzk 66/02, 
7179 b — Lzk 80/02, 7180 a — SLMO(Mch), Lzk 80/02, c — Hdc 63/03, 
SFF(Sff), 7186 b — Lzk 57/08, 7187 b — Lzk 76/01, c — Lzk 57/08, 7190 
b — Lzk 60/10, 7193 c — LSC(Lsc), 7194 d — Bba 74/01, 7197 a - 
SFF(Sff), LZK(Lzk), 7198 d — LZK(Lzk), 7199 a — NMPR(Bbc), 7267 
c — Hdc 62/02, 7272 a — SNMB(Pjj), c — SFF(Sfl), 7273 d — SFF(Sff), 
7276 a — Lzk 66/02, b — Lzk 66/02, 7278 b — LSC(Lsc), c — SLMO (Mch), 
7279 d — Lzk 62/13, 7286 a — SFF(Sff), 7291 b -- Lzk 56/06, c - 

139 LZK(Lzk), d — Lzk 56/06, 7371 d — SNMB(Pjj), 7377 b — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d - SLMO(Mch), Lzk 
66/02, 7378 a - - SLMO(Mch), 7380 a — Lzk 75/04, 7382 b — 
NMPR(Bbc), c -- SLMO(Mch), d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7383 
c -- NMPR(Bbc), 7384 b - Lzk 75/04, 7390 a — LZK(Lzk), b — 
SFF(Sff), d — Lzk 48/02, 7391 c — Lzk 48/02, 7394 d — Lzk 70/02, 7469 
d — SNMB(Pjj), 7470 c — NMPR(Bbc), 7471 b — SNMB(Pjj), 7481 
b — LSC(Lsc), 7485 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7494 b — Bbc 74/01, 
7578 b — Lzk 62/07, c — LZK(Lzk), d — Lzk 62/07, 7579 c — LSC(Lsc), 
7581 d — LSC(Lsc),7596b — SFF(Sff),c — SFF(SŕT),d — SFF(Sff), 7598 
b — SFF(Sff), 7667 d — SFF(Sff), 7668 b — SNMB(Pjj), d — SLMO(Mch), 
7669 a -- SNMB(Pjj), 7677 d — LSC(Lsc), 7679 c — LSC(Lsc), 7768 
d — SNMB(Pjj), 7780 d — LSC(Lsc), 7781 c — LSC(Lsc), 7869 b — 
SFF(SfT), 7872 b — LSC(Lsc), 7969 c — LSC(Lsc), d — SFF(Sff), 8070 
a — SFF(Sff), LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), d — Lzk 55/12, SFF(Sff). LSC(Lsc), 

8071c — SFF(Sff),d — SFF(Sff),8072b — SFF(Sff),8170b — Lzk55/12, 
LSC(Lsc), 8171 a — Lzk 55/12, b — Lzk 55/12, SFF(SŕF), c — Lzk 55/12, 
LSC(Lsc), 8178 a — SFF(SflO, 8277 a — ZSMT(Bbc). 

130. a) Vitrea crystallina orientalis (Kimakowicz 1883) 

6478 c — Lzk 54/11, 6570 b — Lzk 53/01, 6675 c — Hdc 56/02, 6874 
c — Hdc 55/03, 6971 c — Hdc 55/03, 6973 c — Hdc 55/03, 6974 b — 
SLMO(Mch), 7192 b — Lzk 52/05, d — Lzk 52/05, 7282 d — Lzk 79/01, 
7382 a — Lzk 79/01, b — Lzk 79/01, c — Lzk 79/01, d — Lzk 79/01. 

131. Vitrea diaphana (S t uder 1820) 

61 76 a — Lzk 56/04, 6275 a — SLMO(Mch), Lzk 54/03, b — SLMO(Mch), 
Lzk 54/03, d -- SLMO(Mch), Lzk 54/03, 6276 c — Lzk 54/03, 6277 
a *- SLMO(Mch), Lzk 55/03, b — Lzk 55/03, c — SLMO(Mch), Lzk 
55/03, 6373 c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6375 c — SLMO(Mch), 
6377 d — SLMO(Mch), 6378 a — SLMO(Mch), c — NMPR(Bbc). d — 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6471 d — NMPR(Bbc), 6472 a — Bbc 54, 
c — Bbc 54, 6473 a — SLMO(Mch), 6474 a — SLMO(Mch), b — Bbc 54, 
d -- NMPR(Bbc), 6475 b — SLMO(Mch), 6476 c — SLMO(Mch), 
d -- NMPR(Bbc), 6477 a -- SLMO(Mch), c — NMPR(Bbc), d — 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6478 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6570 Lzk 53/01, 6574 b — MCH(Mch), 
c — MCH(Mch),6576 a — SLMO(Mch), 6588 d — Hdc 58/01, 6592 
d — NMPR(Bbc), 6672 c — Hdc 54/04, 6675 a — MCH(Mch), 6676 
a — MCH(Mch), 6677 c — LSC(Lsc), 6678 d — LSC(Lsc), 6680 b — Lzk 
78/06, 6683 c — SFF(Sff), 6684 c — Hdc.Bbc 61, 6688 a — Hdc 58/01, 
b — Hdc 58/01, LSC(Lsc), 6691 a — Axz 84/01, c — Axz 84/01, 6697 
d — LZK(Lzk), 6775 b — SLMO(Mch), 6777 b — LSC(Lsc), 6778 b — 
Lzk 78/06, 6779 a — Lzk 78/06, 6780 b — Hdc 57/02, d — SFF(Sfl), 6783 
b — Hdc.Bbc 61, c — Kpv 77/01, d — Lzk 79/02, Kpv 77/01, 6784 a — 
NMPR(Bbc), LSC(Lse), b — NMPR(Bbc), SFF(SŕT), c — Hdc.Bbc 61, 

140 d — NMPR(Bbc), 6785 c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6786 b — Hdc.Bbc 
61, Lzk 79/02, d — NMPR(Bbc), Lzk 79/02, 6787 a -- NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), b — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), c — Hdc.Bbc 61, d - 
SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 6789 d — LZK(Lzk), 6791 d — LSC(Lsc), 
6792 a — Rtr.Wet 50/01, 6792 b — Rtr.Wet 50/01, 6797 b — LZK(Lzk), 
6870 d — Hdc 62/02, 6871 c — Hdc 62/02, 6875 d — LSC(Lsc), 6876 
a — LSC(Lsc), d — Bbc 54, 6877 a — Bbc 54, Lzk 74/03, b — Lzk 74/03, 
c — NMPR(Bbc), 6878 b — SNMB(Lsc), d — SNMB(Lsc), NMPR(Bbc), 
6879 a — Hdc 57/02, c -- SNMB(Lsc), 6880 a - - Lzk 76/01, b - 
SLMO(Mch), d — LZK(Lzk), 6881 a — LSC(Lsc), SFF(Sff), 6882 a - 
Lzk 72/1 1, b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, d — Kpv 
77/01, 6883 a — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, c — Kpv 
77/01, 6885 a — Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, d 
Hdc.Bbc 61, 6886 c — Hdc.Bbc 61, 6887 a — Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 
61, c -r- Hdc.Bbc 61, 68100 d — Lzk 76/01, 6969 a — Hdc 51/01, 6974 ' 
b — Hdc 55/03, 6978 a — LSC(Lsc), c — SNMB(Lsc), d — SNMB(Lsc), 
6979 a — SNMB(Lsc), 6980 d — Lzk 72/11, 6981 b — LSC(Lsc), c - 
LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), Kpv 77/01, 6982 b -- Kpv 77/01, c — Kpv 
77/01, 6983 c — Kpv 77/01, d — Lzk 72/11, 6984 c — Kpv 77/01, 6985 
a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/1 1, c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, d — Lzk 72/1 1, 
6989 b — LZK(Lzk), 6993 a — LZK(Lzk), 6995 b — LZK(Lzk), 6997 
b — LZK(Lzk), d LZK(Lzk), 6998 d — SLMO(Mch), Lzk.Glk 62, 
69100 b — Lzk.Glk 62, 69101 a — Lzk.Glk 62, 7071 d — Hdc 55/03, 7073 
c — LSC(Lsc), d — Hdc 55/03, 7075 c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 
7076 b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7077 b — LSC(Lsc), Lzk 66/02, 
d — Lzk 66/02, 7078 a — SNMB(Lsc), b — LSC(Lsc), c — SNMB(Lsc), 
Lzk 66/02, 7079 b — SNMB(Lsc), Lzk 80/02, d -- SLMO(Mch), Lzk 
80/02, 7080 a — Lzk 80/02, c — Lzk 80/02, Kpv 77/01 , d — LSC(Lsc), Lzk 
80/02, 7081 a — Kpv 77/01, b — SNMB(Bbc), Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 
7082 a — SFF(Sff), Lzk 72/1 1, b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 7083 a — Kpv 
77/01, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 7084 a — Lzk 72/11, 7085 a — Lzk 
72/1 1, Kpv 77/01, c — LZK(Lzk), 7087 d -- LZK(Lzk), 7088 a — Bbc 
54/01, b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), d -- LSC(Lsc), 
NMPR(Bbc), 7090 b — LSC(Lsc), 7093 a — LZK(Lzk), 7094 d — Lzk 
70/02, 7097 d — NMPR(Bbc), SFF(Sflf), 7098 a — NMPR(Bbc), b — 
Lzk.Glk 62, 70100 c — Lzk 76/01, 7171 b — Hdc 55/03, 7174 b — LSC(Lsc), 
7175 b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7178 a — Lzk 66/02, 7179 b — Lzk 
80/02, 7180 a — SLMO(Mch), Lzk 80/02, c — Hdc 63/03, SFF(Sff), 7181 
b — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7186 d — Lzk 57/08, 7187 b — LSC(Lsc), 
SLMO(Mch), 7188 a — LSC(Lsc), Bbc 54, 7190 b — Lzk 60/10, 7192 
b — Lzk 52/05, d — Lzk 52/05, 7194 d — Bba 74/01, LZK(Lzk), 7197 
a — NMPR(Bbc),b — SFF(Sff),d — SFF(Sff), 7198d — LZK(Lzk), 7199 
a — NMPR(Bbc), 7272 c — SFF(Sflľ), 7273 d — SFF(Sff), 7276 a — Lzk 
66/02, b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7278 b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 

141 d — Lzk 66/02, 7279 d — Lzk 62/13, 7280 d — SFF(Sff), 7282 d — Lzk 
79/01, 7285 d - - NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7286 a - - LSC(Lsc), 
SLMO(Mch), 7287 b — Lzk 69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 7291 b — Lzk 
56/06, 7292 d — LSC(Lsc), 7293 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7295 
d -- SFF(Sff), 7370 d -- SNMB(Pjj), 7373 d — .SFF(Sff), 7377 b — 
SLMO(Mch), c NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — LSC(Lsc), 

NMPR(Bbc), 7378 c — NMPR(Bbc), 7380 a — Lzk 75/04, 7382 a — Lzk 
79/01, b — NMPR(Bbc), Lzk 79/01, c — SLMO(Mch), Lzk 79/01, d — 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), LZK(Lzk), 7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 
75/04, 7385 a — LSC(Lsc) , 7390 b — Lzk 48/02, SFF(SfŤ), d — SNMB(Bbc), 
SLMO(Mch), 7391 a — Lzk 48/02, b — Lzk 56/05, c — NMPR(Bbc), Lzk 
48/02, d - Lzk 48/02, 7394 d - - Bbc 74/01, Lzk 70/02, 7469 d — 
SNMB(Pjj), 7470 b — SNMB(Pjj), c — SNMB(Pjj), d — LSC(Lsc), 7475 
a — SFF(SflQ, 7479 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), Lzk 
62/07, d — LSC(Lsc), 7480 c — LSC(Lsc), d -- LSC(Lsc), 7485 a — 
LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7488 d — SFF(SflO, 7489 a — SFF(Sff), c — 
SFF(Sff), 7494 b — Bbc 74/01, 7569 b — SNMB(Pjij), c — SNMB(Pjj), 
7570 c — SNMB(Pjj), 7575 b -- SFF(Sff), 7576 d -- LSC(Lsc), 7578 
b -- LSC(Lsc), Lzk 62/07, c — LSC(Lsc), LZK(Lzk), d — Lzk 62/07, 
LSC(Lsc), 7579 a -- LSC(Lsc), b -- LSC(Lsc), c -- LSC(Lsc), 7581 
d — LSC(Lsc), 7596 a — Bba 74/01, 7668 d — SNMB(Pjj), SLMO(Mch), 
7669 a — SNMB(Pjj), b — SNMB(Pjj), 7677 d — LSC(Lsc), 7678 a — 
LSC(Lscj, b -- LSC(Lsc), 7679 a -- LSC(Lsc), b -- Lzk 79/04, c — 
LSC(Lsc), 7680 c — LSC(Lsc), 7682 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7683 
a — LSC(Lsc), c -- LSC(Lsc), 7768 a -- LSC(Lsc), b — SNMB(Pjj), 
NMPR(Bbc), 7779 a — LSC(Lsc), 7780 a — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 
7781 c - LSC(Lscj, 7783 a -- LSC(Lsc), 7880 b -- LSC(Lsc), c — 
LSCtLscj, d — LSC(Lsc), 7881 a — LSC(Lsc), 7884 b — Vga 75/01, 7885 
c — Vga 75/01, 7984 d — Vga 74/01, 7988 b — LSC(Lsc), 8082 d — Vga 
74/01, 8179 b — Ess 80/01, d — Ess 80/01. 
132. Yitrea subrimata (Reinhardt 1871) 

6472 c — Bbc 54, 6476 d — SLMO(Mch), 6477 d — Bbc 54, 6478 c — 
\MPR Bbc/, 6680 b — Lzk 78/06, 6684 c 7 - NMPR(Bbc), 6782 b — 
SFFiSff;, 6783 b — Hdc.Bbc 61, d — Lzk 79/02, Kpv 77/01, 6784 a — 
SXMBiBbcí, Hdc 62/01, b — NMPRŕBbc), SFF(SflT), c — Hdc.Bbc 61, 
6785 c — Lzk 79/02, Kpv 77/01, 6786 b — Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, d — 
NMPRi Bbc;, Lzk 79/02, 6787 a — Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, b — NMPR(Bbc), 
c — NMPRBbc;, Lzk in HB 61, d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6789 
a — SFF(Sff), 6880 d -r LZK(Lzk), 6882 a — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 
b — Lzk 72/1 1, c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 
77 01, b — Lzk 72/11, 6884 a — Lzk 72/11, Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 
6885 c — Lzk 72/1 1, 6887 b — Hdc.Bbc 61, 6981 d — Kpv 77/01, 6982 
d — Kpv 77/01, 6983 c — Kpv 77/01, 6984 c — Kpv 77/01, 6985 a — Kpv 
77 01. d — Kpv 77/01, 6987 d — SLMO(Mch), 7076 b — Lzk 66/02, 7077 

142 b — LSC(Lsc), Lzk 66/02, SFF(Sfí), d — Lzk 66/02, 7078 a - 
SNMB(Lsc), b -- SNMB(Lsc), c 7 - Lzk 66/02, 7079 b - - Lzk 80/02, 
d — Lzk 80/02, 7080 a — Lzk 80/02, c — Lzk 80/02, d — Lzk 73/05, Kpv 
77/01, 7081 c — Kpv 77/01, 7082 a — SFF(SflO, Lzk 72/1 1, 7083 a — Kpv 
77/01, b — Lzk 72/1 1, d — SFF(SfFj, 7084 a — Lzk 72/1 1, c — Lzk 78/07, 
7086 d — Lzk 72/1 1, 7088 a — Bbc 54/01, c — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 
d — LSC(Lsc), Bbc 54/01, Lzk 76/01, 7090 b — Bbc 54/01, 7175 b - 
SLMO(Mch), 7177 c — Lzk 66/02, 7178 a — LSC(Lsc), Lzk 66/02, 7179 
b — Lzk 80/02, 7180 a — SLMO(Mch), Lzk 80/02, c — SFF(SfT), 7186 
b — Lzk 57/08, d — Lzk 57/08, 7187 b — LSC(Lsc), Lzk 69/04, 7188 
a — LSC(Lsc), Bbc 54/01, c — Lzk 76/01, 7197 a — SFF(SfT), LZK(Lzk), 
7276 a — Lzk 66/02, b — SFF(Sfl), d — Lzk 66/02, 7278 b — Lzk 66/02, 
c -r- SLMO(Mch), d Lzk 66/02, 7279 d - - Lzk 62/13, 7280 c - 
LZK(Lzk) , 7283 d — Lzk 79/0 1 , 7284 d — Lzk 75/04, 7285 b — Hdc 65/02, 
d — SLMO(Mch), 7286 a — LSC(Lsc), Lzk 76/05, 7287 b — Lzk 69/04,' 
7288 a — Lzk 69/04, 7373 b — ZSMT(Bbc), SLMO(Mch), c — Ant 52, 
SFF(SflT), d -- SFF(Sff), 7374 a -- LZK(Lzk), 7377 c - Lzk 52/01, 
d r- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7378 c — NMPR(Bbc), 7379 b — Lzk 
62/13, 7380 a — Lzk 75/04, 7382 a — Lzk 79/01, b — NMPR(Bbc), Lzk 
79/01, c — Lzk 79/01, d — SNMB(Bbc), Lzk 52/11, 7383 c — NMPR(Bbc), 
7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7390 b — SFF(SfF), d — Lzk 48/02, 
7391 c — Lzk 48/02, 7470 d — SNMB(Pjj), 7473 b — Lzk 49/08, 7479 
c — LSC(Lsc), Lzk 62/07, 7488 d — SFF(Sff), 7489 a — SFF(SfFj, c - 
SFF(Sff), 7577 c — Lzk 66/04, 7578 b — Lzk 62/07, d — Lzk 62/07, 7579 
a — LSC(Lsc),b — LSG(Lsc),7867b — SNMB(Pjj),8079d — Vga76/01. 
133. Vitrea transsylvanica (Clessin 1877) 

6373 c — SLMO(Mch), 6377 c — NMPR(Bbc), 6378 d — NMPR(Bbc), 
6473 a — SLMO(Mch), 6474 b SLMO(Mch), Bbc 54, d 

NMPR(Bbc), 6475 c NMPR(Bbc), 6476 b -- NMPR(Bbc), c - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 6477 a — SLMO(Mch), 
b NMPR(Bbc), c SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
6478 c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6575 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
d — MCH(Mch), 6576 a NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b 

NMPR(Bbc), 6577 a — NMPR(Bbc), 6588 d — Hdc 58/01, 6672 a — Hdc 
54/04, 6674 a — MCH(Mch), 6675 a — MCH(Mch), d — Hdc 56/02, 6676 
a — MCH(Mch), 6680 b — Lzk 78/06, 6688 b — Hdc 58/01, 6690 c — 
NMPR(Bbc), 6697 d — LZK(Lzk), 6773 c — Lzk 58/04, 6780 b — Hdc 
57/02, c — Hdc 57/02, d -- Hdc 57/02, 6782 c — NMPR(Bbc), 6783 
b — Hdc.Bbc 61, d — Lzk 78/07, Kpv 77/01, 6784 a — NMPR(Bbc), Hdc 
62/01, c — Hdc.Bbc 61, 6785 c — Kpv 77/01, 6786 b — Hdc.Bbc 61, Lzk 
79/02, d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6787 a — Hdc.Bbc 61 , Lzk 78/07, 
b SNMB(Bbc), c NMPR(Bbc), Lzk 79/02, d NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 6789 d — LZK(Lzk), 6791 d -- LSC(Lsc), 6797 b - 
LZK(Lzk), 6877 b — Lzk 74/03, 6880 a — Hdc 57/02, Lzk 76/01, d - 

143 LZK(Lzk), 6882 a — Lzk 72/11, Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, c — Lzk 
72/1 1, Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, c — 
Lzk 72/1 1, 6884 a — Kpv 77/01, 6885 d — Hdc.Bbc 61, 6887 b — LSC(Lsc), 
Hdc.Bbc 61, 68100 d — Lzk 76/01, 6979 a — LSC(Lsc), 6982 c — Kpv 77/01,' 
6983 c -- Kpv 77/01, d — Lzk 47/02, 6984 c — Lzk 47/02, Kpv 77/0 L 
d~ Kpv 77/01, 6985 a — Kpv 77/01, c^ Lzk 72/1 1,6987 d — SLMO(Mch)| 
Lzk 49/07, 6989 b — LZK(Lzk), 6990 d — Bbc 54/01, 6991 c — LZK(Lzk)' 
69100 b — Lzk.Glk 62, 69101 a — Lzk.Glk 62, 7079 b — Lzk 80/02 d — 
SLMO(Mch), 7080 a — Lzk 80/02, c — Lzk 80/02, d — Lzk 8O/O2', Kpv 
77/01, 7081 a — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 7082 a — 
SFF(Sff), Lzk 72/11, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 7083 
b — Lzk 47/02, 7084 a — Lzk 72/11, c — Lzk 78/07, 7085 a — Lzk 72/1 1, 
c — LZKíLzk), 7087 d — Lzk 76/01, 7088 a — Bbc 54/01, c — LSC(Lsc),' 
NMPR(Bbc), d -- LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7094 d — Lzk 70/02, 7098 
b — Lzk.Glk 62, 7099 c — NMPR(Bbc), Fli 58/01, 7174 b — LSC(Lsc), 
7175 b - SLMOíMchj, 7177 c — Lzk 66/02, 7179 b — Lzk 80/02, 7180 
a — SLMOíMchj, Lzk 80/02, c — SFF(SfF), 7184 a — Lzk 61/23, 7186 
b — Lzk 57/08, d — Lzk 57/08, 7187 b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), Lzk 
69/04, c — Lzk 57/08, 7188 a — Bbc 54/01, c — Lzk 76/01, 7192 b — Lzk 
52/05, d -- Lzk 52/05, 7194 d — Bba 74/01, 7199 a — Fli 58/01, 7278 
b -- SLMOíMchj, Lzk 66/02, c - Lzk 66/02, 7279 d — Lzk 62/13 
SFFíSfľj, 7282 d — Lzk 79/01, 7284 d — Lzk 75/04, 7285 b — Hdc 65/02 
d — SLMOíMchj, 7286 a — LSCíLscj, Lzk 76/05, 7287 b — Lzk 69/04 
7288 a — Lzk 69/04, 7290 c — LZK(Lzkj, 7377 d — SLMO(Mch), 7382 
a — Lzk 79/01, b~NMPRíBbcj, Lzk 79/01, c — NMPR(Bbcj, SLMO(Mch) 
d — NMPRíBbcj, SLMOíMchj, LZKíLzkj, 7384 b — Lzk 75/04, 7390 
a LZKíLzk), 7477 a — SLMOíMchj, c — NMPR(Bbcj, SLMO(Mch) 
7485 a — LSCíLso, c — LSCíLscj. 
134. Zonitoides nitidus (O. F. Muller 1774j 

6075 d — SLMOíMchj, 6076 c — SLMOíMchj, Lzk 56/04, d — Bbc 
54/01, 6175 b — SLMOíMchj, c -- SLMOíMchj, d — SLMO(Mch), 
61 76 a — SLMOíMchj, b— Lzk 56/04, c — SLMO(Mchj, Lzk 56/04, 6177 
b — Lzk 56/04, c — Lzk 55/03, 6274 b — Lzk 55/03, c — SLMO(Mch), 
d — SLMOiMch;, Bbc 54/01, 6275 a — SLMO(Mchj, Lzk 54/03, b — 
SLMOMch;, Lzk 54/03, c — SLMOíMchj, d — SLMO(Mch), Lzk 
54/03, 6276 a -- SLMOíMchj, c — SLMOíMchj, 6277 b — SLMO(Mch), 
Lzk 55/03, c — SLMOíMchj, Lzk 55/03, 6278 c — SLMO(Mchj, 6373 
a — SLMO Mch;,b — SLMOíMchj, c — SLMO(Mchj, d — SLMO(Mchj, 
6374 a — SLMO Mch >, c — SLMOíMchj, 6375 a — Lzk 54/03, b — Lzk 
54,03, c — SLMO Mch,, 6378 a — SLMOíMchj, 6471 d — NMPR(Bbc), 
6472 c -- Bbc 54, 6473 a — SLMOíMchj, 6474 a — SLMO(Mchji 
b — XMPR Bbc , 6669 b — Lzk 55/07, 6675 b — MCH(Mch), 6680 
b — Lzk 78/06, 6770 b — Lzk 54/02, 6778 b — LSC(Lscj, 6789 d — 
LZK Lzk , 6792 a — SLMOíTesj, Rtr.VVet 50/01, 6793 b — Rtr.Wet 

144 


50/01, 6794 a — Rtr.Wet 50/01, 6869 b - Hbk 59, 6870 d — Hdc 62/02, 
6871 c — Hdc 62/02, 6876 d — LSC(Lsc), 6877 b — SLMO(Mch), c - 
NMPR(Bbc), 6880 a — LZK(Lzk), 6881 c — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 
d — NMPR(Bbc), 6882 a — Lzk 72/1 1 , c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, d — Kpv 
77/01, 6883 c — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 6969 d — Hbk 59, 6970 b — Hdc 
62/02, c — Hdc 62/02, 6971 c — Hdc 55/03, 6981 d — NMPR(Bbc), Kpv 
77/01, 6982 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 6983 a — Kpv 
77/01, b — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 6984 c — Kpv 77/01, d — Lzk 
72/1 1, 6985 c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 6990 c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
6991 b — NMPR(Bbc), d — SLMO(Mch), 6995 b — LZK(Lzk), 6998 
d — SLMO(Mch), 7068 b — Hdc 62/02, 7069 a — Hdc 62/02, b — Hdc 
62/02, d — Hdc 58/02, 7077 d — Lzk 66/02, 7078 a — LSC(Lsc), 7079 
b — Lzk 80/02, d — Lzk 80/02, 7080 a - Lzk 80/02, 7088 a — LSC(Lsc), 
7098 b — NMPR(Bbc), 7165 b — NMPR(Bbc), 7168 d — NMPR(Bbc), 
Hdc 62/02, Lzk 59/06, 7172 b — LSC(Lsc), 7177 c — Lzk 66/02, 7178 
c — SLMO(Mch), 7180 c — Hdc 63/03, SFF(Sfí), 7190 b — Lzk 60/10, 
7192 b — Lzk 52/05, d — Lzk 52/05, 7197 a — SFF(SfiO, b — SFF(Sff), 
7199 d — NMPR(Bbc), 7266 a — NMPR(Bbc), 7267 c — Hdc 62/02, 7268 
c — Hdc 62/02, 7272 a — SNMB(Pjj), c — SFF(SflO, 7273 d — SFF(Sff), 
7276 b — SFF(Sff), c — SFF(Sff), 7277 a — Lzk 66/02, b — Lzk 66/02, 
7278 b — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), d — Lzk 66/02, 7286 c — LSC(Lsc), 
7291 d — Lzk 56/06, 7292 d -- LSC(Lsc), 7293 c — LSC(Lsc), 7298 
a — SFF(Sff), 7299 b — NMPR(Bbc), 7370 b — SFF(Sff), d — SNMB(Pjj), 
7371 b — SFF(Sff), 7373 c — NMPR(Bbc), SFF(Sff), d — NMPR(Bbc), 
SFF(Sff), 7374 a — LZK(Lzk), 7390 b — Lzk 48/02, d — Lzk 48/02, 7391 
b — NMPR(Bbc), Lzk 56/05, c — Lzk 48/02, 7395 c — SFF(Sff), d - 
SFF(Sfí), 7396 d — SFF(SflO, 7397 a — SFF(SflQ, c — SFF(SflO, 7468 
a — LSC(Lsc), 7470 b -- SNMB(Pjj), 7473 a — SLMO(Mch), 7478 
c — SLMO(Mch), d - - LSC(Lsc), 7479 a - - LSC(Lsc), 7480 b — 
SNMB(Bbc), d — LSC(Lsc), 7490 b - SFF(Sff), 7494 b — NMPR(Bbc), 
7496 b — SFF(Sflf), d — SFF(Sff), 7497 a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), 7569 
b — SNMB(Pjj), d — SNMB(Pjj), 7570 a — SNMB(Pjj), c — SNMB(Pjj), 
7578a — LSC(Lsc),NMPR(Bbc), 7579b — LSC(Lsc), 7583a — LSC(Lsc), 
7596 b — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7597 b — SFF(Sff), c — SFF(Sff), 7598 
a — LSC(Kpl), SFF(Sff), 7667 d — SFF(Sff), 7668 c — ZSMT(Bbc), 
d — SLMO(Mch), 7669 a — SNMB(Pjj), 7671 a — SFF(Síf), 7674 d - 
NMPR(Bbc), 7680 d — LSC(Lsc), 7681 c — LSC(Lsc), 7682 c — LSC(Lsc), 
7683 c — LSC(Lsc), 7696 b — LSC(Kpl), SFF(Sff), 7697 a — SFF(Sff), 7698 
b — SFF(SfF), 7768 b — NMPR(Bbc), c — SNMB(Pjj), d — SNMB(Pjj), 
7769 a - - NMPR(Bbc), c — SFF(SfF), 7772 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 
7780 d — LSC(Lsc), 7869 a — SFF(SfF), b — SFF(Sff), 7870 d — SFF(Sff), 
7873 a -- LSC(Lsc), 7881 b -- LSC(Lsc), 7882 c--- LSC(Lsc), 7883 
a — Mre 76/01, 7884 a — Vga 75/01, 7968 b — LSC(Lsc), 7969 c — 
SFF(SfF), d — SFF(Sff), 7975 b — NMPR(Bbc), 7981 b — LSC(Lsc), 

145 c — Vga 74/01, 7982 b— Mre 76/01, c — Mre 76/01, 7983 b — Mre 76/01, 
7984 d ■*- 74/01, 8070 a -- SFF(Sff), b -- SFF(Sff), d Lzk 55/12, 
SFF(SŕT), 8071 c — SFF(SfT), d — SFF(SflQ, 8072 b — SFF(Sfí)^8079 
c — Vga 76/01, 8081 a — Vga 74/01, 8082 c— Mre 76/01, Vga 74/01, 8170 
b -- Lzk 55/12, 8171 a -- NMPR(Bbc), Lzk 55/12, b - - Lzk 55/12, 
SFF(SfT), c — Lzk 55/12, 8176 b — LZK(Lzk), 8177 a — LZK(Lzk), 8178 
a — SFF(SŕF), c — NMPR(Bbc), 8179 c — Ess 80/01, 8184 c — Vga 74/01, 
8273 a — SFF(SfŤ), b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 8275 b — SFF(SŕF), 
8276 b — SFF(SŕF), 8277 a — NMPR(Bbc), SFF(Sff), 8270b — Mre 76/01, 
8284 a — Vga 74/01. H- 

Boettgerillidae 

135. Boettgerilla pallens Simroth 1912 

6176 c — NMPR(Bbc), 6275 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6374 a — 
MCH(Mch), 6876 a — LSC(Lsc), 6981 b — LSC(Lsc), 7293 a — LSC(Lsc), 
7376 c — Kpv 82/01, 7579 a — SFF(Sff), 8180 c — Ess 80/01. 

Milacidae 

136. Tandonia budepestensis (Hazay 1881) 

6175 d — Hdc 63/06, 6176 c — NMPR(Bbc), 6177 c — Lzk 55/03, 6275 
b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7596 a — Bba 74/01, 7679 c — LSC(Lsc), 
8178 d — NMPR(Bbc), MCH(Mch). 

137. Tandonia rustica (Millet 1843) 

7169 c — LSC(Lsc), 7768 d — Pjj 72/01, 7868 b — SFF(Sff). 

Limacidae 

138. Bielzia coerulans (Biel z 1851) 

6375 c — Lzk 54/03, d -- Lzk 54/03, 6377 c — NMPR(Bbc), 6378 b — 
NMPR(Bbc) , d — NMPR(Bbc), 6474 b — Bbc 54, d — NMPR(Bbc) , 6475 
c — Bbc 52/01, d — NMPR(Bbc), 6476 c — Bbc 54/01, d — NMPR(Bbc), 
6477 d — NMPR(Bbc), 6478 c — NMPR(Bbc), 6575 b — NMPR(Bbc), 
6576 a — NMPR(Bbc), b — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), Lzk.Mch 57, 
d — NMPR(Bbc), 6577 a — Bbc 54, 6580 d — Lzk 78/06, 6588 d — Hdc 
58/01, 6672 a — Lzk 54/16, 6674 a — Lzk.Mch 57, 6676 a — Lzk.Mch 57, 
c — Hdc 56/02, 6680 b — Lzk 78/06, 6684 c — Hdc.Bbc 61 , 6688 b — Hdc 
58/01, 6779 a — LSC(Lsc), 6783 b — Hdc.Bbc 61, d — Kpv 77/01, 6784 
a — NMPR(Bbc), b — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, d — Hdc.Bbc 61, 
6787 a — Hdc.Bbc 61, d — Hdc.Bbc 61, 6677 a — Bbc 54, Lzk 74/03, b — 
NMPR(Bbc), Lzk 74/03, 6878 d — LSC(Lsc), Bbc 54, 6879 a — LSC(Lsc), 
c — LSC(Lsc),6882 a — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 6883 b — Kpv 77/01,6885 
a — Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, d Hdc.Bbc 61, 6886 
c — Hdc.Bbc 6 1 , 6887 a Hdc.Bbc 6 1 , b — Hdc.Bbc 6 1 , c Hdc.Bbc 6 1 , 6973 
c — Hdc 55/03, 6974 b — Hdc 55/03, 6978 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 
d — LSC(Lsc), 69100 b — Lzk.Glk 62, 69101 a — Lzk.Glk 62, 7073 d — Hdc 
55/03, 7078 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7079 b — Lzk 80/02, d — Lzk 

146 80/02, 7080 a Lzk 80/02, c — Lzk 80/02, Kpv 77/01, d — Lzk 80/02, 
7081 a — Kpv 77/01 , 7082 a — Kpv 77/01 , c — Kpv 77/01 , 7083 a — Kpv 
77/01, b — Kpv 77/01, 7085 a — Kpv 77/01, 7088 c — Bbc 54/01, d — Bbc 
54/01, 7094 d — Lzk 70/02, 7171 b — Hdc 55/03, 7172 a — Hdc 55/03, 
7178 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7179 b — Lzk 80/02, 7180 a — Lzk 
80/02, SFF(SfF), c — Hdc 63/03, 7186 b — Lzk 57/08, Kpv 77/01 , d — Lzk 
57/08, 7187 c — Lzk 57/08, 7190 b — LSC(Lsc), 7195 c - SFF(SflO, 7197 
d — SFF(SfF), 7273 b — SFF(SfF), d — Lzk 62/18, SFF(SfF), 7274 a — 
LSC(Lsc), 7278 b — LSC(Lsc), 7282 d — Lzk 79/01, 7284 d - Lzk 55/04, 
7291 b — Lzk 56/06, d - Lzk 56/06, 7293 a — LSC(Lsc), 7373 d — Ant 
52, SFF(Sff), 7377 c — Kpv 80/01, d — Kpv 80/01, 7179 b — SFF(SfF), 
7380 a — Lzk 75/04, 7382 a — Lzk 79/01, b - - Lzk 79/01, c — Lzk 79/01, 
d — LSC(Lsc), Lzk 53/11, 7384 a -- Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7394 
d — Lzk 70/02, 7473 a — Ant 52, 7476 b — Lzk 62/ 1 8, 7479 a — LSC(Lsc) , 
c — LSC(Lsc), 7480 c — LSC(Lsc), 7494 b — NMPR(Bbc), 7575 b - 
SFF(Sff), 7576 d - LSC(Lsc), 7578 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7579 
a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7581 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7583 
c -- LSC(Lsc), 7668 c -- Lzk 62/18, 7669 c -- Lzk 58/04, 7678 a - 
LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7679 a — LSC(Lsc), 7681 d — LSC(Lsc), 7682 
b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7683 a — LSC(Lsc), 7768 b — Lzk 62/18, 
7780 a — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7781 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 
7785 d — LSC(Lsc), 7880 b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc). 
139. Deroceras agresie (Linnaeus 1758) 

6275 b — Lzk 54/03, 6277 a — Lzk 55/03, 6373 c — Hdc.Lzk.Mch 58, 6374 
a — MCH(Mch),6375 c — Lzk 54/03, d — Lzk 54/03, 6572 d — Hdc 
54/04, 6573 c — Hdc 54/04, 6575 d — Lzk.Mch 57, 6576 c — Lzk.Mch 57, 
667 1 b — Hdc 54/04, d — Hdc 54/04, 6672 a — Hdc 54/04, b — Hdc 54/04, 
c — Hdc 54/04, 6673 a — Hdc 54/04, 6674 a — Lzk.Mch 57, 6675 a — 
Lzk.Mch 57, 6676 a -- Lzk.Mch 57, 6680 c -- LSC(Lsc), 6684 c — 
Hdc.Bbc 61, 6688 a — Hdc 58/01, 6771 a — Hdc 55/01, 6780 a — Hdc 
57/02, b -- Hdc 57/02, c -- Hdc 57/02, 6783 b -- Hdc.Bbc 61, 6784 
a — Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, 6787 d — Hdc.Bbc 
61, 6870 d — Hdc 62/02, 6871 c — Hdc 62/02, 6874 c — Hdc 55/03, 6879 
a — Hdc 57/02, 6885 c — Hdc.Bbc 61, d — Hdc.Bbc 61, 6973 c — Hdc 
55/03, 6981 d — LSC(Lsc), 6981 d — LSC(Lsc), 6985 c — Kpv 77/01, 6990 
c — NMPR(Bbc), 7068 b — Hdc 62/02, 7069 b — Hdc 62/02, d — Hdc 
58/02, 7081 c — Kpv 77/01, 7099 c — Fli 58/01, 7168 d — Hdc 62/02, 7171 
b — Hdc 55/03, 7172a — Hdc 55/03, 7178 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 
7180 c — Hdc 63/03, 7186 b — Lzk 57/08, d — Lzk 57/08, 7178 c — Lzk 
57/08, 7199 a — Fli 58/01, 7278 b — LSC(Lsc), 7279 d — SFF(Sff), 7473 
a — Ant 52, 7478 d — LSC(Lsc), 7480 c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7481 
c -- LSC(Lsc), 7579 b -- LSC(Lsc), 7679 c -- LSC(Lsc), 7681 d — 
LSC(Lsc), 7682 c — LSC(Lsc), 7683 c — LSC(Lsc), 7780 d — LSC(Lsc), 
7869 c — SNMB(Lsc), 7880 d — LSC(Lsc), 8179 d — Ess 80/01. 

147 140. Deroceras fatrense Mácha 1981 

6879 b — SNMB(Mch), Mch 81/01. 

141. Deroceras laeve (O. F. Múller 1774) 

6076 c — Lzk 56/04, 6176 c — NMPR(Bbc), 6177 b — Lzk 56/04, 6373 
c — Hdc.Lzk.Mch 58, 6572 d — Hdc 54/04, 6573 c — Hdc 54/04, 6576 
c — Lzk.Mch 57, 6671 b Hdc 54/04, d — Hdc 54/04, 6672 a — Hdc 
54/04, b — Hdc 54/04, c — Hdc 54/04, 6673 a — Hdc 54/04, 6675 c — Hdc 
56/02, 6688 a — Hdc 58/01 , 6780 a — Hdc 57/02, b — Hdc 57/02, c — Hdc 
57/02, 6784 a — Hdc.Bbc 61 , c — Hdc.Bbc 61 , 6787 d — Hdc.Bbc 61 , 6870 
d — Hdc 62/02, 6871 c — Hdc 62/02, 6874 c — Hdc 55/03, 6879 a — Hdc 
57/02, 6885 c — Hdc.Bbc 61, 6970 b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 6978 
d — LSC(Lsc), 7068 b — Hdc 62/02, 7069 a — Hdc 62/02, b — Hdc 62/02, 
d — Hdc 58/02, 7088 a — LSC(Lsc), 7168 d — Hdc 62/02, 7180 c Hdc 
63/03, 7266 a — NMPR(Bbc), 7267 c — Hdc 62/02, 7268 c — Hdc 62/02, 
7278 b — LSC(Lsc), 7286 c — LSC(Lsc), 7373 c — SFF(Sfí), d — Ant 52, 
7379 b — SFF(Sff), 7480 d — LSC(Lsc), 7569 c -- SNMB(Pjj), 7575 
a — SFF(SfF), 7579 b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7597 b — SFF(SflQ, 
7682 c -- LSC(Lsc), 7683 c -- LSC(Lsc), d -- LSC(Lsc), 7772 b — 
LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7781 b — LSC(Lsc), 7882 c — LSC(Lsc), 8279 
b — Ess 80/01. 

142. Deroceras praecox W i k t o r 1966 

6274 d — MCH(Mch), 6275 a — MCH(Mch), 6373 b — MCH(Mch), 
d — MCH(Mch), 6374 a — MCH(Mch), 6477 a — SLMO(Mch), d — 
Hdc 70/02, 6478 c — Hdc 70/02, 6780 c — NMPR(Bbc), 6881 d — Hdc 
70/02, NMPR(Bbc), 6882 a -- NMPR(Bbc), c -- NMPR(Bbc), 6991 
d — NMPR(Bbc), 7276 b — Kpv 82/01, c — Kpv 82/01, d — Kpv 80/01, 
7576 d — LSC(Lsc), 7367 b — NMPR(Bbc). 

143. Deroceras reticulatum (O. F. Miiller 1774) 

6176 c NMPR(Bbc), 6274 d — MCH(Mch), 6275 b — NMPR(Bbc), 
6474 b — Bbc 54, 6475 d — NMPR(Bbc), 6576 a — NMPR(Bbc), b — 
NMPR(Bbc), c — Bbc 54, 6676 c — Hdc 56/02, 6680 b — LSC(Lsc), 6778 
b — LSC(Lsc), c — NMPR(Bbc), 6779 a — LSC(Lsc), 6783 d — Kpv 
77/01, 6870 d — Hdc 62/02, 6871 c — Hdc 62/02, 6874 c — Hdc 55/03, 
6878 c — NMPR(Bbc), 6882 c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6883 c — 
Kpv 77/01, 6884 d — Kpv 77/01, 6970 b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 
6979 a — LSC(Lsc), 6981 b — LSC(Lsc), 6982 b — Kpv 77/01, d — Kpv 
77/01, 6983 a — Kpv 77/01, c — LSC(Lsc), 6990 c — LSC(Lsc), 7068 
b — Hdc 62/02, 7069 a — Hdc 62/02, b — Hdc 62/02, d — Hdc 58/02, 708 1 
c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 7082 a — Kpv 77/01, 7083 a— Kpv 77/01, 
b — Kpv 77/01, 7088 a — LSC(Lsc), 7096 c — SFF(Sff), 7168 d — Hdc 
62/02, 7178 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7180 a — LSC(Lsc), Kpv 
77/01,7188a — LSC(Lsc), 7194 d — Bba 74/01, 7276 c — Hdc 62/02, 7268 
c — Hdc 62/02, 7279 d — SFF(SfF), 7282 d — NMPR(Bbc), 7286 c — 
LSC(Lsc), 7379 b — SFF(Sff), 7382 d — LSC(Lsc), 7394 b — Bba 74/01, 

148 7478 c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7479 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 
d — LSC(Lsc), 7480 c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7481 c — LSC(Lsc), 
7575 a — LSC(Lsc), 7578 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 
7579 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7580 
c — LSC(Lsc), 7581 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7677 b — LSC(Lsc), 
c — LSC(Lsc), d -- LSC(Lsc), 7678 b -- LSC(Lsc), c -- LSC(Lsc), 
d — LSC(Lsc), 7679 b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7768 
a r LSC(Lsc), 7772 d LSC(Lsc), 7779 a -=• LSC(Lsc), 7780 b - 
LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7783 a — LSC(Lsc), 7867 b — LSC(Lsc), 7872 
b — LSC(Lsc), 7980 a — LSC(Lsc). 

144. Deroceras rodnae Grossu et Lupe 1965 

6787 a — NMPR(Bbc), 6877 b — NMPR(Bbc), 6882 a — NMPR(Bbc), 
c — NMPR(Bbc), 7075 d — NMPR(Bbc), 7187 b — Hdc 70/02, 7278 
b -- Kpv 82/01, 7376 c -- Kpv 82/01, 7382 b -- NMPR(Bbc), d - 
NMPR(Bbc), 7581 d — LSC(Lsc), 7682 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc). 

145. Deroceras sturanyi (Simroth 1894) 

6870 d — Hdc 70/02, 6982 b — Kpv 77/01, 6989 c — NMPR(Bbc), Hdc 
70/02, 7081 d — Kpv 77/01, 7478 d — LSC(Lsc), 7479 a — LSC(Lsc), 7671 
a — Hdc 70/02, b — Hdc 70/02, 7780 d — LSC(Lsc), 7781 b — LSC(Lsc), 
8273 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc). 

146. Lehmannia macrqflagellata Grossu et Lupu 1962 

6477 d — NMPR(Bbc), 6478 c — NMPR(Bbc), 6780 d — NMPR(Bbc), 
6784 c — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), 6884 a — LSC(Lsc), 6887 
b — LSC(Lsc), 6978 b — LSC(Lsc), 7081 a — Kpv 77/01, 7083 a — Kpv 
77/01, b — Kpv 77/01, 7085 d — Kpv 77/01, 7180 a — Kpv 77/01, 7282 
d — NMPR(Bbc), 7382 d — NMPR(Bbc), d NMPR(Bbc). 

147. Lehmannia marginata (O. F. Miiller 1774) 

6275 a — MCH(Mch), 6377 c — NMPR(Bbc), 6378 b — NMPR(Bbc), 
d — NMPR(Bbc), 6476 d — NMPR(Bbc), 6477 d — NMPR(Bbc), 6478 
c — NMPR(Bbc), 6575 d — Lzk.Mch 57, 6576 c — Lzk.Mch 57, 6588 
d — Hdc 58/01, 6675 a — Lzk.Mch 57, 6676 a — Lzk.Mch 57, c — Hdc 
56/02, 6684 c — Hdc.Bbc 61, 6688 a — Hdc 58/01, b — Hdc 58/01, 6780 
a — Hdc 57/02, b — Hdc 57/02, c — Hdc 57/02, d — Hdc 57/02, 6783 
b — Hdc.Bbc 61, 6784 a — Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 61, c — NMPR(Bbc), 
d — NMPR(Bbc), 6787 d — Hdc.Bbc 61, 6870 d — Hdc 62/02, 6871 
c — Hdc 62/02, 6874 c — Hdc 55/03, 6878 d — LSC(Lsc), 6879 a — 
LSC(Lsc), Hdc 57/02, c — LSC(Lsc), 6882 c — LSC(Lsc), 6883 b — Kpv 
77/01, 6885 a Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, d — Hdc.Bbc 61, d — 
Hdc.Bbc 61, 6887 b — Hdc.Bbc 61, 6973 c — Hdc 55/03, 6978 d — 
LSC(Lsc), 6979 a — LSC(Lsc), 6982 c — Kpv 77/01, 6983 c — Kpv 77/01, 
d -r Hdc.Bbc 65, 7069 b — Hdc 62/02, d — Hdc 58/02, 7077 b — 
LSC(Lsc), 7078 a -- LSC(Lsc), b - LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7081 
a — Kpv 77/01, 7082 a — Kpv 77/01, 7083 a— Kpv 77/01, b^ Kpv 77/01, 
7085 a — Kpv 77/01, 7099 c — Fli 58/01, 7169 c — LSC(Lsc), 7171 

149 b — Hdc 55/03, 7172 a — Hdc 55/03, 7178 c — LSC(Lsc), 7186 b — Lzk 
57/08, 7 1 99 a — Fli 58/0 1,7278 b- LSC (Lsc) , 7284 d — Lzk 75/04, 729 1 
d — Lzk 56/06, 7292 b -- LSC(Lsc), 7293 a -- LSC(Lsc), 7371 d — 
SNMB(Pjj), 7373 d — Ant 52/01, 7377 d — LSC(Lsc), Kpv 80/01, 7380 
a — LSC(Lsc), 7382 d — LSC(Lsc), Lzk 52/11, 7384 a — Lzk 75/04, 
b — Lzk 75/04, 7394 d — Bbc 74/01 , 7473 a — Ant 52, 7479 a — LSC(Lsc), 
7480 c — LSC(Lsc), 7494 b — NMPR(Bbc), 7495 c — Bba 74/01, 7578 
c — LSC(Lsc), 7581 b — LSC(Lsc), 7583 c — LSC(Lsc), 7596 a — Bba 
74/01, 7668 b — SNMB(Pjj), d - SNMB(Pjj), 7669 a — SNMB(Pjj), 7679 
c — LSC(Lsc), 7683 a — LSC(Lsc), 7768 b — SNMB(Pjj). 

148. Lehmannia nyctelia (Bourguignat 1861) 

6884 a — LSC(Kil), 6991 d LSC(Lsc), 7293 a — LSC(Lsc), 7377 
c — Kpv 82/01, d — Kpv 80/01 , 7379 c — LSC(Lsc), 7478 d — LSC(Lsc), 
7479 b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7569 d — SNMB(Pjj), 
7576 d — LSC(Lsc), 7578 d -- LSC(Lsc), 7579 a -- LSC(Lsc), b — 
LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), d -- LSC(Lsc), 7580 c -- LSC(Lsc), d — 
LSC(Lsc), 7677 d — LSC(Lsc), 7678 c — LSC(Lsc), 7679 a — LSC(Lsc), 
c — LSC(Lsc), 7680 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7682 a — LSC(Lsc), 
d -- LSC(Lsc), 7769 a — SNMB(Pjj), 7780 d — LSC(Lsc), 7781 b — 
LSC(Lsc), 7782 a — LSC(Lsc), 8079 c — Vga 76/01, 8179 d — Ess 80/10, 
8279 b — Ess 80/01. 

149. Limax cinereoniger Wolf 1803 

6275 a — MCH(Mch), 6277 a — Lzk 55/03, 6474 b - Bbc 54, 6475 
d -- NMPR(Bbc), 6476 c — Bbc 54, d - - NMPR(Bbc), 6477 c — 
NMPR(Bbc), d — Bbc 54, 6478 c — NMPR(Bbc), 6483 a — LSC(Lsc), 
6575 b — NMPR(Bbc), d — Lzk.Mch 57, 6576 a — NMPR(Bbc), c — 
Lzk.Mch 57, 6580 d — Lzk 78/06, 6588 d — Hdc 58/01, 6672 a - Hdc 
54/04, c — Hdc 54/04, 6674 a — Lzk.Mch 57, 6676 a — Lzk.Mch 57, 6680 
b — LSC(Lsc), Lzk 78/06, d — Lzk 78/06, 6684 c — Hdc.Bbc 61, 6778 
b — Lzk 78/06, 6779 a — Lzk 78/06, 6780 a — Hdc 57/02, b — Hdc 57/02, 
c — Hdc 57/02, d — Hdc 57/02, 6783 b — Hdc.Bbc 6 1 , 6784 a — Hdc.Bbc 
61, b — NMPR(Bbc), c — Hdc.Bbc 61, 6869 c — Hdc 51/03, 6870 d — 
Hdc 62/02, 6871 c — Hdc 62/02, 6874 c — Hdc 55/03, 6877 a — LSC(Lsc), 
Lzk 74/03, b — Lzk 74/03, 6878 d — Bbc 54, 6879 a — Hdc 57/02, c — 
LSC(Lsc), 6881 c — LSC(Lsc), 6882 c — Kpv 77/01, 6969 a — Hdc 51/01, 
6970 b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 6973 c — Hdc 55/03, 6974 b — Hdc 
55/03, 6978 b — LSC(Lsc), 7073 d — Hdc 55/03, 7078 a — LSC(Lsc), 
b — LSC(Lsc), 7079 b — Lzk 80/02, d — Lzk 80/02, 7080 a — Lzk 80/02, 
c — Lzk 80/02, d — Lzk 80/02, 7081 a — Kpv 77/01, 7085 a — Kpv 77/01, 
7088 c — Bbc 54, d — Bbc, 7099 c — Fli 58/01, 7171 b — Hdc 55/03, 7172 
a — Hdc 55/03, 7178 a— LSC(Lsc),c — LSC(Lsc), 7179 b — Lzk 80/02, 7180 
a — Lzk 80/02, 7186 b — Lzk 57/08, d — Lzk 57/08, 7187 c — Lzk 57/08, 
7188 a — LSC(Lsc), 7190 b — LSC(Lsc), 7197 d — SFF(Sff), 7199 a — Fli 
58/01, 7273 d — SFF(SflT), 7274 a — LSC(Lsc), 7282 d — Lzk 79/01, 7284 

150 d — Lzk 75/04, 7286 a — LSC(Lsc), 7291 b — Lzk 56/06, d — Lzk 56/06, 
7292 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7293 a — LSC(Lsc), 7373 d — Ant 52, 
7379 c — LSC(Lsc), 7380 a — Lzk 75/04, 7382 a — Lzk 79/01, b — Lzk 
79/01, c — Lzk 79/01, d -- LSC(Lsc), Lzk 52/11, 7384 a — Lzk 75/04, 
b -- Lzk 75/04, 7470 b -- SNMB(Pjj), 7473 a -- Ant 52, 7475 a — 
SFF(Sff), 7478 d — LSC(Lsc), 7479 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), c — 
LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7480 c — LSC(Lsc), 7481 b — LSC(Lsc), 7575 
b — SFF(Sff), 7578 b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7579 
a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7580 c — LSC(Lsc), 7581 
c -- LSC(Lsc), 7582 a -- LSC(Lsc), 7588 b — LSC(Lsc), 7677 c — 
LSC(Lsc), d -- LSC(Lsc), 7678 a -- LSC(Lsc), b -- LSC(Lsc), c - 
LSC(Lsc), 7679 a -- LSC(Lsc), b -- LSC(Lsc), c -- LSC(Lsc), d — 
LSC(Lsc), 7680 c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7681 c — LSC(Lsc), 7682 
b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7683 a — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7780 
c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7781 d — LSC(Lsc), 7783 a — LSC(Lsc), 
7880 c — LSC(Lsc), 8079 c — Vga 76/01, 8279 b — Ess 80/01. 

149. a) Limax cinereoniger var '. maura Held 1806 

7173 a — LSC(Lsc). 

150. Limax flavus Linnaeus 1758 

6883 b — Kpv 77/01, 7176 b — Kpv 80/01, 7280 d — NMPR(Bbc). 

151. Limax maximus Linnaeus 1758 

6474 b — Bbc 54, 6778 c — NMPR(Bbc), 6870 d — Hdc 62/02, 6874 
c — Hdc 55/03, 6970 c — Hdc 62/02, 7174 a — NMPR(Bbc), 7373 c — 
SFF(Sff), 7377 c — Kpv 80/01, 7473 a — Ant 52, 7478 c — LSC(Lsc), 7494 
b — NMPR(Bbc), 7680 a — LSC(Lsc), 7768 a — LSC(Lsc). 

152. Limax tenellus O. F. Múller 1774 

6375 d -- Lzk 54/03, 6474 b — Bbc 54, 6475 d — NMPR(Bbc), 6476 
b — NMPR(Bbc), c — Bbc 54, d — NMPR(Bbc), 6572 d — Hdc 54/04, 
6573 c — Hdc 54/04, 6576 a — NMPR(Bbc), b — NMPR(Bbc), Bbc 54, 
c — Lzk.Mch 57, Bbc 54, d — NMPR(Bbc), 6671 b — Hdc 54/04, d — Hdc 
54/04, 6672 a — Hdc 54/04, b — Hdc 54/04, c — hdc 54/04, 6673 a — Hdc 
54/04, 6684 c — Hdc.Bbc 61, 6779 a — LSC(Lsc), 6783 b — Hdc.Bbc 61, 
c — Kpv 77/01, 6784 a — Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, 
d — Hdc.Bbc 6 1 , 6787 d — Hdc.Bbc 6 1 , 6874 c — Hdc 55/03, 6877 a — Lzk 
74/03, b — Lzk 74/03, 6882 b — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, d — Kpv 
77/01, 6883 a — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 6885 a — Hdc.Bbc 61, 6887 
b — Hdc.Bbc 61 , 6973 c — Hdc 55/03, 6974 b — Hdc 55/03, 6983 a — Kpv 
77/01, 7073 d — Hdc 55/03, 7079 b — Lzk 80/02, d — Lzk 80/02, 7080 
a — Lzk 80/02, c — Lzk 80/02, d — Lzk 80/02, Kpv 77/01, 7088 c — Bbc 
54/01, d — Bbc 54/01, 7172 a — Hdc 55/03, 7178 a — LSC(Lsc), b — 
LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7179 b — Lzk 80/02, 7180 a — Lzk 80/02, 7191 
a — LSC(Lsc), 7194 d — Bba 74/01, 7195 c — Bba 74/01, 7273 b — Sff, 
d — Sff, 7279 d — Sff, 7282 d — Lzk 79/01, 7284 d — Lzk 75/04, 7379 
b — Sff, 7382 a — Lzk 79/01, b — Lzk 79/01, c — Lzk 79/01, d — Lzk 

151 79/01, 7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7394 b — Bba 74/01, 7479 
a -- LSC(Lsc), c - LSC(Lsc), d - LSC(Lsc), 7480 c -- LSC(Lsc), 
d - LSC(Lsc), 7495 c -- Bba 74/01, 7569 b -- SFF(SfŤ), 7578 d — 
LSC(Lsc), 7579 b -- LSC(Lsc), c -- LSC(Lsc), 7581 b — LSC(Lsc), 
d - LSC(Lsc), 7582 a — LSC(Lsc), 7596 a — Bba 74/01, 7668 d — 
SFF(SflQ, 7669 d — SFF(SfF), 7677 d — LSC(Lsc), 7678 a — LSC(Lsc), 
7679 c - LSC(Lsc), 7681 d -- LSC(Lsc), 7682 a — LSC(Lsc), b — 
LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7683 a — LSC(Lsc), 7768 a — SFF(SfŤ), b — 
SFF(SflQ, c — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7781 d — LSC(Lsc), 7782 a — 
LSC(Lsc), 7868 a - SNMB(Pjj), b — SFF(SfŤ), 7880 b — LSC(Lsc), 
d — LSC(Lsc). 

Euconulidae 

153. Euconulus alderi (Gray 1840) 

6175 b — SLMO(Mch), 6877 a — Lzk 74/03, 6880 a — LZK(Lzk), 6882 
a — Lzk 72/1 1, c — Lzk 72/1 1, d — Kpv 77/01, 6982 b — Lzk 72/1 1, 6985 
a — Kpv 77/01 , c — Lzk 72/1 1, 6986 a — Kpv 77/01, 7082 a — Lzk 72/1 1 , 
b Lzk 72/11, c -- Kpv 77/01, 7083 a -- Kpv 77/01, 7168 d — 
NMPR(Bbc), Hdc 62/02, Lzk 59/06, 7179 b — LZK(Lzk), 7268 c — Hdc 
62/02, 7870 d - SFF(Sff), 7969 a — SFF(SflO, d — SFF(Sff), 8070 d — 
SFF(Sff),8071 c — SFF(SfFj,c — LZK(Lzk), 8176 b — LZK(Lzk), 8171 
a -r- LZK(Lzk), 8277 a — NMPR(Bbc). 

154. Euconulus fulvus (O. F. Miiller 1774) 

6076 d — Lzk 56/04, 6175 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d — 
SLMO(Mch), 61 76 a — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d — Lzk 56/04, 
6177 b — Lzk 56/04, c — Lzk 56/04, 6274 d — SLMO(Mch), 6275 a — 
SLMO(Mch), b — Lzk 54/03, d — Lzk 54/03, 6276 a — SLMO(Mch), 
c — Lzk 54/03, 6277 a — SLMO(Mch), Lzk 55/03, b — Lzk 55/03, 6373 
a — SLMO(Mch),b — SLMO(Mch),c SLMO(Mch),d — SLMO(Mch), 
6377 c — NMPR(Bbc), d — SLMO(Mch), 6378 b — NMPR(Bbc), d — 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6472 a — Bbc 54, c — Bbc 54, 6474 b — 
NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 6475 
b — SLMO(Mch), c — Bbc 52/01, 6476 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 6477 a — SLMO(Mch), 
b -- NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 6478 a NMPR(Bbc), b NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
c - - NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6574 d - - MCH(Mch), 6575 b — 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — MCH(Mch), 6576 a NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), MCH(Mch), d 
NMPR(Bbc), 6577 a — NMPR(Bbc), 6588 d — Hdc 58/01, 6672 c Hdc 
54/04, 6674 a — MCH(Mch), 6675 a - MCH(Mch), 6676 a — 
MCH(Mch), c — Hdc 56/02, 6677 c — LSC(Lsc), 6680 b — LSC(Lsc), 
Lzk 78/06, 6684 c — NMPR(Bbc), 6688 a — Hdc 58/01, b — Hdc 58/01, 
6691 a — Axz 84/01, c — Axz 74/01, 6697 d — LZK(Lzk), 6779 a — Lzk 

152 78/06, 6780 d — SFF(SflO, 6782 b — SFF(SflO, 6783 b — Hdc.Bbc 61, 
c _ Kpv 77/01, d — Lzk 79/02, 6784 a — NMPR(Bbc), Hdc 62/01, 
b — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), 6785 c Lzk 
79/02, 6786 b — Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, d — SLMO(Mch), Lzk 79/02, 
6787 a — Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, b — NMPR(Bbc), c — SNMB(Bbc), 
SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), Lzk 79/02, 6788 d — LZK(Lzk), 6792 
a — SLMO(Tes), Rtr.Wet 50/01, 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6794 a - 
Rtr.Wet 50/01, 6797 b — LZK (Lzk), 6869 d — Hbk 59, 6870 d — Hdc 
62/02, 687 1 c — Hdc 62/02, 6874 c — Hdc 55/03, 6876 b — LSC(Lsc) , 6877 
a — SNMB(Bbc), LSC(Lsc), b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c 
NMPR(Bbc), 6878 b - SNMB(Lsc), d -- SNMB(Lsc), Bbc 54, 6879 
a — SNMB(Lsc), c -- SNMB(Lsc), 6880 a — LSC(Kpl), Lzk 76/01, 
d — LZK(Lzk), 6881 c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 
6882 a — Lzk 72/1 1, b — Kpv 77/01 , c — Lzk 72/1 1 , d — Kpv 77/01 , 6883 
a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, c — Lzk 72/11, d — Kpv 77/01, 6884 
d Kpv 77/01, 6885 a Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, 
d — Hdc.Bbc 6 1 , Lzk 76/0 1 , 6886 c Hdc.Bbc 6 1 , 6887 a Hdc.Bbc 6 1 , 
b — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, 6970 b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 
6974 b -- SLMO(Mch), LSC(Lsc), 6977 b — LZK(Lzk), 6978 a - 
SNMB(Lsc), 6980 b — Lzk 72/1 1, d — Lzk 72/1 1, 6981 d — NMPR(Bbc), 
6982 a — Kpv 77/0 1 , b — Lzk 72/ 1 1 , d — Kpv 77/01, 6983 a — Kpv 77/01 , 
c — Kpv 77/01 , d — Lzk 72/1 1 , 6984 c — Kpv 77/01 , d — Kpv 77/01 , 6985 
a — Kpv 77/01, c — Lzk 72/1 1, 6986 a — Kpv 77/01, 6987 d — SLMO(Mch), 
69101 a — Lzk.Glk 62, 7069 b — Hdc 62/02, d — Hdc 58/02, 7075 c - 
SLMO(Mch), 7076 b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7077 b — SNMB(Lsc), 
Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7078 a — SNMB(Lsc), b — LSC(Lsc), c — 
SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 7079 b — Lzk 80/02, d -- SLMO(Mch), Lzk 
80/02, 7080 a — Lzk 80/02, c — SLMO(Mch), Lzk 80/02, d — Lzk 73/05, 
7081 a — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 7082 a — SFF(Sff), 
Lzk 72/11, b — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 7083 a — Kpv 77/01, b — Lzk 
72/1 1, d — SFF(Sfi), 7084 a — Lzk 72/11, c — Lzk 78/07, 7086 d — Lzk 
72/11, 7087 d — Lzk 76/01, 7088 a — Bbc 54/01, b — LSC(Lsc), c — 
SNMB(Lsc), NMPR(Bbc), d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7091 a — LZK(Lzk), 
7093 a — LZK (Lzk), 7097 d — SFF(Sff), 7099 c — Fli 58/01, 7175 b - 
SLMO(Mch), 7178 a — LSC(Lsc), 7191 b — Lzk 80/02, 7180 a — Lzk 80/02, 
c — Hdc 63/03, SFF(Sff), 7186 b — Lzk 57/08, d — Lzk 57/08, 7187 b — 
LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7188 a — Bbc 54/01, c — Lzk 76/01, 7190 b — Lzk 
60/10, 7191 d — LSC(Lsc), 7192 b — Lzk 76/01, d — Lzk 76/01, 7194 d — 
LZK(Lzk), 7198 d — LZK(Lzk), 7199 a — Fli 58/01, 7272 c — SFF(Sff), 
d -- SFF(Sff), 7276 b — Lzk 66/02, 7277 b — SNMB(Ann), 7278 b - 
LSC(Lsc), SLMO(Mch), LZK(Lzk), c — SLMO(Mch), 7279 d — Lzk 
62/13, 7282 d — NMPR(Bbc), 7285 b — Hdc 65/02, 7286 a — Lzk 76/05, 
SFF(Sff), 7287 b — Lzk 69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 7290 c — LZK (Lzk), 
7295 d — SFF(Sff), 7370 d — SNMB(Pjj), 7371 c — SNMB(Pij), d - 

153 


SNMB(Pjj), 7373 d — SFF(Sff), 7374 a — LZK(Lzk), 7376 b — Lzk 66/02, 
d -- Lzk 66/02, 7377 c -- SLMO(Mch), Lzk 52/01, d — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 7378 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7379 b — SFF(Sff), 
7382 a -- Lzk 79/01, b — NMPR(Bbc), LZK(Lzk), c — NMPR(Bbc), 

SLMO(Mch), d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7383 c — NMPR(Bbc), 
7390 a — Lzk 48/02, b — SFF(Sff), d — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, 7391 b 
- NMPR(Bbc), Lzk 56/05, c — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, 7399 b — 
SFF(Sff), 7468 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7470 b — SNMB(Pjj), 7471 
b — SNMB(P]j),7477c — SLMO(Mch), 7479 a — LSC(Lsc),c — LSC(Lsc), 
7488 d — SFF(SflO, 7490 b — Lzk 48/02, SFF(SflQ, 7494 b — Bbc 74/01, 
7595 c — Bba 74/01, 7497 b — SFF(SflQ, 7569 b — SNMB(Pjj), 7578 
b — LSC(Lsc), Lzk 62/07, c — LZK(Lzk), d — LSC(Lsc), Lzk 62/07, 7579 
a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7581 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7582 
a -- LSC(Lsc), 7583 c -- LSC(Lsc), 7588 b -- SFF(Sff), 7596 b — 
SFF(SflO, c — LSC(Lsc), d — SFF(Sff), 7597 b — SFF(SflO, 7598 b — 
SFF(Sff), 7668 b — SNMB(Pjj), c — NMPR(Bbc), d — SLMO(Mch), 
7669 a -- SNMB(Pjj), b -- SNMB(Pjj), c -- SNMB(Pjj), 7678 a — 
LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7679 a — LSC(Lsc), b — Lzk 
79/04, 7768 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), SNMB(Pjj), 7769 a — SNMB(Pjj), 
7781 c — LSC(Lsc), 7867 b — SNMB(Pjj), 7873 a ~ LSC(Lsc), 7969 
a — SFF(SfF), c — SFF(Sff), 7982 c — Mre 76/01, 7984 d — Vga 74/01, 
8070 a — SFF(Sff), d — LSC(Lsc), SFF(Sflf), 8071 a — SFF(SflO, c — 
SFF(Sff), 8072 b — SFF(Sff), 8079 c — Vga 76/01, 8171 a — SNMB(Bbc), 
Lzk 55/12, b — Lzk 55/12, c — Lzk 55/12. 

Ferussaciidae 

155. Cecilioides acicula (O. F. Múller 1774) 

6075 d — SLMO(Mch), 6076 c — Lzk 55/03, d — Lzk 55/03, 61 76 b — Lzk 
56/04, 6177 a — Lzk 55/03, c — Lzk 55/03, 6276 d — SLMO(Mch), 6378 
a — SLMO(Mch), 6473 b — SLMO(Mch), 6474 b — SLMO(Mch), Bbc 
54, 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6866 a — Hdc 49/01, 6870 d — Hdc 62/02, 
6877 b — Lzk 74/03, 6877 c — Bbc 54, 6968 b — Hdc 61 /01 , 6970 b — Hbk 
59, 6971 c Hdc 55/03, 6982 d — Kpv 77/01, 6984 d — Lzk 72/1 1, 7068 
b — Hdc 62/02, 7072 a — Hdc 55/03, 7074 c — LSC(Lsc) , d — Hdc 61/01, 
7078 b — LSC(Lsc), c — Lzk 66/02, 7079 d — Lzk 80/02, 7165 b — Lzk 
52/01, d — SLMO(Mch), 7166 a — Hdc 61/01, 6968 d — Hdc 62/02, Lzk 
59/06, 7177 c — Lzk 66/02, 7178 a — Kpv 82/01, 7197 a — LZK(Lzk), 
7267 c — Hdc 62/02, 7270 b — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7272 c — SFF(Sff), 
d — SFF(Sff), 7273 a — SFF(Sff), 7277 b — Lzk 66/02, 7280 d — SFF(Sff), 
7298 a — SFF(SfF), 7370 b — SFF(Sff), 7373 d — SFF(Sff), 7374 a — 
SFF(Sff), 7376 b -- Lzk 66/02, 7473 a — Lzk 49/08, Ant 52, 7481 b — 
LSC(Lsc), 7569 b — SNMB(Pij), 7572 b — Kpv 79/01, 7596 b — SFF(Sff), 
d — SFF(Sff), 7671 a — SFF(Sfí), d — LZK(Lzk), 7674 d — SNMB(Bbc), 
ZSMT, Lzk 50/06, 7769 c — SFF(SfF), 7772 b — LSC(Lsc), 7782 c — 

154 - LSC(Lsc), 7869 a - SFF(Sfí), b — SFF(Sff), 7871 d — SFF(SflO, 7877 
b — SFF(Sfl), 7884 a — Vga 75/01, 7969 d — SFF(Sff), 7984 d — Vga 
74/01, 8071 c -- SFF(Sff), d -- SFF(Sff), 8081 c - - Vga 74/01, 8171 
a — SFF(SflO, b — Lzk 55/12, 8176 d — LZK(Lzk), 8177 a — LZK(Lzk), 
8178 a — SFF(Sff), 8180 a -- Ess 80/01, 8184 c - - Vga 74/01, 8284 
a — Vga 74/01. 

Clausiliidae 

156. Alopia bielzi clathrata (Rossmässler 1857) 

7390 d — SNMB(Oki) (Bbc), 7391 c — Lzk 48/02. 

157. Balea biplicata (Montagu 1803) 

6075 d — SLMO(Mch), 6076 c — SLMO(Mch), Lzk 56/04, d — Bbc 
54/01, 6175 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 
6176 a — SLMO(Mch), b — Lzk 56/04, c — Lzk 56/04, 6177 a — Lzk 
56/04, 6275 a — SLMO(Mch), Lzk 54/03, b — SLMO(Mch), Lzk 54/03, 
d — Lzk 54/03, 6276 a — SLMO(Mch), 6277 a — SLMO(Mch), Lzk 
55/03, b — Lzk 55/03, c — SLMO(Mch), Lzk 55/03, d — SLMO(Mch), 
Lzk 55/03, 6373 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 
d -- SLMO(Mch), 6374 a — SLMO(Mch), b -- SLMO(Mch), c - 
SLMO(Mch), 6375 a — SLMO(Mch), Lzk 54/03, b — Lzk 54/03, c - 
SLMO(Mch), Lzk 54/03, d — Lzk 54/03, 6377 a — SLMO(Mch), c - 
NMPR(Bbc), d SLMO(Mch), 6378 a SLMO(Mch), b 

NMPR(Bbc), 6471 b — Lzk 54/02, d — NMPR(Bbc), 6472 a — Bbc 54, 
c — Bbc 54, 6473 a — SLMO(Mch), b -- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
6474a — SLMO(Mch),b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 
d — NMPR (Bbc) , 6475 a — SLMO (Mch) , b — Lzk 54/02, c NMPR (Bbc) , 
6476 b NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
d — NMPR(Bbc), 6477 a -- SLMO(Mch), b -- NMPR(Bbc), c - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6478 a - 
NMPR(Bbc), c — SLMO(Mch), Lzk 54/1 1, 6570 b — Lzk 53/01, c — Lzk 
55/07, 6572 d — Hdc 54/04, 6573 c — Hdc 54/04, 6574 b — MCH(Mch), 
d MCH(Mch), 6576 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — Bbc 54, 
d — NMPR(Bbc), 6588 d — Hdc 58/01, 6671 b — Hdc 54/04, d — Hdc 
54/04, 6672 a — Lzk 54/ 1 6, b — Hdc 54/04, c — Hdc 54/04, 6673 a — Hdc 
54/04, 6674 a — MCH(Mch), 6675 a — MCH(Mch), 6676 a - 
MCH(Mch), c — Bbc 54, 6680 b — Lzk 78/06, c — LSC(Lsc), d — Lzk 
78/06, 6683 c — SFF(Sff), 6688 a — Hdc 58/01, b — Hdc 58/01, 6689 
c — LZK(Lzk), 6691 a — Axz 84/01, c — Axz 84/01, 6777 b — LSC(Lsc), 
d — NMPR(Bbc), 6778 a — SNMB(Bbc), b — LSC(Lsc), d — NMPR(Bbc), 
6779 a — LSC(Lsc), Lzk 78/06, 6780 a — Hdc 57/02, b — Hdc 57/02, 
c — Hdc 57/02, d — Hdc 57/02, SFF(Sff), 6782 a — SNMB(Bbc), c - 
NMPR(Bbc), 6783 b — Hdc.Bbc 61, c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6787 
a Hdc.Bbc 61, b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — SNMB(Bbc), 
SLMO(Mch), 6788 d — LZK(Lzk), 6790 b — LSC(Lsc), 6791 d - 

155 LSC(Lsc), 6792 a -- SLMO(Tes), Rtr.Wet 50/01, 6793 b — Rtr.Wet 
50/01, 6866 a — Hdc 49/01, 6869 c — Hdc 51/03, d — Hbk 59, 6870 
c — Hbk 59, d — Hdc 62/02, 6871 c — Hdc 62/02, 6874 c — Hdc 55/03, 
6875 a — LSC(Lsc), 6876 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), d — SNMB(Bbc), 
6877 a — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), Lzk 74/03, b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
c — SLMO(Mch), Bbc 54, d — SLMO(Mch), 6878 a — NMPR(Bbc), 
b — SNMB(Lsc), d — SNMB(Lsc), Bbc 54, 6879 a — SNMB(Lsc), Hdc 
57/02, 6880 b — SLMO(Mch), d -- LZK(Lzk), 6881 a — LSC(Lsc), 
b — NMPR(Bbc), d — SNMB(Bbc), 6882 a — NMPR(Bbc), Lzk 72/1 1, 
b — LSC(Lsc), Lzk 72/1 1, c — LSC(Lsc), Lzk 72/1 1, d — Kpv 77/01, 6883 
a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, c Lzk 72/11, Kpv 77/01, 
d — Kpv 77/01, 6885 d — Hdc.Bbc 61, 6887 b — Lzk in Hdc.Bbc 61, 6969 
a — Hdc 51/01, 6970 a — Hbk 59, b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 6971 
c — Hbk 59, 6973 c — Hdc 55/03, 6974 a — Hdc 55/03, b — SLMO(Mch), 
Hdc 55/03, 6977 b — LZK(Lzk), d — SNMB(Lsc), 6978 a — SNMB(Lsc), 
b — SNMB(Lsc), d — LSC(Lsc), 6979 a — SNMB(Lsc), 6980 b — Lzk 
72/1 1, d — Lzk 72/1 1, 6981 b — NMPR(Bbc), c — LSC(Lsc), d — SFF(Sff), 
Kpv 77/01, LSC(Kak), 6982 a — NMPR(Bbc),b— Lzk 72/11, Kpv 77/01, 6983 
b — Kpv 77/01, d — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 6985 c — Lzk 72/11, 6993 
a — LZK (Lzk), 7068 b -j- Hdc 54/02, 7069 b — Hdc 62/02, d — Hdc 
58/02, 7071 d — Hdc 55/03, 7073 c — LSC(Lsc), d — Hdc 55/03, 7074 
d -- SLMO(Mch), 7075 c - 7 SLMO(Mch), d -- SNMB(Bbc), 7076 
b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7077 b — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, d — Lzk 
66/02, 7078 a -- SNMB(Lsc), c - LSC(Lsc), Lzk 66/02, 7079 b — 
SNMB(Lsc), SLMO(Mch), Lzk 76/01, d — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7080 
a -- Lzk 80/02, c-- SLMO(Mch), Lzk 80/02, d - Lzk 80/02, 7081 
a — Lzk 72/1 1, b — NMPR(Bbc), Lzk 72/1 1, c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 
d — Kpv 77/01, 7082 a — LSC(Lsc), SFF(Sff), 7090 b — SLMO(Mch), 
7096 c — SFF(Sff), 7165 b — Lzk 52/07, Hdc 61/01, 7168 d — Hdc 62/02, 
Lzk 59/06, 7171 b — Hdc 55/03, 7172 a — Hdc 55/03, 7174 a — LSC(Hlg) 
(Lsc), NMPR(Bbc), b — LSC(Lsc), 7175 b'— LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 
7176 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 7177 a -- SLMO(Mch), 
c — Lzk 66/02, 7178 a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), c — LSC(Lsc), 7179 
b -r Lzk 80/02, 7180 a — SLMO(Mch), Lzk 80/02, c — LSC(Lsc), Hdc 
63/03, 7181 b — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7182 c — SFF(Sff), 7190 b — Lzk 
60/10, 7191 a — LSC(Lsc), 7192 b — Lzk 52/05, d — Lzk 52/05, 7270 
d — SFF(Sff), 7272 a — SNMB(Pjj), c — SNMB(Pjj), SFF(SflO, d — 
SNMB(Pjj), 7273 a — LSC(Ksl), b -- SFF(Sff), d -- SFF(Sff), 7274 
a -- SFF(Sff), 7276 a — Lzk 66/02, b — SLMO(Mch), Lzk 66/02, 
SFF(Sff), d -- Lzk 66/02, 7277 a — Lzk 66/02, b — Lzk 66/02, 7278 
a — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), Lzk 54/02, d — Lzk 54/02, d — Lzk 
66/02, 7279 d — Lzk 62/13, 7280 d — SFF(Sff), 7282 d — Lzk 79/01, 7284 
d — Lzk 75/04, 7285 b — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), d — SNMB(Bbc), 156 SLMO(Mch), 7286 a — LSC(Lsc), b — SLMO(Mch), c — LSC(Lsc), 
7287 b — Lzk 69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 7291 b — Lzk 56/06, 7369 
d — SNMB(Pjj), 7370 b — SFF(Sff),d — SNMB(Pjj), 7371 c — SNMB(Pjj), 
d — SNMB(Pjj),7373b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — NMPR(Bbc), 
d — NMPR(Bbc), Ant 52, SFF(Sff), 7374 a — SFF(Sff), LZK(Lzk), 7376 
b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7377 a — NMPR(Bbc), c — SLMO(Mch), 
Lzk 66/02, d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7379 b — LSC(Lsc), SFF(Sff), 
7380 a — Lzk 75/04, 7382 a — Lzk 79/01, b — NMPR(Bbc), c - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), LZK(Lzk), 
7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7385 b — LSC(Lsc), 7388 b - 
LSC(Lsc), 7389 d — LSC(Lsc), Lzk 48/02, 7390 b — SFF(Sff), d — Lzk 
78/02, 7391 a — Lzk 48/02, b — Lzk 56/05, c — Lzk 48/02, d — Lzk 48/02, 
7394 d — Bbc 74/01, 7469 d — SNMB(Pjj), 7470 b — SNMB(Pjj), c - 
SNMB(Pjj), NMPR(Bbc), d — LSC(Lsc), 7471 b — SNMB(Pjj), c — 
ZSMT(Dra), 7473 a — SLMO(Mch), Ant 52, b — NMPR(Bbc), Lzk 
49/08, 7476 c — SFF(Sff), 7477 a — SLMO(Mch),b — NMPR(Bbc), 7478 
a — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), SFF(Sff), d -- LSC(Lsc), 7479 
a — . LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), Lzk 62/07, 7480 b - 
NMPR(Bbc), c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7484 d — LSC(Lsc), 7485 
a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7488 a — Lzk 48/02, d — SFF(Sflf), 7489 
a — SFF(Sff), c — SFF(Sff), 7490 b — Lzk 48/02, 7569 b — SNMB(Pjj), 
NMPR(Bbc), c — SNMB(Pjj), d — SNMB(Pjj), 7570 a — SNMB(Pjj), 
c — SNMB(Pjj), 7575c — SFF(Sff), LZK(Lzk), 7576 d — LSC(Lsc), 7577 
c — Lzk 66/04, 7578 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), c -- LSC(Lsc), 
LZK(Lzk), d — LSC(Lsc), Lzk 62/07, 7579 a — LSC(Lsc), LZK(Lzk), 
b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7580 a — LSC(Lsc), 7581 d — LSC(Lsc), 
7588 b — Lzk 48/02, 7589 a — LSC(Lsl), 7668 a — SNMB(Pjj), d - 
SNMB(Pjj), SLMO(Mch), 7669 a — SNMB(Pjj), c — SNMB(Pjj), 7677 
b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7678 a — LSC(Lsc), b - 
LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7679 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), Lzk 79/04, 
c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7680 c — LSC(Lsc), 7682 b — LSC(Lsc), 
d — LSC(Lsc), 7768 a — SNMB(Pjj), SLMO(Mch), b -- SNMB(Pjj), 
NMPR(Bbc), c — SNMB(Ann), d — SNMB(P]j), 7769 c — SFF(Sff), 7772 
b — SNMB(Mab), d — SNMB(Mab), 7780 a — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 
7781 c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7783 a -- LSC(Lsc), 7785 d - 
LSC(Lsc), 7867 b — SNMB(Pjj), NMPR(Bbc), 7868 a — LSC(Lsc), b — 
LSC(Lsc), SFF(SfT), d — LSC(Lsc), SFF(SflO, 7869 a — SFF(Sff), b - 
SFF(SflO, c — LSC(Lsc), 7870 a — LSC(Sip), 7872 b — LSC(Lsc), 7880 
b— LSC(Lsc),c — LSC(Lsc), 7881 a — LSC(Lsc), 7884 b — Vga 75/01, 
7885 c — Vga 75/01, 7669 a — SFF(Sff), c — LSC(Lsc), SFF(Sfl), d - 
SFF(Sft), 8070 a — SFF(Sff), LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 
SFF(Sff), 8079 c — Vga 76/01, d — Vga 76/01, 8082 c — Vga 74/01, 
d — Vga 74/01, 8170b — Lzk 55/12, LSC(Lsc), 8171 a — Lzk 55/12, SFF(Sff), 157 c — LZK(Lzk), LSC(Lsc), 8178 d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 8179 
b — Ess 80/01, d — Ess 80/01, 8180 c — Ess 80/01, 8279 a — Ess 80/01, 
b — Ess 80/01. 
157. a) Balea biplicata sordida (A. Schmidt 1868) 

7075 d *- NMPR(Bbc), 7096 c — LZK(Lzk), 7176 a — NMPR(Bbc), 
b -- NMPR(Bbc), 7177 a — NMPR(Bbc), 7190 b — Lzk 60/10, 7192 
b r - LZK(Lzk), 7277 a — NMPR(Bbc), 7278 b — Lzk 66/02, 7286 a — 
NMPR(Bbc), 7382 a — Lzk 79/01, b — LZK(Lzk), 7391 b — NMPR(Bbc), 
LZK(Lzk), c -- Lzk 48/02, 7478 d -- LZK(Lzk:)bohemica(Cl), 7479 
a — NMPR(Bbc). 

157. b) Balea biplicata forsteriana (Clessin 1876) 

6991 b — LZK(Lzk), c — LZK(Lzk), 7091 a — LZK(Lzk), 7278 b — 
Hdc.Bbc 63. 

158. Balea perversa (Linnaeus 1758) 

6672 c -- Hdc 54/04, 6974 b — SLMO(Mch), Hdc 55/03, 6991 b — 
LZK(Lzk), 7075 c — SLMO(Mch), 7165 b — SLMO(Mch), NMPR(Bbc), 
Lzk 52/07, Hdc 61/01, d — LSC(Lsc), SLMO(Mch), NMPR(Bbc), Lzk 
52/07, 7175 b — SLMO(Mch), 7176 b — Lzk 62/18, 7177 a — Lzk 62/18, 
7194 d — LZK(Lzk), 7374 a — Lzk 62/18, 7376 d — Lzk 66/02, 7382 
a — Lzk 79/01, b — LZK(Lzk), c — SNMB(Bbc), d — SNMB(Bbc), 
SLMO(Mch), 7384 b — Lzk 75/04, 7478 c — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 
d — Lzk 62/18, 7479 a — LSC(Lsc), 7569 b — ZSMT(Bbc), Lzk 51/02, 
7574 d — Lzk 63/07, 7575 c — Lzk 63/07, SFF(Sff), 7577 c — Lzk 66/04, 
7579 c — LSC(Lsc), 7674 d -- Lzk 63/07, 7679 b — Lzk 79/04, 7785 
d — LZKfLzkj, LSCŕLsc), 7885 c — Vga 75/01, 8082 c — Vga 74/01 
d — Vga 74/01. 

159. Bulgarica cana (Held 1836j 

6375 c — Lzk 54/03, d — Lzk 54/03, 6378 b — NMPR(Bbc), 6474 b — 
SLMO(Mch), c — SLMOíMch), d — NMPR(Bbc), 6475 b — Lzk 54/02, 
c - XMPRBbcj, d - - NMPR(Bbc), 6476 b — NMPR(Bbc), c — 
XMPR Bbo, SLMOíMch), d — XMPR(Bbc), 6477 a — SLMO(Mch), 
c XMPRBbc;, d XMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6478 a — 

XMPR. Bbo, c — XMPRiBbc), SLMO(Mch), 6574 c — MCH(Mch), 
6575 b — XMPR Bbc;, SLMOíMch), d — MCH(Mch), 6576 a — 
XMPR Bbc;, SLMOíMch), b - XMPR(Bbc), c — Bbc 54, d — 
XMPR Bbc , 6580 d - - Lzk 78/06, 6588 d — Hdc 58/01, 6592 d — 
XMPR Bbc , 6672 a -- Lzk 54/16, 6674 a — MCH(Mch), 6675 a — 
MCH Mch . 6676 a — MCH í Mch), c — Hdc 56/02, Bbc 54, 6680 b — Lzk 
78/06. 6681 a — SFFSff), 6684 c — XMPR(Bbc), 6689 c — LZK(Lzk), 
6697 d — LZK Lzk,, 6775 b — SLMO(Mch), 6777 b — SXMB(Bbc), 
6778 b — Lzk 78/06, 6780 b — Hdc 57/02, c — Hdc 57/02, d — Hdc 57/02^ 
6783 b — Hdc.Bbc 61, 6784 a — XMPR(Bbc), Hdc 62/01, b — Hdc.Bbc 
61. 6786 d — SLMOíMch;, 6787 a — SLMO(Mch), b — XMPR(Bbc), 
c — Hdc.Bbc 61. d — SLMOíMch), Hdc.Bbc 61, 6792 a — SLMO(Tes),' 

158 Rtr.Wet 50/01, 6797 b -- LZK(Lzk), 6798 a -- SFF(SfT), 6876 d - 
NMPR(Bbc), 6877 a -- NMPR(Bbc), b - SLMO(Mch), Lzk 74/03, 
c — NMPR(Bbc), d — SLMO(Mch), 6878 d — Bbc 54/01, 6879 a — Hdc 
57/02, 6880 d — LZK(Lzk), 6883 a — Lzk 72/11, b — Lzk 72/11, 6885 
c — Lzk 72/11, d — SLMO(Mch), 6887 b — Lzk in Hdc.Bbc 61, 68100 
d — Lzk 76/01, 6973 c -- Hdc 55/03, 6974 b — SLMO(Mch), 6977 
d - - SNMB(Lsc), 6978 a - - SNMB(Lsc), c - - SNMB(Lsc), d - 
SNMB(Lsc), 6979 a -- SNMB(Lsc), 6980 d -- Lzk 72/11, 6981 d - 
LSC(Lsc), 6985 c — Lzk 72/1 1, 6989 b — LZK(Lzk), 6990 b — LZK(Lzk), 
6993 a — LZK(Lzk), 6998 d — SLMO(Mch), 69100 b - Lzk.Glk 62, 
69101 a — NMPR(Bbc), Lzk.Glk 62, 7075 c - SLMO(Mch), d - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7076 b — Lzk 62/18, d — Lzk 66/02, 7077 
b — SNMB(Lsc), Lzk 62/18, d — Lzk 66/02, 7078 a — SNMB(Lsc), 7079 
b — SLMO(Mch), Lzk 80/02, d — SLMO(Mch), Lzk 80/02, 7080 a — Lzk 
62/18, c — Lzk 80/02, 7082 a — Lzk 72/1 1, b — Lzk 72/1 1, 7088 a Bbc' 
54, b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), c — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), d - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7094 d — Lzk 70/02, 7098 b — Lzk.Glk 62, 
d — Lzk.Glk 62, 7099 c — LSC(Lsc), SNMB(Bbc), 70100 c — Lzk 76/01, 
7172 a — Hdc 55/03, 7175 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7176 a - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b -- SLMO(Mch), Lzk 62/18, 7177 a - 
SLMO(Mch), Lzk 62/18, c — Lzk 62/18, 71 79 b — Lzk 80/02, 7180 c — Hdc 
63/03, 7186 d — Lzk 57/08, 7187 b — SLMO(Mch), Lzk 69/04, c — Lzk 
57/08, 7188 a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), c — Lzk 76/01, 7190 b — Lzk 
60/10, 7197 a — LZK(Lzk), 7199 a — SNMB(Bbc), Fli 58/01, 7276 b - 
SLMO(Mch), Lzk 66/02, 7278 b — SLMO(Mch), Lzk 66/02, d — Lzk 
66/02, 7282 b — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), Lzk 79/01, 7284 d — Lzk 
75/04, 7285 b -- NMPR(Bbc), d -- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7286 
a — SNMB(Bbc), b — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), c — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 7290 c — LZK(Lzk), 7291 b — Lzk 56/06, d — Lzk 56/06, 
7295 a — SFF(Sff), 7377 a — NMPR(Bbc), c — SLMO(Mch), Lzk 66/02, 
d — SNMB(Bbc), Lzk 66/02, 7382 a — Lzk 79/01, b — NMPR(Bbc), Lzk 
79/01, c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 
7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7390 a — Lzk 47/02, b — Lzk 47/02, 
SFF(Sff), c — Lzk 47/02, d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), Lzk 76/09, 
7391 a — Lzk 47/02, c — SNMB(Bbc), Lzk 48/02, 7394 d — Lzk 70/02, 
7477 a — SLMO(Mch), 7478 a — SLMO(Mch), 7489 a — SFF(Sŕf), 
c — SFF(SfF), 7494 b — NMPR(Bbc). 
160. Clausilia cruciata S t uder 1820 

6378 b — NMPR(Bbc), 6477 d — NMPR(Bbc), 6478 c — NMPR(Bbc), 6580 
d — Lzk 78/06, 6588 d — Hdc 58/01, 6684 c — NMPR(Bbc), 6691 a — Axz 
84/01, c — Axz 84/01, 6782 b — SFF(SŕF), 6783 b — Hdc.Bbc 61, d — Kpv 
77/01, 6784 a — NMPR(Bbc), Hdc 62/01, b — LSC(Lsc), SNMB(Bbc), 
c — SNMB(Bbc), d -- NMPR(Bbc), 6786 b — Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, 
d — SLMO(Mch), Lzk 79/02, 6787 a — SLMO(Bbc), b — NMPR(Bbc), 

159 SLMO(Mch), c — Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 
6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6880 a — Hdc 57/02, 6883 b — Lzk 72/1 1, 6885 
a Hdc.Bbc 61, b Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, Lzk 72/11, d 
SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, 6886 c Hdc.Bbc 61, 6887 a — Hdc.Bbc 61, 
b — Hdc.Bbc 61, Clk 54, c — Hdc.Bbc 61, 6980 d — Lzk 72/11, 6985 
a — Kpv 77/01, c — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 6987 d — SLMO(Mch), Lzk 
54/02, 7079 d -- SLMO(Mch), LZK(Lzk), 7080 c — Lzk 80/02, 7082 
a — SFF(Sff), Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 7084 a — Lzk 72/11, 7085 
a — Kpv 77/01, 7086 d — Lzk 72/1 1, 7087 d — LZK(Lzk), 7088 b - 
LSC(Lsc), c — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), d SNMB(Bbc), LSC(Lsc), 
7177 a — Lzk 62/18, 7180 a — Lzk 80/02, c — Hdc 63/03, 7186 b — Lzk 
57/08, d — Lzk 57/08, 7187 b — SLMO(Mch), Lzk 69/04, 7188 a - 
SLMO(Mch), Bbc 54/01, c — Lzk 76/01, 7282 d — SNMB(Bbc), 
NMPRfBbc), 7284 d — Lzk 75/04, 7285 b - Lzk 48/03, Hdc 65/02, 
d -- SLMO(Mch), 7286 a — SFF(Sff), 7382 a - - Lzk 79/01, b - 
NMPR(Bbc), SNMB(Bbc), c — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), d — 
NMPR (Bbc), SLMO(Mch), LZK(Lzk), 7384 a ~ Lzk 75/04, b — Lzk 
75/04, 7390 a — Lzk 48/02, 7479 c — LSC(Lsc), 7578 c — LZK(Lzk), 
d — LZK(Lzk), 7579 c — LSC(Lsc), 7581 d — LSC(Lsc). 
161. Clausilia dubia Draparnaud 1805 

6377 d — SLMO(Mch), 6378 b — NMPR(Bbc), d — SLMO(Mch), Lzk 
55/03, 6471 d — NMPR(Bbc), 6472 a — Bbc 54, c — NMPR(Bbc), 6473 
b SLMO(Mch), 6474 b — Bbc 54, 6475 a — SLMO(Mch), c Bbc 
52/01, 6476 c -- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d -- NMPR(Bbc), 6477 
c — SLMO(Mch), d — NMPRfBbc), Lzk 54/1 1, 6478 a — NMPR(Bbc), 
c — NMPRfBbc), SLMO(Mch), 6572 d — Hdc 54/04, 6573 c — Hdc 
54/04, 6574 b - - MCH(Mch), 6575 b — NMPR(Bbc), 6576 a - 
NMPRfBbc), SLMOfMch), 6588 d — Hdc 58/01, 6671 b — Hdc 54/04, 
d — Hdc 58/01, 6671 b — Hdc 54/04, d — Hdc 54/04, 6672 a — 
Lzk 54/16, b — Hdc 54/04, c — Hdc 54/04, 6673 a — Hdc 54/04, 6676 
a — MCHiMchj, 6680 b — LSCíLsc), c — LSC(Lsc), d — Lzk 78/06, 
6683 c — SFFiSff), 6684 c — NMPRfBbc), 6688 a — Hdc 58/01, b — 
Hdc 58/01, 6689 c — LZKíLzk), 6690 c — LSC(Lsc), 6777 d — 
NMPR Bbci, 6778 a — LSCíLsc), b — Lzk 78/06, LSC(Lsc), 6779 a — 
LSC Lsc , Lzk 78/06, 6780 a — SNMB(Bbc), Hdc 57/02, b — Hdc 57/02, 
c — LSC Lse , NMPRfBbc), d — NMPRfBbc), Hdc 57/02, 6782 c — 
NMPR Bbc ■, 6783 b — Hdc.Bbc 61, d — LSC(Lse), Lzk 79/02, 6784 
a SXMB'Bbci, LSC'Kili, b — NMPRfBbc), c — Hdc.Bbc 61, d 
Hdc.Bbc 61. 6785 c — Lzk 79/02, Kpv 77/01, 6786 b Lzk 79/02, 
d — SLMOMch , Lzk 79/02, 6787 a — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), b — 
NMPR Bbc , SLMOMch;, c SNMBfBbc), SLMO(Mch), d — 

NMPR Bbc , SLMOMch i, 6788 d LZKfLzk), 6790 b — LSC(Lsc), 
6791 d — LSC Lsc , 6792 a — SLMOfTes), Rtr.Wet 50/01, 6869 c — Hdc 
51 03. d — Hbk 59, 6874 c — Hdc 55/03, 6876 b — Bbc 54/01, LSC(Lsc), 

160 d — Bbc 54/01, 6877 a •- Bbc 54/01, c --■ LSC(Sli), 6878 c - LSC(Brk), 
Lzk62/18,b — SNMB(Lsc),d — SNMB(Lsc),Bbc54,6879a — SNMB(Lsc), 
NMPR(Bbc), c — SNMB(Lsc), 6880 a — LSC(Kpl), Hdc 57/02, d 
LZK(Lzk), 6881 a — LSC(Lsc), SFF(Sff), d — SNMB(Bbc), 6882 a - 
NMPR(Bbc), Lzk 72/11, b — LSC(Lsc), Lzk 72/11, c — LSC(Lsc), Lzk 
72/11, d — Kpv 77/01, 6883 a - - LSG(Lsc), Kpv 77/01, b— Lzk 72/11, 
LSC(Lsc), c — Kpv 77/01, 6884 a — Lzk 72/1 1, b — SFF(Sff), d — Kpv 
77/01, 6885 a — Hdc.Bbc 61 , b — Hdc.Bbc 61, c Hdc.Bbc 61, Lzk 72/1 1 , 
d -- Hdc.Bbc 61, 6886 c Hdc.Bbc 61, 6887 a — Hdc.Bbc 61, b 
Hdc.Bbc 61, c Hdc.Bbc 6 1,68 100 d Lzk 76/01, 6973 c — Hdc 55/03, 
6974 a — Hdc 55/03, b — SLMO(Mch), LSC(Lsc), 6977 b — LZK(Lzk), 
d SNMB(Lsc), 6978 a - SNMB(Lsc), b SNMB(Lsc), c 

SNMB(Lsc), d -r SNMB(Lsc), 6979 a — SNMB(Lsc), 6980 b — Lzk 72/1 1, 
6981 b — SNMB(Bbc), LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), Kpv 77/01, d — LSC(Lsc), 
SFF(Sff), LSC(Kak), 6982 a — NMPR(Bbc), Lzk 73/04, c — Kpv 77/01, 
d — Kpv 77/01, 6983 c — Kpv 77/01, d - LSC(Lsc), Lzk 72/11, 6984 
c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6985 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, 
c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, d — Lzk 72/1 1, 6990 d — Bbc 54, 6991 b — 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — LZK(Lzk), 69100 b — Lzk.Glk 62, 69101 
a - Lzk.Glk 62, 7073 d — Hdc 55/03, 7074 d — SLMO(Mch), Hdc 61/01, 
7075 c — SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7076 b — Lzk 
66/02, d — Lzk 66/02, 7077 b — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, SFF(Sfľ), d — Lzk 
66/02, 7078 a — SNMB(Lsc), b — LSC(Lsc), c — Lzk 66/02, 7079 a - 
LSC(Lse), b — SLMO(Mch), Lzk 80/02, d — SNMB(Lsc), SLMO(Mch), 
LZK(Lzk), 7080 a -- Lzk 80/02, c --- SLMO(Mch), Lzk 80/02, d - 
LSC(Lsc), Lzk 73/05, 7081 a — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, b — NMPR(Bbc), 
Lzk 72/1 1, c — Lzk 72/1 1, 7082 a — LSC(Lsc), SFF(Sff), b — Lzk 72/1 1, 
Kpv 77/01, c - Kpv 77/01, 7083 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, 7084 
a — Lzk 72/11, c — Lzk 78/07, 7087 d — Lzk 76/01, 7088 a — LSC(Lsc), 
Bbc 54, b LSC(Lsc), SLMO(Mch), c -- LSC(Lsc), SLMO(Mch), 
d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7090 b — LSC(Lsc), 7091 a — LZK(Lzk), 
7094 d — Lzk. 70/02, 7096 c — SFF(SfF), 7097 d — SLMO(Mch), 7165 
b — SLMO(Mch), Lzk 52/07, Hdc 61/01, d — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 
NMPR(Bbc), Lzk 52/07, 7174 b — LSC(Hlg) (Lsc), 7175 a — Lzk 62/18, 
b -- LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7176 a -- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7177 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
c — Lzk 66/02, 7178 a — SLMO(Mch), Lzk 66/02, 7179 b — Lzk 80/02, 
7180 a LSC(Lse), SLMO(Mch), Lzk 76/01, c LSC(Lsc), 

NMPR(Bbc), Hdc 63/03, 7182 c — SFF(Sff), 7182 c — SFF(Sff), 7183 
d — Lzk 54/20, 7186 d — Lzk 57/08, 7187 b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 
c — Lzk 57/08, 7188 a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), c — Lzk 76/01, 7190 
b — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), Lzk 60/10, 7192 b — Lzk 52/05, d — Lzk 
52/05, LSC(Lsc), 7193 c — LSC(Lsc), 7194 d — LZK(Lzk), 7197 a - 
SNMB(Bbc), SLMO(Mch), d — SLMO(.Mch), 7270 d — SFF(Sff), 7272 

161 c — SFF(SŕT), d — SNMB(Pjj), 7276 a — Lzk 66/02, b — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), d — Lzk 66/02, 7277 b — Lzk 66/02, 7278 b — LSC(Lsc), 
Lzk 66/02, c — Lzk 54/02, d — Lzk 66/02, 7279 d — Lzk 62/13, 7280 
c — Lzk 62/13, d — SFF(Sff), 7281 c — LSC(Lsc), 7282 d — Lzk 79/01, 
7285 b — SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7286 a - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c 
SLMO(Mch), 7287 b -- Lzk 69/04, 7288 a - - Lzk 69/04, 7369 d - 
SNMB(Pjj), 7371 c — SNMB(Pjj), d — SNMB(Pjj), 7373 b— SLMO(Mch), 
Änt 52, SFF(SŕT), 7374 a — SFF(SfFj, LZK(Lzk), 7376 b — SFF(SrF), 
d — Lzk 66/02, 7377 a — NMPR(Bbc), b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 
Lzk 52/01, d -- SLMO(Mch), Lzk 52/01, 7378 a — SLMO(Mch), 7379 
b — Lzk 62/13, 7380 a — Lzk 75/04, 7382 a — Lzk 79/01, b — Lzk 79/01, 
c — Lzk 79/01, d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), LZK(Lzk), 7385 b - 
LSC(Lsc), 7388 b -- LSC(Lsc), c -- LSC(Lsc), d - - Lzk 78/02, 7390 
b — Lzk 48/02, SFF(Sff), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7391 a — Lzk 
48/02, b — Lzk 56/05, c — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, 7394 d — Lzk 70/02, 
7469 d — LSC(Lsc), 7470 a — ZSMT(Dra), c — ZSMT(Dra), SNMB(Pjj), 
d — LSC(Lob), 7471 a — SNMB(Pjj), 7473 b — NMPR(Bbc), 7476 c - 
SFF(Sff), 7477 a — SLMO(Mch), 7478 d — LSC(Lsc), 7479 a — LSC(Lsc), 
NMPR(Bbc),b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), Lzk 62/07, 7488 b — SFF(Sff), 
d — SFF(SŕT), 7489 a — SFF(SŕT), c — SFF(Sff), 7494 b — Bbc 74/01, 7569 
b — LSC(Lse), NMPR(Bbc), Lzk 60/1 1, c — SNMB(Pjj), d — SNMB(Pjj), 
7575 a — SLMO(Mch), c — LZK(Lzk), 7576 b — SFF(SfT), 7577 c — Lzk 
66/04, 7578 c — LSC(Lsc), LZK(Lzk), d — Lzk 62/07, 7579 c — LSC(Lsc), 
7580 c — LSC(Lsc), 7668 d — SLMO(Mch), 7669 a — SNMB(Pjj), b - 
SNMB(PJu), 7679 a - LSC(Lsc), 7768 a -- LSC(Lsc), SLMO(Mch), 
b — LSC(Lsc), SNMBtBbc), 7772 d — LSC(Lsc), 7970 c — SFF(Sff), 8079 
d — Vga 76/01, 8082 c — Vga 74/01, d — Vga 74/01, 8279 b — Ess 80/01. 

162. Clausilia dubia carpathica Brancsik 1888 

6876 d - Bbc 54, 6877 a - - SNMB(Bbc), b - - SNMB(Bbc), c - 
SNMB(Bbc), d - - SLMO(Mch), 6878 a - - SNMB(Bbc), 6991 b - 
LZK(Lzk), 7090 b — Hdc 69/01, 7192 b — LZK(Lzk), 7278 b — Lzk 
63/07. 

163. Clausilia dubia ingenua Hudec etBrabenec 1963 

6877 b — Lzk 74/03, 7090 b — SNMB(Bbc), 7097 d — NMPR(Bbc), 71 75 
b — NMPR(Bbc), 7278 b — NMPR(Bbc). 

164. Clausilia parvula Fér ussac 1807 

6375 c -- SLMO(Mch), Lzk 54/03, 6472 c - Bbc 54/01, 6474 b - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6475 a -- SLMO(Mch), Bbc 54/01, 6672 
a — Lzk 54/16, 6777 d — NMPR(Bbc), 6778 a — LSC(Lsc), b — Bbc 54, 
LSC(Lsc), 6779 a — LSC(Lsc), Lzk 78/06, 6780 a — Hdc 57/02, c — Hdc 
57/02, 6866 a — Hdc 49/01 , 6876 b — Bbc 54, LSC(Lsc), d - Bbc 54, 6877 
a — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), b -- SLMO(Mch), Lzk 74/03, c - 
SNMB(Bbc), SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6878 a — NMPR(Bbc), 

162 b — SNMB(Lsc), d — SNMB(Lsc), 6879 a - SNMB(Lsc), Hdc 57/02, 
6974 b -- SLMO(Mch), LSC(Lsc), 6975 a -- Hdc 55/03, 6978 a 
SNMB(Lsc), 7075 c — SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
7076 b — Lzk 62/18, Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7077 b — SNMB(Lsc), Lzk 
66/02, SFF(Sff), 7078 a — SNMB(Lsc), b — LSC(Lsc), 7079 d - Lzk 
80/02, 7174 a — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), b ~ LSC(Lsc), 7175 a — Lzk 
62/18, b — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7176 a - Lzk 62/18, Lzk 66/02, 
b — SLMO(Mch), Lzk 62/18, 7177 a — SLMO(Mch), Lzk 62/18, 7178 
a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7180 c — SFF(SfFj, 7197 a — LZK(Lzk), 
7276 b — Lzk 62/18, Lzk 66/02, 7278 b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), Lzk 
66/02, d — Lzk 66/02, 7280 b — Lzk 62/18, 7285 d — Lzk 48/03, 7371 
c — SNMB(Pjj), 7373 b — SLMO(Mch), Lzk 62/18, 7374 a — Lzk 62/18, 
SFF(SflQ, 7470 c — SNMB(Pjj), 7576 b — SNMB(Pjj), NMPR(Bbc), 7768 
b — SNMB(Bbc), Lzk 62/18. 

165. Clausilia pumila pumila C. Pfeiffer 1828 

6375 c -- Lzk 54/03, 6474 b — Bbc 54/01, 6580 d — Lzk 78/06, 6691 
a -- Axz 84/01, c -- Axz 84/01, 6787 b -- NMPR(Bbc), 6876 b — 
LSC(Lsc), 6880 a — Lzk 76/01, 6881 d — SNMB(Bbc), 6882 d — Kpv 
77/01, 6883 c — Kpv 77/01, 6885 c — Lzk 72/1 1, 6974 b — LSC(Lsc), 6982 
b — Kpv 77/01, 6983 b— Kpv 77/01, 6985 a— Kpv 77/01, c — Lzk 72/1 1, 
6987 d — Lzk 49/07, 6990 b — LZK(Lzk), 7083 b — Lzk 72/11, 7084 
c — Lzk 78/07, 7087 d <- LZK(Lzk), 7088 b — LSC(Lsc), c — Bbc 54, 
d — LSC(Lsc), Lzk 76/01, 7093 a — LZK(Lzk), 7097 d — LSC(Lse), 7187 
b -- Lzk 76/01, 7273 d -- SFF(SflO, 7278 b — Lzk 66/02, 7282 d — 
SNMB(Bbc), 7285 d — SLMO(Mch), 7286 a — Lzk 48/03, 7291 b — Lzk 
56/06, 7374 a — LZK(Lzk), 7382 a — Lzk 79/01, b — Lzk 79/01, c — Lzk 
79/01, d - SNMB(Bbc), 7384 a - - Lzk 75/04, b -- Lzk 75/04, 7385 
b -- LSC(Lsc), 7391 b -- Lzk 56/05, 7473 a - - Ant 52, 7481 b — 
NMPR(Bbc), 7569 b -- LSC(Lsc), 7588 b -- Lzk.Psk 56, 7780 d — 
LSC(Lsc), 7782 d — LSC(Lsc), 7783 a — LSC(Lsc), 7868 d — Lzk 54/02, 
7869 c - r LSC(Lsc), 7883 a — Mre 76/01, 7884 b — Vga 75/01, 7969 
a — LSC(Lsc), SFF(SflQ, c — SFF(SflO, 8070 a — SFF(SfŤ), LSC(Lsc), 
c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), Lzk 55/12, SFF(Sff), 8079 c — Vga 76/01, 
d f h Vga 76/01, 8170 b -* Lzk 55/12, 8171 a — Lzk 55/12, SFF(Sff), 
c — LZK(Lzk), LSC(Lsc), d — SFF(Sflf), 8172 c — SFF(Sff), 8179 b— Ess 
80/01, d — Ess 80/01. 

166. Clausilia pumila sujuncta Westerlund 1871 

61 75 b — SLMO(Mch), 61 76 c — SLMO(Mch), 6275 a — SLMO(Mch), 
Lzk 54/03, 6276 a — SLMO(Mch), 6277 a — SLMO(Mch), Lzk 55/03, 
c — Lzk 55/03, 6373 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 
6374 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 6375 a — SLMO(Mch), Lzk 
54/03, b -- Lzk 54/03, c -- SLMO(Mch), 6471 d -- Lzk 58/12, 6473 
a -- SLMO(Mch), 6474 b -- SLMO(Mch), 6475 a -- SLMO(Mch), 
6476 c — SLMO(Mch), 6570 b — Lzk 53/01, c — Lzk 55/07, 6574 b — 

163 MCH(Mch), d — MCH(Mch), 6576 d — NMPR(Bbc), 6669 b — Lzk 
55/07, 6770 b — Lzk 54/02, 6784 a — Hdc.Bbc 61,6787b — SLMO (Mch) , 
d — Hdc.Bbc 61 , 6870 d — Hdc 62/02, 687 1 c — Hdc 62/02, 6879 a — Hdc 
57/02, 6880 b — SLMO(Mch), 6882 d — Kpv 77/01, 6970 b — Hdc 62/02, 
c — Hdc 62/02, 697 1 c — Hdc 55/03, 7068 b — Hdc 62/02, 7069 b — Hdc 
62/02, d — Hdc 58/02, 7079 d — Lzk 80/02, 7088 c — SLMO(Mch), Bbc 
54, 7187 b — LSC(Lsc), 7278 d — Lzk 66/02, 7279 d — Lzk 62/13, 7282 
d — LSC(Lsc),7371d — SNMB(Pjj), 7377 a — Lzk 66/02, b — SLMO(Mch), 
c — SLMO(Mch), d -i -i NMPR(Bbc), 7382 b — SLMO(Mch), d - 
SLMO(Mch), 7470 c — ZSMT(Bbc), SNMB(Pjj), 7471 b — SNMB(Pjj), 
7477 a — SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), c — SLMO(Mch), 7479 c - 
LSC(Lsc), 7569 b — SNMB(Pjj), 7577 c — Lzk 66/04, 7578 d — Lzk 62/07, 
7668 d — SLMO(Mch), 7669 b — SNMB(Pjj), c — SNMB(Pjj), 7768 
b _ SNMB(Bbc), c — SNMB(Pjj), d — LSC(Lsc), 7872 b — LSC(Lsc). 

167. Clausilia pumila succosa A. Schmidt 1857 

6787 c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6987 d - SLMO(Mch), 7083 
b — Lzk 62/18, 7087 b — Lzk 60/10, 7097 d — LSC(Lse), 7187 a - 
SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 7188 a — SLMO(Mch), 7481 b — 
LSC(Lsc), 7780 d — LSC(Lsc). 

168. Cochlodina cerata (Rossmässler 1836) 

6378 b — NMPR(Bbc), 6580 d — Lzk 78/06, 6680 b — LSC(Lsc), Lzk 
78/06, c — LSC(Lsc), d — Lzk 78/06, 6684 c — NMPR(Bbc), 6778 a - 
LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), Lzk 63/07, 6779 a — LSC(Lsc), Lzk 78/06, 6780 
a — Hdc 57/02, b — Hdc 57/02, c — LSC(Lse), Hdc 57/02, d — Hdc 57/02, 
6782 b — SFF(Sff), 6783 b — Hdc.Bbc 61, d — Kpv 77/01, 6784 a - 
NMPR(Bbc), Hdc 62/01, b *- Hdc.Bbc 61, 6789 a — SNMB(Lsc), 6877 
a — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), SLMO (Mch), d — 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6878 d SNMB(Lsc), Bbc 54, 6879 a — 
SNMB(Lsc), Hdc 57/02, c — SNMB(Lsc), 6880 b — SLMO(Mch), d - 
LZK(Lzk), 6881 a — LSC(Lsc), SFF(Sff), b — NMPR(Bbc), d - 
NMPR(Bbc), 6882 a — NMPR(Bbc), Lzk 72/1 1, c — LSC(Lsc), Lzk 72/1 1, 
d— Kpv 77/01, 6883 c — Lzk 72/1 1, 6885 c — Lzk 72/1 1 , d — SLMO(Mch), 
Hdc.Bbc 61, 6887 c — NMPR(Bbc), 6978 a — SNMB(Bbc), b— SNMB(Lsc), 
c — SNMB(Lsc), d — SNMB(Lsc), 6979 a — SNMB(Lsc), 6980 b — Lzk 
62/18, d — Lzk 72/11, 6981 b — NMPR(Bbc), c — Kpv 77/01, d - 
LSC(Lsc), Kpv 77/01, 6982 c — Kpv 77/01, 6983 c — Kpv 77/01, d — Lzk 
47/02, 6984 c — Lzk 47/02, d — Kpv 77/01, 6985 a — Kpv 77/01 , b — Lzk 
51/02, c — Lzk 72/1 1, d — Lzk 72/1 1, 6987 d — SLMO(Mch), Lzk 47/09, 
6991 b — NMPR(Bbc),c — LZK(Lzk), 7078 a — SNMB(Lsc), b — LSC(Lsc), 
7079 b — SLMO(Mch), Lzk 80/02, d — SLMO(Mch), Lzk 80/02, 7080 
a — Lzk 80/02, c — SLMO(Mch), Lzk 80/02, d — Lzk 80/02, Kpv 77/01, 

7081 a — Lzk 72/1 1, b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 

7082 a — Lzk 72/11, Kpv 77/01 , b — Lzk 72/11, 7083 b — Lzk 72/1 1, 7084 
a — Lzk 72/11, 7085 a — Lzk 72/11, Kpv 77/01, c — LZK(Lzk), 7086 

164 d — Lzk 72/1 1, 7087 b — Lzk 60/10, d — LZK(Lzk), 7088 a - LSC(Lsc), 
Bbc 54, h .-- LSC(Lsc),SLMO(Mch), c -- SNMB(Lsc), NMPR(Bbc), 
d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7090 b — LSC(Lsc), 7091 a — LZK(Lzk), 
7094 d — Lzk 70/02, 7179 b — Lzk 80/02, 7180 a — SLMO(Mch), Lzk 
80/02, b — Lzk 51/02, c — LSC(Lsc), Hdc 63/03, 7186 b -- Lzk 57/08, 
d — LZK(Lzk), 7187 b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), c — Lzk 57/08, 7188 
a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), c — Lzk 76/01, 7190 b — Lzk 60/10, 7192 
b — Lzk 52/05, d - Lzk 52/05, 7194 d — LZK(Lzk), 7195 c — SFF(SfF), 
7278 b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 7280 d - SFF(Sff), 
7282 d — Lzk 79/01, 7284 d — Lzk 75/04, 7285 b — SLMO(Mch), Hdc 
65/02, d - - SLMO(Mch), 7286 a - - SNMB(Bbc), LSC(Lsc), b - 
SNMB(Bbc), SLMO(Mch), c — SNMB(Bbc), LSC(Lsc), 7287 b — Lzk 
69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 7291 b — Lzk 56/06, d — Lzk 56/06, 7376 
c — Kpv 82/01, 7277 a — Lzk 51/02, b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 
Lzk 66/02, d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7378 a — Lzk 66/02, 7382 
a — Lzk 79/01, b — Lzk 79/01, c — LSC(Lsc), SLMO(Mch), LZK(Lzk), 
d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7385 
b — LSC(Lsc), 7388 b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), d — Lzk 78/02, 7389 
d — Lzk 48/02, 7390 a — Lzk 48/02, b — Lzk 48/02, SFF(Sff), c — Lzk 
48/02, d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7391 a — Lzk 48/02, b — Lzk 
56/05, c — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, d — Lzk 48/02, 7394 d — Bbc 74/01, 
Lzk 70/02, 7476 d - - Lzk 62/18, 7477 Si--- SLMO(Mch), 7478 d - 
LSC(Lsc), 7479 c — LSC(Lsc), 7480 c — LSC(Lsc), 7485 a — LSC(Lsc), 
7488 a - - Lzk 48/02, b - LSC(Ann), LSC(Ksl), d — SFF(Sff), 7489 
a — SFF(SfF), c — SFF(Sff), 7490 b — Lzk 48/02, 7494 b — NMPR(Bbc), 
7577 c — Lzk 66/04, 7578 c — LSC(Lsc), Lzk 62/18, d — LSC(Lsc), Lzk 
62/18, 7579 a — LSC(Lsc), LZK(Lzk), b — LSC(Lsc), 7581 b — LSC(Lsc), 
d — LSC(Lsc), 7588 b — Lzk.Psk 56, 7678 b — LSC(Lsc), 7679 a - 
LSC(Lsc), 7780 d — LSC(Lsc), 7781 d — LSC(Lsc), 7785 d — LSC(Lsc), 
7885 c — Vga 75/01, 8079 c — Vga 76/01, d — Vga 76/01, 8082 c — Vga 
74/01, d — Vga 74/01. 

169. Cochlodina fimbriata remota Lož e k 1952 

7377 c -- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), Lzk 52/01, d -- SNMB(Bbc), 
SLMO(Mch), Lzk 52/01, 7477 a -- SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), 
c NMPR(Bbc), SLMO(Mch). 

170. Cochlodina laminata (M on tágu 1803) 

6175 c — SLMO(Mch), 6275 a — SLMO(Mch), Lzk 54/03, 6277 a — 
SLMO(Mch), Lzk 55/03, d — SLMO(Mch), Lzk 55/03, 6373 b — 
MCH(Mch), c — SLMO(Mch), d — MCH(Mch), 6374 b — SLMO(Mch), 
6375 c - Lzk 54/03, d - - Lzk 54/03, 6377 c -- NMPR(Bbc), d — 
SLMO(Mch), 6378 a — SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), 6471 b — Lzk 
54/02, 6472 a — Bbc 54/01, c — Bbc 54/01, 6473 a — SLMO(Mch), 
b — SLMO(Mch), 6474 a — SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch),c — SLMO(Mch),d — NMPR(Bbc),6475a SLMO(Mch), 

165 b — Lzk 54/02, c - NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 6476 
b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d - 
NMPR(Bbc), 6477 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), 
c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6478 
a — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6570 b — Lzk 53/01, 
c — Lzk 55/07, 6574 b - - MCH(Mch), c -- MCH(Mch), 6575 a - 
NMPR(Bbc), b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — MCH(Mch), 6576 
a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), 
d _ NMPR(Bbc), 6580 d — Lzk 78/06, 6588 d — Hdc 58/01, 6669 b — Lzk 
53/07, 6672 a — Lzk 54/16, c - Hdc 54/04, 6674 a — MCH(Mch), 6675 
a — MCH(Mch), d — LSC(Lsc), 6676 a — MCH(Mch), b — LSC(Lsc), 
c — Hdc 56/02, Bbc 54/01, 6677 c — LSC(Lsc), 6680 b — Lzk 78/06, 6682 
a — Lzk 72/1 1, 6683 c — SFF(SflQ, 6684 c — NMPR(Bbc), 6688 a — Hdc 
58/01, b — Hdc 58/01, LSC(Lsc), 6689 c — LZK(Lzk), 6697 d — LZK(Lzk), 
6775 a — LSC(Lsc), b — SLMO(Mch), 6777 b — LSC(Lsc), 6778 a - 
LSC(Lsc), b - - Lzk 78/06, LSC(Lsc), 6779 a — LSC(Lsc), Lzk 76/08, 6780 
a — Hdc 57/02, b — Hdc 57/02, c -- NMPR(Bbc), Hdc 57/02, d - 
SNMB(Bbc), Hdc 57/02, 6783 b — Hdc.Bbc 61, d — Kpv 77/01, 6784 
a — LSC(Kil), HdcBbc 61, b — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), c — Hdc.Bbc 61, 
d — NMPR(Bbc), 6786 b — Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, d — SLMO(Mch), 
Lzk 79/02, 6787 a - - NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b -- SLMO(Mch), 
c — Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, d - SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 6788 d - 
LZK(Lzk), 6792 a SLMO(Tes), Rtr.Wet 50/01, 6797 b — LZK(Lzk), 
6869 c — Hdc 54/02, 6870 d — Hdc 62/02, 6871 c — Hdc 62/02, 6874 
c — Hdc 55/03, 6876 b — Bbc 54/01, LSC(Lsc), d — NMPR(Bbc), 6877 
a — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6878 
LSC(Lsc), b - - SNMB(Bbc), SLMO(Mch), c - NMPR(Bbc),d - 
Bbc 54/01, 6879 a -- SNMB(Lsc), Hdc 57/02, c -- LSC(Lsc), 6880 
a- Hdcd 67/02, d — LZK(Lzk), 6881 a— SFF(Sff), 6882 b — Kpv 77/01, 
c — Kpv 77/01 , 6883 a — Kpv 77/01 , b — Lzk 72/ 1 1 , 6884 d — Kpv 77/01, 
6885 a -- Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 61, c Hdc.Bbc 61, Lzk 72/11, 
d — SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, 6887 a — Hdc.Bbc 61, b — LSC(Lsc), 
c — Hdc.Bbc 61, 68100 d — Lzk 76/01, 6973 c — Hdc 55/03, 6974 b - 
SLMO(Mch), Hdc 55/03, 6977 d — SNMB(Lsc), 6978 a — SNMB(Lsc), 
b — SNMB(Lsc), c — SNMB(Lsc), d — SNMB(Lsc), 6979 a — SNMB(Lsc), 
6980 b — Lzk 72/11, d Lzk 72/11, 6981 c — LSC(Lsc), Kpv 77/01, d 
- Kpv 77/01, LSC(Kak), 6982 b — Kpv 77/01, 6983 c -- LSC(Lsc), 
d — Lzk 72/11, 6985 c — Lzk 72/11, 6986 c — Kpv 77/01, 6987 d - 
SLMO(Mch), 6989 b — LZK(Lzk), 6990 b -- LZK(Lzk), 6991 b - 
SLMO(Mch), 6993 a — LZK(Lzk), 6997 b — LZK(Lzk), d — LZK(Lzk), 
6998 d — SLMO(Mch), 69100 b — Lzk.Glk 62, 7069 b — Hdc 62/02, 
d — Hdc 58/02, 7071 d — Hdc 55/03, 7073 c — LSC(Lsc), d — Hdc 55/03, 
7074 d -- SLMO(Mch), 7075 c -- SLMO(Mch), d -- SNMB(Bbc), 
SLMO(Mch), 7076 b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7077 b — SNMB(Lsc), 166 Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7078 a — SNMB(Lsc), b -- LSC(Lsc), c - 
SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 7079 b — SLMO(Mch), Lzk 80/02, d — SNMB(Lsc), 
SLMO(Mch), 7080 a — Lzk 80/02, c — SLMO(Mch), Lzk 80/02, d - 
LSC(Kpl), Lzk 73/05, 7081 a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, c — Kpv 
77/01, d — Kpv 77/01, 7082 a — LSC(Lsc), SFF(Sff), b — Lzk 72/1 1, 7083 
a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 7084 a — - Lzk 72/11, c - 
LZK(Lzk), 7085 a — Kpv 77/01, 7085 d — Lzk 72/1 1, 7087 b — Lzk 60/10, 
d — LZK(Lzk), 7088 a — Bbc 54/01, b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), c - 
SNMB(Lsc), (Bbc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7090 
b — SLMO(Mch), Bbc 54/01, 7091 a — LZK(Lzk), 7094 d — Lzk 70/02, 
7096 c — SFF(Sff), 7097 d — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7098 b — Lzk.Glk 
62, 7165 b — SLMO(Mch), Lzk 52/07, Hdc 61/01, 7172 a — Hdc 55/03, 
7174 a — \ LSC(Lsc), SLMO(Mch), b — LSC(Lsc), 7175 b — LSC(Lsc), 
SLMO(Mch), 7176 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 
NMPR(Bbc), 7177 a -- NMPR(Bbc), Lzk 66/02, b -- SLMO(Mch), 
c — Lzk 66/02, 7 1 78 a — LSC (Lsc) , Lzk 66/02, c — LSC(Lsc) , SLMO (Mch) , 
7179 b — Lzk 80/02, 7180 a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), SFF(Sff), c - 
Hdc 63/03, 7181 b — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7186 d — LZK(Lzk), 7187 
b ~- LSC(Lsc), SLMO(Mch), Lzk 76/01, c - - Lzk 58/07, 7188 a — 
LSC(Lsc), SLMO(Mch), c — Lzk 76/01, 7192 b — Lzk 52/05, d — Lzk 
52/05, LSC(Lsc), 7193 c — LSC(Lsc), 7194 d — LZK(Lzk), 7195 c — 
SFF(Sff), 7197 a -- NMPR(Bbc), SLMO (Mch), b — SFF(SfF), d — 
SLMO(Mch), SFF(SflO, 7198 d — LZK(Lzk), 7272 c *- SFF(Sff), 7273 
b — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7274 a — SFF(SflO, 7276 a — Lzk 66/02, 
b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — SFF(SflO, d -- Lzk 66/02, 7277 
a — Lzk 66/02, b — Lzk 66/02, 7278 b — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), c — 
SLMO(Mch), Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7279 d — Lzk 62/13, SFF(SflO, 
7280 c — Lzk 62/13, d — SFF(SflO, 7282 d — NMPR(Bbc), Lzk 79/01, 
7284 d — Lzk 75/04, 7285 b - SLMO(Mch), Hdc 65/02, d 
SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7286 a — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), b — 
NMPR(Bbc), c — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7291 d — Lzk 56/06, 7370 
d — SNMB(Pjj), 7371 b — SFF(Sff), c — SNMB(PJu), 7373 c — Ant 52, 
d — Lzk 49/08, SFF(SfF), 7374 a — LZK(Lzk), 7376 b — Lzk 66/02, 7377 
a — NMPR(Bbc), b SLMO(Mch), c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
d — SNMB(Bbc), LSC(Lsc), 7378 a — SLMO(Mch), Lzk 66/02, 7379 
b — LSC(Lsc), Lzk 62/13, SFF(Sff), 7380 a — Lzk 75/04, 7382 a — Lzk 
79/01, b — NMPR(Bbc), SNMB(Bbc), c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
d — SNMB(Bbc), LSC(Lsc), 7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7385 
b — LSC(Lsc), 7390 a — Lzk 48/02, b — Lzk 48/02, SFF(Sff), d — Lzk 
48/02, 7391 a — Lzk 48/02, b — Lzk 56/05, c — SNMB(Bbc), Lzk 48/02, 
d — Lzk 48/02, 7394 d - - Lzk 70/02, 7470 b — SNMB(Pjj), c — 
SNMB(Pjj), NMPR(Bbc), d — LSC(Lob), 7473 a — SLMO(Mch), 
b — NMPR(Bbc), Lzk 49/08, 7475 a — SLMO(Mch), 7476 c — SFF(SfF), 
7477 a — SLMO(Mch), c -- SLMO(Mch), 7478 d — LSC(Lsc), 7479 

167 a LSC(Lsc), b - LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), Lzk 62/07, d — LSC(Lsc), 
7480 c LSC(Lsc), d LSC(Lsc), 7485 a — LSC(Lsc), LSC(Lsc), 7488 
d — SFF(SfF), 7490 b i- Lzk 48/02, 7494 b -- Bbc 74/01, 7569 b - 
LSC(Lsc), LZK(Lzk), c - SNMB(Pjj), d -- SNMB(Pjj), 7575 a - 
SFF(Sff), b — LSC(Lsc), SFF(Sft), 7576 b — SFF(SflO, d — LSC(Lsc), 
7577 c Lzk 66/04, 7578 b - LSC(Lsc), Lzk 62/07, c — LSC(Lsc), 
LZK(Lzk), d - LSC(Lsc), Lzk 62/07, 7579 a — LSC(Lsc), LZK(Lzk), 
b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7580 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7581 
a -- LSC(Lsc), b -- LSC(Lsc), c -- LSC(Lsc), d -- LSC(Lsc), 7582 
a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7283 c — LSC(Lsc), 7668 d — SLMO(Mch), 
7669 a — LSC(Lsc), SNMB(Pjj), b — SNMB(Pjj), c — LSC(Lsc), 7677 
d — LSC(Lsc), 7678 a LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7679 
a - LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), Lzk 79/04, c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 
7680 c - LSC(Lsc), 7681 d -- LSC(Lsc), 7682 a -- LSC(Lsc), b - 
LSC(Lsc), d -- LSC(Lsc), 7683 a -- LSC(Lsc), d -- LSC(Lsc), 7768 
a LSC(Lsc), SLMO(Mch), b -- LSC(Lsc), c -- SNMB(Pjj), d - 
LSC(Lsc), SNMB(Pjj), 7772 d -- SNMB(Mab), LSC(Lsc), 7780 a - 
LSC(Lsc), b - LSC(Lsc), c -- LSC(Lsc), d LSC(Lsc), 7781 a - 
LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), d -- LSC(Lsc), 7782 a LSC(Lsc), 7783 
a — LSC(Lse), 7785 d — LSC(Lsc), 7868 a — LSC(Lsc), b— SNMB(Lsc), 
LSC(Lsc), d -- SFF(SfF), Lzk 54/02, LSC(Lsc), 7869 a -- LSC(Lsc), 
SFF(SÍT), b — SFF(Sff), c — LSC(Lsc), 7872 b — LSC(Lsc), 7875 a - 
LSC(Lsc), 7880 b -- LSC(Lsc), c -- LSC(Lsc), d -- LSC(Lsc), 7884 
a — Vga 75/01, b — Vga 75/01, 7969 a — SFF(Sff), c — SNMB(Lsc), 
LSC(Lsc), SFF(Sff), d — SFF(Sfí), 7970 c — SFF(Sfľ), 8070 a — SFF(Sff), 
LSC(Lsc), c - - LSC(Lsc), d - - SNMB(Lsc), LSC(Lsc), Lzk 55/12, 

SFF(Sfl), 8071 c — SFF(Sfi), 8072 b — SFF(SflO, 8079 c Vga 76/01, 

8170 b -- Lzk 55/12, LSC(Lsc), 8171 a -- Lzk 55/12, c -- LSC(Lsc), 
d — SFF(Sff), 8178 d - SLMO(Mch), Lzk 53/02, 8179 a — Ess 80/01, 
d — Ess 80/01, 8183 a — Vga 74/01, 8273 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 
8279 b — Ess 80/01. 
171. Cochlodina orthostoma (Menke 1830) 

6275 a — SLMO(Mch), Lzk 54/03, 6375 c — SLMO(Mch), 6378 b - 
NMPR(Bbc), d — SLMO(Mch), Lzk 55/03, 6471 d — NMPR(Bbc), 6472 
a — Bbc 54, c — Bbc 54, 6474 b — SLMO(Mch), Bbc 54, c — SLMO(Mch), 
d NMPR(Bbc), 6475 a SLMO(Mch), c - NMPR(Bbc), d 
NMPR(Bbc), 6476 b -- NMPR(Bbc), c NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
d NMPR(Bbc), 6477 a - NMPR(Bbc), b - NMPR(Bbc), c 
SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6478 a — NMPR(Bbc), 
c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6574 d MCH(Mch), 6575 a - 
NMPR(Bbc), b NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6576 a - NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), c — Bbc 54, d — NMPR(Bbc), 6588 d — Hdc 58/01, 6672 
a — Lzk 54/16, Hdc 54/04, c — Hdc 54/04, 6674 a — MCH(Mch), 6676 
a — MCH(Mch), c -- Hdc 56/02, Bbc 54, 6683 t— SFF(SfF), 6684 c NMPR(Bbc), 6688 a Hdc 58/01, b — Hdc 58/01, 6779 a — LSC(Lsc), 
Lzk 78/06, 6780 b — Hdc 57/02, c — Hdc 57/02, d — Hdc 57/02, SFF(SflO, 
6783 b — Hdc.Bbc 6 1 , 6784 a — NMPR (Bbc) , Hdc 62/0 1 , b NMPR (Bbc) , 
c -- Hdc.Bbc 61, 6785 c -- Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6786 b - 
Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02. d — SLMO(Mch), Lzk 79/02, 6787 a — SLMO(Mch), 
Hdc.Bbc 61, b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, 
d — SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, 6790 b — LSC(Lsc), 6791 d — LSC(Lsc), 
6792 a — SLMO(Tes), Rer.Wet 50/01, 6876 b — LSC(Lsc), 6877 a - 
LSC(Lsc), SLMO(Mch), Lzk 74/03, b - NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
c — SNMB(Bbc), d — SLMO(Mch), 6878 b — SNMB(Lsc), d - 
SNMB(Lsc), NMPR(Bbc), 6879 a — Hdc 57/02, c — SNMB(Lsc), 6881 
a — LSC(Lsc), SFF(SfF), 6883 b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, c — Lzk 72/1 1, 
6885 d — Hdc.Bbc 61, 6887 b — Hdc.Bbc 61, 68100 d — Lzk 76/01, 6973 
c - Hdc 55/03, 6974 b - - SLMO(Mch), Hdc 55/03, 6977 d 
SNMB(Lsc), 6978 a — SNMB(Lsc), b — SNMB(Lsc), c — SNMB(Lsc), 
d — SNMB(Lsc), 6980 b — Lzk 72/11, 6981 c — LSC(Lsc), Kpv 77/01, 
d — SFF(Sff), 6983 a — Kpv 77/01, d — Lzk 47/02, 6985 c — Lzk 72/1 1, 
6990 b — LZK(Lzk), d — Bbc 54/01, 6991 c — LZK(Lzk), 6993 a - 
LZK(Lzk), 6998 d — Lzk.Glk 62, 69100 b — Lzk.Glk 62, 69101 a - 
NMPR(Bbc), Lzk.Glk 62, 7073 d — Hdc 55/03, 7075 d — SLMO(Mch), 
7076 b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7077 b — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 
d — Lzk 66/02, 7078 a — SNMB(Lsc), b — LSC(Lsc), 7079 b — Lzk 80/02, 
d — SLMO(Mch), Lzk 80/02, 7080 a — Lzk 80/02, c — SLMO(Mch), Lzk 
80/02, d — Lzk 80/02, Kpv 77/01, 7081 a — Kpv'77/01, b — Lzk 72/11, 
Kpv 77/01, 7082 a— LSC(Lsc), SFF(Sfi), Kpv 77/01, 7083 b — Lzk 47/02, 
7084 a — Lzk 72/11, c — LZK(Lzk), 7085 a — Lzk 72/1 1, c — LZK(Lzk), 
7086 d — Lzk 72/1 1, 7087 b — Lzk 60/10, d — LZK(Lzk), 7088 a — Bbc 
54/01, b — LSC(Lsc), c — SNMB(Lsc), NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 7090 b — SNMB(Bbc), LSC(Lsc), 7093 a — LZK(Lzk), 
7094 d Lzk 70/02, 7096 c — SFF(SÍF), LZK(Lzk), 7097 c - 

NMPR(Bbc), d — SLMO(Mch), SFF(Sff), 7098 b — Lzk.Glk 62, d — 
Lzk.Glk 62, 7099 c — NMPR(Bbc), Fli 58/01, 7174 b — LSC(Lsc), 7175 
b - - SLMO(Mch), 7176 b — SLMO(Mch), Lzk 66/02, 7177 a - 
SLMO(Mch), Lzk 66/02, b — Lzk 66/02, c — Lzk 66/02, 7178 a — 
SLMO(Mch), Lzk 66/02, 7179 b — Lzk 80/02, 7180 a — SLMO(Mch), 
Lzk 80/02, c — LSC(Lsc), Hbk 63/03, 7181 d — SFF(SfF), 7186 d — 
LZK(Lzk), 7187 b — SLMO(Mch), Lzk 69/04, c — Lzk 57/08, 7188 
a — SLMO(Mch), Bbc 54/01, c — Lzk 76/01, 7192 b — LZK(Lzk), d — 
LSC(Lsc),7193c — LSC(Lsc), 7194d — LZK(Lzk), 7197 a — SLMO(Mch), 
SFF(Sff), 7199 a — Fli 58/01, 7276 a — Lzk 66/02, b — SLMO(Mch), Lzk 
66/02, SFF(Sfi), d — Lzk 66/02, 7278 b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7279 
d — Lzk 62/13, 7280 c — Lzk 62/13, 7282 d — NMPR (Bbc), Lzk 79/01, 
7284 d — Lzk 75/04, 7285 b — SLMO(Mch), Hdc 65/02, d — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 7286 a — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7287 b — Lzk 69/04, 

169 7288 a — Lzk 69/04, 7291 b — Lzk 56/06, d — Lzk 56/06, 7373 c — Ant 
52, 7377 a — NMPR(Bbc), b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), Lzk 
66/02, d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7378 a — Lzk 66/02, 7379 b — Lzk 
62/13, 7380 a — Lzk 75/04, 7382 a — Lzk 79/01, b — NMPR(Bbc), Lzk 
79/01, c — SLMO(Mch), LZK(Lzk), d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 
7383 c — NMPR(Bbc), 7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7390 a — Lzk 
48/02, b — Lzk 48/02, SFF(Sfí), d -- SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7391 
a — Lzk 48/02, b — Lzk 56/05, c — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, d — Lzk 
48/02, 7394 d — Lzk 70/02, 7473 a — Ant 52, b — Lzk 49/08, 7477 b — 
NMPR(Bbc), c — SLMO(Mch), 7480 c — LSC(Lsc), 7488 b — SFF(Sff), 
7489 a — SFF(Sff), c — SFF(Sff), 7490 b — Lzk 48/02, 7491 a — Lzk 
48/02, 7494 b — NMPR(Bbc), 7679 a — LSC(Lsc). 

172. Delima ornata (Rossmässler 1836) 

6869 b — Hdc 54/02, 6968 b — Hdc 54/02. 

173. Fusulus varians (C. Pfeiffer 1828) 

6476 c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6576 a — NMPR(Bbc), 6784 c — 
Hdc.Bbc 61, Lzk 74/01, 6886 c — Lzk(in Hdc.Bbc 61) 49/09, 6887 a — 
Hdc.Bbc 61, Lzk 74/01, 6981 c — LSC(Lsc), 6985 b — Lzk 72/1 1, d — Lzk 
72/1 1, 7086 d — Lzk 72/1 1, 7180 c — Lzk 51/02, 7186 b — Lzk 57/08, 7187 
b — Lzk 69/04, 7282 b — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), LSC(Lsc), 7285 
b — Lzk 49/10, Hdc 65/02, 7286 a — SFF(Sff), 7382 a — Lzk 79/01, 
b — NMPR(Bbc),Lzk52/ll,c — SLMO(Mch), LZK(Lzk),d — LSC(Lsc), 
SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7384 b — Lzk 75/04. 

174. Laciniaria plicata (Draparnaud 1801) 

6275 b — SLMO(Mch), 6471 d — NMPR(Bbc), Lzk 58/12, 6472 c — Lzk 
58/04, 6572 d — Hdc 54/04, 6573 c — Hdc 54/04, 6574 c — MCH(Mch), 
6588 d — Hdc 58/01, 6669 b — Lzk 55/07, 6671 b — Hdc 54/04, d — Hdc 
54/04, 6672 a — Lzk 54/ 1 6, b — Hdc 54/04, c — Hdc 54/04, 6673 a — Hdc 
54/04, 6674 c — Lzk 58/04, 6688 a — Hdc 58/01, 6690 c — NMPR(Bbc), 
LSC(Lsc), 6771 a — Hdc 55/01, 6791 a — NMPR(Bbc), d — LSC(Lsc), 
6792 a — SLMO(Tes), Rtr.Wet 50/01, 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6869 
c — Hdc 51/03, d — Hbk 59, 6870 a — Hbk 59, c — Hbk 59, d — Hdc 
62/02, 6871 c — Hdc 62/02, 6968 b — Hdcd 61/01, 6969 a — Hdc 51/01, 
6970 a — Hbk 59, 6989 b — LZK(Lzk), 6990 b — LZK(Lzk), d — Bbc 
54/01, Hdc 64/03, 6991 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — LZK(Lzk), 
d — SLMO(Mch), 6993 a — NMPR(Bbc), LZK(Lzk), 6998 d — Lzk.Glk 
62, 7165 b -- SLMO(Mch), Lzk 52/07, d — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 
NMPR(Bbc), 7076 b — Lzk 62/18, d — Lzk 66/02, 7077 b — SNMB(Lsc), 
Lzk 62/18, SFF(Sff), d — Lzk 66/02, 7078 c — LSC(Lsc), Lzk 62/18, 7088 
b — SLMO(Mch), d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), Lzk 76/01, 7090 b — 
LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7097 d -- SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 70100 
c — Lzk 76/01, 7174 b — LSC(Hlg), 7176 b — SLMO(Mch), Lzk 62/18, 
7177 a — SLMO(Mch), 7186 d — Lzk 57/08, 7187 b — LSC(Lsc), 
SLMO(Mch), Lzk 69/04, c — Lzk 57/08, 7188 a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 

170 c — Lzk 76/01, 7190 b — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7192 b — Lzk 52/05, 
' d — Lzk 52/05, LSC(Lsc), 7193 c — LSC(Lsc), 7194 d — LZK(Lzk), 7195 
c -- SFF(SfF), 7197 a — SLMO(Mch), SFF(Sff), b — SFF(SfF), d - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7199 a — NMPR(Bbc), 7272 c — SFF(SfF), 
7273 b — SFF(SfF), d — Lzk 62/18, 7276 a — Lzk 66/02, b — Lzk 62/18, 
d — Lzk 62/18, Lzk 66/02, 7277 a -- Lzk 66/02, b -- Lzk 66/02, 7278 
b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d — Lzk 66/02, 7285 
b -r NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7286 a — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 
SFF(Sfí), b — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), c — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 
7287 b — Lzk 69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 7291 d — Lzk 56/06, 7292 
a — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7293 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7369 
d ~ SNMB(Pjj), 7370 d — SNMB(Pjj), 7373 b — ZSMT(Bbc), d - 
SFF(Bbc), 7376 b — SFF(Sff), 7377 a — NMPR(Bbc), c — SLMO(Mch), 
Lzk 66/02, d — SNMB(Bbc), Lzk 66/02, 7388 d — LSC(Lsc), Lzk 78/02, 
7390 b — Lzk 48/02, SFF(Sff), d — SNMB(Bbc), Lzk 48/02, 7391 a — Lzk 
48/02, SFF(Sff), b — Lzk 54/05, c — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, d - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7394 d -- NMPR(Bbc), Lzk 70/02, 7469 
d -- SNMB(Pjy), 7470 b SNMB(Pjj), c -- SNMB(Pjj), 7473 a - 
SLMO(Mch) , b — Lzk 49/08, 7475 a — SFF(SfF) , 7477 a — SLMO(Mch), 
7478 d - LSC(Lsc), 7479 c — LSC(Lsc), 7481 b LSC(Lsc), 

NMPR(Bbc), 7484 d — LSC(Lsc), 7488 a — Lzk 78/02, b — SFF(Sff), 
d — SFF(SíF), 7489 a — SFF(Sff), c — SFF(Sff), 7494 b — NMPR(Bbc), 
7495 c — SFF(Sff), 7569 c — SNMB(Pjj), Lzk 62/18, 7575 c — Lzk 62/18, 
SFF(Sff), 7576 b — SFF(SfF), 7578 c — Lzk 62/18, d — Lzk 62/18, 7582 
a — LSC(Lsc), 7588 b -- Lzk 48/02, 7589 a — LSC(Ksl), 7596 b - 
SFF(Sff), d — SFF(SfF), 7598 b — SFF(Sff), 7674 d — Lzk 50/06, 7682 
b— LSC(Lsc), 7683 a — LSC(Lsc), 7772 b — SNMB(Mab), d — LSC(Lsc), 
7780 d — LSC(Lsc), 7782 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), LZK(Lzk), 
d -- LSC(Lsc), 7872 b -- LSC(Lsc), 7883 a -?- Mre 76/01, 7988 b - 
LSC(Lsc), 8079 c — Vga 76/01, 8179 a — Ess 80/01, b — Ess 80/01, d — Ess 
80/01, 8180 c — Ess 80/01. 
175. Macrogastra latestriata (Schmidt 1857) 

6373 b — NMPR(Bbc), v d — SLMO(Mch), 6471 b — Lzk 54/02, 6476 
c — NMPR(Bbc), d — Bbc 54/01, 6477 d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
6478 c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6576 a — NMPR(Bbc), 6588 d - 
Hdc 58/01, 6676 a — MCH(Mch), 6688 a — Hdc 58/01, b — LSC(Lsc), 
6691 a — Axz 84/01, c — Axz 84/01, 6696 d — LZK(Lzk), 6780 b — Hdc 
57/02, c — Hdc 57/02, d -- Hdc 57/02, 6782 a — NMPR(Bbc), 6783 
b — Hdc.Bbc 61, 6784 a — NMPR(Bbc), Hdc 62/01, b -- Hdc.Bbc 61, 
c — Hdc.Bbc 61, 6786 b — Lzk 79/02, d -- SLMO(Mch), 6787 a - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c 

Hdc.Bbc 61, d — SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, 6792 a — SLMO(Tes), 6796 
b — LZK(Lzk), 6877 a — Bbc 54, c — Bbc 54, 6878 c — LSC(Lsc), 6879 
a -r- Hdc 57/02, 6880 b -- SLMO(Mch), d -- LZK(Lzk), 6885 a - 

171 Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 61, d — Hdc.Bbc 61, 6887 b — SLMO(Mch), 
Hdc.Bbc 61, 6897 a — LZK(Lzk), b — LZK(Lzk), 68100 d — Lzk 76/01, 
6979 a — LSC(Lsc), 6980 b — Lzk 62/18, 6981 d — Kpv 77/01, 6985 
c — Lzk 72/1 1 , 6990 b — LZK(Lzk), 6997 b — LZK(Lzk), d — LZK(Lzk), 
6998 d — SLMO(Mch), Lzk.Glk 62, 69100 b — Lzk.Glk 62, 69101 a — 
NMPR(Bbc), Lzk.Glk 62, 7076 b — Lzk 62/18, d — Lzk 66/02, 7077 
b — LSC(Lsc), Lzk 62/18, SFF(Sff), 7078 a — SNMB(Lsc), b — LSC(Lsc), 
c — SNMB(Lsc), Lzk 62/18, 7079 b — SNMB(Lsc), SLMO(Mch), d — 
SLMO(Mch), Lzk 80/02, 7080 a — Lzk 80/02, c — SLMO(Mch), LZK(Lzk), 
d — Lzk 80/02, 7082 a — Lzk 72/1 1, b — Lzk 72/1 1, 7085 a — Lzk 72/1 1, 
Kpv 77/01, c — LZK(Lzk), 7087 b — Lzk 60/10, d — LZK(Lzk), 7088 
a — Bbc 54, c — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
7093 a — LZK(Lzk), 7094 d — Lzk 70/02, 7097 d — SLMO(Mch), 7098 
b — Lzk.Glk 62, d — Lzk.Glk 62, 7099 c — SNMB(Bbc), Fli 58/01, 7176 
a — SLMO(Mch), 7177 a — Lzk 66/02, c — Lzk 62/18, 7179 b — Lzk 
80/02, 7180 a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), LZK(Lzk), c — Hdc 63/03, 
SFF(Sff), 7181 d — SFF(Sff), 7186 d — Lzk 57/08, 7187 c — Lzk 57/08, 
7188 a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7192 b — Lzk 52/05, d — Lzk 52/05, 
7194 d -- Lzk 81/03, 7197 a — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7199 a — 
NMPR(Bbc), Fli 58/01, d -- NMPR(Bbc), 7273 d — Lzk 62/18, 7276 
b — SLMO(Mch), Lzk 62/18, 7278 c — SLMO(Mch), 7282 d — Lzk 
79/01, 7284 d -- Lzk 75/04, 7285 b — NMPR(Bbc), Hdc 65/02, d — 
SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7286 a — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), b — 
SLMO(Mch), c — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7287 b — Lzk 69/04, 7288 
a — Lzk 69/04, 7295 a — SFF(Sff), 7299 b — NMPR(Bbc), 7377 a — 
NMPR(Bbc), b — SLMO(Mch), c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — 
SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7378 a — Lzk 66/02, 7380 a — Lzk 75/04, 

7382 a — SNMB(Bbc), Lzk 79/04, b — NMPR(Bbc), Lzk 79/01, c — 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), Lzk 76/01, 

7383 a — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), 7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 
75/04, 7390 a — Lzk 48/02, b — Lzk 48/02, SFF(Sff), d — Lzk 48/02, 7391 
b — Lzk 56/05, c — Lzk 48/02, 7394 d — Lzk 70/02, 7477 a — SLMO(Mch), 
b — NMPR(Bbc), 7479 c — LSC(Lsc), Lzk 62/18, 7482 a — LSC(Lsc), 7494 
b — Bbc 74/01, 7577 c — Lzk 66/04, 7578 c — LZK(Lzk), d — Lzk 62/18, 
7582 a — LSC(Lsc), 7682 b — LSC(Lsc), 7884 b — Vga 75/01, 8079 
c — Vga 76/01. 

176. Macrogastra plicatula (Draparnaud 1801) 

6375 c — SLMO(Mch), Lzk 54/03, d — Lzk 54/03, 6377 c — NMPR(Bbc), 
d SLMO(Mch), 6378 a — SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), d — 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6472 a — Bbc 54, 6473 b — SLMO(Mch), 

6474 b — SLMO(Mch), Bbc 54/01, c — SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 

6475 b — Lzk 54/02, c — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), 6476 b — 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6477 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b — 

172 NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), SLMO(Bbc), SLMO(Mch), d 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6478 a — NMPR(Bbc), b — SLMO(Mch), 
c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6572 d — Hdc 54/04, 6573 c — Hdc 
54/04, 6574 b — MCH(Mch), 6575 a — NMPR(Bbc), b — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), d ~ MCH(Mch), 6576 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
b NMPR(Bbc), c NMPR(Bbc), MCH(Mch), d -- NMPR(Bbc), 
6577 a — Bbc 54, 6580 d — Lzk 78/06, 6588 d — Hdc 58/0 1, 6671 b — Hdc 
54/04, d — Hdc 54/04, 6672 a — Lzk 54/16, b — Hdc 54/04, c — Hdc 
54/04, 6673 a — Hdc 54/04, 6674 a — MCH(Mch), 6675 a — MCH(Mch), 
b — MCH(Mch), d — LSC(Lsc), 6676 a — MCH(Mch), c — Hdc 56/02, 
Bbc 54, 6677 c — LSC(Lsc), 6680 b — LSC(Lsc), Lzk 78/06, c — LSC(Lsc), 
d — Lzk 78/06, 6688 a — Hdc 58/01, b — Hdc 58/01, LSC(Lsc), 6689 
c -- LZK(Lzk), 6690 c — NMPR(Bbc), 6775 a -- LSC(Lsc), b - 
SLMO(Mch), Hdc 56/02, 6777 b — LSC(Lsc), 6778 b — Lzk 78/06, 6779 
a — LSC(Lsc), Lzk 78/06, 6780 a — Hdc 57/02, b — Hdc 57/02, c - 
SNMB(Bbc), Hdc 57/02, d — NMPR(Bbc), Hdc 57/02, 6782 a - 
NMPR(Bbc), 6783 b — Hdc.Bbc 61, d — Lzk 78/07, Kpv 77/01, 6784 
a — NMPR(Bbc), Hdc 62/01, b LSC(Lsc), NMPR(Bbc), c — Hdc.Bbc 
61, d — NMPR(Bbc), 6785 c — LSC(Lse), Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 
6786 b — Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 6787 
a — LSC(Lse), NMPR(Bbc), b — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), c — Hdc.Bbc 
61, Lzk 79/02, d — SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, 6792 a — SLMO(Mch), 
Rtr.Wet 50/0 1 , 6793 b — Rtr.Wet 50/0 1 , 6798 a — SFF(Sff) , 6874 c — Hdc 
55/03, 6876 d — NMPR(Bbc), 6877 a — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), b - 
SLMO(Mch), Lzk 74/03, c -- NMPR(Bbc), d -- SLMO(Mch), 6878 
a — NMPR(Bbc), d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 6879 a — SNMB(Lsc), 
Hdc 57/02, c — SNMB(Lsc), 6880 a — LSC(Kpl), Hdc 57/02, b - 
SLMO(Mch), d — LZK(Lzk), 6881 a — LSC(Lsc), SFF(Sff), 6882 a — Lzk 
72/11, b — Kpv 77/01, c — LSC(Lsc), Kpv 77/01, 6883 b — Lzk 72/11, 
c — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 6885 a — Hdc.Bbc 61, b -- Hdc.Bbc 61, 
c — Hdc.Bbc 61, Lzk 72/11, d — SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, 6886 c - 
Hdc.Bbc 61, 6887 a— Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, 6973 
c — Hdc 55/03, 6977 d — SNMB(Lsc), 6978 a -- SNMB(Lsc), b — 
LSC(Lsc), c — SNMB(Lsc), d — SNMB(Lsc), 6979 a — LSC(Lsc), 6980 
b — Lzk 72/11, d — Lzk 72/1 1, 6981 b — LSC(Lsc), d — SFF(SfF), 6982 
c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6983 c — Kpv 77/01, d — LSC(Lsc), Lzk 
72/11, 6985 a— Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, c — Lzk 72/11, d— 72/11, 
6989 b — LZK(Lzk), 6990 b — LZK(Lzk), 6991 b — SLMO(Mch), 7073 
c — LSC(Lsc), d — Hdc 55/03, 7075 d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
7076 b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7077 b — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 
SFF(Sff), d — Lzk 66/02, 7078 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), c — SNMB(Lsc), 
7079 b — SNMB(Lsc), SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), Lzk 80/02, 7080 
a — Lzk 80/02, c — LSC(Lse), SLMO(Mch), d — Lzk 80/02, Kpv 77/01, 7081 
a — Lzk 72/11, Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, c — Lzk Kpv 77/01, 7082 

173 a— Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, b — SFF(SfiO, Lzk 72/1 1, 7083 a — Kpv 77/01, 
b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, d — Lzk 78/07, SFF(Sff), 7084 a — Lzk 72/1 1, 
c — Lzk 78/07, 7085 a — Kpv 77/01, 7087 b — Lzk 60/10, d — LZK(Lzk), 
7088 a -- Bbc 54, b — LSC(Lsc), c -- LSC(Lsc), SLMO(Mch), d — 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7091 a — LZK(Lzk), 7096 c — LZK(Lzk), 
7165 b — SLMO(Mch), Lzk 52/07, Hdc 61/01, 7172 a — Hdc 55/03, 7175 
b -H LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7176 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7177 
a -- Lzk 66/02, c - - Lzk 66/02, 7178 a -- LSC(Lsc), SLMO(Mch), 
c — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7179 b — Lzk 80/02, 7180 a — LSC(Lsc), 
SLMO(Mch), LZK(Lzk), c — LSC(Lsc), Hdc 63/03, 7181 d — SFF(SflQ, 
7186 b - - LKzk 57/08, 7187 b -- LSC(Lsc), Lzk 69/04, 7188 a — 
LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7190 b — Lzk 60/10, 7192 b — Lzk 52/05, 
7197 b — SFF(SflT), 7273 b — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7276 a — Lzk 
66/02, b — SLMO(Mch), Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7278 b — LSC(Lsc), 
SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7279 d — 
Lzk 62/13, SFF(SflO, 7280 c — Lzk 62/13, 7282 d — NMPR(Bbc), Lzk 
79/01, 7284 d — Lzk 75/04, 7285 b — SLMO(Mch), Hdc 65/02, 7286 
a — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), c — SLMO(Mch), 7290 c — LZK(Lzk), 
7291 b — Lzk 56/06, d — Lzk 56/06, 7369 d — SNMB(Pjj), 7373 c — Ant 
52, 7374 a -- LZK(Lzk), 7377 a — NMPR(Bbc), b — SLMO(Mch), 
c — SLMO(Mch), Lzk 66/02, d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7378 a — 
SLMO(Mch), Lzk 66/02, 7379 b — Lzk 62/13, 7380 a — Lzk 75/04, 7382 
a -- Lzk 79/01, b -- SNMB(Bbc), SLMO(Mch), c — NMPR(Bbc), 
SLMOíMch), d - LSC(Lsc), NMPR(Bbc), LZK(Lzk), 7383 c — 
NMPR(Bbc), 7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7389 d — Lzk 48/02, 
7390 a -- LZKÍLzk), 7470 c — SNMB(Pjj), NMPR(Bbc), 7473 b — 
NMPRíBbc;, Lzk 49/08, 7477 b - LSC(Lsc), c — NMPR(Bbc), 
SLMOíMch), 7478 a — SLMOíMch), 7479 c — LSC(Lsc), Lzk 62/07, 
d — LSCíLsc), 7480 c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7485 a — LSC(Lsc), 
c r- LSCíLsc;, 7488 d — SFF(Sff), 7569 b — SNMB(Pjj), LZK(Lzk), 
c — SNMBíPjjj, d — SNMB(Pjj), 7575 a — SLMO(Mch), 7577 a — 
Lzk 66/04, 7578 b — LSCíLsc), c — LZK(Lzk), d — LSC(Lsc), Lzk 62/07, 
7579 a — LSCŕLsc), b — LSCíLsc), c — LSC(Lsc), 7581 b — LSC(Lsc), 
d — LSCi'Lsc,, 7668d — SXMB(Pjjj, SLMO(Mch), 7669 a — SNMB(Pjj), 
LSCLsci, b - SNMBŕPjj), c — SNMB(Pjj), LSC(Lsc), 7679 a — 
LSCLscí, 7682 b — LSCíLsc), d — LSCíLsc), 7768 b — SNMB(Pjj), 
ZSMTiBbo, d — SXMBfPjj), LSC(Lsc), 7769 a — SNMB(Pjj). 

177. Macrogastra tumida íRossmässler 1836) 

6176 a — SLMOiMch,, c — SLMOíMch), Lzk 56/04, 6177 b — Lzk 
56 04, 6277 a — Lzk 55/03, 6373 c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 
6375 c — SLMO Mch i , Lzk 54/03, d — Lzk 54/03, 6378 a — NMPR(Bbc) , 
SLMO Mch , d — XMPRíBbq, SLMOíMch), 6471 b — Lzk 54/02, 6472 

174 a -- Bbc 54, c -- Bbc 54, Lzk 58/04, 6473 a -- SLMO(Mch), b - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6464 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c - 
SLMO(Mch), 6475 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), Lzk 54/02, 
6476 c -- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d -- NMPR(Bbc), 6477 a - 
SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6478 a — NMPR(Bbc), 
b NMPR(Bbc), c NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6574 b 

MCH(Mch), d — MCH(Mch), 6575 b — SLMO(Mch), 6576 a - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b NMPR(Bbc), c — MCH(Mch), Bbc 54, 
d — Bbc 54, 6577 a — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), 6580 d — Lzk 
78/06, 6588 d — Hdc 58/01, 6672 a — Lzk 54/16, Hdc 54/04, c — Hdc 
54/04, 6676 a — MCH(Mch), 6675 a — MCH(Mch), 6676 a — MCH(Mch), 
c — Hdc 56/02, 6680 b — Lzk 78/06, 6684 c — NMPR(Bbc), 6688 b - 
LSC(Lsc), 6691 a — Axz 84/01, c — Axz 84/01, 6697 d — LZK(Lzk), 6775 
a— LSC(Lsc), b — SLMO(Mch), 6777 b — LSC(Lsc), 6778 a — LSC(Lsc),_ 
b — Lzk 78/06, LSC(Lsc), 6779 a — Lzk 78/06, 6780 b — Hdc 57/02,' 
c — Hdc 57/02, d — Hdc 57/02, SFF(Sff), 6782 a — NMPR(Bbc), 6783 
b — Hdc.Bbc 61, d — Kpv 77/01, 6784 a — SNMB(Bbc), b — LSC(Lsc), 
Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, 6786 b — Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, d - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6787 a — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), b - 
SNMB(Bbc), SLMO(Mch), c — Hdc.Bbc 61, Lzk 54/02, d — SNMB(Bbc), 
SLMO(Mch), 6791 d — LSC(Lsc), 6792 a — SLMO(Tes), Rtr.Wet 50/01, 
6797 b — LZK(Lzk), 6877 a — NMPR(Bbc), b — SLMO(Mch), Lzk 74/03, 
6878 d -- LSC(Lsc), Bbc 54/01, 6880 b — SLMO(Mch), 6882 a — Lzk 
72/11, c — LSC(Lsc), Lzk 72/11, 6883 b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 6884 
a — Lzk 72/1 1, 6885 b Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, d — Hdc.Bbc 61, 
6886 c Hdc.Bbc 61, 6887 a Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 61 , c Hdc.Bbc 
61, 68100 d — Lzk 76/01, 6978 a— LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 6980 b — Lzk 
72/1 1, d — Lzk 72/1 1, 6983 d — Lzk 72/1 1, 6985 a — Kpv 77/01, c — Lzk 
72/11, Kpv 77/01, 6989 b — LZK(Lzk), 6990 b — LZK(Lzk), 6998 d - 
SLMO(Mch), Lzk.Glk 62, 69100 b -- NMPR(Bbc), Lzk.Glk 62, 69101 
a — SNMB(Bbc), Lzk.Glk 62, 7076 b — Lzk 62/18, d — Lzk 66/02, 7079 
b — Lzk 80/02, d — Lzk 80/02, 7080 a — Lzk 80/02, c — Lzk 80/02, Kpv 
77/01, d ~- LSC(Lsc), Lzk 73/05, 7081 b -- NMPR(Bbc), 7082 a - 
SFF(Sff), Lzk 72/1 1, b — Lzk 72/1 1, 7084 a — Lzk 72/1 1, c — LZK(Lzk), 
7085 a — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, c — LZK(Lzk), 7087 d — LZK(Lzk), 7088 
a - - Bbc 54, b - - SLMO(Mch), c - - LSC(Lsc), NMPR(Bbc), d - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7093 a — LZK(Lzk), 7094 d — Lzk 70/02, 
70100 c — Lzk 76/01, 7177 c — Lzk 66/02, 7178 a — SLMO(Mch), c - 
LSC(Lsc),SLMO(Mch),7180a — SLMO(Mch), SFF(Sfí), c — Hdc 63/03, 
7181 d -- SFF(Sff), 7186 b -- Lzk 57/08, d -- Lzk 57/08, 7187 b - 
LSC(Lsc), SLMO(Mch), Lzk 69/04, c — Lzk 57/08, 7188 a — SLMO(Mch), 
Bbc 54, c — Lzk 76/01, 7190 b — Lzk 60/10, 7191 d — LSC(Lsc), 7192 
b — Lzk 52/05, d — Lzk 52/05, LSC(Lsc), 7193 c — LSC(Lsc), 7197 175 b — SFF(Sff), 7199 a — SNMB(Bbc), 7278 b — SLMO(Mch), Lzk 66/02, 
7279 d — Lzk 62/18, 7282 d — NMPR(Bbc), Lzk 79/01, 7284 d — Lzk 
75/04, 7285 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 7286 
a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7290 c LZK (Lzk), 7291 b — Lzk 
56/06, d — Lzk 56/06, 7295 a — SFF(SflO, 7380 a — Lzk 75/04, 7382 
a— Lzk 79/01, b — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), Lzk 
79/01, d — LZK, NMPR(Bbc), 7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7390 
a — LZK(Lzk), b — Lzk 48/02, SFF(Sflr), d — Lzk 48/02, 7391 b — Lzk 
56/05, c — Lzk 48/02, d — Lzk 48/02, 7484 d — LSC(Lsc), 7485 a — 
LSC(Lsc), c — LSC(Lsc). 
178. Macrogastra ventricosa (Draparnaud 1801) 

6076 c — Lzk 56/04, 6177 a — Lzk 56/04, 6275 a — SLMO(Mch), b — 
SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 6276 a — SLMO(Mch), 6277 a — Lzk 
55/03, d -- SLMO(Mch), Lzk 55/03, 6373 a — SLMO(Mch), b — 
SLMO(Mch), c SLMOŕMch), 6374 b SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 
6375 a — SLMO(Mch), Lzk 54/03, b — Lzk 54/03, c — SLMO(Mch), 
d — Lzk 54/03, 6377 d — SLMO(Mch), 6378 a — SLMO(Mch), b — 
NMPRŕBbc), d ~ NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6471 b Lzk 54/02, 
d — Lzk 58/12, 6472 a — Bbc 54, 6473 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 
6474 a — SLMO(Mch), b -- NMPR(Bbc), 6475 a -- SLMO(Mch), 
c — Bbc 52/01, d — NMPR(Bbc), 6476 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
c NMPRŕBbcj, SLMOŕMch), d — NMPR(Bbc), 6477 a — SLMO(Mch), 
b n- NMPRŕBbc), c - NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 
SLMOŕMch), 6478 a — NMPR(Bbc), b — SLMO(Mch), c — 
XMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6570 b — Lzk 53/01, 6574 b — MCH(Mch), 
6575 b -- NMPRŕBbc), SLMO(Mch), d — MCH(Mch), 6576 a 
NMPRBbcj, SLMOŕMch), b — NMPR(Bbc), c — MCH(Mch), Bbc 54, 
d -- XMPRíBbo, 6577 a — NMPR(Bbc), 6579 d — Lzk 78/06, 6588 
d — Hdc 58/01, 6669 b — Lzk 55/07, 6672 a — Lzk 54/16, Hdc 54/04, 
b -- Hdc 54/04, c — Hdc 54/04, 6674 a — MCH(Mch), 6675 a — 
MCHMch :, d — LSOLsc;, 6676 a — MCHŕMch), c — Hdc 56/02, 6680 
b — LSC Lsc ,, Lzk 78/06, 6684 c — NMPR(Bbc), d — SNMB(Bbc), 6688 
a — Hdc 58/01, b — Hdc 58/01, LSCfLsc), 6775 b — SLMO(Mch), Hdc 
56/02, LSC' Lsc s 6777 b — LSCŕLsc), 6778 b — LSC(Lsc), 6780 a — Hdc 
57/02, b — Hdc 57/02, c -- Hdc 57/02, d — Hdc 57/02, 6782 a — 
XMPR Bbc, 6783 b — Hdc.Bbc 61, 6784 a — NMPR(Bbc), Hdc 62/01, 
b — LSC Lsc;, NMPRBbc), c — Hdc.Bbc 61, 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 
6870 d — Hdc 62/02, 6871 c — Hdc 62/02, 6874 c — Hdc 55/03, 6875 
a — LSC Lsc i, 6877 a — SNMBŕBbc), Lzk 74/03, b — SLMO(Mch), Lzk 
74/03, c — Bbc 54, 6879 a — SNMBŕLsc), Hdc 57/02, 6882 a — Lzk 72/1 1, 
Kpv 77/01, c — Lzk 72/11, d — Kpv 77/01, 6883 b — Lzk 72/11, 6885 
b — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61 , Lzk 72/1 1, d — SLMO(Mch), Hdc.Bbc 
61, 6969 a — Hdc 54/02, 6970 b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 6971 
c — Hbk 59, Hdc 55/03, 6973 c — Hdc 55/13, 6974 b — Hdc 55/03, 6977 

176 d SNMBfLscj, 6978 a SNMBfLscj, c SNMBfLscj, d LSCfLscj 
6980b L/k 72/11, d L/k 72/1 1, 6981 d SNMBfBbc), 6982 b Kpv 
77/01, 6983 d LSCfLscj, L/k 72/11, 6985 a Kpv 77/01, c L/k 
72/11, Kpv 77/01, 6989 b LZKfL/kj, 6990 b LZK(L/kj 7069 
b Hdc:62/02,d Hdc 58/02, 7072 a Hdc 55/03, 7073 c: LSCfLscj 
d Hdc 55/03, 7074 d SLMOfMchj, 7075 c SLMOfMchj d 
SLMOfMchj, 7076 d L/k 66/02, 7077 b SNMBfLscj, L/k 66/02 
SFFfSíľj, d L/k 66/02, 7078 a SNMBfLscj, c SNMBfLscj, L/k 
66/02, 7079 b SLMOfMchj, L/k 80/02, d SNMBfLscj, SLMOfMchj 
7080a L/k80/02,c SLMOfMchj, L/k 80/02, 7081 b NMPRfBbc)' 
Kpv 77/01, 7082 a SFFfSfľj, L/k 72/1 1, b L/k 72/1 1, 7083 a KpJ 
77/01, b Kpv 77/01, 7085 a L/k 72/1 1, Kpv 77/1 1, 7086 d L/k 
72/1 1, 7087 b L/k 60/10, d L/KfL/kj, 7088 a Bbc 54/01 b 
LSCfLscj, SLMOfMchj, c LSCfLscj, SLMOfMchj, d LSCfLsc) 
NMFRfBbcj, 7094 d L/k 70/02, 7171b Hdc 55/03, 7172 a Hdc 
55/03, 7175 b NMPRfBbcj, SLMOfMchj, 7176 a NMPRfBbcj 
SLMOfMchj, 7177 a L/k 66/02, c L/k 66/02, 7178 c LSCfLscj' 
SLMOfMchj, 7179 b L/KfL/kj, 7180 a SLMOfMchj, SFFfSíľj' 
b L/k 60/07, c Hdc 63/03, SFFfSíľ), 7181 a L/k 60/07 d 
SFFfSíí),7181a SLMOfMchj, b SLMOfMchj, L/k 76/01 c ' L/k 
57/08, 7188 a LSCfLscj, 7190 b L/k 60/10, 7192 b Ľ/k 52/05 
d L/k 52/05, 7267 c Hdc 62/02, 7272 a SNMBfPjjj, 7273 b 
SFFfSíľj, d SFFfSlíj, 7284 a SFFfSíTj, 7276 b L/k 66/02, SFFfSíľj 
d L/k 66/02, 7278 b LSCfLscj, L/k 66/02, c SLMOfMchj 7279 
d L/k 62/13, 7282 d L/k 79/01, 7284 d L/k 75/04 7285 b 
SLMOfMchj, 7286 a SLMOfMchj, SFFfSíľj, c LSCfLscj 7370 
d SNMBfPjjj, 7373 c NMPRfBbcj, d NMPRfBbcj, L/k 49/08 
SFFfSfľj, 7374 a LZKfL/kj, 7377 a NMPRfBbcj, b SLMOfMchj' 
c SLMOfMchj, L/k 52/01, d LSCfLscj, SLMOfMchj, 7380 a 
LSCfLscj, L/k 75/04, 7382 a L/k 79/01, b NMPRfBbcj, L/k 79/01 
c L/k 79/01, d LSCfLscj, SLMOfMchj, L/k 76/01, 7384 a L/k 
75/04, b L/k 75/04, 7390 b L/k 48/02, d SLMOfMchj, L/k 48/02 
7391 c L/k 48/02, d L/k 48/02, 7469 d SNMBfPiJj, 7470 b 
SNMBfPjjj, 7473 a SLMOfMchj, 7477 c SLMOfMchj, 7479 b 
LSCfLscj, c LSCfLscj, L/k 62/07, 7480 d LSCfLscj,' 7484 d 
LSCfLsc), 7569 b SNMBfPjjj, c SNMBfPjjj, d SNMBfPjjj, 7570 
a SNMBfPjjj, c SNMBfPjjj, 7575 b SFFfSíľj, 7578 b L/k 62/07 
c LZKfL/kj, d L/k 62/07, 7581 b LSCfLscj, d LSCfLscj, 7668 
b SNMBfPjjj, c NMPRfBbcj, d SNMBfPjjj, SLMOfMchj, 7669 
a SNMBfPjjj, b SNMBfPjjj, c SNMBfPjjj, 7679 c LSCfLscj 
7683 a LSCfLscj, 7768 b- SNMBfPjjj, SNMBfBbcj, d SNMBfPjjj' 
LSCfLscj, 7769 a SNMBfPjjj, c SFFfSfľj, 7884 a Vga 75/0 ľ 
b Vga 75/01, 7969 c SFFfSíľj, 8079 c Vga 76/01, 8180 d Ess 
80/01. 

177 179 Pseudalinda stabilis (L. Pfeiffer 1847) 

6588 d — Hdc 58/01, 6691 a — Axz 84/01, c -r- Axz 84/01, 6786 b - 
Lzk 79/02 6787 a — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), b -- SNMB(Bbc), 
SLMO(Mch), c — Hdc.Bbc 61, d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6792 
a — SLMO(Mch), Rtr.Wet 50/01, 68100 d — Lzk 76/01, 6989 b — LZK(Lzk), 
6990 b — LZK(Lzk), 6991 c -- LZK(Lzk), 6998 d -- SLMO(Mch), 
Lzk Glk 62, 69100 b — Lzk.Glk 62, 69101 a — Lzk.Glk 62, 7087 b — Lzk 
60/10 d — Lzk 58/04, 7088 a — LSC(Lsc), Bbc 54, b — SLMO(Mch), 
c — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7094 d — Lzk 
70/02 7097 d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7098 a -- NMPR(Bbc), 
b — Lzk.Glk 62, d — Lzk.Glk 62, 7099 a — Fli 58/0 1 , 70100 c — Lzk 76/01 , 
7181 d — SFF(Sff), 7187 b — SLMO(Mch), Lzk 69/04, 7188 a^LSC(Lsc), 
NMPR(Bbc), c — Lzk 76/01, 7191 d — LSC(Lsc), 7192 b — Lzk 52/05, 
d — Lzk 52/05, 7194 d — Bba 74/01, Lzk 81/03, 7197 a — SLMO(Mch), 
7199 a — Fli 58/01, 7291 b — Lzk 56/06, 7390 a — Lzk 48/02, b — Lzk 
47/02 SFF(SfF), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), Lzk 76/01, 7391 c - 
NMPR(Bbc), Lzk 47/02, d - Lzk 47/02, 7394 d - - Lzk 70/02, 7489 
a — SFF(SflO, c — SFF(SflO, 7494 b — NMPR(Bbc). 

180. Ruthenica filograna (Rossmässler 1836) 

6277 a — SLMO(Mch), b — Lzk 55/03, 6378 d — Lzk 55/03, 6473 b - 
SLMO(Mch), 6474 b — SLMO(Mch), Bbc 54, 6475 a — SLMO(Mch), 
6476 c — SLMO(Mch), 6477 d -- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6478 
c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6588 d — Hdc 58/01, 6683 c — SFF(Sff), 
6688 a — Hdc 58/01, 6691 a — Axz 84/01, c — Axz 84/01, 6783 b - 
Hdc.Bbc 61, d — Kpv 77/01, 6784 a — Hdc.Bbc 61, 6787 b— SNMB(Bbc), 
SLMO(Mch), d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 6788 d — LZK(Lzk), 6791 
d — LSC(Lsc), 6878 d — LSC(Lsc), 6881 a — SFF(Sff), 6882 a -* Lzk 
72/11, c — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 6883 b — Lzk 72/11, 6974 b — Hdc 
55/03^ 6981 d — SFF(SflT), 6983 d — Lzk 72/1 1, 6985 c — Lzk 72/1 1, Kpv 
77/01, 6993 a — NMPR(Bbc), LZK(Lzk), 6998 d — SLMO(Mch), Lzk.Glk 
62, 7076 b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7077 b — LSC(Lsc), Lzk 66/02, 
SFF(Sff), 7078 b — LSC(Lsc), 7079 b — Lzk 80/02, d — SLMO(Mch), 
Lzk 80/02, 7080 a — Lzk 80/02, c — Lzk 80/02, 7081 a — Kpv 77/01, 7082 
a — LSC(Lsc), SFF(Sff), 7083 a -J* Kpv 77/01, 7088 b -- LSC(Lsc), 
SLMO(Mch), c — LSC(Lsc), SLMO(Mch), Bbc 54/01, d — SLMO(Mch), 
Bbc 54/01, 7090 b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7093 a — LZK(Lzk), 7094 
d — Lzk 70/02, 7097 d — SNMB(Bbc), 70100 c — Lzk 76/01, 7175 b - 
SLMO(Mch), 7179 b — Lzk 80/02, 7180 a — Lzk 80/02, 7186 d — Lzk 
57/08, 7187 b — SLMO(Mch), Lzk 69/04, c - - Lzk 57/08, 7188 a - 
LSC(Lsc), SLMO(Mch), Bbc 54/01, c — Lzk 76/01, 7192 b — Lzk 52/05, 
d — Lzk 52/05, LSC(Lsc), 7193 c -- LSC(Lsc), 7194 d -- Bba 74/01, 
LZK(Lzk), 7197 a — SLMO(Mch), SFF(Sff), LZK(Lzk), b — SFF(Sfí), 
7198 d — LZK(Lzk), 7282 d — Lzk 79/01, 7285 b — Hdc 65/02, d - 
SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7286 a — LSC(Lsc), c — SLMO(Mch), 7287 

178 b — Lzk 69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 7377 c — Lzk 52/01, d — Lzk 66/02, 
7382 a — Lzk 79/01, b — Lzk 79/01, c - SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), LZK(Lzk), 7384 a - - Lzk 75/04, br- Lzk 75/04, 7390 
b — Lzk 48/02, SFF(Sfľ), d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7391 a — Lzk 
48/02, c -- NMPR(Bbc), Lzk 48/02, 7470 c -- SNMB(Pjj), 7473 b — 
NMPR(Bbc), 7488 d — SFF(Sff), 7489 a — SFF(Sff), c — SFF(SflQ, 7569 
b — SNMB(Pjj), 7577 c -- Lzk 66/04, 7578 c -- LSC(Lsc), 7768 b — 
SNMB(Pjj), 7881 d — Vga 75/01, 7884 b — Vga 75/01, 7888 d - Vga 75/01, 
7889 c — Vga 75/01, d — Vga 75/01, 7981 b — Vga 75/01, 7989 a - Vga 
75/01, b — Vga 75/01, 8079 c — Vga 76/01, d — Vga 76/01. 

181. Veštia elata (Rossmässler 1836) 

6985 b — Lzk 72/ 1 1 , c — Lzk 72/1 1 , d — Lzk 72/1 1 , 6987 d — SLMO(Mch), 
Lzk 49/07, 7081 c — Hdc 63/05, Kpv 77/01, 7082 a ~- Kpv 77/01, 7086 
d — Lzk 72/1 1, 7087 d — LZK(Lzk), 7088 a — Bbc 54/01, b — Hdc 66/05, 
c -- LSC(Lsc), NMPR(Bbc), d -- LSC(Lsc), SNMB(Bbc), 7181 d — 
SFF(Sflf), 7182 b — Hdc 63/05, 7184 a — Hdc 63/05, 7186 d — LZK(Lzk), 
7187 b — SLMO(Mch), Lzk 69/04, c — Lzk 57/08, 7188 a — SLMO(Mch), 
Bbc 54/01, c — Lzk 76/01, 7282 d — NMPR(Bbc), Lzk 79/01, 7284 d — Lzk 
75/04, 7285 b -- Hdc 65/02, d -- SLMO(Mch), 7286 a — LSC(Lsc), 
SLMO(Mch), SFF(Sff), 7287 b — Lzk 69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 7382 
a — Lzk 79/01, b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), Lzk 
52/11, d -t LSC(Lsc), NMPR(Bbc), Lzk 76/01, 7384 a — Lzk 75/04, 
b — Lzk 75/04, 7388 d — Lzk 78/02, 7390 a — Lzk 48/02, b — Lzk 47/02, 
SFF(SflQ, d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), Lzk 76/01, 7391 c — Lzk 47/02, 
7479 c W Hdc 63/05, 7581 d — LSC(Lsc). 

182. Veštia gulo (E. Bielz 1859) 

6477 d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6478 c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
6588 d — Hdc 58/01, 6592 d — NMPR(Bbc), 6680 b — Lzk 78/06, 6684 
c — NMPR(Bbc), 6688 b — LSC(Lsc), 6689 c — Lzk 59/02, Hdc 63/05, 
6697 d 4- r LZK(Lzk), 6784 a — NMPR(Bbc), b — Hdc.Bbc 61, 6787 
a — Hdc.Bbc 61, b — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), d — Hdc.Bbc 61, 6788 
a - Hdc 63/05, d -- LZK(Lzk), 6792 a -- SLMO(Tes), 6793 b — 
Rtr.Wet. 50/01, 6797 b -- LZK(Lzk), 6882 a — Lzk 72/11, c — Lzk 
72/11, 68100 d — Lzk 76/01, 6980 b — Lzk 62/18, d — Lzk 63/07, 6981 
a — Lzk 62/18, 6989 b — Hdc 63/05, 6990 a — Hdc 63/05, b — LZK(Lzk), 
6991 a — Hdc 63/05, b — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), c — Hdc 63/05, 
d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6997 b — LZK(Lzk), d — LZK(Lzk), 
6998 d -- SLMO(Mch), 69100 b -- NMPR(Bbc), Lzk.Glk 62, 69101 
a — NMPR(Bbc), Lzk.Glk 62, 7079 b — Lzk 80/02, 7080 a — Lzk 62/18, 
b — Lzk 63/07, c — Lzk 63/07, d — Lzk 62/18, 7081 b — NMPR(Bbc), 
7087 b — Lzk 60/10, d — LZK(Lzk), 7088 b — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 
c — SLMO(Mch), d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7093 a — LZK(Lzk), 
7099 c -- NMPR(Bbc), Fli 58/01, 70100 c - - Lzk 76/01, 7187 b — 
SLMO(Mch), Lzk 76/01, 7188 a - LSC(Lsc), Hdc 63/05, 7191 d — 

179 LSC(Lsc), 7192 b — Lzk 52/05, d — Lzk 52/05, 7194 d — Bba 74/01, 7199 
a *- SNMB(Bbc), Fli 58/01, d — SFF(Sff), 71100 c — SFF(SflO, 7291 
b — Lzk 56/06, d — Lzk 56/06, Hdc 63/05, 7292 a -- LSC(Lsc), 7390 
b — Lzk 47/02, 7391 b — Lzk 56/05, 7394 d — Hdc 63/05, 7494 a -r Hdc 
63/05, b — SNMB(Bbc). 

183. Veštia ranojevui moravica (Brabenec 1952) 

6373 c — Hdc.Lzk.Mch 58, SLMO(Mch), 6471 b -- Lzk 54/02, 6474 
c — Lzk.Mch 54, SLMO(Mch), d - Bbc 54, NMPR(Bbc), 6475 c — Bbc 
52/01, NMPR(Bbc), 6476 c -- Hdc.Lzk.Mch 58, SLMO(Mch), 6572 
d — Lzk 54/16, Lzk.Mch 54, 6574 c — Lzk.Mch 54, 6575 a — Bbc 54, 
NMPR(Bbc), b — Bbc 54, Lzk.Mch 54, 6576 a — Lzk.Mch 54, SLMO(Mch), 
6672 a — Lzk 54/16, Lzk. Mch 54, b — Lzk 54/16, 6674 a — Lzk.Mch 54, 
b — Lzk.Mch 54. 

184. Veštia turgida (Rossmässler 1836) 

6176 a — SLMO(Mch), c — Lzk 56/04, 6277 d — SLMO(Mch), Lzk 
55/03, 6471 b — Lzk 54/02, 6375 c — SLMO(Mch), d — Lzk 54/03, 6377 
c — NMPR(Bbc), 6378 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b — 
NMPR(Bbc), d — Lzk 55/03, 6472 a — Bbc 54/01, c — Bbc 54, Lzk 58/04, 
6473 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6474 b — NMPR(Bbc),SLMO(Mch), 
c — SLMO(Mch), 6475 a — SLMO(Mch), b — Lzk 54/02, 6476 b - 
NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 6477 
a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6478 c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
6575 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c MCH(Mch), 6576 a - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — Bbc 54, d — NMPR(Bbc), 6580 d — Lzk 
78/06, 6588 d — Hdc 58/01, 6672 b — Lzk 54/16, 6675 a — MCH(Mch), 
6676 c __ Hdc 56/02,' 6680 b — Lzk 78/06, 6684 c — Hdc.Bbc 61, 6688 
a — Hdc 58/01, 6778 b — Lzk 78/06, 6779 a — LSC(Lsc), Lzk 78/06, 6780 
b — Hdc 57/02, c — Hdc 57/02, d — Hdc 57/02, SFFíSffl, 6783 b - 
Hdc.Bbc 61. d — LSC(Lse), 6784 a — SNMB(Bbc), XMPR(Bbc), b - 
LSC(Lsc), NMPR(Bbc), c — Hdc.Bbc 61, 6786 b — Hdc.Bbc 61, Lzk 
79/02, d — NMPRiBbc), SLMO(Mch), 6787 a — SNMB(Bbc), SLMO(Mcb), 
b — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, d - 
SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 6788 d — LZK(Lzk), 6792 a — SLMO(Tes), 
Rtr.Wet 50/01, 6877 a — NMPR(Bbc), b — SLMO(Mch), Lzk 74/03, 
6878 d — Bbc 54, 6879 a — NMPR(Bbc), Hdc 57/02, c — SNMB(Lsc), 
6880 a — Lzk 76/01, b — SLMO(Mch), 6882 a — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 
c — LSC(Lsc), Lzk 72/11, 6883 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, 6884 
a — Lzk 72/1 1, 6885 a — Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, 
d — Hdc.Bbc 61, 6886 c Hdc.Bbc 61, 6887 a — Hdc.Bbc 61, b - 
Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, 68100 d — Lzk 76/01, 6973 c — Hdc 55/03, 
d — Hdc 55/03, 6978 d — SNMB(Lsc), 6980 b — Lzk 72/11, d — Lzk 
72/11, 6981 d — Kpv 77/01, 6983 c — Kpv 77/01, d — Lzk 72/11, Kpv 
77/01, 6984 d — Lzk 72/11, 6985 c — Lzk 72/11, d — Kpv 77/01, 6987 

180 c d — SLMO(Mch), Lzk 49/07, 6989 b — LZK(Lzk). 6990 b — LZK(Lzk), 
6998 d -- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 69100 b — Lzk.Glk 62, 69101 
a — Lzk.Glk 62, 7073 d — Hdc 55/03, 7076 b — Lzk 62/18, d — Lzk 66/02. 
7079 b — SLMO(Mch), Lzk 80/02, d — SLMO(Mch), Lzk 80/02, 7080 
a — Lzk 80/02, c — SLMO(Mch), Lzk 80/02, d — Lzk 73/05, Kpv 77/01, 
7081 a— Lzk 72/11. b — NMPR(Bbc), Kpv 77/01, c — Lzk 72/11, 7082 
a — LSC(Lsc), SFF(Sff), b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01 , 7083 a — Kpv 77/01, 
b — Lzk 72/1 1, d — Lzk 78/07, SFF(Sff), 7084 a — Lzk 72/1 1, c — Lzk 
78/07, d -- Kpv 77/01, 7085 a — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 7086 d — Lzk 
72/11, 7087 b -- Lzk 60/10, d -- LZK(Lzk), 7088 a — Bbc 54, b — 
LSC(Lsc), SLMO(Mch), c — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 7093 a -- LZK(Lzk), 7094 d -- Lzk 70/02, 7097 d — 
NMPR(Bbc), 7099 c — NMPR(Bbc), 70100 c — Lzk 76/01, 71 72 a — Hdc 
55/03, 7177 a -- Lzk 62/18, c — Lzk 66/02, 7179 b — Lzk 80/02, 7180 
a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), SFF(SflQ, c — Hdc 63/03, SFF(Sff), 7181 
d — SFF(SflQ, 7186 b — Lzk 57/08, d — 57/08, 7187 b — LSC(Lsc), 
SLMO(Mch), Lzk 69/04, c — Lzk 57/08, 7188 a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 
Lzk 76/01, 7191 d — LSC(Lsc), 7192 b — Lzk 76/01, d — Lzk 76/01, 
LSC(Lsc),7193c — LSC(Lsc), 7197 b — SFF(Sff), 7199 a — SNMB(Bbc), 
7273 d - Lzk 62/18, SFF(SflO, 7274 a - Lzk 62/18, 7276 b - SFF(SflO, 
7278 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 7279 d — Lzk 
62/13, 7280 c -- Lzk 62/13, 7282 d -- NMPR(Bbc), Lzk 79/01, 7284 
d Lzk 75/04, 7285 b NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7286 a — 

NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7290 c — 
LZK(Lzk), 7291 b- Lzk 56/06, d — Lzk 56/06, 7292 a— LSC(Lsc), 7373 
b -- Lzk 62/18, 7374 a -- LZK(Lzk), 7377 b — SLMO(Mch), c — 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — LSC(Lsc), SNMB(Bbc), Lzk 52/01, 7380 
a — Lzk 75/04, 7382 a -i Lzk 79/01, b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
LZK(Lzk), c — SLMO(Mch), Lzk 79/01, d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 
Lzk 52/11, 7384 a - - Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7390 a — Lzk 48/02, 
b — Lzk 48/02, SFF(Sfľ), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7391 b — Lzk 
56/05, c — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, d — Lzk 48/02, 7394 d — Lzk 70/02, 
7470 b — SFF(Sff), 7475 a — SFF(SflO, 7476 b — Lzk 62/18, 7477 c — 
SLMO(Mch), 7478 a — SLMO(Mch), d — LSC(Lsc), Lzk 62/18, 7479 
c — Lzk 62/18, 7484 d — LSC(Lsc), 7485 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 
7489 a — SFF(Sff), c — SFF(Sff), 7575 a — LSC(Lse), b — SFF(Sff), 7577 
c -- Lzk 66/04, 7578 a — LSC(Lsc), b — Lzk 62/07, c — LZK(Lzk), 
d — LSC(Lsc), Lzk 62/18, 7579 c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7581 d — 
LSC(Lsc), 7669 a — SNMB(Pjj), 7678 b — LSC(Lsc), 7872 b — LSC(Lsc), 
7988 b — LSC(Lsc), 8079 d — Vga 76/01. 

Bradybaenidae 

185. Bradybaena fructicum (O. F. Muller 1774) 

6076 c — SLMO(Mch), Lzk 56/04, 61 75 b — SLMO(Mch), 61 77 a — Lzk 

181 
56/04 6274 c SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6275 a - SLMO(Mch), 
Lzk 54/03, c - SLMO(Mch), 6277 a— Lzk 55/03, 6373 a — SLMO(Mch), 
b - SLMO(Mch), c h- SLMO(Mch), d -- SLMO(Mch), 6374 a - 
SLMO(Mch), 6375 b— SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), Lzk 54/03, 6471 
b- Lzk 54/02, d — Lzk 58/1 2, 6473 a — SLMO(Mch), 6474 b — SLMO(Mch), 
Bbc 54/01, 6477 b — NMPR(Bbc), 6588 d - Hdc 58/01, 6681 d - 
NMPR(Bbc), 6683 c — SFF(Sff), 6691 a — Axz 84/01, c -- Axz 84/01, 
6771 a - Hdc 55/01, 6782 a — SNMB(Bbc), 6784 a — Hdc.Bbc 61, 6787 
d — Hdc.Bbc 61, 6788 d — LZK(Lzk), 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6871 
c — Hdc 62/02, 6876 d - Bbc 54/01, 6877 a — NMPR(Bbc), Lzk 74/03, 
6880 d — LZK(Lzk), 6882 d — Kpv 77/01, 6883 a — LSC(Lsc), Kpv 
77/01 b — Lzk 72/1 1, c — Kpv 77/01, 6884 a —: Lzk 72/1 1, 6885 c — Kpv 
77/01, 68100 d *- Lzk 76/01, 6981 d — SFF(SflO, Lzk 72/11, LSC(Kak), 
6982 a - Lzk 73/04, c — Kpv 77/01, 6983 b *- Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 
6984 d — Lzk 72/ 1 1 , Kpv 77/0 1 , 6985 a — Kpv 77/0 1 , c — Lzk 72/ 1 1 , Kpv 
77/01, 69100 b — Lzk 76/01, 7075 c — SLMO(Mch), 7079 b — Lzk 80/02, 
d — Lzk 80/02, 7080 c — Lzk 80/02, 7081 b — Kpv 77/01, 7082 a - 
SFF(Sff), b — Kpv 77/01, 7083 a — Kpv 77/01, 7085 a — Kpv 77/01, 7087 
b — Lzk 60/10, d — Lzk 76/01, 7088 a — LSC(Lsc), Bbc 54/01, b - 
LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 
7090 b — LSC(Lsc),SNMB(Bbc),7174a — LSC(Lsc),7179b — LZK(Lzk), 
7181 d — SFF(SfíO, 7186 d — LZK(Lzk), 7187 b — LSC(Lsc), Lzk 69/04, 
7188 a — SLMO(Mch), c — Lzk 76/01, 7190 b — NMPR(Bbc), Lzk 60/10, 
7191 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7192 b— Lzk 52/05, d — Lzk 52/05, 
7197 b — SFF(SflO, 7268 c — Hdc 62/02, 7277 a — Lzk 66/02, b — Lzk 
66/02, 7278 b — LSC(Lsc), c -- Lzk 66/02, 7280 d — SFF(Sff), 7286 
a — NMPR(Bbc), b SNMB(Bbc), SLMO(Mch), c - LSC(Lsc), 
SLMO(Mch), 7292 b -- LSC(Lsc), 7293 a -- LSC(Lsc), 7369 d - 
SNMB(Pjj), 7373 d — SFF(SflO, 7385 b — LSC(Lsc), 7390 b — Lzk 48/02, 
d — SNMB(Bbc), SLMO(Tes), 7391 a — Lzk 48/02, c — NMPR(Bbc), 
Lzk 48/02, 7395 c - SFF(Sff), d — SFF(Sfl), 7398 c — SFF(Sff), 7469 
d — SNMB(Pjj), 7470 c — SNMB(Pjj), 7473 a — SLMO(Mch), 7478 
c — LSC(Lsc), SLMO(Mch), d — LSC(Lsc), 7479 a — LSC(Lsc), 7485 
c - LSC(Lsc), 7488 a - Lzk 78/02, d - SFF(SflO, 7496 b - SFF(SflO, 
7497 b — SFF(SflO, c -- SFF(SflO, 7568 c -- SNMB(Bbc), 7569 a - 
LSC(Lsc), 7578 d - LSC(Lsc), 7596 b - SFF(SflO, c - SFF(SflO, d - 
SFF(Sff), Lzk 54/02, 7598 b — SFF(Sff), 7669 d — SFF(SflO, 7677 b - 
LSC(Lsc), 7698 b — SFF(SflO, 7772 d — LSC(Lsc), 7773 c — LSC(Lsc), 
7781 c — LSC(Lsc), 7868 d — SFF(SflO, Lzk 54/02, 7869 a — SFF(Sff), 
b — SFF(SflO, c — SNMB(Lsc), 7872 b — LSC(Lsc), 7882 c — LSC(Lsc), 
7969 a - SFF(Sff), c - SNMB(Lsc), SFF(SflQ, d — SFF(SflO, 7970 c - 
SFF(Sff), 7982 c — Mre 76/01, 7988 b — LSC(Lsc), 8070 a — SFF(Sff), 
LSC(Lsc), c — LSG(Lsc), d — SNMB(Lsc), Lzk 55/12, SFF(SflO, LSC(Lsc), 
8071 c — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 8072 b — SFF(Sff), 8081 c — Vga 74/01, 

182 Lzk 55/12, LSC(Lsc), 8171 a — Lzk 55/12, SFF(Sfľ), b — Lzk 
55/12, SFF(SflT), c— LZK(Lzk), LSC(Lsc), d — SNMB(Erl), SFF(SflO, 8178 
d - - NMPR(Bbc), 8273 a — LSC(Lsc), 8276 b — SFF(Sff), 8277 a — 
NMPR(Bbc), 8278 a — SLMO(Mch), 8279 b — Ess 80/01. 

Helicidae 

186. Arianta arbustorum (Linnaeus 1758) 

6177 a — Lzk 56/04, 6275 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 6373 
b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 6375 c — SLMO(Mch), Lzk 54/03, 
d -Lzk 54/03, 6377 c — NMPR(Bbc), 6378 b — NMPR(Bbc), d - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6472 a -*- Bbc 54, c — Bbc 54, 6473 b — 
SLMO(Mch), 6474 b -- SLMO(Mch), Bbc 54/01, c -- NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), d -- NMPR(Bbc), 6475 b -- SLMO(Mch), Lzk 54/02, 
d — NMPR(Bbc), 6476 c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d NMPR(Bbc), 
6477 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), c NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mcg), 6478 b — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), c — NMPR(Bbc), Lzk 54/1 1, 6574 c — MCH(Mch), 6575 a 
NMPR(Bbc), b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d MCH(Mch), 6576 
a NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), c MCH(Mch), d 
- NMPR(Bbc), 6577 a -- NMPR(Bbc), 6580 d - - Lzk 78/06, 6588 
d — Hdc 58/0 1 , 6669 b — Lzk 55/04, 6672 a — Lzk 54/ 1 6, b — Hdc 54/04, 
c t- Hdc 54/04, 6673 a — Hdc 54/04, 6674 a — MCH(Mch), 6675 a — 
MCH(Mch), d — LSC(Lsc), 6676 a — MCH(Mch), 6680 b — LSC(Lsc), 
Lzk 78/06, c — LSC(Lsc), 6684 c — NMPR(Bbc), 6688 b — LSC(Lsc), 
6697 d -- LZK(Lzk), 6770 b — Lzk 54/02, 6775 b — LSC(Lsc), 6777 
b ■*- LSC(Lsc), 6778 a -- LSC(Lsc), b — Lzk 78/06, LSC(Lsc), 6779 
a — LSC(Lsc), Lzk 78/06, 6780 a — Hdc 57/02, b — Hdc 57/02, c — Hdc 
57/02, d — SNMB(Bbc), Hdc 57/02, 6783 b — Hdc.Bbc 61, d — LSC(Lse), 
Lzk 79/02, 6784 a — LSC(Kil), Hdc.Bbc 61, b — LSC(Lsc), Hdc.Bbc 61, 
c — Hdc.Bbc 61, d — NMPR(Bbc), LSC(Dbr), 6785 c — LSC(Lsc), Lzk 
79/02, d — LSC(Lse), LSC(Ksl), 6786 d — SLMO(Mch), Lzk 79/02, 6787 
a —j SNMB(Bbc), SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — 
LSC(Lsc), NMPR(Bbc), d - - NMPR(Bbc), Hdc.Bbc 61, 6792 a — 
SLMO(Tes), Rtr.Wet 50/01, 6797 b — LZK(Lzk), 6870 d — Hdc 62/02, 
6871 c — Hdc 62/02, 6874 c - Hdc 55/03, 6875 a — LSC(Lsc), 6876 
d - LSC(Lsc), 6877 c - - SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 6878 d 
SNMB(Bbc), LSC(Lsc), Bbc 54, 6879 a — Hdc 57/02, c — SNMB(Lsc), 
6880 a — Hdc 57/02, Lzk 76/01, b — SLMO(Mch), d — LZK(Lzk), 6881 
a — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), 6882 a — Lzk 72/1 1, c — 
LSC(Lsc), Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6883 b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, c — Lzk 
72/11, Kpv 77/01, 6885 a — Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, 
d — Hdc.Bbc 61 , 6886 a — LSC(Lsc), c — Hdc.Bbc 61, 6887 a — Hdc.Bbc 
6 1 , b — Hdc.Bbc 6 1 , Clk 54, c — Hdc.Bbc 6 1 , 68 1 00 d — Lzk 76/0 1 , 6970 
b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 6973 c — Hdc 55/03, 6974 b — Hdc 55/03, 

183 6978 a SNM]i(l.sc),c SNMB(Lsc), d SNMB(Lsc), 6980 d Lzk 
72/11,6981 d LSC(Lsc), Kpv 77/01, 6983 d Lzk 72/1 1, 6985 a Kpv 
77/01, c Kpv 77/01, 6989 h LZK(Lzk), 69100 b NMPR(Bbc), 
Lzk.Glk 62, 69101 a NMPR(Bbc), Lzk.Glk 62, 7073 d Hdc 55/03, 
7075 c SLMO(Mcb), 7076 b L/.k 66/02, d Lzk 66/02, 7077 b 
SNMB(Lsc), Lzk 66/02, SFF(Sfl), d Lzk 66/02, 7078 a SNMB(Lsc), 
b SNMB(Lsc), c SNMB(Lsc), 7079 b SLMO(Mch), Lzk 80/02, 
d SLMO(Mch), Lzk 80/02, 7080 a Lzk 80/02, c Lzk 80/02, Kpv 
77/01, d Lzk 73/05, Kpv 77/01, 7081 a Kpv 77/01, b Kpv 77/01, 
d Kpv 77/01, 7082 a SFF(Síľ), Lzk 72/1 1, b Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 
7083 a Kpv 77/01, b Kpv 77/01, d Lzk 78/07, SFF(Sff), 7084 
c Lzk 78/07, 7085 a Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, d Kpv 77/01, 7088 
d Lzk 76/01, 7094 d Lzk 70/02, 7165 b NMPR(Bbc), d 
NMPR(Bbc), 7171 b Hdc 55/03, 7172 a Hdc 55/03, b LSC(Lsc), 
7175 b SLMO(Mch), LZK(Lzk), 7177 a Lzk 66/02, c Lzk 66/02, 
7179 b Lzk 80/02, 7180a LSC(Lsc), SLMO(Mch), b Kpv 77/01, 
c Hdc 63/03, SFF(Sfí), 7181 b SFF(Sff), d SFF(Sfľ), 7184 a Lzk 
61/23, 7186 b Lzk 57/08, 7187 b LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7188 
a SLMO(Mch), c Lzk 76/01, 7190 b LSC(Lsc), 7191 d 
LSC(Lsc), 7267 c Hdc 62/02, 7268 c Hdc 62/02, 7272 a - 

SNMB(Pjj), c SFF(Sfľ), 7273 d SFF(SfT), 7278 b LSC(Lsc), Lzk 
66/02, c SLMO(Mch), d Lzk 66/02, 7279 d Lzk 62/13, 7282 
b NMPR(Bbc),d NMPR(Bbc), LSC(Lsc), 7284d Lzk 75/04, 7285 
b Hdc 65/02, 7286 c LSC(Lsc), 7290 c - LZK(Lzk), 7291 b - Lzk 
56/06, d Lzk 56/06, 7292 a LSC(Lsc), 7374 a — LZK(Lzk), 7377 
b SLMO(Mch), c SLMO(Mch), Lzk 66/02, d — SNMB(Bbc), Lzk 
66/02, 7380 a LSC(Lsc), Lzk 75/04, 7382 a - Lzk 79/01, b 

NMPR(Bbc), Lzk 79/01, c — SLMO(Mch), Lzk 79/01, d — LSC(Lsc), 
SLMO(Mch), 7384 a Lzk 75/04, b Lzk 75/04, 7390 a — Lzk 48/02, 
b — Lzk 48/02, d — NMPR(Bbc), 7391 c — NMPR(Bbc), 7469 d - 
SNMB(Pjy), 7470 b SNMB(Pjj), c - SNMB(Pjj), d — SNMB(Mab), 
7477 c - - SLMO(Mch), 7478 a — NMPR(Bbc), d — LSC(Lsc), Lzk 62/07, 
7479 a LSC(Lsc), c -- LSC(Lsc), Lzk 62/07, 7481 b -- LSC(Lsc), 
NMPR(Bbc), 7484 d — LSC(Lsc), 7569 b — LSC(Lsc), c — SNMB(Pjj), 
d SNMB(Pjj), 7570 c — SNMB(Pjj), 7577 c — Lzk 66/04, 7578 a 
LSC(Lsc), c — LZK(Lzk), d — Lzk 62/07, 7579 a — LSC(Lsc), b - 
LSC(Lsc), c -<- LSC(Lsc), d -- LSC(Lsc), 7581 d -- LSC(Lsc), 7668 
c — NMPR(Bbc), d — SNMB(Pjj), SLMO(Mch), 7679 a — SNMB(Pjj), 
b -- SNMB(Pjj), 7671 c -- SNMB(Mab), 7679 a -- LSC(Lsc), 7768 
b — SNMB(Bbc), d — SNMB(Pjj), 7769 a — SNMB(Pjj), c — SFF(Sff), 
7782 a — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7867 b — SNMB(Bbc), 7868 d — Lzk 
54/02, LSC(Lsc), 7869 a — SFF(Sflľ), c — LSC(Lsc), 7870 d — SFF(Sff), 
7871 d — SFF(SfF), 7968 b — ZSMT(Bbc), LSC(Lsc), d — NMPR(Bbc), 
7969 a - SFF(Sff), c — SNMB(Lsc), d — SNMB(Lsc), SFF(Sff), 8070 184 a SNMB(Lsc), SFF(Sflľ), LSC(Lsc), d — SNMBŕLsc;, LSCfLscj, 

SFF(Sff), 8071 a — SFF(Sff), c — SFF(Sff), 8072 b — SFFíSff,, 8079 
c — Vga 76/01, d — Vga 76/01, 8170 b — Lzk 55/12, LSCfLscj, 8171 
a - Lzk 55/12, SFF(Sff), b - Lzk 55/12, SFF(Sff), c Lzk 55/12, 
LSC(Lsc), d — SNMB(Lsc), 8174 a— LSCfLscj, 8178 c — NMPR(Bbc), 
d — NMPR(Bbc), 8179 b — Ess 80/01, 8180 c — Ess 80/01, 8273 b — 
LSC(Lsc), d -- LSC(Lsc), 8275 b — SFF(Síľj, 8277 a — NMPRŕBbcj, 
8278 a — SLMO(Mch), 8279 b — Ess 80/01. 
187. Candidula soósiana (J. Wagner 1933) 

6275 c Pfl 80/01, MCH(Mch), d — SLMO(Mch), 6276 b — Pfl 80/02, 
Hdc.Bbc 64, c — SLMO(Mch), LZK(Lzk), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
Pfl 80/02, 6277 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6278 c — SLMO(Mch), 
6374 a NMPR(Bbc), 6375 a SLMO(Mch), LZKíLzk), b 

SLMO(Mch), LZK(Lzk), 6378 a — SLMO(Mch), 6778 b — SNMB(Bbc), 
Lzk 63/07, 6877 d — Hdc.Bbc 64, 6880 a — LZK (Lzk), b — NMPR(Bbc), 
6881 a — SNMB(Bbc), Lzk 80/09, 6883 c — Kpv 77/01, 6977 b — LZK(Lzk), 
Pfl 80/02, c — Lzk 62/18, d — SNMB(Lsc), Pfl 80/02, 6984 d — Kpv 77/01, 
6985 b — Lzk 80/09, 7073 d — SFF(Sfľ), Pfl 80/01, 7077 a — Kpv 82/01, 
d — Kpv 82/01, 7177 b — Kpv 82/01. 

187. Candidula unifasciata (Poiret 1801) 

6474 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7173 b — Hdc 55/03. 

188. Cepea hortensis (O. F. Muller 1774) 

6175 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 6177 b — Lzk 56/04, 6274 
c SLMO(Mch), d -- SLMO(Mch), 6275 a SLMO(Mch), c - 
SLMO(Mch), 6276 a — SLMO(Mch), 6277 c — Lzk 55/03, 6373 b — 
SLMO(Mch), c — SLMO(xMch), d — SLMO(Mch), 6374 a — SLMO(Mch), 
b — SLMO(Mch), 6375 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), Lzk 54/02, 
6476 d — NMPR(Bbc), 6572 d — Hdc 54/04, 6573 c — Hdc 54/04, 6574 
b — Hdc 56/02, c — MCH(Mch), 6576 a — SLMO(Mch), d — 
NMPR(Bbc), 6669 b — Lzk 55/07, 6671 b — Hdc 54/04, d — Hdc 54/04, 
6672 a — Lzk 54/16, b — Hdc 54/04, c — Hdc 54/04, 6673 a — Hdc 54/04, 
6680 c — LSC(Lsc), 6778 b — Lzk 78/06, 6780 b — Hdc 57/02, c — Hdc 
57/02, 6870 d — Hbk 59, Hdc 62/02, 6871 c — Hbk 59, 6874 c — Hdc 
55/03, 6877 b — SLMO(Mch), 6879 a — Hdc 57/02, 6973 c — Hdc 55/03, 
7069 b — Hdc 62/02, d - Hdc 58/02, 7071 d — Hdc 55/03, 7075 c — 
SLMO(Mch), 7078 c — SNMB(Lsc), 7080 a — Lzk 62/18, c — LZK(Lzk), 
7165 b — NMPR(Bbc), 7166d — NMPR(Bbc), 7171 b — Hdc 55/03, 7172 
a -- Hdc 55/03, 7266 b -- NMPR(Bbc), 7276 b — Lzk 66/02, 7277 
a — Lzk 66/02, b — Lzk 66/02, 7278 b — LSC(Lsc), d — Lzk 66/02, 7370 
d -- SNMB(Pjj), 7371 b -- SFF(Sff), 7373 c — SFF(Sff), 7377 c — 
SLMO(Mch), Lzk 52/01, d - - SLMO(Mch), Lzk 66/02, 7469 b — 
LSC(Hns), d SNMB(Pjj), 7470 b — SNMB(Pjj), 7473 a — 

NMPR(Bbc), 7567 d — LSC(Kil), 7569 b — SNMB(Pjj), c — SNMB(Pjj), 
d -- SNMB(Pjj), 7570 c — SNMB(Pjj), 7571 d — ZSMT(Dra), 7576 

185 d — LSC(Lsc), 7578 a — Lzk 62/18, c — LZK(Lzk), d — LZK(Lzk), 7669 
a — SNMB(Pjj), b — SNMB(Pjj), 7671 a — SNMB(Mab), 7768 a - 
LSC(Lsc), b '-- SNMB(Bbc), LSC(Lsc), d -- SNMB(Pjj), 7769 c - 
SFF(SflO, 7772 a — SNMB(Bbc), 7867 b — ZSMT(Bbc), SNMB(Lsc), 
LSC(Lsc), 7868 b -- SFF(Sff), d — Lzk 54/02, LSC(Lsc), 7869 a - 
SFF(Sff), b — SFF(Sff), c — LSC(Lsc), 7880 d — SFF(Sflí), 7871 d - 
SFF(Sff), 7969 c — SFF(Sff), d — SFF(SfF), 8070 a — SFF(SfF), c - 
LSC(Lsc), d — SNMB(Voa), SLMO(Mch), SFF(Sff), 8071 c — SFF(Sff), 
d — NMPR(Bbc), Lzk 55/12, 8072 b — SFF(SfF), 8170 b — Lzk 55/12, 
LSC(Lsc),8171 a — NMPR(Bbc), Lzk 55/12, b — NMPR(Bbc), Lzk 55/12, 
c — Lzk 55/12, LSC(Lsc), 8172 c — SFF(Sff), 8178 c — SLMO(Mch), 8272 
a — SFF(Sff), 8273 a — SFF(SÍF), b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 8274 
a — NMPR(Bbc), 8278 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 8279 b — Ess 
80/01. 
189. Cepea vindobonensis (Férussac 1821) 

6471 a — Lzk 58/12, d — Lzk 58/12, 6675 a — LSC(Lsc), 6771 a — Hdc 
55/01, 6775 b'-- LSC(Lsc), 6778 a -- LSC(Lsc), b -- NMPR(Bbc), 
LSC(Lsc), 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6866 a — Hdc 49/01, 6869 d — Hbk 
59, 6870 c — Hbk 59, d — Hdc 62/02, 6871 c — Hdc 55/01, 6875 a - 
LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 6876 b — Bbc 54, LSG(Lsc), d — NMPR(Bbc), 
6877 a — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
c - NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6878 d -- SNMB(Lsc), 6879 a - 
SNMB(Lsc), 6968 b — Hdc 61/01, d — Hdc 51/02, 6969 a — Hdc 51/01, 
c — Hdc 51/01, 6970 b — Hbk 59, c — Hdc 62/02, 6971 c — Hdc 55/03, 
d — Hdc 55/03, 6973 c — Hdc 55/03, 6974 b — SLMO(Mch), LSC(Lsc), 
6975 a — Hdc 55/03, 6981 b — Kpv 77/01, 6982 a — Lzk 73/04, 6990 
d — Bbc 57, 6993 a — LZK(Lzk), 7068 b — Hdc 62/02, 7069 a — Hdc 
62/02, b — Hdc 62/02, d — Hdc 58/02, 707 1 d — Hdc 55/03, 7073 d — Hdc 
55/03, SFF(Sff), 7074 d — Hdc 61/01, 7075 c -- SLMO(Mch), d — 
SLMO(Mch), 7078 c — Lzk 66/02, 7079 b — Lzk 80/02, d — SLMO(Mch), 
Lzk 80/02, 7080 c — Lzk 80/02, 7088 b — LSC(Lsc), d — Bbc 54/01, 7090 
b -- LSC(Lsc), NMPR(Bbc), c — LZK(Lzk), 7069 c — SFF(Sff), 7097 
d — SFF(Sff), 7165 b — SLMO(Mch), NMPR(Bbc), Lzk 52/07, Hdc 
61/01, d — SLMO(Mch), NMPR(Bbc), Lzk 52/07, 7166 a — Hdc 61/01, 
7168 d — Hdc 62/02, 7173 b — Hdc 55/03, 7174 a — LSC(Lsc),SLMO(Mch), 
7176 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7177 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
7178 a — LZK(Lzk), 7182 c — SFF(Sff), 7183 d — Lzk 54/20, 7190 
b — LSC(Lsc), Lzk 60/10, 7192 b — Lzk 76/01, d — Lzk 76/01, 7193 
c — LSC(Lsc), 7197 a — SLMO(Mch), SFF(Sff), b — SFF(Sff), 7198 
d — SFF(Sff), LZK(Lzk), 7199 d — SFF(Sfí), NMPR(Bbc), 7267 c — Hdc 
62/02, 7268 c — Hdc 62/02, 7270 b — SFF(Sff), 7272 b — SNMB(Pjj), 
c — SNMB(Pjj), SFF(Sff), d — SNMB(Pjj), SFF(Sff), 7273 a — SFF(Sff), 
7276 b — Lzk 66/02, SFF(Sff), 7277 b — Lzk 66/02, 7278 b — Lzk 66/02, 
d — Lzk 66/02, 7285 d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7286 a — LSC(Lsc), 

186 . b — SLMO(Mch), c — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7287 b — Lzk 69/04, 
7288 a — Lzk 69/04, 7298 a — SFF(Sff), 7299 b — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 
7369 b — NMPR(Bbc), 7370 a — NMPR(Bbc), d — SNMB(Pjj), 7371 
a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), d — SNMB(Pjj), 7373 b — SFF(SíF), c - 
SFF(Sff), d — SNMB(Bbc), SFF(Sff), 7374 a — LZK(Lzk), 7376 b - 
SFF(Sff), 7385 b — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7387 c -- SFF(Sff), d - 
SFF(Sff), 7388 d — Lzk 78/02, 7389 b — NMPR(Bbc), d — SFF(Sff), 7390 
b — Lzk 48/02, c — LSC(Lsc), Lzk 48/02, d — SNMB(Oki), Lzk 48/02, 
7391 a -- Lzk 48/02, c — Lzk 48/02, 7395 c -- SFF(Sff), 7397 a — 
SFF(Sff), c — SFF(Sff), 7469 d -- SNMB(Pjj), 7470 b — SNMB(Pjj), 
c — SNMB(Pjj), 7471 b — SNMB(Pjj), 7478 c — SLMO(Mch), 7479 
c — LSC(Lsc), d '-- LSC(Lsc), 7480 b — NMPR(Danék), 7481 b - 
LSC(Lsc), 7487 a — SFF(Sff), 7488 b — LSC(Lsc), c — SFF(Sff), d — 
SFF(Sff), 7489 a — SFF(Sff), c — SFF(Sfí), 7490 a — Lzk 48/02, b — Lzk 
48/02, SFF(Sff), 7491 a -- Lzk 48/02, 7495 d — SFF(Síf), 7497 c - 
SFF(Sff), 7498 c — SFF(Sff), 7568 c — NMPR(Bbc), 7569 b — SNMB(Pjj), 
NMPR(Bbc), LZK(Lzk), 7572 d — Kpv 79/01, 7573 a — Kpv 79/01, 7575 
a — Hdc61/01, 7576 b — SFF(Sff), 7579 a — LSC(Lsc), LZK(Lzk), 7583 
c -- LSC(Lsc), 7588 b — LSC(Lsc), Lzk 48/02, SFF(Sff), 7596 a - 
SFF(Sff), b — SFF(Sff), c «i- SFF(SfF), d — Lzk 53/09, SFF(SflT), 7597 
a — SFF(Sff), d — Lzk 54/02, 7598 a -- SFF(Sff), b — SFF(SflO, 7667 
d — SFF(SfF), 7671 a — SNMB(Mab), SFF(Sff), 7674 d — Lzk 50/06, 
SFF(Sff), 7677 b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7678 d — LSC(Lsc), 7696 
b — SFF(Sff), Lzk 54/02, 7767 b — SFF(Sff), 7768 a ~ SNMB(Lsc), 
LSC(Lsc), b — SNMB(Bbc), d — SNMB(Pjj), 7769 c — LSC(Lsc), Lzk 
54/02, SFF(Sfi), d — Lzk 54/02, 7772 a — SNMB(Bbc), 7774 b — LZK(Lzk), 
7780 d -- LSC(Lsc), 7867 b SNMB(Pjj), NMPR(Bbc), 7868 d - 
SFF(Sff), Lzk 54/02, 7869 a — SFF(SfF), b — SFF(SfF), c — LSC(Lsc), 
SFF(Sff),7871d — SFF(SfF), 7872 b — LSC(Lsc), 7876 c — NMPR(Bbc), 
7881 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7882 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 
7884 b — Vga 75/01, 7885 c — Vga 75/01, 7968 b -- ZSMT(Bbc), 
SFF(Sff), 7969 a — SFF(Sff), b — SFF(SfF), c -- SNMB(Lsc), d - 
SFF(Sff), 7970 c — SFF(SfF), 7980 a — LSC(Lsc), 7981 b — Hdc 66/01, 
7984 d — Vga 74/01, 8070 a — SFF(Sff), d — SNMB(Lsc, Voa), Lzk 55/12, 
SFF(Sff), 8071 c — SFF(SfF), d — Lzk 55/12, SFF(SflO, 8072 b — SFF(Sff), 
8074 d — LSC(Lsc), 8079 c — Vga 76/01, 8081 c — Vga 74/01, 8082 
c — Vga 74/01, d — Vga 74/01, 8084 b — Vga 74/01, 8170 b — Lzk 55/12, 
8171 a — NMPR(Bbc), Lzk 55/12, b — NMPR(Bbc), Lzk 55/12, c — Lzk 
55/12, d — SNMB(Erl), Lzk 55/12, 8172 c — SFF(Sff), 8175 d — LSC(Lsc), 
8176 b — LZK(Lzk), d — LZK(Lzk), 8177 a — LZK(Lzk), b — SFF(Sff), 
d — NMPR(Bbc), SFF(Sff), 8178 c — SLMO(Tes), d -- ZSMT(Kba), 
NMPR(Bbc), 8179 a — Ess 80/01, c — Ess 80/01, d — Ess 80/01, 8183 
a — Vga 74/01, 8272 a — SFF(Sff), 8273 a — SFF(Sff), b — LSC(Lsc), 
d — LSC(Lsc), 8275 b — LSC(Lsc), SFF(SfF), 8276 b — SFF(Sff), 8277 

187 a NMPRíBbcj, SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 8278 a 

NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 8279 b — Ess 80/01. 

190. Edentiella bqkowskii (Poliňski 1924) 

6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6985 c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 7083 d — Lzk 
78/07, 7084 c — Lzk 78/07, 7085 a — Lzk 72/1 1 , c — LZK(Lzk), d — Kpv 
77/01, 7184 a — Lzk 61/23, d — Hdc 65/02, 7186 b — Lzk 57/08, d — Lzk 
57/08, 7282 b — NMPR(Bbc), Hdc 65/02, d — NMPR(Bbc), Lzk 79/01, 
7285 b - - SNMB(Bbc), SLMO(Mch), d Hdc 65/02, 7286 a — 

SNMB(Bbc), SLMO(Mch), b — Lzk 48/03, 7382 a — Lzk 79/01, b — 
SNMB(Bbc), SLMO(Mch), LZK(Lzk), c SLMO(Mch), d — LSC(Lsc), 
NMPR(Bbc), LZK(Lzk). 

191. Euomphalia strigella (Draparnaud 1801) 

6474 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6588 d — Hdc 58/01, 6778 a — 
LSC(Lsc), b — Lzk 78/06, LSC(Lsc), 6779 a — Lzk 78/06, 6793 b — 
Rtr.Wet 50/01, 6870 d — Hdc 62/02, 6876 b — Bbc 54, LSC(Lsc), d — Bbc 
54, 6877 a — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), b — Bbc 54, Lzk 74/03, c — 
NMPR(Bbc), 6879 a — SNMB(Lsc), 6881 a — NMPR(Bbc), 6882 b — 
LSC(Lsc), Lzk 72/1 1, c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6883 b — Lzk 72/1 1, 
Kpv 77/01, 6968 b — Hdc 61/01, d — Hdc 51/02, 6969 a — Hdc 51/01, 
c ~ Hdc 51/02, 6970 d — Hbk 59, 6981 b - Kpv 77/01, 6982 a — Lzk 
73/04, 6984 a — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6987 d — Lzk 49/07, 6990 
c — SLMO(Mch),d — Bbc54,6991b — LZK(Lzk),c — LZK(Lzk),6993 
a NMPR(Bbc), LZK(Lzk), 6998 d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7068 
b f- Hdc 62/02, 7073 d — SFF(SfT), 7074 d -- Hdc 61/01, 7075 c — 
SLMO(Mch), 7076 b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7077 b — SNMB(Lsc), 
Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7078 b — LSC(Lsc), c — Lzk 66/02, 7079 
b ~r Lzk 80/02, d — SLMO(Mch), Lzk 80/02, 7081 b — Lzk 72/1 1, 7082 
a — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 7084 a — Lzk 72/11, 7088 b — LSC(Lsc), 
c -- LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7090 b — SNMB(Bbc), LSC(Lsc), c — 
LZK(Lzk), 7091 a -- LZK(Lzk), 7096 c — SFF(SfT), LZK(Lzk), 7097 
d f- LSC(Lse), SLMO(Mch), SFF(Sff), 7098 a — NMPR(Bbc), b — 
Lzk.Glk 62, 7165 b — SLMO(Mch), NMPR(Bbc), Lzk 52/01, Hdc 61/01, 
d - SLMO(Mch), Lzk 52/07, 7174 a — SNMB(Bbc), LSC(Lsc), 7178 
a -- Lzk 66/02, 7180 a -- LZK(Lzk), 7181 b — SFF(Sfí), 7188 a — 
LSC(Lsc), 7190 b — LSC(Lsc), Lzk 60/10, 7192 b — Lzk 52/05, d — Lzk 
52/05, LSC(Lsc), 7193 c — LSC(Lsc), 7194 d — LZK(Lzk), 7197 a — 
SNMB(Bbc), SLMO(Mch), b — SFF(Sff), 7198 d — LZK(Lzk), 7267 
c — Hdc 62/02, 7276 b — Lzk 66/02, SFF(Sff), 7277 a — Lzk 66/02, 7278 
b — Lzk 66/02, 7279 d — LSC(Lsc), 7280 d -t SFF(SŕT), 7282 d — 
SLMO(Mch), 7286 a — NMPR(Bbc), b — SNMB(Bbc), 7287 b — Lzk 
69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 7292 b — LSC(Lsc), 7293 a — LSC(Lsc), 7297 
a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 7299 b — SFF(SŕF), d — SFF(SŕT), 
7373 b — SFF(SŕT), c — SFF(SfT), d — Lzk 49/08, SFF(SfT), 7376 b — Lzk 
66/02, 7379 c -- LSC(Lsc), 7382 d — NMPR(Bbc), Lzk 52/11, 7385 

188 b — LSC(Lsc), 7387 c — SFFfSff), 7388 b — LSCfLsc), 7389 d — Lzk 
48/02, 7390 b — Lzk 48/02, SFFfSff), d — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, 7391 
a — Lzk 48/02, c — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, 7394 d — Lzk 70/02, 7395 
c — SFF(Sff), 7470 c — SNMB(Pjj), 7473 a — Ant 52, 7478 c — LSCfLsc), 
7479 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), Lzk 62/07, 7480 b — NMPRfBbc), 
7481 b — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7487 a — SFFfSff), 7488 a -- Lzk 
78/02, d — SFFfSff), 7489 a — SFFfSff), c — SFFfSff), 7490 b -- Lzk 
48/02, 7491 a — Lzk 48/02, 7495 b — Bbc 74/01, 7496 d — SFF(Sff), 7569 
b — SNMB(Pjj), NMPRfBbc), c — SNMBfPjy), 7572 b — Kpv 79/01, 
d — ZSMT(Dra), 7573 a — Kpv 79/01, 7575 b — LSCfLsc), 7576 d — 
LSCfLsc), 7578 c — LSCfLsc), LZK(Lzk), d — LSCfLsc), Lzk 62/07, 7579 
a -- LSCfLsc), 7583 c — LSCfLsc), 7588 b -- LSCfLsc), Lzk 48/02, 
SFFfSff), 7596 b — SFFfSff), c — SFFfSff), d — Lzk 53/09, SFFfSff), 7669 
b — SNMB(Pjj), 7674 d — SFFfSff), 7677 b — LSCfLsc), c — LSCfLsc),. 
7678 a — LSCfLsc), b — LSCfLsc), d — LSCfLsc), 7679 b — LSCfLsc),' 
7681 d — LSCfLsc), 7682 b — LSCfLsc), 7683 a -- LSCfLsc), d - 
LSCfLsc), 7768 a — SNMBfLsc), b — SNMB(Pjj), NMPRfBbc), d 
SNMB(Pjj), 7767 a — SNMB(Pjj), 7772 d — LSCfLsc), 7779 a — LSCfLsc), 
7780 b — LSCfLsc), d — LSCfLsc), 7781 b — LSCfLsc), d — LSCfLsc), 
7782 c — LSCfLsc), d — LSCfLsc), 7783 a — LSCfLsc), c — LSCfLsc), 
7867 b - - LSCfLsc), ZSMT(Bbc), 7868 a - - SNMBfLsc), LSCfLsc), 
b — SNMBfLsc), SFFfSff), 7869 a — SFFfSff), 7872 b — LSCfLsc), 7873 
a — LSC(Pmj), 7880 c — LSCfLsc), 7881 a — LSCfLsc), b — LSCfLsc), 
7882 a — LSCfLsc), c — LSCfLsc), 7884 b — Vga 75/01, 7885 c — Vga 
75/01, d — Mre 76/01, 7969 a — SFFfSff), LSCfLsc), 7980 a — LSCfLsc), 
7984 b — Mre 76/01, d — Vga 74/01, 8079 c — Vga 76/01, d — Vga 76/01, 
8082 c — Vga 74/01, d — Vga 74/01,8171 a — Lzk 55/12, c — Lzk 55/12, 
8175 d — LSCfLsc), 8176 d — LZK(Lzk), 8177 d — Lzk 53/02, 8178 
b — SFFfSff), d — ZSMT(Kba), SFFfSff), Lzk 50/02, 8179 a — Ess 80/01, 
b — Ess 80/01, c — Ess 80/01, d — Ess 80/01, 8180 a — Ess 80/01, c — Ess 
80/01, 8183 a — Vga 74/01, 8279 a — Ess 80/01, b — Ess 80/01. 
192. Helicella obvia (Menke 1828) 

6075 d — SLMO(Mch), 6175 d — Pfl 80/01, 6177 c — Lzk 56/04, 6276 
b — Pfl 80/01 (Lzk, Mch), c — SLMOfMch), 6277 a — SLMOíMch , 
6375 b — SLMOíMch), Lzk 54/03, 6378 a — SLMOfMch), 6474 b - 
NMPRfBbc), SLMOfMch), 6570 b — Pfl 80/01, 6688 a — Hdc 58/01, 
6689 c — Pfl 80/01, 6768 a Pfl 80/01, b — Pfl 80/01, 6771 a - Pfl 80/01, 
6777 d — NMPRfBbc), 6778 b — Bbc 54/01, Pfl 80/01, 6781 c— Pfl 80/01, 
d — Pfl 80/01, 6788 d — LZK(Lzk), 6791 d -- LSCfLsc), 6792 a - 
Rtr/VVet 50/01, 6866 a — Pfl 80/01, Hdc 49/01, c — Pfl 80/01, 6867 b Pfl 
80/01, 6869 d — Hbk 59, 6870 d — Hbk 59, Hdc 62/02, 6876 d — Bbc 54, 
LSCfLsc), 6877 d — SNMBfBbc), 6878 a — Bbc 54/01, c — Pfl 80/01, 6879 
a — SNMBfLsc), Hdc 57/02, 6880 b — Pfl 80/01, 6881 c — Pfl 80/01, 6882 
b — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, d — Pfl 80/01, Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 

189 77/01, c -r Kpv 77/01, 6891 b — Pfl 80/01, 6892 d -- Pfl 80/01, 6967 
b Pfl 80/01, c — Pfl 80/01, d — Pfl 80/01, 6968 b — Hdc 61/01, c Pfl 
80/01, d — Hdc 51/02, 6969 a — Pfl 80/01, c — Hdc 51/02, Pfl 80/01, 6970 
b — Hbk 59, c — Hdc 62/02, 6971 d — Pfl 80/01, 6974 b — Pfl 80/01, 6975 
a — Hdc 55/03, 6977 b — LZK(Lzk), d — Pfl 80/01, 6981 b — Pfl 80/01, 
Kpv 77/01, 6982 a -- Lzk 73/04, Pfl 80/01, 6987 d -- Lzk 49/07, Pfl 
80/01 (Pbk), 6988 c — Lzk 49/07, 6990 c — SNMB(Lsc), Pfl 80/01, d — Bbc 
54/01, Pfl 80/01, 6991 b — LZK(Lzk), 6993 a — LZK(Lzk), 7065 a — Pfl 
80/01, b Pfl 80/01, c — Pfl 80/01, 7066 b — Pfl 80/01, d — Pfl 80/01, 
7067 d — Pfl 80/01, 7068 a — Pfl 80/01, b — Hdc 62/02, 7069 a — Hdc 
62/02, Pfl 80/01, b — Hdc 62/02, c — Pfl 80/01, d — Pfl 80/01, Hdc 58/02, 
7070 a — Pfl 80/01, d — Pfl 80/01, 7071 d — Hdc 55/03, 7073 d — Hdc 
55/03, SFF(Sff), 7074 c -- Pfl 80/01, d — Hdc 61/01, Pfl 80/01, 7075 
c — SLMO(Mch), 7079 a — LZK(Lzk), 7088 a — Bbc 54/01, c — Pfl 
80/01, 7090 b — SXMB(Lsc), XMPR(Bbc), 7090 c — LZK(Lzk), 7165 
b — SLMO(Mch), Lzk 52/07, Hdc 61/01, d — SLMO(Mch), Lzk 52/07, 
XMPRíBbc), 7166 a — Hdc 61/01, d — Pfl 80/01, 7168 d — Hdc 62/02, 
7173 b — Hdc 55/03, c — Lzk 50/03, 7174 a — LSC(Lsc), Pfl 80/01, 7183 
d — Lzk 54/20, 7 187 b — LSC(Lsc), 7266 a — NMPR(Bbc), b — Pfl 80/01, 
7267 b — Pfl 80/01, c — Hdc 62/02, d — Pfl 80/01, 7268 c — Hdc 62/02, 
7269 d Pfl 80/01, 7272 d -- SXMB(Pjj), SFF(Sff), Pfl 80/01, 7273 
a — SFFŕSff), Pfl 80/01, 7277 b — Lzk 66/02, Pfl 80/01, c — SFF(Sff), 7278 
b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7285 b — XMPR(Bbc), d — SNMB(Bbc), 
Lzk 48/03, 7286 a — XMPR(Bbc), c — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7287 
b — Lzk 69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 7370 a — Pfl 80/01, d — Pfl 80/01, 
7371 a — SFFfSff,, c — SXMB(Pjj), d — SXMB(Pjj), 7372 d Pfl 80/02, 
7373 b — Ant 52, c — SFFíSffj, Pfl 80/01, 7374 a — SFF(Sff), LZK(Lzk), 
7376 b -- Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7385 b — SLMO(Mch), 7387 
c -- SFFiSff, d -- SFFfSff), 7389 b -- Pfl 80/01, d -- SNMB(Lsc), 
SFF Sff., 7390 c — Lzk 48/01, Pfl 80/01, (Bbc), d — SNMB(Lsc), Lzk 
48/02, SFF Sff i, 7391 c — LSCŕLscj, SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 
7469 d — SXMBíLsc;, 7470 d — LSCíLse), 7471 a — SNMB(Pjj), b — 
SXMB Pjj . d — SXMB* Pjj i, 7472 b Pfl 80/01, 7473 a — NMPR(Bbc), 
Ant 52. 7476 c — SFFfSff)', 7480 b — XMPR(Danék), NMPR(Bbc), 7487 
a — SFF Sff , 7488 a Pfl 80/01, c — LSC(Lsc), Pfl 80/01, 7490 a — 
XMPR Bbc , Lzk 48/02, 7491 a — Lzk 48/02, 7568 c — XMPR(Bbc), 7569 
b — SXMB Pjj , 7572 b — Kpv 79/01, d — ZSMT(Dra), Kpv 79/01, 7573 
a — Kpv 79/01, 7575 a — Hdc 61/01, Pfl 80/01, 7587 d — XMPR(Bbc), 
Pfl 80 01, 7588 b — Lzk 54/14, c — XMPR(Bbc), 7671 a — SXMB(Lsc), 
d — LZK Lzk . 7674 c — Pfl 80/01, d — SFF(Sff), Pfl 80/01, d — SFF(Sff), 
Pfl 80 01. 7768 a — LSC Lsc;, 7769 a — SXMB(Lsc), c — SXMB(Lsc), 
d -- Pfl 80 01. 7774 b -- LZKíLzkj, 7777 d -- Pfl 80/01, 7782 c - 
LSC Lsc . 7785 d -- SXMB Bbc,. LSCŕLsc), 7867 a -- NMPR(Bbc), 
b -- SXMB Bbc , ZSMTBbc;, LSCíLscj, 7868 a - Pfl 80/01, b — SNMB(Pjj), SFF(Sff), d — SFF(Sff), Pfl 80/01, 7869 a — SFF(Sff), Lzk 
54/02, c — SNMB(Lsc), SFF(SŕT), LSC(Lsc), 7840 d — SFF(Sfí), 7871 
b — SNMB(Lsc), d — SNMB(Lsc), 7874 c — SNMB(Lsc), 7876 c — Pfl 
80/01, 7877 d — Pfl 80/01, 7878 b -- Pfl 80/01, d -- Pfl 80/01, 7880 
b — Pfl 80/01, 7881 d — Pfl 80/01, 7884 b — Vga 75/01, 7885 c — Vga 
75/01, 7968 b — SFF(SŕT), 7969 a — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7970 a - 
LSC(Lse), c — SFF(Sff), 7975 a — Lzk 52/04, c — Pfl 80/01, 7977 d — Pfl 
80/01, 7981 b — Hdc 66/01, 7984 d — Vga 74/01, 8070 a — SNMB(Lsc), 
d — SNMB(Lsc), SFF(Sff), 8071 a — SFF(Sff), b — Lzk 55/12, SFF(Sff), 
c — SFF(SŕF) , 8074 d — LSC(Lsc) , 8078 a Pfl 80/01 , b Pfl 80/01 , 8081 
c — Vga 74/01, 8084 b -- Vga 74/01, 8171 a — SFF(SŕF), Pfl 80/01, 
b — Lzk 55/12, SFF(Sff), d -- Pfl 80/01, 8176 b -- LZK(Lzk), d - 
LZK(Lzk), 8177 a — LZK(Lzk), b — Pfl 80/01, d — NMPR(Bbc), Lzk 
53/02, 8178 b — SLMO(Mch), SFF(Sff), c — NMPR(Bbc), Pfl 80/01, 
d — NMPR(Bbc), SFF(Sff), 8179 c — Ess 80/01, d — Ess 80/01, 8180 
c — Ess 80/01, 8272 a — SFF(Sff), 8274 a — Pfl 80/01, b — Pfl 80/01, 8276 
c Pfl 80/01, 8277 a — Pfl 80/01, 8278 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
8279 b — Ess 80/01. 

193. Helicigona cingulella (Rossmässler 1837) 

6780 a Hdc 57/02, b -- LSC(Lse), c - - Hdc 57/02, SNMB(Bbc), 
d — LSC(Kil), NMPR(Bbc), 6781 d — SFF(SŕF), 6783 b — Hdc.Bbc 61, 
d -- LSC(Lse), LKzk 79/02, 6784 a -- LSC(Kil), NMPR(Bbc), b - 
LSC(Lsc), NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), 6785 c — LSC(But), Lzk 79/02, 
d — LSC(Ksl), 6877 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b — SNMB(Bbc), 
SLMO(Mch), c — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), d - NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 6878 b — SNMB(Lsc), d — SNMB(Lsc), 6880 a - 
NMPR(Bbc), Hdc 54/02, d — LZK(Lzk), 6881 a LSC(Lsc), 

NMPR(Bbc), 6882 a ~ NMPR(Bbc), Lzk 72/11, b — Lzk 72/11, Kpv 
77/01, c -J LSC(Lsc), 6883 a— LSC(Lsc), Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, 
d -- NMPR(Bbc), 6981 c -- Kpv 77/01, d -- Kpv 77/01, 6983 d - 
LSC(Lsc), Lzk 47/02, 6984 c — Lzk 50/09, 7076 b — Lzk 62/18, 7077 
b — SNMB(Lsc), Lzk 62/18, 7078 a — SNMB(Lsc), 7079 b — SNMB(Lsc), 
SLMO(Mch), d — LSC(Lse), SLMO(Mch), 7080 a — Lzk 80/02, c - 
SLMO(Mch), Lzk 80/02, d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7081 a — Kpv 
77/01, b — NMPR(Bbc), 7082 a -- LSC(Lsc), Lzk 72/11, 7083 a - 
SFF(SfF), Kpv 77/01, b — Lzk 47/02, 7084 a — SNMB(Kvk), Lzk 50/09, 
7085 a — Kpv 77/01, 7179 b — Lzk 80/02, 7180 a — Lzk 80/02, c — Hdc 
63/03, 7285 d — Lzk 49/10. 

194. Helicigona f austina (Rossmässler 1835) 

6375 c — SLMO(Mch), Lzk 54/03, 6378 d — SLMO(Mch), Lzk 55/03, 
6471 b - - Lzk 54/02, d — NMPR(Bbc), 6472 a — Bbc 54, c - 
NMPR(Bbc), 6473 b SLMO(Mch), 6474 b SLMO(Mch), 

NMPR(Bbc), c SLMO(Mch), 6476 c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
d NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6477 b — NMPR(Bbc), c 

191 NMPRíBbej, d — NMPRíBbej, SLMOÍMchj, 6478 c NMPRíBbej, 
SLMOÍMchj, 6572 d - Hdc 54/04, 6575 b NMPRíBbej, SLMOÍMchj, 
6576 a — NMPRíBbej, SLMOÍMchj, 6580 d — Lzk 78/06, 6588 d Hdc 
58/01, 6592 d — NMPRíBbej, 6671 b — Hdc 54/04, 6672 a Lzk 54/16, 
Hdc 54/04, c — Hdc 54/04, 6674 a — MCHíMchj, 6675 a — MCHÍMchj, 
d — LSCÍLscj, 6676 a — MCHÍMchj, c — Hdc 56/02, 6680 b Lzk 
78/06, 6688 b — Hdc 58/01, LSCÍLscj, 6691 a — Axz 84/01, c Axz 
84/01, 6697 d - ĎZRíLzk), 6775 b — SLMOÍMchj, LSCÍLscj, 6777 
b — LSC'Lsc,, d — NMPRŕBbcj, 6778 a — LSCÍLscj, b LSCÍLscj, Lzk 
78/06, 6779 a -- LSCÍLscj, Lzk 78/06, 6782 c - NMPRíBbej, 6783 
b -- Hdc.Bbc 61, d -- Kpv 77/01, 6784 a LSCÍKilj, NMPRíBbej, 
b LSCÍLscj, NMPRíBbej, d LSCÍKilj, NMPRíBbej, 6785 e Kpv 
77/01, d — LSC Lsej, Kpv 77/01, 6786 b — Lzk 79/02, d SNMBíBbej, 
SLMO Mchj, 6787 a — NMPRíBbej, SLMOÍMchj, b SNMBíBbej, 
SLMO Mchj, c Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, d NMPRíBbej, SLMOÍMchj, 
6790 b — LSC'Lscj, 6792 a — SLMOíTesj, Rtr.VVet 50/01, 6797 b 
LZK Lzkj, 6876 b - LSCÍLscj, d — NMPRíBbej, 6877 a LSCÍLscj, 
NMPR Bbcj, b — NMPRíBbej, SLMOÍMchj, c - NMPRíBbej, d 
NMPR'Bbcj, 6878 a — NMPRíBbej, b — SNMBíLscj, d SNMBíLsej, 
Bbc 54/01, 6879 a -- SNMBíLscj, Hdc 57/02, 6880 a Hdc 57/02, 
b — SLMOMchy, d LZK'Lzkj, 6881 a NMPRíBbej, SFFíSfľj, 
b XMPR'Bbc,, d NMPRíBbej, 6882 a NMPRíBbej, Lzk 72/1 1, 
b— Lzk 72/11, Kpv 77/01, c— Lzk 72/11, Kpv 77/01, d Kpv 77/01, 
6883 a — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, LSCÍLscj, 
c — Lzk 72/11, Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6884 d Kpv 77/01, 6885 
c — Lzk 72/1 1, d — SLMOÍMchj, Hdc.Bbc 61, 6886 b - LSCíPaelováj, 
6887 b — Hdc.Bbc 61, Clk 54, 6897 a - LZKíLzkj, b LZKÍLzkj, 68100 
d — Lzk 76/01, 6973 c — Hdc 55/03, 6974 b — SLMOÍMchj, LSCÍLscj, 
6977 d -- SNMB Lsc ; , 6978 a SNMBíLscj, b LSCÍLscj, d 
SNMB Lsc , NMPR •'Bbc,-, 6980 d - Lzk 72/11, 6981 e LSCÍLscj, 
d - SFF SÍT , Lzk 72/1 1, LSC'Kakj, 6982 b LSCÍLscj, c Kpv 77/01, 
d — 77 01, 6983 c — Kpv 77/01, d LSC'Lscj, Lzk 72/1 1, 6984 c Lzk 
47 02, Kpv 77 01, 6985 a Kpv 77/01, c Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 6989 
b LZK Lzk ,6990b LZK'Lzkj,d Bbc 54/01, 6991 b NMPRíBbej, 
SLMO Mch , c -■ LZK Lzk ; , d NMPRíBbej, SLMOÍMchj, 6993 
a NMPR Bbc , LZK Lzk,, 69100 b Lzk.Clk 62, 69101 a 

NMPR Bbc , Lzk.Glk 62, 7073 c LSC'Lscj, d Hdc 55/03, 7074 
d SLMO Mch ,7075 c SLMO' Mchj, d SNMBíBbej, SLMOÍMchj, 
7076 b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7077 b - SNMBíLscj, Lzk 66/02, d 
Lzk 66/02, 7078 a - SNMB'Lsc,, b LSC'Lscj, c SNMBíLscj, Lzk 66/02, 
7079 b - LSC Lsc , Lzk 80/02, d SLMO'Mch,, Lzk 80/02, 7080 a Lzk 
80 02. Kpv 77 01 , c SLMO Mch ; , Lzk 80/02, d LSCÍLscj, Lzk 80/02, 

7081 a Kpv 77 01, b Kpv 77/01, e Kpv 77/01, d Kpv 77/01, 

7082 a LSC Lsc , SFF Sff , b Kpv 77/01, 7083 a Kpv 77/01, 192 b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 7084 a — Lzk 47/02, 7085 a — Lzk 72/1 1, Kpv 
77/01, c — LZK(Lzk), 7087 b — Lzk 60/10, d — SFF(Sff), LZK(Lzk), 
7088 a - LSC(Lsc), Bbc 54, b - - LSC(Lsc), SLMO(Mch), c — 
SNMB(Lsc),NMPR(Bbc),d — LSG(Lsc),NMPR(Bbc),7090b — LSC(Lsc), 
NMPR(Bbc), 7091 a -- LZK(Lzk), 7094 d - Lzk 70/02, 7097 d — 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7099 c -- LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7171 
b — Hdc 55/03, 7173 a -- LSC(Lsc), 7174 b -- LSC(Lsc), 7175 a — 
LZK(Lzk), b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7176 b — SLMO(Mch), 7177 
a -- SLMO(Mch), 7178 a -- Lzk 66/02, 7179 b -- Lzk 80/02, 7180 
a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), SFF(Sff), c — LSC(Lsc), Hdc 63/03, 7181 
b — SFF(Sff),d — SFF(Sff),7186c — NMPR(Bbc),d — LZK(Lzk),7187 
b -- LSC(Lsc), SLMO(Mch), c — Lzk 57/08, 7188 a -- LSC(Lsc), 
NMPR(Bbc),c — Lzk 76/01, 7190 b — NMPR(Bbc), Lzk 60/10, LSC(Lsc), 
7191 a — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7192 b — Lzk 52/05, d — Lzk 52/05, 
LSC(Lsc), 7193 c — LSC(Lsc), 7194 d — LZK(Lzk), 7195 c — SFF(Sff), 
7197 a — SLMO(Mch),LZK(Lzk),b — SFF(Sff), 7199 a — SNMB(Bbc), Fli 
58/01, d — SFF(Sff), 71 100 c — SFF(Sff), 7272 c — SFF(Sff), 7276 b — Lzk 
77/02, 7278 b •— LSC(Lsc), NMPR(Bbc), d — Lzk 66/02, 7279 d — Lzk 
62/13, SFF(SflO, 7282 d — NMPR(Bbc), LZk 79/01, 7284 d — Lzk 75/04, 

7285 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 

7286 a — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — 
LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7287 b — Lzk 69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 7291 
d — Lzk 56/06, 7292 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7293 a — LSC(Lsc), 
7295 a — SFF(Sff), 7299 b — SFF(Sff), 7373 b — SLMO(Mch), c — Ant 
52, d — Ant 52, SFF(Sfí), 7374 a — LZK(Lzk), 7377 c — SLMO(Mch), 
Lzk 52/01, d — SLMO(Mch), Lzk 66/02, 7379 b — LSC(Lsc), 7380 
a -- Lzk 75/04, 7382 a - - Lzk 79/01, b — NMPR(Bbc), Lzk 52/11, 
c - LSC(Lsc), NMPR(Bbc), d ~ LSC(Lsc), NMPR(Bbc), LZK(Lzk), 
7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7385 a-LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7388 
b — LSC(Lse), 7390 b — Lzk 48/02, SFF(Sff), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
7391 a — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, b — LZK(Lzk), c — NMPR(Bbc), Lzk 
48/02, d — Lzk 48/02, 7394 d — Lzk 70/02, 7395 c — SFF(Sff), 7469 
d — LSC(Lsc), 7470 c -- SNMB(Pjj), d -- NMPR(Bbc), 7473 b — 
NMPR(Bbc), Lzk 49/08, 7475 a — SNMB(Ann), 7477 a — SLMO(Mch), 
7478 c — SLMO(Mch), d -- LSC(Lsc), 7479 a — NMPR(Bbc), c — 
LSC(Lsc), Lzk 62/07, 7480 b — NMPR(Danék), c — LSC(Lsc), 7485 
a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7488 a — Lzk 78/02, 7489 a — SFF(Sff), 
c — SFF(Sff), 7494 b — NMPR(Bbc), 7569 b — SNMB(Pjj), LSC(Lsc), 
LZK(Lzk), c — SNMB(Pjj), 7577 c — Lzk 66/04, 7578 b — Lzk 62/07, 
c — LSC(Lsc), LZK(Lzk), d — LSC(Lsc), Lzk 62/07, 7579 a — LSC(Lsc), 
b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7580 a — LSC(Lsc), 7582 a — LSC(Lsc), 
7677 c — LSC(Lsc), 7679 a — LSC(Lsc). 

195. Helicigona lapicida (Linnaeus 1758) 

6472 a — Bbc 54, 6474 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6475 a — 

193 SLMO(Mch), 6574 b — Lzk.Mch 57, c -- Lzk.Mch 57, 6671 b — Hdc 
54/04, d — Hdc 54/04, 6672 a — Lzk 54/16, c — Hdc 54/04. 

196. Helicigona rossmässleri (L. Pfeiffer 1842) 

6588 d — Hdc 58/01, 6684 c — Hdc.Bbc 61, 6780 c — Hdc 57/02, 6783 
b — Hdc.Bbc 61, d -- LSC(Lse), Kpv 77/01, 6784 a — NMPR(Bbc), 
b — NMPR(Bbc), SFF(Sff), 6785 d — LSC(Lsc), 6786 d — SLMO(Mch), 
6787 c -- Lzk 54/02, d -- Hdc.Bbc 61, 6877 a -- SLMO(Mch), b - 
SLMO(Mch), Lzk 74/03, d — SNMB(Bbc), 6878 d — SNMB(Lsc), 6883 
c -- Kpv 77/01, 6885 b -- Hdc.Bbc 61, c -- Hdc.Bbc 61, Lzk 72/11, 
d — SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, 6886 c — Hdc.Bbc 61, 6887 a — Hdc.Bbc 
61, b — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, 7087 d — LZK(Lzk), 7088 a — Bbc 
54/01, c -- LSC(Lse), NMPR(Bbc), d -- Bbc 54/01, Lzk 76/06, 7175 
a — LZK(Lzk), b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7176 b— SNMB(Bbc), 
SLMO(Mch),7177a — SNMB(Bbc),SLMO(Mch), 7178 a — Lzk 62/18, 
7179 b -- Lzk 80/02, 7180 a — Lzk 80/02, 7186 d — LZK(Lzk), 7187 
b -- Lzk 69/04, 7188 a -- SLMO(Mch), 7276 a - - Lzk 66/02, b - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — Lzk 62/18, Lzk 66/02, 7282 d — Lzk 
79/01, 7284 d -- Lzk 75/04, 7286 a -- LSC(Lsc), b -- SNMB(Bbc), 
SLMO(Mch), 7382 a — Lzk 79/01, b — Lzk 79/01, c — Lzk 79/01, d - 
NMPR(Bbc) , Lzk 52/11, 7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7390 b — Lzk 
47/02, d — NMPR(Bbc), Lzk 48/02. 

197. Helicodonta obvoluta (O. F. Múller 1774) 

6671 b — Hdc 54/04, 6672 a — Hdc 54/04, 6676 c — Hdc 56/02, 6877 
a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b — Lzk 74/03, 6973 c — Hdc 55/03, 
6974 b — Hdc 55/03, 7071 d — Hdc 55/03, 7073 c — LSC(Lsc), d — Hdc 
55/03, 7074 d — SLMO(Mch), 7075 c — SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 7076 b— Lzk 62/18, d — Lzk 66/02, 7077 b — SNMB(Lsc), 
Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7078 c - - Lzk 62/18, 7088 c — NMPR(Bbc), 
d — SLMO(Mch), 7171 b -- Hdc 55/03, 7172 a -- Hdc 55/03, 7174 
b — LSC(Lsc), 7175 a — Lzk 62/18, b — SLMO(Mch), LZK(Lzk), 7176 
a — SLMO(Mch), b SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7177 a 

SNMB(Bbc), SLMO(Mch), c — Lzk 66/02, 7178 a — Lzk 66/02, 7180 
c — LSC(Lsc), 7181 b — SFF(Sff), 7182 c — SFF(SflQ, 7190 b — Lzk 
60/10, 7192 b — Lzk 52/05, d — Lzk 52/05, LSC(Lsc), 7193 c — LSC(Lsc), 
7272 c — Lzk 62/18, SFF(Sff), 7273 d - - Lzk 62/18, SFF(Sff), 7274 
a — Lzk 62/18, 7276 a — Lzk 66/02, b — Lzk 62/18, Lzk 66/02, d — Lzk 
62/18, Lzk 66/02, 7278 c — SLMO(Mch), 7284 d -- Lzk 75/04, 7285 
b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7286 
a LSC(Lsc), NMPR(Bbc), b -- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c 
LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7287 b — Lzk 69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 7291 
b — Lzk 56/06, d — Lzk 56/06, 7371 c — SNMB(Pjj), 7373 b — SNMB(Bbc), 
Lzk 62/18, c — Ant 52, d — SFF(SfF), 7374 a — LZK(Lzk), 7377 d — Lzk 
66/02, 7380 a — Lzk 75/04, 7382 a — Lzk 79/01, b — Lzk 79/01, d - 
LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7384 a - - Lzk 75/04, b - - Lzk 75/04, 7385 

194 a -- LSC(Lsc), b -- LSC(Lsc), 7389 d Lzk 48/02, SFF(Sff), 7390 
a — Lzk 48/02, b — Lzk 48/02, SFF(SflT), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
7391 b — Lzk 56/05, c — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, d — Lzk 48/02, 7469 
d — SNMB(Pjj), 7470 c — SNMB(Pjj), 7473 a — SLMO(Mch), b — Lzk 
49/08, 7478 c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7479 b — LSC(Lsc), c — 
LSC(Lsc), Lzk 62/07, 7480 b — NMPR(Bbc), c — LSC(Lsc), 7482 b — 
Lzk 79/01, 7484 d — LSC(Lsc), 7485 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7488 
a — Lzk 78/02, b — SFF(SfT), d — SFF(Sff), 7489 a — SFF(SfF), c - 
SFF(SŕT), 7569 b - SNMB(Pjj), c — Lzk 62/18, d — SNMB(Pjj), 7578 b 

- Lzk 62/18, c - LZK(Lzk), d - LSC(Lsc), Lzk 62/18, 7579 a - 
LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7580 c — LSC(Lsc), 7583 c — LSC(Lsc), 7588 
b — Lzk 48/02, 7668 d — SNMB(Pjj), SLMO(Mch), 7669 a — SNMB(Pjj), 
b — SNMB(Pjj), c — SNMB(Pjj), 7679 b — LSC(Lsc), 7681 d — LSC(Lsc), 
7682 a — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7768 a — LSC(Lsc),b — SNMB(Pjj), 
LSC(Lsc), d — SNMB(Pjj), LSC(Lsc), 7769 a — SNMB(Pjj), 7780 d — 
LSC(Lsc), 7781 c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7867 b — SNMB(Pjj), 7868 
a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), d — SFF(Sff), 7880 b — LSC(Lsc), d — 
LSC(Lsc), 7884 b — Vga 75/01, 7885 c — Vga 75/01, 7984 d — Vga 74/01, 
8079 c — Vga 76/0 1 , 8 1 78 d — Lzk 53/02, 8 1 79 a — Ess 80/0 1 , d — Ess 80/0 1 , 
8279 a — Ess 80/01, b — Ess 80/01. 

198. Helicopsis striata (O. F. Muller 1774) 

6967 c — d -- Hdc 54/02, 7066 b — Pfl 80/01, d — Lzk 59/02, 7165 
b -- SLMO(Mch), NMPR(Bbc), d -- SLMO(Mch), Lzk 52/07, 7473 
a — Ant 52, 7769 d -- Pfl 80/01, Lzk 54/02, 7869 a — SFF(Sff), 7870 
d — SFF(SflO, 7975 a — Lzk 52/04, 7981 b — Pfl 80/01 , 8070 d — SFF(Sff), 
8071 b — SNMB(Bbc), Lzk 55/12, c — SFF(Sff), 8074 d — LSC(Lsc), 
8171a— NMPR(Bbc), b — Lzk 55/12, 8177 d — Lzk 53/02, 8178 c — Pfl 
80/01, 8275 b — LSC(Lsc), 8277 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b — 
SNMB a ZSMT(Bbc), SLMO(Mch), 8278 a — Pfl 80/01. 

199. Helix lutescens Rossmässler 1837 

6987 d — Lzk 49/07, 6990 c — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), d — Lzk 58/04, 
Bbc 54, 6993 a — LZK(Lzk), c — LSC(Lsc), 7090 a — LZK(Lzk), b — 
LSC(Lsc), NMPR(Bbc), c — LZK(Lzk), 7093 a — Rtr.Wet 50/01, 7188 
a — SLMO(Mch), 7192 a — LSC(Lsc), 7286 b — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 
c NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7385 b SNMB(Bbc), d — 

NMPR(Bbc), 7389 a — Rtr.Wet 50/01, b -- Rtr.Wet 50/01, 7390 d — 
SNMB(Oki), Lzk 47/02, SFF(SfT), 7391 c — SLMO(Mch), Lzk 47/02, 
7488 b — Lzk 58/04, c — SFF(SfT), 7491 a — Lzk 47/02, 7891 a — Lzk 
48/02. 

200. Helix pomáda Linnaeus 1758 

6075 d — SLMO(Mch), 6076 c — SLMO(Mch), 61 75 b — SLMO(Mch), 
c — SLMO(Mch), 6177 a — Lzk 56/04, 6274 d — SLMO(Mch), 6275 
a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d — Lzk 54/03, 
6277 d — Lzk 55/03, 6373 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d — - 

195 MCH(Mch), 6374 a -- SLMO(Mch), b -- SLMO(Mch), 6375 c - 
SLMO(Mch), Lzk 54/03, 6377 d — SLMO(Mch), 6474 b — SLMO(Mch), 
Bbc 54/01, d — Bbc 54/01, 6475 b — Lzk 54/02, 6572 d — Hdc 54/04, 6588 
a — Hdc 58/0 1 , 667 1 b — Hdc 54/04, 6672 a — Hdc 54/04, c — Hdc 54/04, 
6674 a — Lzk.Mch 57, 6688 a — Hdc 58/01 , b — LSC(Lsc), 677 1 a — Hdc 
55/01, 6774 b — Hdc 56/02, 6778 b — Lzk 78/06, 6780 a — Hdc 57/02, 
b — Hdc 57/02, c — Hdc 57/02, 6782 b — SFF(Sff), 6783 b — Hdc.Bbc 
61, Lzk 74/01, 6784 a — Hdc.Bbc 61, Lzk 74/01, 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 
6869 c — Hdc 51/03, 6870 d — Hdc 62/02, 6871 c ~ Hdc 62/02, 6875 
a — LSC(Lsc), 6876 a — LSC(Lsc), 6877 a — SLMO(Mch), Lzk 74/03, 
b — Lzk 74/03, 6879 a — Hdc 57/02, 6882 a — Lzk 72/1 1, c — Lzk 72/1 1, 
Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, c — Kpv 77/01, 6968 
b — Hdc 61 /01 , d — Hdc 5 1 /02, 6969 c — Hdc 51/02, 6970 b — Hdc 62/02, 
c — Hdc 62/02, 7071 d — Hdc 55/03, 7073 d — Hdc 55/03, 7074 d — Hdc 
61/01, 7077 b — Lzk 62/18, SFF(Sff), 7078 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 
7079 b — Lzk 80/02, d — Lzk 80/02, Kpv 77/01, 7080 a — Lzk 80/02, Kpv 
77/01, c — Lzk 80/02, Kpv 77/01, d — Lzk 73/05, 7081 b — Kpv 77/01, 
c — Kpv 77/01, 7082 a — Lzk 72/11, Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, Kpv 
77/01, 7096 c -- SFF(Sff), LZK(Lzk), 7097 d -- SFF(SfF), 7165 b - 
SLMO(Mch), Lzk 52/01, Hdc 61/01, d — SLMO(Mch), Lzk 52/07, 7168 
d — Hdc 62/02, 7175 b -- SLMO(Mch), 7179 b — Lzk 80/02, 7180 
a — Lzk 80/02, SFF(Sff), c -- Hdc 63/03, 7181 b -- SFF(Sff), d - 
SFF(Sff), 7192 b — Lzk 52/05, d — Lzk 52/05, 7197 a — SFF(Sff), 7199 
d — SFF(Sff), 71 100 c — SFF(Sfľ), 7267 c — Hdc 62/02, 7268 c — Hdc 
62/02, 7272 a — SNMB(Pjj), c — SFF(Sff), 7274 a — SFF(SfF), 7276 
b — Lzk 66/02, 7277 a — Lzk 66/02, b — Lzk 66/02, 7278 b — Lzk 66/02, 
7280 d — SFF(Sff), 7291 b -- Lzk 56/06, 7292 b -- LSC(Lsc), 7293 
a — LSC(Lsc),7295a — SFF(Sfl), 7297 a — SLMO(Mch),b — SNMB(Bbc), 
SLMO(Mch), 7298 a — SFF(Sff), 7369 d — SNMB(Pjj), 7371 b — 
SFF(Sff), 7373 d — SFF(Sff), 7376 d — Lzk 66/02, 7377 d — Lzk 66/02, 
7387 c — SFF(Sff), 7389 d — LSC(Lsc), SFF(Sff), 7390 d — Lzk 47/02, 
7391 b — Lzk 56/05, d — Lzk 48/02, 7394 d — Lzk 70/02, 7395 c — 
SFF(Sff), 7470 b — SNMB(Pjj), c — SNMB(Pjj), d — SNMB(Mab), 7471 
a — SNMB(Pjj), 7473 a — Ant 52, 7477 c — SLMO(Mch), 7478 a — 
SLMO(Mch), 7479 c — LSC(Lsc), 7481 b — LSC(Lsc), 7487 a — 
SFF(Sff), 7490 a — Lzk 48/02, 7497 c — SFF(Sff), 7570 a — SNMB(Pjj), 
c — SNMB(Pjj), 7572 b — Kpv 79/01, d — ZSMT(Dra), Kpv 79/01, 7573 
a _ Kpv 79/01, 7575 c -- SFF(SfF), 7578 c -- LSC(Lsc), 7579 a - 
LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7580 a — LSC(Lsc), 7583 c — LSC(Lsc), 7596 
a — SFF(Sff) , c — SFF(Sff) , d — SFF(Sff), Lzk 54/02, 7597 d — Lzk 54/02, 
7669 b — SNMB(Pjj), 7671 a — SNMB(Mab), 7674 d — SFF(Sff), 7678 
d — LSC(Lsc), 7768 a — LSC(Lsc), b — SNMB(Pjj), d — SNMB(Pjj), 
7769 c — SFF(Sff), d — Lzk 54/02, 7780 d -- LSC(Lsc), 7781 b - 
LSC(Lsc), 7782 c — LSC(Lsc), 7783 c — LSC(Lsc), 7867 b — SNMB(Pjj), 196 Vga 75/01. 7868 a -- SNMB(Pjj), LSC(Lsc), d -- SFF(Sff), 7869 a -- SFF(Sfl), 
b — SFF(Sff), c — LSC(Lsc), SFF(Sff), 7870 c — SFF(SŕF), d — SFF(SŕF), 
7871 d — SFF(Sfl), 7880 c — LSC(Lsc), 7881 b — LSC(Lsc), 7882 c — 
LSC(Lsc), 7884 b — Vga 75/01, d — Vga 75/01, 7885 c — Vga 75/01, 7968 
b -- SFF(SŕT), 7969 a -- SFF(SrT), b — SFF(SŕT), 7970 a — SFF(Sff), 
c — SFF(SŕT), 7980 a LSC(Lsc), 7981 b~Hdc 66/01, 7984 d — Vga 74/01, 
8070 d — SNMB(Lsc), SFF(Sff), 8071 c — SFF(SŕT), d — SFF(SfF), 8081 
c — Vga 74/01, 8082 a — Vga 74/01, 8084 b — Vga 74/01, 8171 a — 
SFF(SŕF), b — Lzk 55/12, SFF(Sff), d — SNMB(Erl), 8174 a — LSC(Lsc), 
8177 d — Lzk 53/02, 8178 b — SFF(SfT), c — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 
d — ZSMT(Kba), SFF(SŕT), 8179 c — Ess 80/01, d — Ess 80/01, 8180 
c — Ess 80/01, 8184 c — Vga 74/01, 8273 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 
8279 b — Ess 80/01, 8284 a — Vga 74/01. 

201. Hygromia transsylvanica (Westerlund 1876) 
7884 a — Vga 75/01, b — Vga 75/01, 7885 c 

202. Isognomostoma holosericum (S t uder 1820) 

6476 b — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), 6477 d - 
NMPR(Bbc), 6478 c -- NMPR(Bbc), 6575 b -- NMPR(Bbc), d - 
MCH(Mch), 6576 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6588 d — Hdc 58/01, 
6675 a — MCH(Mch), 6783 b — Hdc.Bbc 61, d — LSC(Lse), Kpv 77/01, 
6784 a -- LSC(Kil), Hdc.Bbc 61, b — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 6785 
d — Kpv 77/01, 6786 d — Lzk 79/02, 6787 a — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 
61, Lzk 78/07, d -- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6883 b — Lzk 72/11, 
c — Lzk 72/1 1, 6885 c — Lzk 72/1 1, d — SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, 6887 
b — Hdc.Bbc 61, 6981 d — LSC(Lsc), SFF(SfŤ), LSC(Kak), 6983 d - 
LSC(Lsc), Lzk 72/11, 6985 c — Lzk 72/11, 7079 b — SNMB(Lsc), Lzk 
80/02, d — SLMO(Mch), Lzk 80/02, 7080 a— Lzk 80/02, c — SLMO(Mch), 
Lzk 80/02, d — LSC(Lsc), 7081 c — Kpv 77/01, 7082 a — SFF(Sfí), Lzk 
72/11, b — Lzk 72/11, c — Kpv 77/01, 7083 a — Kpv 77/01, b — Lzk 
72/11, Kpv 77/01, 7084 a — Lzk 72/11, 7179 b — Lzk 80/02, 7180 a — 
LZK(Lzk), c — Hdc 63/03, 7186 b — Lzk 57/08, 7279 d -- Lzk 62/13, 
SFF(Sff), 7282 d — Lzk 79/01, 7380 a — LSC(Lsc), Lzk 75/04, 7382 a — Lzk 
79/01, b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — Lzk 79/01, d — LSC(Lsc), 
NMPR(Bbc). 

203. Isognomostoma isognomostoma (Schrôter 1784) 
6176 a — SLMO(Mch), b — Lzk 56/04, c - 
56/04, 6275 b — SLMO(Mch), Lzk 54/03, d 
6276 c — SLMO(Mch), 6277 a — SLMO(Mch), Lzk 55/03, b -'- Lzk 
55/03, c — SLMO(Mch), 6373 c — SLMO(Mch), 6374 c — SLMO(Mch), 
6375 d — Lzk 54/03, 6377 c — NMPR(Bbc), d — SLMO(Mch), 6378 
a — SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), Lzk 55/03, 6472 

• a — Bbc54/01,c — Bbc 54/01, 6473 a — SLMO(Mch), b— NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 6474 b NMPR(Bbc), c SLMO(Mch), d — 

NMPR(Bbc), 6475 a -- SLMO(Mch), b -- SLMO(Mch), Lzk 54/02, Lzk 56/04, 6177 b — Lzk 
- SLMO(Mch), Lzk 54/03, 197 c NMPR(Bbc), 6476 b NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — 

NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d - - NMPR(Bbc), 6477 a — SLMO(Mch), 
b NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch),6478a- NMPR(Bbc),b NMPR(Bbc),c — NMPR(Bbc), 

SLMO(Mch), 6570 b — Lzk 53/01, 6572 d — Hdc 54/04, 6573 c — Hdc 
54/04, 6574 b — MCH(Mch), c — MCH(Mch), 6575 b — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), d — MCH(Mch), 6576 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
b - - NMPR(Bbc), c - - MCH(Mch), d - NMPR(Bbc), 6577 a — 
NMPR(Bbc), 6580 d — Lzk 78/06, 6588 d — Hdc 58/01, 6671 b — Hdc 
54/04, d — Hdc 54/04, 6672 a — Lzk 54/ 1 6, b — Hdc 54/04, c — Lzk 54/04, 
6673 a Hdc 54/04, 6674 a -- MCH(Mch), 6675 a — MCH(Mch), 
d — Hdc 56/02, LSC(Lsc), 6676 a — MCH(Mch), 6677 c — LSC(Lsc), 
6680 b - LSC(Lsc), Lzk 78/06, 6684 c - Hdc.Bbc 61, 6688 a — Hdc 
58/01, b - Hdc 58/01, LSC(Lsc), 6691 a — Axz 84/01, c — Axz 84/01, 
6697 d -- LZK(Lzk), 6775 b -- SLMO(Mch), LSC(Lsc), 6777 b — 
LSC(Lsc), 6778 b — Lzk 78/06, 6779 a— LSC(Lsc), 6780 b — Hdc 57/02, 
c — Hdc 57/02, d — Hdc 57/02, SFF(Sff), 6783 b — Hdc.Bbc 61 , c — Kpv 
77/01, d -- LSC(Lse), Kpv 77/01, 6784 a -- LSC(Kil), NMPR(Bbc), 
c — NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), 6785 c — Kpv 77/01 , d — Kpv 77/01, 
6786 b — Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6787 
a — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), b — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), c - 
Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, d -- SLMO(Mch), 6788 a — LSC(Lsc), 6792 
a — SLMO(Mch), Rtr.Wet 50/01, 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6797 b — 
LZK(Lzk), 6798 a — SFF(SflO, 6870 a — Hbk 59, 6876 d — NMPR(Bbc), 
6877 a - NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
c r- NMPR(Bbc), d -- SLMO(Mch), 6878 b -- SNMB(Lsc), d — 
SNMB(Lsc), Bbc 54/01, 6879 a -- Hdc 57/02, c -- SNMB(Lsc), 6880 
a — Hdc 57/02, b — SLMO(Mch), d — LZK(Lzk), 6881 a — LSC(Lsc), 
SFF(Sff), b — NMPR(Bbc), d — SNMB(Bbc), 6882 a — NMPR(Bbc), 
Lzk 72/11, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, c — LSC(Lsc), Lzk 72/11, 6883 
a — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, c — SFF(SflQ, Lzk 
72/11, 6884 a -- Kpv 77/01, d -- Kpv 77/01, 6885 a - Hdc.Bbc 61, 
b — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, Lzk 72/11, d — Hdc.Bbc 61, 6887 
a — Hdc.Bbc 61, b — Clk in Hdc.Bbc 61, Clk 54, c — Hdc.Bbc 61, 6897 
a ~ LZK(Lzk), b — LZK(Lzk), 68100 d — Lzk 76/01, 6969 a — Hdc 
51/01, 6973 c — Hdc 55/03, 6974 b — SLMO(Mch), Hdc 55/03, 6977 
d - - SNMB(Lsc), 6978 a - - SNMB(Lsc), c - SNMB(Lsc), d — 
SNMB(Lsc), 6979 a — SNMB(Lsc), 6980 b — Lzk 72/1 1, d — Lzk 72/1 1, 
6981 c — LSC(Lsc), Kpv 77/01, d — SFF(Sff), Lzk 72/1 1, LSC(Kak), 6982 
c — Kpv 77/01, 6983 c — Kpv 77/01, d — LSC(Lsc), Lzk 72/11, 6984 
c — Kpv 77/1 1,6985 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, c — Lzk 62/11, Kpv 
77/01, d — Lzk 72/11, 6986 c — Kpv 77/01, 6989 b LZK(Lzk), 6990 
b — LZK(Lzk), 6991 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — LZK(Lzk), 
6993 a — LZK(Lzk), 6995 b — LZK(Lzk), 6997 b — LZK(Lzk), d — 198 LZK(Lzk), 6998 d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 69100 b — Lzk.Glk 62, 
69101 a — Lzk.Glk 62, 7071 d — Hdc 55/03, 7072 a — Hdc 55/03, 7073 
c -- LSC(Lsc), d -- Hdc 55/03, 7074 d -- SLMO(Mch), 7075 c - 
SLMO(Mch), d NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7076 b -- Lzk 66/02, 
d — Lzk 66/02, 7077 b — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, SFF(SflO, d — Lzk 
66/02, 7078 a — SNMB(Lsc), b — LSC(Lsc), c — Lzk 66/02, 7079 b - 
SLMO(Mch), Lzk 80/02, d - - SLMO(Mch), Lzk 80/02, 7080 a — 
SNMB(Lsc), Lzk 80/02, c — SNMB(Lsc), SLMO(Mch), d — LSC(Lsc), 
Lzk 80/02, 7081 a — Kpv 77/01, b — NMPR(Bbc), c — Kpv 77/01, 7082 
a — LSC(Lsc), SFF(SflQ, b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 7083 a — Kpv 77/01, 
b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 7084 a — Lzk 72/11, 7085 a — Lzk 72/11, c — 
LZK(Lzk), 7086 d — Lzk 72/1 1, 7087 b — Lzk 60/10, d — LZK(Lzk), 7088 
a — Bbc 54, b — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), c — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 
d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), Lzk 76/01, 7091 a — LZK(Lzk), 7093 a - 
LZK(Lzk), 7094 d - - Lzk 70/02, 7096 c - - LZK(Lzk), 7097 d - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), SFF(Sff), 7098 b — NMPR(Bbc), Lzk.Glk 
62, 7099 c — NMPR(Bbc), Fli 58/01, 70100 c — Lzk 76/01, 7169 c - 
LSC(Lsc),7171 b — Hdc 55/03, 7172a — Hdc 55/03, 7174b — LSC(Lsc), 
7175 b — LSC(Lsc),SLMO(Mch), LZK(Lzk), 7176 b — Lzk 66/02, 7177 
a — Lzk 66/02, c — Lzk 66/02, 7178 c — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7179 
b — Lzk 80/02, 7180 a — SLMO(Mch), Lzk 80/02, c — Hdc 63/03, 7181 
b — SFF(Sff), d — SFF(SfF), 7184 a — Lzk 61/23, 7186 b — Lzk 57/08, 
d — LZK(Lzk), 7187 b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), Lzk 69/04, c — Lzk 
57/08, 7188 a -- LSC(Lsc), NMPR(Bbc), c -- Lzk 76/01, 7190 b - 
LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7190 d -- LSC(Lsc), 7192 b - - Lzk 52/05, 
d — Lzk 52/05, 7194 d — Bba 74/01, LZK(Lzk), 7195 c — SFF(Sff), 7197 
a — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), d — SFF(Sff), 7199 a — SNMB(Bbc), Fli 
58/01, 7273 b — SFF(SflO, d — SFF(Sff), 7274 a — SFF(Sff), 7276 a — Lzk 
66/02, b — SLMO(Mch), Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7278 b — LSC(Lsc), 
SLMO(Mch), LZK(Lzk), d — Lzk 66/02, 7279 d — Lzk 62/13, SFF(SfF), 
7282 d -- NMPR(Bbc), Lzk 79/01, 7284 d - - Lzk 75/04, 7285 b — 
NMPR(Bbc), Hdc 65/02, c — SLMO(Mch), d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 
7286 a — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), b — SLMO(Mch), c -- LSC(Lsc), 
NMPR(Bbc), 7287 b - - Lzk 69/04, 7288 a - - Lzk 69/04, 7290 c — 
LZK(Lzk) , 729 1 b — Lzk 56/06, d — Lzk 56/06, 7292 a — LSC(Lsc) , 7293 
a -- LSC(Lsc), 7295 a — SFF(Sff), 7370 d -- SNMB(Pjj), 7373 d — 
SFF(SfT), 7374 a — LZK(Lzk), 7377 b — SLMO(Mch), c — Lzk 66/02, 
d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7378 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7379 
b -- SFF(Sfl), 7380 a -- LSC(Lsc), Lzk 75/04, 7382 a — Lzk 79/01, 
b -- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c -- LSC(Lsc), SLMO(Mch), d - 
LSC(Lsc) , NMPR (Bbc) , LZK(Lzk) , 7383 c — NMPR(Bbc) , 7384 a — Lzk 
75/04, b — Lzk 75/04, 7389 d — Lzk 48/02, 7390 a — Lzk 48/02, b — Lzk 
48/02, SFF(Sff), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7391 a — Lzk 48/02, 
b -- Lzk 56/05, c -- NMPR(Bbc), Lzk 48/02, d — Lzk 48/02, 7394 199 d — NMPR(Bbc), Lzk 70/02, 7470 b - - SNMB(Pjj), c — SNMB(Pjj), 
d — SNMB(Lob), 7473 a - SLMO(Mch), b — Lzk 49/08, 7475 a — 
SFF(Sfl), 7477 a — SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), 
7478 c — SLMO(Mch), d — LSC(Lsc), 7479 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 
Lzk 62/07, 7480 b — NMPR(Bbc), c — LSC(Lsc), 7484 d — LSC(Lsc), 
7485 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7488 a — Lzk 78/02, b — LSC(Ann), 
d — SFF(Sff), 7489 a — SFF(Sfí), c — SFF(Sff), 7494 b — NMPR(Bbc), 

7569 b — SNMB(Pjj), ZSMT(Bbc), c — SNMB(Pjj), d — SNMB(Pjj), 

7570 c — SNMB(Pjj), 7575 b — SFF(Sff), c — LZK(Lzk), 7577 c — Lzk 
66/04, 7578 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), Lzk 62/07, c — LZK(Lzk), 
d -- LSC(Lsc), Lzk 62/07, 7579 a -- LSC(Lsc), b -- LSC(Lsc), c — 
LSC(Lsc), d -- LSC(Sff), 7580 a -- LSC(Lsc), c -- LSC(Lsc), 7581 
a -- LSC(Lsc), b - LSC(Lsc), c -- LSC(Lsc), d -- LSC(Lsc), 7582 
a — LSC(Lsc), 7669 a — SNMB(Pjj), b — SNMB(Pjj), c — SNMB(Pjj), 
7677 d — LSC(Lsc), 7678 b — LSC(Lsc), 7679 a — LSC(Lsc), b — Lzk 
79/04, c — LSC(Lsc), 7680 d -- LSC(Lsc), 7681 c -- LSC(Lsc), d — 
LSC(Lsc), 7682 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7683 a — LSC(Lsc), 7768 
b - LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7780 a — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7781 
c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7782 d — LSC(Lsc), 7783 a — LSC(Lsc), 
7880 b — LSC(Lsc), 7881 a — LSC(Lsc). 

204. Monacha cartusiana (O. F. Miiller 1774) 

6793 b -=- Rtr.Wet 50/01, 6966 c — Ulc: Hdc 54/03, 6967 b - Hdc 54/03, 
c — Hdc 54/03, 6968 a — Hdc 54/03, b — Hdc 54/03, d — Hdc 51/02, 
54/03, 6969 c - - Hdc 51/02, 7066 d — Ulc: Hdc 54/03, 7068 b — Hdc 
62/02, d — Hdc 54/03, 7069 a — Hdc 62/02, c — Hdc 54/03, d — Hdc 
58/02, 7165 b — Lzk 59/02, 7168 d — Hdc 62/02, 7267 c — Hdc 62/02, 
7376 a — Kpv 82/01, c — Kpv 82/01, 7469 d — SNMB(Pjj), 7470 c — Lzk 
51/02, d — Lzk 51/02, 7667 b — LSC(Lsc), d — SFF(Sff), 7673 d — Lzk 
62/18, 7767 b — SFF(SflO, 7769 c — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), SFF(Sff), 
7777 d — Lzk 59/02, 7868 b — LSC(Lsc), SFF(SflQ, 7871 d — SFF(Sff), 
7873 a — LSC(Lsc), 7876 c — NMPR(Bbc), 7879 a — Lzk 62/18, 7884 
a - - Vga 75/01, 7969 a -- SFF(SfF), 7970 a -- SFF(SflQ, 7975 a — 
SNMB(Bbc), Lzk 52/04, 7981 b — LSC(Lsc), 7984 d — Vga 74/01, 7985 
a — Mre 76/01, 8070 a — SFF(Sff), d — LSC(Lsc), SNMB(Lsc), Lzk 
55/12, SFF(Sff), 8071 a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), NMPR(Bbc), c — 
SFF(Sff), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), SFF(Sff), 8081 c — Vga 74/01, 
81 70 b — Lzk 55/12, 8171 a — NMPR(Bbc), Lzk 55/12, b — SNMB(Bbc), 
NMPR(Bbc), c — Lzk 55/12, d — Lzk 55/12, 8172 c — SFF(Sff), 8176 
b -- LZK(Lzk), 8177 a -- LZK(Lzk), 8178 d -- SLMO(Mch), 8179 
c — Ess 80/01, 8184 c — Vga 74/01, 8272 a — SFF(Sff), 8273 a — 
SFF(Sff), b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 8274 a — NMPR(Bbc), b — 
SNMB(Bbc), 8275 b - - SFF(Sff), 8276 c - - LSC(Hns), 8277 a — 
SNMB(Bbc), SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 8278 a — 
SLMO(Mch), Lzk 54/02, 8284 a — Vga 74/01. 

200 205, Monachoides incarnata (O. F. Miiller 1774) 

6075 d — SLMO(Mch), 6076 c — SLMO(Mch), Lzk 56/04, d — Bbc 54/01, 
Lzk 56/04, 6175 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 
6176 a — SLMO(Mch), Lzk 56/04, b — Lzk 56/04, c — SLMO(Mch), Lzk 
56/04, d — Lzk 56/04, 61 77 a — Lzk 56/04, b — Lzk 56/04, c — Lzk 55/03, 
6274 c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6275 a — SLMO(Mch), Lzk 
54/03, b — SLMO(Mch), Lzk 54/03, c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 
Lzk 54/03, 6276 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 
Lzk 54/03, d ~- SLMO(Mch), 6277 a — SLMO(Mch), Lzk 55/03, b - 
SLMO(Mch), Lzk 55/03, c — SLMO(Mch), Lzk 55/03, d — SLMO(Mch), 
Lzk 55/03, 6373 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 
d -- SLMO(Mch), 6374 a -- SLMO(Mch), b -- SLMO(Mch), c - 
SLMO(Mch), 6375 a — SLMO(Mch), Lzk 54/03, c — SLMO(Mch), Lzk 
54/03, d — Lzk 54/03, 6377 c — NMPR(Bbc), d — SLMO(Mch), 6378 
a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), d - NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 6471 b — Lzk 54/02, d — NMPR(Bbc), 6472 a -- Bbc 
54/01, 6473 a — SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6474 
a — SLMO(Mch), b NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 
d — NMPR(Bbc), 6475 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), Lzk 54/02, 
6476 b — NMPR(Bbc), c NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch),6477a — SLMO(Mch),b — NMPR(Bbc),c — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6478 a — NMPR(Bbc), 
b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6570 
b — Lzk 53/01, c — Lzk 55/07, 6572 d — Hdc 54/04, 6573 c — Hdc 54/04, 
6574 b — MCH(Mch), c — MCH(Mch), d — MCH(Mch), 6575 b - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — Lzk.Mch 57, d — SLMO(Mch), 6576 
a NMPR(Bbc), SLMO(Mch), b NMPR(Bbc), c — MCH(Mch), 
d — NMPR(Bbc), 6577 a — NMPR(Bbc), 6588 d — Hdc 58/01, 6669 
b — Lzk 55/07, 667 1 b — Hdc 54/04, d — Hdc 54/04, 6672 a — Lzk 54/ 1 6, 
b - - Hdc 54/04, c — Hdc 54/04, 6673 a — Hdc 54/04, 6674 a - 
MCH(Mch), 6675 a — MCH(Mch), b — MCH(Mch), d — LSC(Lsc), 
6676 a — MCH(Mch), c — Hdc 56/02, 6677 c — LSC(Lsc), 6678 c — 
LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 6680 b — LSC(Lsc), Lzk 78/06, c — LSC(Lsc), 
d — Lzk 78/06, 6688 a -- Hdc 58/01, b — Hdc 58/01, LSC(Lsc), 6770 
b — Lzk 54/02, 6771 a — Hdc 55/01, 6775 b — SLMO(Mch), LSC(Lsc), 
6777 b — LSC(Lsc), 6778 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), Lzk 78/06, 6779 
a — LSC(Lsc), Lzk 78/06, 6780 a — Hdc 57/02, b — Hdc 57/02, c — Hdc 
57/02, d — Hdc 57/02, SFF(Sff), 6783 b — Hdc.Bbc 61, c — Kpv 77/01, 
6784 a — NMPR(Bbc), LSC(Lse), b — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), c — 
LSC(Kil), 6788 d — LZK(Lzk), 6792 a — SLMO(Tes), Rtr.Wet 50/01, 
6869 c — Hdc 51/03, d — Hbk 59, 6870 a '— Hbk 59, c -- Hbk 59, 
d — Hdc 62/02, 6871 c — Hdc 62/02, 6874 c — Hdc 55/02, 6875 a — 
LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 6876 a — LSC(Lsc), b - 
LSC(Lsc), 6877 a — LSC(Lsc), SLMO(Mch),b — Lzk 74/03, c - 

201 NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6878 b — SNMB(Lsc), d 

- SNMB(Lsc), 6879 a — SNMB(Lsc), Hdc 57/02, 6880 a — Hdc 57/02, 
b — SLMO(Mch), d — LZK(Lzk), 6881 a — SFF(Sff), b — NMPR(Bbc), 
6882 a -- NMPR(Bbc), Lzk 72/11, b — LSC(Lsc), c — Lzk 72/11, 
Kpv 77/01, d -.- Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, Kpv 
77/01, c t-? Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6884 a — Kpv 77/01, 6885 c — 
Hdc.Bbc 61, 6886 c — Hdc.Bbc 61 (Lzk), 6969 c — Hdc 51/03, d — Hbk 
59, 6970 a — Hbk 59, c — Hbk 59, d — Hdc 62/02, 6973 c — Hdc 55/03, 
6974 b — SLMO(Mch), Hdc 55/03, 6977 b — LZK(Lzk), d — SNMB(Lsc), 

6978 a — SNMB(Lsc), b — SNMB(Lsc), c — SNMB(Lsc), d — SNMB(Lsc), 

6979 a — SNMB(Lsc), 6980 b — Lzk 72/11, d — Lzk 72/11, 6981 c — 
LSC(Lsc), d — Lzk 72/11, Kpv 77/01, LSC(Kak), 6982 b — Kpv 77/01, 
c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6983 a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, 
c — Kpv 77/01, d — LSC(Lsc), Lzk 72/1 1, 6985 c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 
6993 a — LZK (Lzk), 7068 b — Hdc 62/02, 7069 a — Hdc 62/02, b — Hdc 
62/02, d — Hdc 58/02, 7073 c — LSC(Lsc), d -~ Hdc 55/03, 7074 d — 
SLMO(Mch), 7075 c — SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
7076 b — Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7077 b — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 
SFF(SflO, d -- Lzk 66/02, 7078 a -- LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), c — 
SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 7079 b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), d — LSC(Lsc), 
SLMO(Mch), 7080 a — SNMB(Lsc), Lzk 80/02, c — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 
LZK(Lzk), d -- LSC(Lsc), Lzk 80/02, 7081 b — Kpv 77/01, d — Kpv 
77/01, 7082 a -- Lzk 72/11, Kpv 77/01, b -- Lzk 72/11, Kpv 77/01, 
c — Kpv 77/01, 7083 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 7085 
a — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 7086 d — Lzk 72/1 1, 7088 a — LSC(Lsc), Bbc 
54, b -- SLMO(Mch), c -- LSC(Lsc), NMPR(Bbc), d - LSC(Lsc), 
NMPR(Bbc), Lzk 76/01, 7093 a — LZK(Lzk), 7096 c — SFF(Sff), 7099 
c — Fli 58/01, 7165 b — NMPR(Bbc), Lzk 52/07, 7168 d — Hdc 62/02, 
Lzk 59/06, 7169c — LSC(Lsc), 7171 b — Hdc 55/03, 7172a — Hdc 55/03, 
b — LSC(Lsc), 7174 a -- SLMO(Mch), b — LSC(Lsc), 7175 b — 
LSC(Lsc), SNMB(Bbc), LZK(Lzk), 7176 b — SLMO(Mch), 7177 a — 
SLMO(Mch), c — Lzk 66/02, 7178 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), c — 
LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7179 b — Lzk 80/02, 7180 a — LSC(Lsc), Lzk 
80/02, c — Hdc 63/03, SFF(Sff), 7181 b — SFF(Sff), d — SFF(SflQ, 7186 
b — Lzk 57/08, d — LZK(Lzk), 7187 b — LSC(Lsc), c — Lzk 57/08, 7188 
a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7190 b - - Lzk 60/10, LSC(Lsc), 7191 
a — LSC(Lsc), 7192 b — Lzk 52/05, d — Lzk 52/05, 7194 d — Bba 74/01, 
7197 d — SFF(Sff), 7199 a — Fli 58/01, 7267 c — Hdc 62/02, 7268 
c — Hdc 62/02, 7272 b — SNMB(Pjj), c — SNMB(Pjj), SFF(Sff), 7273 
d — SFF(Sff), 7274 a — SFF(Sff), 7276 a — Lzk 66/02, b — SLMO(Mch), 
Lzk 66/02, d - Lzk 66/02, .7278 b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), c — 
SLMO(Mch), d — Lzk 66/02, 7279 d — Lzk 62/13, SFF(Sff), 7280 c — 
LZK(Lzk), d - - SFF(Sff), 7282 d - - NMPR(Bbc), Lzk 79/01, 7284 
d — Lzk 75/04, 7285 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 202 


.7286 a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), b -- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
c — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7287 b — Lzk 69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 
7290 c — LZK(Lzk), 7291 b — Lzk 56/06, d — Lzk 56/06, 7292 a - 

LSC(Lsc), d .-- LSC(Lsc), 7293 a -- LSC(Lsc), c -- LSC(Lsc), 7369 
d — SNMB(Pjj), 7370 d - - SNMB(Pjj), 7371 c — SNMB(Pjj), d - 
SNMB(Pjj), 7373 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), SFF(SflO, c — Ant 52, 
SFF(Sfl), d — Lzk 49/08, SFF(Sff), 7374 a — LZK(Lzk), 7376 b — Lzk 
66/02, 7377 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), Lzk 66/02, d — LSC(Lsc), 
SLMO(Mch), 7380 a -- LSC(Lsc), Lzk 75/04, 7382 a - Lzk 79/01, 
b NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c LSC(Lsc), NMPR(Bbc), LZK(Lzk), 
7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7385 b — LSC(Lsc), 7389 d — Lzk 
48/02, 7390 a — Lzk 48/02, b — SFF(Sff), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
7391 a — Lzk 48/02, b — Lzk 56/05, c — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, 7468 
a — LSC(Lsc), 7470 b — SNMB(Pjj), c — SNMB(Pjj), d — LSC(Lob), 
7471 b — SNMB(Pjj), 7473 a — SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), 7475 
a — SFF(Sff), 7478 c — NMPR(Bbc), d — LSC(Lsc), 7479 a — LSC(Lsc), 
b — LSC(Lsc), c -- LSC(Lsc), Lzk 62/07, d -- LSC(Lsc), 7480 b - 
NMPR(Danék), c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7481 b — LSC(Lsc), 7485 
a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7488 b — LSC(Ksl), d — SFF(Sff), 7569 
b — SNMB(Pjj), LZK(Lzk), c — SNMB(Pjj), d -- SNMB(Pjj), 7570 
a — SNMB(Pjj), 7573 a — Kpv 79/01, 7575 a — LSC(Lse), SFF(SflO, 
b — SFF(SflQ, c — LZK(Lzk), 7576 b — SFF(Sff), d — LSC(Lsc), 7577 
c — Lzk 66/04, 7578 a -- LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), Lzk 62/07, c - 
LSC(Lsc), LZK(Lzk), d — LSC(Lsc), Lzk 62/07, 7579 a — LSC(Lsc), 
b — LSC(Lsc), c -- LSC(Lsc), d -- LSC(Lsc), 7580 a -- LSC(Lsc), 
c — LSC(Lsc), 7581 a -- LSC(Lsc), b -- LSC(Lsc), c -- LSC(Lsc), 
d — LSC(Lsc), 7582 a -- LSC(Lsc), 7588 b -- SFF(SflO, 7668 b - 
SNMB(Pjj), d — SNMB(Pjj), SLMO(Mch), 7669 a — SNMB(Pjj), b - 
SNMB(Pjj), c — LSC(Lsc), 7677 b — LSC(Lsc), d -- LSC(Lsc), 7678 
a — LSC(Lsc), b - LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), d -- LSC(Lsc), 7679 
a — LSC(Lsc), b -- LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), d -- LSC(Lsc), 7680 
a — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7681 c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7682 
b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7683 a -- LSC(Lsc), c -- LSC(Lsc), 
d — LSC(Lsc), 7768 a — SNMB(Pjj), LSC(Lsc), b— SNMB(Pjj), LSC(Lsc), 
d — LSC(Lsc), 7769 a — SNMB(Pjj), c -* SFF(SfF), d — Lzk 54/02, 7772 
d — LSC(Lsc), 7779 a — LSC(Lsc), 7780 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 
d — LSC(Lsc), 7781 b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7782 
a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7783 a — LSC(Lsc), 7867 
b — SNMB(Pjj), 7868 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), d -- Lzk 54/02, 
LSC(Lsc), 7869 a — SFF(SfT), b — SFF(SflO, c — LSC(Lsc), 7871 d - 
SFF(SflQ, 7872 b — LSC(Lsc), 7873 a — LSC(Lsc), 7875 a — LSC(Lsc), 
7880 b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7881 a — LSC(Lsc), 
b — LSC(Lsc), 7884 b — Vga 75/01, 7885 c — Vga 75/01, 7969 a - 
SFF(SflO, d — SFF(Sflf), 8070 a -- SNMB(Lsc), SFF(SflO, LSC(Lsc), 

203 c — LSC(Lsc), d — SNMB(Lsc), Lzk 55/12, SFF(Sff), LSC(Lsc), 8071 
c — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 8072 b — ŠFF(Sff), 8079 c — Vga 76/01, 8180 
b — Lzk 55/12, LSC(Lsc), 8171 a — Lzk 55/12, SFF(SŕT), b — Lzk 55/12, 
SFF(SflO,c — Lzk 55/12, LSC(Lsc), 8172 c — SFF(Sŕí), 8174 a — LSC(Lsc), 
8178 b — SFF(SŕT), d — SFF(Sŕí), Lzk 53/02, 8179 a — Ess 80/01, b — Ess 
80/01, d — Ess 80/01, 8180 a — Ess 80/01, c — Ess 80/01, 8183 a — Vga 
74/01, 8272 a — LSC(Lsc), SFF(Sff), 8273 a — SFF(Sff), b — LSC(Lsc), 
d — LSC(Lsc), 8276 b — SFF(SflO, 8277 a — NMPR(Bbc), 8279 a — Ess 
80/01, b — Ess 80/01. 
206. Monachoides vicina (Rossmässler 1842) 

6373 c — SLMO(Mch), 6374 c — SLMO(Mch), 6375 c — SLMO(Mch) 
Lzk 54/03, 6378 d — Lzk 55/03, 6471 b — Lzk 54/02, 6473 a — SLMO(Mch)', 
b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6474 b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch)' 
c -- SLMO(Mch), 6475 a -- SLMO(Mch), 6476 c — NMPR(Bbc),' 
d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6477 d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch)i 
6478 c — SLMO(Mch), Lzk 54/1 1, 6570 b — Lzk 53/01, c — Lzk 55/07' 
6573 c — Hdc 54/04, 6576 a — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6588 d — Hdc 
58/01, 6592 d — NMPR(Bbc), 6669 b — Lzk 55/07, 6672 a — Lzk 54/16, 
c — Hdc 54/04, 6674 a — MCH(Mch), 6675 a — MCH(Mch), 6676 a — 

MCH(Mch),6677c — LSC(Lsc),6680b — LSC(Lsc),c — LSC(Lsc),d — Lzk 

78/06, 6684 c — Hdc.Bbc 61, 6688 a — Hdc 58/01, b — Hdc 58/01, 6691 

a — Axz 84/01, c — Axz 84/01, 6697 d — LZK(Lzk), 6777 b — LSC(Lsc), 

6778 a — LSC(Lsc), b — Lzk 78/06, LSC(Lsc), 6779 a — LSC(Lsc), Lzk 

78/06, 6780 b — Hdc 57/02, c — Hdc 57/02, 6782 a — SNMB(Bbc), 6783 

b — Hdc.Bbc 61, d — Kpv 77/01, 6784 a — LSC(Kil), NMPR(Bbc), c — 

Hdc.Bbc 61, d — LSC(Kil), 6786 b -- Lzk 79/02, d — SNMB(Bbc), 

SLMO(Mch), 6787 a — SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, b — NMPR(Bbc)' 

SLMO(Mch), c — Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, d — SLMO(Mch), Hdc.Bbc 

61, 6788 d -- LZK(Lzk), 6792 a — SLMO(Tes), Rtr.Wet 50/01, 6793 

b — Rtr.Wet 50/01, 6797 b — LZK(Lzk), 6870 b — Hdc 54/02, 6874 

c — Hdc 55/03, 6877 a — NMPR(Bbc), Lzk 74/03, b — SLMO(Mch'), Lzk 

74/03, c — Bbc 54, d — NMPR(Bbc), 6878 d — LSC(Lsc), 6879 a — 

SNMB(Lsc), 6880 d — LZK(Lzk), 6881 a — SFF(SfŤ), d — SNMB(Bbc), 

6882 a — Lzk 72/1 1, b— Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/0l' 

d — Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, c — Lzk 

72/1 1, 6884 d — Kpv 77/01, 6885 a — Hdc.Bbc 61, c — Hdc.Bbc 61, Lzk 

72/11, d — SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, 6886 c — Lzk 74/01, 6887 a — 

Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 61, Clk 54, c — Hdc.Bbc 61, 68100 d — Lzk 

76/01, 6973 c — Hdc 55/01, 6974 b — Hdc 55/03, 6978 a — SNMB(Lsc), 

b— SNMB(Lsc), d — SNMB(Lsc), 6979 a— SNMB(Lsc), 6980 b — Lzk 72/1 1, 

d — Lzk 72/1 1, 6981 d — Kpv 77/01, 6982 c — Kpv 77/01, 6983 c — Kpv 77/Ol' 

d — LSC(Lsc), Lzk 72/11, 6984 c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6985 

a — Kpv 77/01, c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 6987 d — SLMO(Mch), Lzk 

49/07, 6990 b - - LZK(Lzk), 6991 b - - NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 

204 c — LZK(Lzk), 6993 a — LZK(Lzk), 6997 b — LZK(Lzk), d — LZK(Lzk), 
6998 d _ NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 69100 b — NMPR(Bbc), Lzk.Glk 
62, 69101 a — NMPR(Bbc), Lzk.Glk 62, 7073 d - Hdc 55/03, 7075 
c — SLMO(Mch), 7077 b — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 7078 b — LSC(Lsc), 

7079 b — LSC(Lsc) , SLMO (Mch) , d — LSC(Lsc) , SLMO (Mch) , LZK(Lzk) , 

7080 a — Lzk 80/02, c — SLMO(Mch), Lzk 80/02, d — LSC(Lsc), Lzk 
80/02, 7081 b — NMPR(Bbc), c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 7082 
a — Lzk 72/11, Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 7083 a — Kpv 
77/01, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 7084 a — Lzk 72/11, d — Kpv 77/01, 
7085 a — Lzk 72/1 1 , Kpv 77/01 , 7087 b — Lzk 60/10, d — LZK(Lzk), 7088 
a — Bbc 54, b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), c — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 
d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7091 a — LZK(Lzk), 7094 d — Lzk 70/02, 
7096 c — SFF(Sff) , LZK(Lzk) , 7097 d — LSC(Lse) , NMPR(Bbc) , LZK(Lzk), 
7098 b — NMPR(Bbc), Lzk.Glk 62, 7099 c — LSC(Lse), NMPR(Bbc), _ 
70100 c — Lzk 76/01, 7171 b — Hdc 55/03, 7173 a — LSC(Lsc), 7174 
b — LSC(Lsc), 7178 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7179 b — Lzk 80/02, 
7180 a — SLMO(Mch), Lzk 80/02, c - - Hdc 63/03, SFF(Sff), 7181 
b — SFF(Sfí), d — SFF(SflO, 7186 b — Lzk 57/08, d — LZK(Lzk), 7187 
b — LSC(Lsc), SLMO (Mch), Lzk 69/04, 7188 a — LSC(Lsc), SLMO (Mch), 
c — Lzk 76/01, 7191 d — LSC(Lsc), 7192 b — Lzk 52/05, d — Lzk 52/05, 
LSC(Lsc), 7193 c — LSC(Lsc), 7195 c — SFF(SflO, 7197 a^SNMB(Bbc), 
SLMO(Mch), LZK(Lzk), 7198 d — LZK(Lzk), 7199 a — SNMB(Bbc), 
Fli 58/01, c — NMPR(Bbc), d — SFF(Sff), 71100 c — SFF(Sff), 7278 
b — SLMO(Mch), Lzk 66/02, 7279 d — Lzk 62/12, 7282 d — Lzk 79/01, 
7284 d — Lzk 75/04, 728'5 b — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7286 a - 
LSC(Lsc), SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), SLMO (Mch), c — SLMO (Mch), 
7287 b — Lzk 69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 7290 c — LZK(Lzk), 7291 
b — Lzk 56/06, 7292 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7293 a — LSC(Lsc), 
7295 a — SFF(Sff), 7377 c — SLMO(Mch), Lzk 52/01, d — Lzk 66/02, 
7380 a — Lzk 75/04, 7382 a — Lzk 79/01, b — SLMO(Mch), Lzk 79/01, 
c — SLMO(Mch), Lzk 79/01, d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), Lzk 52/11, 
7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7390 a — LZK(Lzk), b — Lzk 48/02, 
SFF(SflO, d — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, 7391 c — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, 
d — Lzk 48/02, 7394 d — Lzk 70/02, 7470 c — SNMB(Pjj), 7479 c - 
LSC(Lsc), Lzk 62/07, 7484 d — LSC(Lsc), 7485 a -- LSC(Lsc), c - 
LSC(Lsc), 7488 a - - Lzk 78/02, 7490 b - - Lzk 48/02, 7494 b - 
NMPR(Bbc), 7498 c — SFF(Sff), 7569 b — SNMB(Pjj), ZSMT(Bbc), 
LZK(Lzk), d — SNMB(Pjj), 7577 c — Lzk 66/04, 7578 c — LSC(Lsc), 
LZK(Lzk), d — Lzk 62/07, 7579 c — LSC(Lsc), 7581 d — LSC(Lsc), 7597 
b _ SFF(SflO, d — Lzk 54/02, 7598 b — SFF(Sff), 7669 b — SNMB(PiJ), 
8079 c — Vga 76/01. 

207. Perforatella bidens (Gmelin 1788) 

6076 c — SLMO(Mch), Lzk 56/04, d -- Bbc 54/01, Lzk 56/04, 6175 
b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6176 a - 

205 SLMO(Mch), Lzk 56/04, c — SLMO(Mch), Lzk 56/04, 6177 b — Lzk 
56/04, 6274 d — SLMO(Mch), 6275 a — SLMO(Mch), Lzk 54/03, 6277 
b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), Lzk 55/03, d — SLMO(Mch), 6373 

a — SLMO(Mch),b — SLMO(Mch),c — SLMO(Mch),d — SLMO(Mch), 
6374 a -- SLMO(Mch), b -- SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 6375 
b — Lzk 54/03, c — SLMO(Mch), 6471 b — Lzk 54/02, d — Lzk 58/12, 
6473 a -- SLMO(Mch), b -- SLMO(Mch), 6474 a — SLMO(Mch),' 
b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6476 c — SLMO(Mch), 6570 b — Lzk 
53/01, 6576 b — NMPR(Bbc), 6577 a — NMPR(Bbc), 6669 b — Lzk 
55/07, 6672 a — Lzk 54/16, 6675 c — Hdc 56/02, 6691 a — Axz 84/01, 
c -- Axz 84/01, 6770 b - - Lzk 54/02, 6775 b -- SLMO(Mch), 6778 
b — LSC(Lsc), 6788 d — LZK(Lzk), 6792 a — SLMO(Tes), 6793 b — 
Rtr. Wet 50/0 1 , 6794 a — Rtr. Wet 50/0 1 , 6870 d — Hdc 62/02, 687 1 c — Hdc 
62/02, 6872 b — Lzk 58/04, 6876 d — LSC(Lsc), 6877 a — SNMB(Bbc), 
SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), Lzk 74/03, c — SNMB(Bbc), SLMO(Mch)', 
6878 b — SNMB(Lsc), 6879 a — NMPR(Bbc), c — SNMB(Lsc), 688 1' 

c — SLMO(Mch),d — SNMB(Bbc),6882b — Kpv77/01,c — Kpv77/01, 
d — Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01* 
6887 b — Clk in Hdc.Bbc 61, 6969 a — Hdc 51/01, 6970 b — Hdc 62/02' 
c — Hdc 62/02, 6971 c — Hdc 55/03, 6979 b — SNMB(Lsc), 6980 b — Lzk 
72/1 1, 6981 a — Lzk 62/18, 6982 b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 6983 a — Kpv 
77/01, b — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 6984 d — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 
6985 a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, c — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 6986 
a — Kpv 77/01, 6989 b — LZK(Lzk), 6991 d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch) 
6995 b — LZKfLzk), 6998 d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7068 b — 
Hdc 62/02, 7069 b — Hdc 58/02, d — Hdc 58/02, 7080 c — Kpv 77/01, 
7088 a -- LSCfLsc), b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc)' 
SLMOfMch), 7093 a — LZK (Lzk), 7098 a — NMPR(Bbc), 7168 d — Hdc 
62/02, Lzk 59/06, 7177 c — Lzk 00/00, 7178 c — SLMO(Mch) 7194 
d — Bba 74/01, 7197 a — SFFfSflQ, 7199 c — NMPR(Bbc), 7267 c — 
Hdc 62/02, 7273 d -- SFFfSfT), 7277 a - Lzk 66/02, b - Lzk 66/02, 
7278 b -- LSCfLsc), d - - Lzk 66/02, 7291 d -- Lzk 56/06, 7292 a — 
LSCfLsc;, 7370 d — SNMBfPjj), 7371 d — SNMB(Pjj), 7373 b — Lzk 
62/18, c - - NMPRfBbc), Lzk 51/02, d - - NMPR(Bbc), Lzk 49/08 
SFF fSfi), 7374 a — LZKfLzk), 7376 b — Lzk 66/02, 7377 a — Lzk 66/02' 
c — SLMOfMch;, d — Lzk 66/02, 7470 b — SNMB(Pjj), c — Lzk 51/02,' 
7471 a — SNMBfPjj), b — SNMBfPjj), 7473 a — SLMO(Mch), 7478 
c — LSCfLsc/, SLMOfMchj, 7480 d — LSCfLsc), 7569 c — SNMBfPjj), 
7570 a -- SNMBíPjjj, 7578 a -- LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7598 b — 
SFF SÍL, 7669 a — SNMBfPjj), 7772 d — LSC(Lsc). 
208. Perforatella dibothrion fKimakowicz 1884) 

6592 d -- NMPRBbcj, 6697 d — LZKfLzk), 6792 a — SLMO(Tes) 
Rtr.Wet 50/01, 6797 b — LZKfLzk), 6798 a — SFF(Sff), 6897 a — 
LZK Lzk , b — LZKfLzk), 6990 b — LZKfLzk), 6991 b — NMPRfBbc), 

206 c — LSC(Lsc), 6997 b - i LZK(Lzk), d - LZK(Lzk), 6998 d - 
NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 69100 b — NMPR(Bbc), Lzk.Glk 62, 69101 
a — Lzk.Glk 62, 7093 a — LZK(Lzk), 7094 d — Lzk 70/02, 7096 c - 
SFF(Sff), LZK(Lzk), 7097 d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7098 b - 
NMPR(Bbc), Lzk.Glk 62, 7099 c — SNMB(Bbc), Fli 58/01, 70100 c — Lzk 
76/01, 7192 b — Lzk 63/07, d — Lzk 52/05, 7194 d — Bba 74/01, LZK(Lzk), 
7195 c — SFF(Sff), 7197 a — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), d — SFF(SflO, 
7198 d — LZK(Lzk), 7199 a — NMPR(Bbc), Fli 58/01, 7291 b — Lzk 
56/06, 7293 a — LSC(Lsc), 7295 a — SFF(SflO, 7390 b — Lzk 48/02, 
SFF(SfF), d — NMPR(Bbc), LZK(Lzk), 7391 a Lzk 47/02, c - 

NMPR(Bbc), 7394 d — NMPR(Bbc), Lzk 70/02, 7494 b — Bbc 74/01. 
209. Plicuteria lubomirskii (Slósarski 1881) 

6075 d — SLMO(Mch), 6076 c — Lzk 56/04, d — Bbc 54/01, Lzk 56/04, 
6175 b — SLMO(Mch), c -- SLMO(Mch), d * - NMPR(Bbc), 6275 
a — SLMO(Mch), Lzk 54/03, b -- SLMO(Mch), c -- SLMO(Mch); 
d — SLMO(Mch),6276a~SLMO(Mch),c — Lzk 54/03, d — SLMO(Mch), 
6277 a — SLMO(Mch), Lzk 55/03, b — SLMO(Mch), Lzk 55/03, c - 
SLMO(Mch), Lzk 55/03, d — SLMO(Mch), Lzk 55/03, 6373 a - 
SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 
6374 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), c -- SLMO(Mch), 6375 
a — SLMO(Mch), Lzk 54/03, b - - SLMO(Mch), Lzk 54/03, c - 
SLMO(Mch), 6377 d — SLMO(Mch), 6378 a -- SLMO(Mch), 6471 
b — Lzk 54/02, 6472 c — Lzk 58/04, 6473 b — SLMO(Mch), c — Lzk 
58/04, 6474 a — SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6475 
a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 6574 d - - MCH(Mch), 6575 
c — Lzk.Mch 57, d — SLMO(Mch), 6588 d — Hdc 58/01, 6669 b — Lzk 
55/07, 6672 a — Hdc 54/04, 6675 d — LSC(Lsc), 6680 c — LSC(Lsc), 
d — Lzk 78/06, 6683 c — SFF(Sff), 6688 a — Hdc 58/01, b — Hdc 58/01, 
6690 c — LSC(Lsc), 6770 b — Lzk 54/02, 6772 a — Hdc 54/04, 6775 
b — LSC(Lsc), 6777 b — LSC(Lsc), 6778 b — NMPR(Bbc), 6780 b - 
Hdc 57/02, c — SNMB(Bbc), Hdc 57/02, d - - SFF(Sfí), 6782 a - 
SNMB(Bbc), b — SFF(SflO, 6783 b — NMPR(Bbc), d — Kpv 77/01, 6784 
a — NMPR(Bbc), LSC(Lse), b — NMPR(Bbc), c — Hdc.Bbc 61, 6786 
b — Lzk 79/02, d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 6787 a — Lzk 78/07, 
c — Lzk 79/02, d — SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, 6791 a — NMPR(Bbc), 
6869 d — Hbk 59, 6870 d — Hdc 62/02, 6871 c -- Hdc 62/02, 6874 
c — Hdc 55/03, 6876 a — LSC(Lsc), b — Bbc 54, d — Bbc 54, 6877 
a _ NMPR(Bbc), Lzk 74/03, b — Lzk 74/03, c — SLMO(Mch), Bbc 54, 
6878 a — NMPR(Bbc), b — SNMB(Lsc), d — SNMB(Lsc), Bbc 54, 6879 
a — LSC(Lsc), Hdc 57/02, 6880 d — LZK(Lzk), 6881 b — NMPR(Bbc), 
d — NMPR(Bbc), 6882 a — NMPR(Bbc), Lzk 72/11, b — Kpv 77/01, 
c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, d — NMPR(Bbc), Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 
77/01, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6884 
a — Kpv 77/01, 6887 b -- Hdc.Bbc 61, 6968 d - - Hdc 54/02, 6969 

207 b — Hbk 59, 6970 b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 6974 b — SLMO (Mch) , 
6977 b — LZK(Lzk), 6978 a — SNMB(Lsc), 6980 d — Lzk 72/1 1, 6981 
d -- SFF(Sff), Kpv 77/01, 6982 b — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6983 
b — Kpv 77/01, d — LSC(Lsc), Lzk 50/09, 6984 c — Lzk 50/09, d — Kpv 
77/01, 6985 a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 
d — Kpv 77/01, 6990 d — Bbc 54, 7068 b — Hdc 62/02, 7069 b — Hdc 
62/02, d — Hdc 58/02, 7072 a — Hdc 55/03, b — Lzk 61/21, 7074 c — Lzk 
51/02, 7075 c — SLMO(Mch), 7076 b — Lzk 66/02, 7077 b — Lzk 66/02, 
SFF(SflO, d — Lzk 66/02, 7078 b — SNMB(Lsc), c — LSC(Lsc), Lzk 66/02, 
7079 b — Lzk 80/02, d — SLMO(Mch), LZK(Lzk), 7080 a — Lzk 80/02, 
c — Lzk 80/02, Kpv 77/01, d — LSC(Lsc), Kpv 77/01, 7081 a — Kpv 
77/01, b — SNMB(Bbc), Lzk 72/1 1, d — Kpv 77/01, 7082 a — Lzk 72/1 1, 
Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, 7083 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, 7084 
a — Lzk 50/09, 7085 a — Kpv 77/01, 7087 b — Lzk 60/10, d — Lzk 76/01, 
7088 a — Bbc 54/01, b — SLMO(Mch), c — Bbc 54/01, d — SNMB(Bbc), 
SLMO(Mch),7090b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7172 b — LSC(Lsc), 
7173 c — Lzk 51/02, 7174 a — LSC(Lsc), Lzk 51/03, 7175 b — SLMO(Mch), 
7176 b — SLMO(Mch), 7177 a — SLMO(Mch), 7179 b — Lzk 80/02, 
7180 a — Lzk 80/02, Kpv 77/01, c — Hdc 63/03, SFF(SíF), 7183 b — 
SFF(Sff), 7186 d — Lzk 57/08, 7187 b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 7188 
a — LSC(Lsc), 7191 d — LSC(Lsc), 7270 b — SFF(Sff), 7277 a — Lzk 
66/02, b -- Lzk 66/02, c — SLMO(Mch), 7279 d — Lzk 62/13, 7280 
d — SFF(Sff), 7369 d — SNMB(Pjj), 7373 b — Lzk 62/18, d — Lzk 49/08, 
SFF(Sff), 7374 a — LZK(Lzk), 7377 d — SNMB(Bbc), 7391 b — 
NMPR(Bbc), Lzk 56/05, 7470 c — SNMB(Pjj), 7473 a — SLMO(Mch), 
Lzk 56/05, 7470 c -- SNMB(Pjj), 7473 a — SLMO(Mch), 7478 d — 
LSCíLscj, 7479 c — LSC(Lsc), 7481 b — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7569 
b -- LSC(Lsc), 7575 c — Lzk 62/18, SFF(Sfí), 7578 a — LSC(Lsc), 
d — LSCíLscj, 7579 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), 7668 d — 
NMPRŕBbc), SLMOÍMch), 7679 b — LSC(Lsc), 7768 a — LSC(Lsc), 
b — ZSMTŕBbc), 7780 d — LSC(Lsc), 7880 d — LSC(Lsc). 
210. Pseudotrichia rubiginosa (A. Schmidt 1853) 

6075 d — SLMOÍMch), 6076 c — SLMO (Mch), Lzk 55/03, d — Bbc 
54/01, Lzk 55/03, 6175 b — SLMO(Mch), 6177 a — Lzk 55/03, c — Lzk 
55/03, 6471 d — Lzk 58/12, 6770 b — Lzk 54/02, 6788 d — LZK(Lzk), 
6793 b — Rtr.Wet 50/01 , 6870 d — Hbk 59, Hdc 62/02, 6871 c — Hbk 59, 
Hdc 62/02, 6877 c — Bbc 54/01 , 6880 a — LZK(Lzk), 6882 c — Kpv 77/01, 
d — Kpv 77/01, 6883 a — Kpv 77/01, 6970 d — Hbk 59, Hdc 62/02, 6982 
a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6983 c — Kpv 77/01, 
6985 a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, 6987 b — SNMB(Bbc), d — Lzk 
49/07, 6988 c — LZKi'Lzk), 6990 c — SNMB(Bbc), 6995 b — LZK(Lzk), 
7068 b — Hdc 62/02, 7069 a — Hdc 62/02, b — Hdc 62/02, d — Hdc 58/02, 
7068 c — Lzk 62/18, 7088 a — Bbc 54, c — Bbc 54, 7090 a — LZK(Lzk), 
7165 b — XMPRíBbc), 7168 d — NMPR(Bbc), Lzk 59/06, Hdc 62/02, 

208 7197 a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), 7199 d — SNMB(Bbc), 71100 c — 
SNMB(Bbc), 7266 a — NMPR(Bbc), c — Hdc 62/02, 7268 c — Hdc 62/02, 
7272 a — SNMB(Pjjj), c — SFF(Sff), 7292 d — LSC(Lsc), 7293 c — 
LSC(Lsc), 7299 a — NMPR(Bbc), 7371 b — SFF(SŕF), 7373 d — SFF(Sff), 
7391 b — Lzk 56/05, c — Lzk 48/02, 7395 c — SFF(SfF), d — SFF(Sff), 
7469 d — SNMB(Pjj), 7478 c — LSC(Lsc), SLMO(Mch), d — LSC(Lsc), 
7480 b — NMPR(Bbc), d — LSC(Lsc), 7488 d — SFF(SfF), 7490 a — 
NMPR(Bbc), b -,- NMPR(Bbc), Lzk 58/13, 7496 b — SFF(Sff), d — 
SFF(Sff), 7497 b — SFF(Sff), 7583 c — LSC(Lsc), 7596 b — SFF(Sff), 
d — Lzk 53/09, SFF(SŕF), 7597 b — SFF(Sfí), d — Lzk 54/02, 7598 
b — SFF(Sff), 7597 b — SFF(Sff), d — Lzk 54/02, 7598 b — SFF(SŕT), 7667 
d — SFF(Sff), 7668 c — NMPR(Bbc), d — SLMO(Mch), 7674 d — 
NMPR(Bbc), 7698 b — SFF(Sŕľ), 7769 c — SFF(Sff), Lzk 54/02, 7772 
b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7880 d — SFF(Sff), 7873 a — LSC(Lsc), 
7882 c — LSC(Lsc), 7884 a — Vga 75/01, c — Mre 76/01, 7969 c — SFF(Sfí), 
d — SFF(SfF), 7980 a — LSC(Lsc), 7981 b — LSC(Lsc), c — Vga 74/01, 
d — Mre 76/0 1 , 7982 b — Mre 76/0 1 , c — Mre 76/01, 7983 b — Mre 76/0 1 , 
7984 b — Mre 76/01, d — Mre 74/01, 7985 a — Mre 76/01, 8070 a — 
SFF(Sff), b — LSC(Lsc), d — Lzk 55/12, SFF(Sff), 8071 c — SFF(Sŕf), 
d — SFF(Sff), 8072 b — SFF(SŕF), 8081 a — Vga 74/01, d — Mre 76/01, 
8082 c — Mre 76/01, 8170 b — Lzk 55/12, 8171 a — ZSMT(Bbc), Lzk 
55/12, b — NMPR(Bbc), Lzk 55/12, c — LZK(Lzk), 8176 b — LZK(Lzk), 
8177 a — LZK(Lzk),8178a — SFF(SŕT),c — SLMO(Mch), 8184c — Vga 
74/01, 8275 b — SFF(Sff), 8277 a — SFF(Sff), 8278 a — NMPR(Bbc), 
8282 b — Mre 76/01, 8284 a — Vga 74/01. 

211. Túch\a bielzi (A. Schmidt 1860) 

6973 b — Rtr.Wet 50/01, 6798 a — SFF(SŕT), 68100 d — Lzk 76/01, 6998 
d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 69100 b — NMPR(Bbc), Lzk.Glk 62, 
69101 a — NMPR(Bbc), Lzk.Glk 62, 7097 d — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 
7098 b — Lzk.Glk 62, d — Lzk.Glk 62, 70100 c — Lzk 76/01, 7192 
d — LSC(Lsc), 7193 c — LSC(Lsc), 7195 c — SFF(Sff), 7197 a — 
SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7199 d — SFF(Sff), 71 100 c — SFF(Sff), 7295 
a — SFF(Sff). 

212. Trichiafilicina (L. Pfeiffer 1841) 

7373 b — SNMB(Bbc), ZSMT(Bbc), d — SFF(SŕF). 

213. Trichia hispida (Linnaeus 1758) 

6076 c — SLMO(Mch), 6175 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 6378 
a — SLMO(Mch), 6787 c — LSC(Lse), SLMO(Mch), 6793 b — Rtr.Wet 
50/01, 6869 b — Hbk 59, 6870 b — Hbk 59, 6876 d — LSC(Lsc), 6880 
a — SNMB(Bbc), b — NMPR(Bbc), 6981 d — SFF(Sŕr), 7069 d — Hdc 
62/02, d — Hdc 58/02, 7165 b — NMPR(Bbc), 7172 b — LSC(Lsc), 7180 
c — SFF(Sff), 7194 d — Bba 74/01, 7267 c — Hdc 62/02, 7272 c — 
SNMB(Pjj), SFF(Sff), 7285 b — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7286 a — 
SNMB(Bbc), SLMO(Mch), c — LSC(Lsc), 7370 b — SFF(Sff), d — 

209 SNMB(Pjj), 7371 b — SFF(Sff), d — SNMB(Pjj), 7469 d — SNMB(Pjj), 
7371 b — SFF(Sff), d — SNMB(Pjj), 7469 d — SNMB(Pjj), NMPR(Bbc), 
7470 b — SNMB(Pjj), 7471 a — SNMB(Pjj), NMPR(Bbc), 7470 b - 
SNMB(Pjj), 7471 a — SNMB(Pjj), b — SNMB(Pjj), 7479 a — LSC(Lsc), 
7569 a — SNMB(Pjj), 7570 a -- SNMB(Pjj), 7668 c -- ZSMT(Bbc), 
d — SLMO(Mch), 7669 -- SNMB(Pjj), 7768 c - SNMB(Pjj), d - 
SNMB(Pjj), 7769 a — SNMB(Pjj), c ~ SFF(SfŤ), 7772 d — LSC(Lsc), 
7668 a — SNMB(Pjj), b -- LSC(Lsc), 7869 a -- SFF(SŕF), 7870 d - 
SFF(SŕF), 7875 a — LSC(Lsc), 7884 a — Vga 75/01, 7969 a — SFF(SŕT), 
c — SFF(SŕF), d -r- SFF(SrT), 7983 b — Mre 76/01, 7988 b — LSC(Lsc), 
8070 a — SFF(SŕT), LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), d — Lzk 55/12, SFF(Sff), 
LSC(Lsc), 8071 c — SFF(Sff), 8072 b — SFF(SfF), 8081 c — Vga 74/01, 
8082 c — Mre 76/01, Vga 74/01, 81 70 b — Lzk 55/12, 81 71 a— Lzk 55/12, 
c — Lzk 55/12, 8178 a — SFF(Sff), 8180 c — Ess 80/01, 8181 a — Mre 
76/01, c — Mre 76/01, 8273 b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 8276 b - 
SFF(Sŕl). 

214. Trichia striolata danubialis (Clessin 1874) 

7569 c — SFF(SŕF), 7668 d - SNMB(Pjj), SLMO(Mch), 7768 b - 
SNMB(Pjj), Hdc 64/01, 7868 d — Lzk 54/02, 7869 a — SFF(SŕF), 7969 
a — SFF(Sff), c -- SNMB(Lsc), SFF(SfŤ), d -- SFF(Sff), 7970 c - 
SFF(Sff), 8070 a — SNMB(Lsc), SFF(Sff), c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 
Lzk 55/12, SFF(Sff), 8071 c — SFF(SŕF), 8170 b — Lzk 55/12, LSC(Lsc), 
8171 a — Lzk 55/12, c — LSG(Lsc), 8272 a -- LSC(Lsc), 8276 b - 
SFF(Sff). 

215. Trichia unidentata (Draparnaud 1805) 

6177 a — Lzk 56/04, 6275 d - SLMO(Mch), Lzk 54/03, 6277 a — 
SLMO(Mch), Lzk 55/02, b — Lzk 55/03, c — SLMO(Mch), Lzk 55/02, 
d — SLMO(Mch), Lzk 55/03, 6374 b — SLMO(Mch), 6375 c — Lzk 
54/03, d — Lzk 54/03, 6377 c — NMPR(Bbc), 6378 a — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), d — Lzk 55/03, 6471 b — Lzk 54/02, d — NMPR(Bbc), 
6473 b -- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6474 a -- SLMO(Mch), b - 
SLMO(Mch), NMPR(Bbc), c — SLMO(Mch), 6475 a — SLMO(Mch), 
b — SLMO(Mch), Lzk 54/02, 6476 b — SLMO(Mch),c — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6477 a — SLMO(Mch), 
b NMPR(Bbc), c NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 6478 a — NMPR(Bbc), c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
6570 c — Lzk 55/07, 6572 d — Hdc 54/04, 6573 c — Hdc 54/04, 6574 b - 
MCH(Mch), c — MCH(Mch), d — MCH(Mch), 6575 b — SLMO(Mch), 
NMPR(Bbc), d -- MCH(Mch), 6576 a -- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
b — NMPR(Bbc), c — MCH(Mch), Bbc 54, d — NMPR(Bbc), 6577 a - 
NMPR(Bbc), 6580 d — Lzk 78/06, 6588 d — Hdc 58/01, 6671 b — Hdc 
54/04, d — Hdc 54/04, 6672 a — Lzk 54/16, c — Hdc 54/04, 6673 a — Hdc 
54/04, 6674 a — MCH(Mch), 6675 a - - MCH(Mch), 6676 a — 
MCH(Mch), 6680 b — Lzk 78/06, 6683 c - - SFF(Sff), 6684 c - 

210 NMPR(Bbc), 6688 b — Hdc 58/01, LSC(Lsc), 6690 c — NMPR(Bbc), 
6691 a — Axz 84/01, c — Axz 84/01, 6775 b — SLMO(Mch), Hdc 56/02, 
6777 b — LSC(Lsc), 6778 a — LSC(Lsc), b — Bbc 54, Lzk 78/06, LSC(Lsc), 
6779 a — LSC(Lsc), Lzk 78/06, 6780 b — Hdc 57/02, c — Hdc 57/02, 
d — Hdc 57/02, SFF(Sff), 6782 b — SFF(Sff), c — NMPR(Bbc), 6783 
b — Hdc.Bbc 61, c -- Kpv 77/01, d — Lzk 79/02, Kpv 77/01, 6784 
a — LSC(Kil), NMPR(Bbc), b — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), c Hdc.Bbc 
61, d — NMPR(Bbc), 6785 c — LSC(Lse), Lzk 79/02, d — LSC(Lse), Kpv 
77/01, 6786 b — Hdc.Bbc 61, Lzk 79/02, d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
6787 a — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6788 
d -- LZK(Lzk), 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6875 a — LSC(Lsc), d — 
LSC(Lsc), 6876 b — Bbc 54, d -- NMPR(Bbc), 6877 a — LSC(Lsc), 
NMPR(Bbc), Lzk 76/03, b — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), c — 
NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6878 b — SNMB(Lsc), 
d — SNMB(Lsc), Bbc 54, 6879 a — SNMB(Lsc), Hdc 57/02, 6880 a — 
LSC(Kpl), Hdc 57/02, b — SLMO(Mch), d — LZK(Lzk), 6881 a — 
LSC(Lsc), SFF(Sff), 6882 a — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, b — Lzk 72/1 1, Kpv 
77/01,c — LSC(Lsc), Lzk 72/11, d — Kpv 77/01, 6883 a — Lzk 72/11, Kpv 
77/01, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, c — Lzk 72/11, 6884 a — Lzk 72/11, 
d — Kpv 77/01, 6885 c — Hdc.Bbc 61, Lzk 72/11, d — SLMO(Mch), 
Hdc.Bbc 61, 6886 c — Hdc.Bbc 61, 6887 a — Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 
61, Clk 54, c — Hdc.Bbc 61, 6973 c — Hdc 55/03, 6974 b — SLMO(Mch), 
LSC(Lsc), 6977 d — SNMB(Lsc), 6978 s — SNMB(Lsc), c — SNMB(Lsc), 
d — SNMB(Lsc), 6980 b — Lzk 72/11, d — Lzk 72/11, 6981 c — Kpv 
77/01, d — Kpv 77/01, 6982 c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6983 
c — Kpv 77/01, d — LSC(Lsc), Lzk 72/11, 6984 c — Kpv 77/01, 6985 
a — Kpv 77/01, c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 6987 d — SLMO(Mch), Lzk 
49/07, 6989 b — LZK(Lzk), 6990 b — LZK(Lzk), 6991 b — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), c — LZK(Lzk), 7072 a — Hdc 55/03, 7073 c — LSC(Lsc), 
d — Hdc 55/03, 7074 d — SLMO(Mch), 7075 c — SLMO(Mch), d — 
SLMO(Mch), 7076 b — Lzk 66/01, d — Lzk 66/01, 7077 b — LSC(Lsc), 
Lzk 66/02, SFF (Sff) , d — Lzk 66/0 1 , 7078 a — SNMB (Lsc) , b — LSC (Lsc) , 
c — SNMB(Lsc), Lzk 66/02, 7079 b — SLMO(Mch), Lzk 80/02, d — 
SNMB(Lsc), SLMO(Mch), 7080 a — Lzk 80/02, c — SLMO(Mch), Lzk 
80/02, d — LSC(Lsc), Lzk 80/02, 7081 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, 
c — Kpv 77/01, 7082 a— LSC(Lsc), SFF(Sff), b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 

7083 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, d — Lzk 78/07, SFF(Sff), 

7084 a — Lzk 72/1 1, c — Lzk 78/07, 7085 a — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, c — 
LZK(Lzk), 7086 d — Lzk 72/1 1, 7087 b — Lzk 60/10, d — LZK(Lzk), 7088 
a — LSC(Lsc), Bbc 54, b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), c — LSC(Lsc), 
NMPR(Bbc), d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 7091 a — LZK(Lzk), 7094 
d — Lzk 70/02, 7171 b — Hdc 55/03, 7172 a — Hdc 55/03, 7174 b — 
LSC(Lsc), 7175 a — LZK(Lzk), b — • LSC (Lsc), SLMO(Mch), 7176 211 b — SLMO(Mch), Lzk 66/02, 7177 a — SLMO(Mch), c -s Lzk 66/02, 
7179 b — Lzk 80/02, 7180 a— SLMO(Mch), Lzk 80/02, b — Kpv 77/01, 
c — LSC(Lsc), Hdc 63/03, 7181 b -- SFF(Sff), d -- SFF(Sff), 7186 
d — LZK(Lzk), 7187 b — LSC(Lsc), SLMO(Mch), Lzk 76/01, c — Lzk 
57/08, 7188 a — LSC(Lsc), SLMO(Mch), Bbc 54, c - r Lzk 76/01, 7190 
b — NMPR(Bbc), Lzk 60/10, 7191 d — LSC(Lsc), 7192 b — Lzk 52/05, 
d — Lzk 52/05, 7273 d — SFF(Sff), 7276 a — Lzk 66/02, b — SLMO(Mch), 
Lzk 66/02, d — Lzk 66/02, 7278 b — SLMO(Mch), Lzk 66/02, d — Lzk 
66/02, 7279 d — Lzk 62/13, SFF(Sff), 7280 d — SFF(Sff), 7282 d - 
Lzk 79/01, 7284 d — Lzk 75/04, 7285 b -- SLMO(Mch), Hdc 65/02, 
d — SLMO(Mch), 7286 a — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), c — LSC(Lsc), 
SLMO(Mch), 7287 b — Lzk 69/04, 7288 a — Lzk 69/04, 7290 c - 
LZK(Lzk), 7291 b — Lzk 56/06, 7369 d — SNMB(Pjj), 7370 d — SNMB(Pjj), 
7371 c — SNMB(Pjj), 7373 d — Ant 52, SFF(Sff), 7374 a — LZK(Lzk), 
7377 b — SLMO(Mch),c — NMPR(Bbc),SLMO(Mch),d — SLMO(Mch), 
Lzk 66/02, 7380 a — Lzk 75/04, 7382 a — Lzk 79/01, b — NMPR(Bbc), 
Lzk 52/11, c — SLMO(Mch), Lzk 76/01, d — LSC(Lsc), NMPR(Bbc), 
Lzk 76/01, 7384 a — Lzk 75/04, b — Lzk 75/04, 7389 d — Lzk 48/02, 7390 
a — LZK(Lzk), b — Lzk 48/02, SFF(Sff), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 
7391 a — Lzk 48/02, b — Lzk 56/05, c — NMPR(Bbc), Lzk 48/02, d — Lzk 
48/02, 7394 d — Lzk 70/02, 7469 d — SNMB(Pjj), 7470 b — SNMB(Pjj), 
c — SNMB(Pjj), 7473 a -- SLMO(Mch), b -- Lzk 49/08, 7477 a - 
SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 7478 d — LSC(Lsc), 7479 c — LSC(Lsc), 
Lzk 62/07, d — LSC(Lsc), 7480 c — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 7484 
d — LSC(Lsc), 7485 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7488 d — SFF(Sfí), 
7489 a — SFF(Sff), c — SFF(Sff), 7569 b — SNMB(Pjj), LZK(Lzk), 
c — SNMB(Pjj), d — SNMB(Pjj), 7570 c — SNMB(Pjj), 7577 c — Lzk 
66/04, 7578 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), LZK(Lzk), d — Lzk 62/07, 
7579 a — LSC(Lsc), b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7581 d — LSC(Lsc), 
7668 d — SNMB(Pjj), SLMO(Mch), 7679 a — SNMB(Pjj), b — 
SNMB(Pjj), 7679 a — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7768 a — LSC(Lsc), 
b — SNMB(Pjj), NMPR(Bbc), c — LSC(Lsc), d -- LSC(Lsc), 7769 
a — NMPR(Bbc), 7772 b — LSC(Lsc), 7780 d — LSC(Lsc), 7868 d — Lzk 
54/02, 7869 a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), c — LSC(Lsc), 7884 a — Vga 
75/01, b — Vga 75/01, 7969 a — SFF(Sff), c — LSC(Lsc), SFF(Sff), 
d — SFF(SfF), 8070 a — SFF(Sff), LSC(Lsc), d — Lzk 55/12, 8170 
b — Lzk 55/12, LSC(Lsc), 8171 a — Lzk 55/12, c — Lzk 55/12. 
216. Trichia villosula (Rossmässler 1838) 

6076 c — SLMO(Mch), Lzk 55/03, d — Lzk 55/03, 6175 c — SLMO(Mch), 
6177 a — Lzk 55/03, c — Lzk 55/03, 6274 c — SLMO(Mch), d — 
SLMO(Mch), 6275 a — SLMO(Mch), Lzk 54/03, c — SLMO(Mch), 6373 
a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), MCH(Mch), 
6374 a — SLMO(Mch), 6474 a — SLMO(Mch), 6570 b — Lzk 53/01, 
c — Lzk 55/07, 6669 b — Lzk 55/07, 6672 a — Hdc 54/04, 6675 b — 

212 217. Lzk.Mch 57, 6684 c — NMPR(Bbc), 6668 a — Hdc 58/01, b — LSC(Lsc), 
6691 a — Axz 84/01 , c — Axz 84/01, 6770 b — Hdc 56/06, Lzk 54/02, 6777 
c — Bbc 54, 6778 b — LSC(Lsc), c — NMPR(Bbc), 6780 a — Hdc 57/02, 
b — Hdc 57/02, c — NMPR(Bbc), Hdc 57/02, d — NMPR(Bbc), Hdc 57/02, 
6783 c — Kpv 77/01, d — Lzk 78/07, Kpv 77/01, 6784 a — NMPR(Bbc), 
b — NMPR(Bbc),c Hdc.Bbc 61, d — Kpv 77/01, 6787 a — SLMO(Mch), 
Hdc.Bbc 61, b -- NMPR(Bbc), d — SLMO(Mch), Hdc.Bbc 61, 6788 
d LZK(Lzk), 6870 d — Hdc 62/02, 6871 c — Hdc 62/02, 6876 d — Bbc 
54, 6877 c -- NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6878 b — LSC(Lsc), d — 
NMPR(Bbc), 6879 a — Hdc 57/02, c — SNMB(Lsc), 6880 a — LSC(Kpl), 
Hdc 57/02, b — SLMO(Mch), 6881 d — SNMB(Bbc), 6882 a — Lzk 
72/1 1, b — Kpv 77/01, c — Lzk 52/11, Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6883 
a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, c — Lzk 72/01, Kpv 77/01, 
d — Kpv 77/01, 6885 d — Hdc.Bbc 61, Lzk 76/01, 6888 d — LSC(Klj), 
6968 b — Hdc 54/02, 6970 b — Hbk 59, Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 
d — Hdc 56/06, 6971 c — Hbk 59, Hdc 55/03, 6978 d — SNMB(Lsc), 6980 
a — SNMB(Lsc), 6981 d — Kpv 77/01, 6982 b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, 
d — Kpv 77/01, 6983 a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, 
d — LSC(Lsc), Lzk 47/02, 6984 c — Lzk 50/09, Kpv 77/01, d — Lzk 72/1 1, 
Kpv 77/01, 6985 a — Kpv 77/01, b — Kpv 77/01, c — Lzk 72/11, Kpv 
77/01, 6986 a — Kpv 77/01, 6989 b — LZK(Lzk), 7070 a — Hbk 59, 7078 
c — SNMB(Lsc), 7079 b — SNMB(Lsc), SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 
Lzk 80/02, 7080 a — SNMB(Lsc), Lzk 80/02, c — SNMB(Lsc), SLMO(Mch), 
d — LSC(Lsc), Kpv 77/01, 7081 b — SNMB(Bbc), Kpv 77/01, c — Kpv 
77/01, d — Kpv 77/01, 7082 a — LSC(Lsc), SFF(Sff), b — Lzk 72/11, 
Kpv 77/01, 7084 a— Lzk 50/09, 7085 a — Kpv 77/01, 7088 a — LSC(Lsc), 
Bbc 54, b - LSC(Lsc), SLMO(Mch), c — Bbc 54, d — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 7093 a -- LZK(Lzk), 7094 a — Lzk 70/02, 7176 b — 
SLMO(Mch), 7177 a — SLMO(Mch), 7180 c — Hdc 63/03, Kpv 77/01, 
7273 d — Lzk 62/18, 7274 a - -- Lzk 62/18, 7276 c — SFF(SflE), 7373 
c — Lzk 62/18, d — Lzk 62/18, Ant 52, SFF(Sff), 7377 d — Kpv 80/01, 
7473 a — ZSMT(Bbc), SLMO(Mch), 7578 a — NMPR(Bbc). 
Urticicola umbrosa (C. Pfeiffer 1828) 

6076 c — Lzk 56/04, 6277 a — SLMO(Mch), Lzk 55/03, d — SLMO(Mch), 
Lzk 55/03, 6375 c -- SLMO(Mch), d — Lzk 54/03, 6378 a — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), d — Lzk 5/03, 6471 d — Lzk 54/01, 6474 c — SLMO(Mch), 
6476 c — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 6477 a — 
NMPR(Bbc), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6478 c — NMPR(Bbc), 
SLMO(Mch), 6570 b — Lzk 53/01, c — Lzk 55/07, 6588 d — Hdc 58/01, 
6669 b — Lzk 55/04, 6674 a — Lzk.Mch 57, 6680 c — LSC(Lsc), d — Lzk 
78/06, 6688 a — Hdc 58/01, b — LSC(Lsc), 6690 c — LSC(Lsc), 6691 
a — LSC(Axz),c — LSC(Axz),6770b — Lzk 54/02, 6779 a — LSC(Lsc),Lzk 
78/06, 6780 b — Hdc 57/02, c — Hdc 57/02, 6782 a — SNMB(Bbc), c — 
NMPR(Bbc), 6787 a — SLMO(Mch), Lzk 79/02, b — SNMB(Bbc), 213 SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 6788 d — LZK(Lzk), 
6790 b — LSC(Lsc), 6792 a — SLMO(Tes), Rtr.Wet 50/01, 6870 d — Hdc 
62/02, 6871 c — Hdc 62/02, 6874 b — SLMO(Mch), 6878 d — Bbc 54/01, 
6879 a — NMPR(Bbc), Hdc 57/02, c — LSC(Lsc), 6880 d — LZK(Lzk), 6882 
a — Lzk 72/1 1, c — Lzk 72/1 1, 6885 c — Hdc.Bbc 61, d — SLMO(Mch), 
Hdc.Bbc 61, 6970 b — Hbk 59, Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 6971 c — Hdc 
55/03, 6980 b — Lzk 72/11, c — Lzk 62/18, 6982 c — Kpv 77/01, 6983 
d — Lzk 72/ 11, 6984 d — Kpv 77/0 1,6985 a — Kpv 77/01, b-— Kpv 77/01, 
c — Lzk 72/11, 6989 b — LZK(Lzk), 6990 b — LZK(Lzk), 6991 c — 
LZK(Lzk), 7075 c — SLMO(Mch), 7079 b — Lzk 80/02, d — Lzk 80/02, 
7080 c — Lzk 80/02, Kpv 77/01, 7085 a — Kpv 77/01, 7088 b — SLMO(Mch), 
c — Bbc 54/01, d — NMPR(Bbc), SLMO(Mch), 7091 a — LZK(Lzk), 
7190 b — LSC(Lsc), Lzk 60/10, 7769 a — SNMB(Pjj), 7772 d — LSC(Lsc), 
7868 d — Lzk 54/02, LSC(Lsc), 7869 b — SFF(SflT), c — SNMB(Bbc), 7872 
b — LSC(Lsc), 7969 a — SFF(Sff), LSC(Lsc), c — SNMB(Lsc), d — 
SFF(Sfí), 8070 d — Lzk 55/12, 8170 b — Lzk 55/12, LSC(Lsc), 8171 
a — ZSMT(Bbc), Lzk 55/12, b — Lzk 55/12. BIVALVIA 

SCHIZODONTA 

Unionidae 

218. Anodonta anatina (Linnaeus 1758) 

6175 c — SLMO(Mch), 6275 a — SLMO(Mch), 6276 a — SLMO(Mch), 
6870 d — Hdc 62/02, 6970 c — Hdc 62/02, 7168 d — Hdc 62/02, 7267 
c — Hdc 62/02, 7268 c — Hdc 62/02, 7397 a — SFF(SfF), 7398 b — 
SFF(Sff), 7497 b — SFF(Sfi), c — SFF(Sff), d — SFF(Sfí), 7596 b - 
SFF(Sff), d — SFF(SfF), 7597 a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), 7598 a — 
SFF(Sff), 7696 b — SFF(Sff), 7767 b — SFF(Sff), 7772 b — SNMB(Mab), 
LSC(Lsc), 7869 a — SFF(Sff), 7968 b — LSC(Lsc), 7969 c — SFF(SflQ, 
7981 b — LSC(Lsc), 8070 d — SNMBQcs), SFF(Sfí), 8071 c — SFF(Sfí), 
8170 b — LSC(Lsc), 8172 c — SFF(Sff), 8276 b — SFF(SfF). 

219. Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) 

6076 c — SLMO(Mch), 6175 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 6274 
d — SLMO (Mch) , 6275 a — SLMO(Mch), Bbc 54, 6276 a — SLMO (Mch) , 
6870 d — Hdc 62/02, 6971 c — Hdc 55/03, 6974 a — Hdc 55/03, 7068 
b — Hdc 62/02, 7069 a — Hdc 62/02, 7276 c — Hdc 62/02, 7268 c — Hdc 
62/02, 7490 b — SFF(Sff), 7497 b — SFF(Sff), 7567 c — SNMB(Bsj), 7596 
b — SFF(Sfí), d — SFF(Sff), 7975 a — Lzk 52/04, 8071 c — SFF(SflO, 8275 
d — LSC(Hns). 

220. Pseudanodonta complanata (Rossmässler 1835) 

7267 c — Hdc 62/02, 7268 c — Hdc 62/02, 7497 b — SFF(Sff), 7498 

214 c — Pbk 56/06, 7968 b -- LSC(Lsc), 8071 c -- SFF(Sff), 8178 d - 
ZSMT(Kba), 8272 a r* LSC(Hns), 8275 c - LSC(Hns), 8276 c - 
LSC(Hns). 

221. Unio crassus Philipsson 1788 

6175 c — SLMO(Mch), 6275 a — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), Bbc 
54, 6276 a — SLMO(Mch), 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6870 d — Hdc 62/02, 
6970 c -- Hdc 62/02, 6971 c -- Hdc 55/03, 7088 a Bbc 54, b — 
LSC(Lsc), Bbc 54, d — Bbc 54, 7098 d — Lzk.Glk 62, 7168 d — Hdc 62/02, 
7199 d — SFF(SflO, 71100 c — SFF(SfF), 7298 a — SFF(Sff), 7395 c — 
SFF(SfF), 7497 d — SFF(Sff), 7498 c — Pbk 56/06, 7583 c — LSC(Lsc), 
7772 b — SNMB(Mab), 7782 c — LSC(Lsc), 7975 a — Lzk 52/04, 7981 
b — LSC(Lsc), 8178 c -- SLMO(Tes), d -- ZSMT(Kba), 8275 c - 
LSC(Hns), 8276 b — SFF(Sff), c — LSC(Hns), 8278 a — SLMO(Tes). 

222. Unio pictorum (Linnaeus 1758) 

6076 c — SLMO(Mch), 6175 c — SLMO(Mch), 6274 d — SLMO(Mch), 
6275 a — SLMO(Mch), 6870 d — Hdc 62/02, 6970 c — Hdc 62/02, 7069 
b — Hdc 62/02, 7168 d — Hdc 62/02, 7173 d — SFF(Sff), 7267 d — Hdc 
62/02, 7395 c — SFF(Sff), 7398 b — SFF(Sff), 7496 d — SFF(Sff), 7497 
b — SFF(Sff), c — SFF(SÍF), d — SFF(Sff), 7498 c — - Pbk 56/06, 7597 
a — SFF(Sff), b — SFF(Sff), 7598 b — SFF(Sfľ), 7767 b — SFF(SfF), 7772 
b — LSC(Lsc), d — LSC(Lsc), 8070 c — SFF(Sff), 8071 c — SFF(SfF), 
8072 b — SFF(SfF), 8170 b — LSC(Lsc), 8172 c — SFF(Sff), 8272 a — 
LSC(Lsc), 8276 b — SFF(Sff), c — LSC(Hns). 

223. Unio tumidus Philipsson 1788 

6175 c — SLMO(Mch), 6274 d — SLMO(Mch), 6275 a — SLMO(Mch), 
Bbc 54, 6276 a — SLMO(Mch), 6870 d — Hdc 62/02, 7267 c — Hdc 62/02, 
7398 b — SFF(Sff), 7496 b — SFF(Sff), d — SFF(Sff), 7497 d — SFF(Sff), 
7597 a — SFF(Sff), 7772 b — LSC(Lsc), 7968 b — LSC(Lsc), 7969 
c — SFF(SfT), 7975 a — Lzk 52/04, b — LZK(Lzk), 8070 d — SNMBQcs), 
8171 a — Lzk 55/12, 8178 d — ZSMT(Kba), 8275 c — LSC(Hns), 8276 
c — LSC(Hns). 

Sphaeriidae 

224. Sphaerium corneum (Linnaeus 1758) 

6175 c — SLMO(Mch), 6177 c — Lzk 55/03, 6274 c — SLMO(Mch), 
d — SLMO(Mch), 6275 a — SLMO(Mch), b -- Lzk 54/03, 6276 a — 
SLMO(Mch), 6373 c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6374 a — 
SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 6377 d — SLMO(Mch), 6770 b — Lzk 
54/02, 6870 d — Hdc 62/02, 6871 c — Hdc 62/02, 6970 b — Hdc 62/02, 
c — Hdc 62/02, 7068 b — Hdc 62/02, 7069 a — Hdc 62/02, b — Hdc 62/02, 
7168 d — Hdc 62/02, 7267 c — Hdc 62/02, 7268 c — Hdc 62/02, 7394 
d — NMPR(Bbc), 7398 b — SFF(Sff), 7468 b — LSC(Lsc), 7478 d — 
LSC(Lsc), 7490 b — Lzk 58/13, 7494 b — SNMB(Bbc), 7497 d — SFF(Sff), 
7596 d — Lzk 54/02, 7597 a — SFF(Sff), 7598 a — SFF(Sff), 7696 b — Lzk 

215 54/02, 7969 a — SFF(Sff), 8070 d — Lzk 55/12, LSC(Lsc), 8071 c — 
SFF(Sff), 8072 b — SFF(Sff), 8170 b — Lzk 55/12, 8171 a — ZSMT(Bbc), 
b — Lzk 55/12, 8178 c — SLMO(Mch), 8276 b — SFF(Sff). 

225. Sphaerium lacustre (O. F. Miiller 1774) 

6076 d — Bbc 54/01, 61 75 b — SLMO(Mch), 61 76 a — Lzk 56/04, 6177 
c — Bbc 54/01, Lzk 55/03, 6274 c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 
6275 a — SLMO(Mch), b — Lzk 54/03, 6276 a — SLMO(Mch), 6373 
d -- MCH(Mch), 6374 b — MCH(Mch), 6471 d -- Lzk 57/11, 6576 
d — NMPR(Bbc), 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6870 d — Hdc 62/02, 6970 
c — Hdc 62/02, 6971 d — Hdc 55/03, 7068 b — Hdc 62/02, 7168 d — Hdc 
62/02, 7266 a — NMPR(Bbc), 7268 c — Hdc 62/02, 7394 d — NMPR(Bbc), 
7468 a — LSC(Lsc), 7490 b — Lzk 58/13, 7570 c — SNMB(Pjj), 7579 
a — LSC(Lsc), 7696 b — SFF(SflQ, d -- SFF(Sff), 7769 c — LSC(Lsc), 
7772 b — LSC(Pmj), d — LSC(Pmj), 7867 b — LSC(Sff), 7868 b — 
SFF(SŕT), d — LSC(Lsc), 7869 c — LSC(Lsc), 7873 a — LSC(Lsc), 7968 
b -- LSC(Lsc), 8070 d -- Lzk 55/12, 8071 c — SFF(Sff), 8077 d — 
SLMO(Mch), 8170 b — Lzk 55/12, 8171 a — Lzk 55/12. 

226. Sphaerium rivicola (Lamarck 1818) 

6870 d — Hdc 62/02, 6970 b — Hdc 62/02, c — Hdc 62/02, 6971 d — Hdc 
55/03, 7168 d — Hdc 62/02, 7267 c — Hdc 62/02, 7268 c — Hdc 62/02, 
7968 b — LSC(Lsc), 7975 a — Lzk 52/04, b — LZK(Lzk), 7981 b — 
LSC(Lsc), 8178 d — ZSMT(Bbc), 8276 c — LSC(Hns), 8277 a — 
SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 8278 a — Lzk 54/02. 

227. Pisidium amnicum (O. F. Miiller 1774) 

6175 c — LSC(Mch), 6176 c — SLMO(Mch), 6177 c — Lzk 55/03, 6274 
d — SLMO(Mch), Bbc 54/01, 6275 a — MCH(Mch), 6276 a — SLMO(Mch), 
6870 d — Hdc 62/02, 6970 c — Hdc 62/02, 6971 c — Hdc 55/03, 7168 
d — Hdc 62/02, 7491 a — Lzk 48/02, 7975 a — Lzk 62/04, b — LZK(Lzk), 
8277 a — SNMB(Bbc), ZSMT(Bbc), 8278 a — Lzk 54/02. 

228. Pisidium casertanum (Poli 1791) 

6076 c — SLMO(Mch), 6175 b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 
d -- SLMO(Mch), 6176 a — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d — 
LSC(Mch), 6274 d — SLMO(Mch), 6275 a — MCH(Mch), 6276 a — 
SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 6373 b — LSC(Mch), 
d — LSC(Mch), SLMO(Mch), 6374 b — MCH(Mch), c — SLMO(Mch), 
6378 d — NMPR(Bbc), 6472 c — Bbc 54/01, 6474 b — Bbc 54/01, 6476 
d — Bbc 54/01, 6477 d — NMPR(Bbc), 6478 b — Bbc 54/01, 6570 
b — Lzk 53/01, 6574 d — Lzk.Mch 57, 6575 b — SLMO(Mch), 6576 
a — SLMO(Mch), d — NMPR(Bbc), 6675 b — Lzk.Mch 57, 6680 
b — Lzk 78/06, 6684 c — Hdc.Bbc 61, 6693 d — Rtr.Wet 50/01, 6775 
b — SLMO(Mch), 6778 b — Bbc 54, 6784 a — Hdc.Bbc 61, b — Hdc.Bbc 
61, 6788 d — LZK(Lzk), 6793 b — Rtr.Wet 50/01, 6870 d — Hdc 62/02, 
6877 a — Lzk 74/03, 6878 b — LSC(Lsc), 6879 a — Hdc 57/02, c — 
LSC(Lsc), 6882 b — Kpv 77/01, c — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6883 

216 b — Kpv 77/01 , 6884 d — Kpv 77/01 , 6885 c — Hdc.Bbc 61 , 697 1 c — Hdc 
55/03, 6982 a — Kpv 77/01, b — Lzk 72/11, Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 
6983 c — Kpv 77/01, d — Lzk 72/1 1, 6984 c— Kpv 77/01, d — Lzk 72/1 1 , 
6985 c — Lzk 72/1 1, Kpv 77/01, 6986 a — Kpv 77/01, 6987 d — LZK(Lzk), 
6988 c — LZK(Lzk), 7068 b — Hdc 62/02, 7069 b — Hdc 62/02, 7071 
d — Hdc 55/03, 7077 d — LSC(Lsc), 7078 a — LSC(Lsc), c — Lzk 66/02, 
7079 b — Lzk 80/02, d — Lzk 80/02, 7080 a — Lzk 80/02, c — Lzk 80/02, 
7081 a «*- Kpv 77/01, 7088 d — Bbc 54/01, 7090 a — LZK(Lzk), 7165 
b — Lzk 52/07, 7168 d — Hdc 62/02, 7171 b — Hdc 55/03, 7186 b — Lzk 
57/08, d — Lzk 57/08, 7188 a — Bbc 54/01, 7267 c — Hdc 62/02, 7268 
c — Hdc 62/02, 7277 a — Lzk 66/02, 7278 b — Lzk 66/02, 7376 b — Kpv 
82/01, 7377 c — SLMO(Mch), 7390 a — LSC(Ksl), 7391 b — Lzk 56/05, 
d — Lzk 48/02, 7394 d — SNMB(Bbc), 7478 a — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 
b — LSC(Lsc), c — SLMO(Mch), 7479 b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 
7488 b -- LSC(Ksl), 7489 a — SFF(Sff), c — SFF(Sff), 7494 b - 
SNMB(Bbc), 7578 a — LSC(Lsc), 7579 a — LSC(Lsc), 7588 b ~ LSC(Ksl), 
7668 c - - ZSMT(Bbc), d — SLMO(Mch), 7669 b - •■ SNMB(Pjj), 
LSC(Pmj), 7677 b — LSC(Lsc), c — LSC(Lsc), 7678 a — LSC(Lsc), 7780 
d — LSC(Lsc), 7884 a — Vga 75/01, b — Vga 75/01, 8079 c — Vga 76/01 , 
8177 a — LZK(Lzk), 8179 d — Ess 80/01, 8275 a — SFF(Sff). 

229. Pisidium henslowanum (Sheppard 1823) 

6177 c — Bbc 54/01, Lzk 55/03, 6274 b — LSC(Mch), d — LSC(Mch), 
SLMO(Mch), 6275 a — MCH(Mch), 6276 a — SLMO(Mch), b — 
SLMO(Mch), 6374 b — MCH(Mch), 8171 a — Lzk 55/12, 8178 c - 
ZSMT(Bbc). 

230. Pisidium hibernicum Westerlund 1894 

6177 c — Lzk 56/04 (det. Kuiper), 6275 a — SLMO(Mch), 6276 a - 
SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 6373 d — SLMO(Mch). 

231. Pisidium milium Held 1836 

61 75 b — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6176 a — SLMO(Mch), 6177 
c — Lzk 56/04, 6274 c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6276 b — 
SLMO(Mch), 6373 b — LSC(Mch), c — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 
6374 a — SLMO(Mch), 7186 d — Lzk 57/08, 7391 b — Lzk 56/05, 7468 
b -- LSC(Lsc), 7488 a — LSC(Ksl), 7490 b — Lzk 58/13, 7494 b — 
SNMB(Bbc), 8071 d — ZSMT(Bbc), SNMB, SLMO(Mch). 

232. Pisidium moitessierianum Paladilhe 1866 
7491 a — Lzk 47/02. 

233. Pisidium nitidum Jeny n s 1832 

6274 d — SLMO(Mch), 6276 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 6373 
b — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), d — LSC(Mch), 6374 b — 
MCH(Mch), 8171 a — ZSMT(Bbc). 

234. Pisidium obtusale (Lamarck 1818) 

61 75 c — SLMO(Mch), 6177 c — Lzk 55/03, 6274 d — SLMO(Mch), 6275 
a — SLMO(Mch), 6276 a — SLMO(Mch), 6373 b — MCH(Mch), 

217 d — LSC(Lsc), SLMO(Mch), 6374 a — SLMO(Mch), b — MCH(Mch), 
6472 c — Bbc 54, 6570 b — Lzk 53/01, 6693 d — Rtr.Wet 54/01, 6793 
b — Rtr.Wet 50/01, 6870 d — Hdc 62/02, 6883 b — Kpv 77/01, 7267 
c — Hdc 62/02, 7394 d — SNMB(Bbc), 7490 b — Lzk 58/13, 7668 d - 
SLMO(Mch), 7769c — SFF(Sŕľ), 7884a — Vga 75/01, 8070d — ZSMT(Bbc), 
8177 a — LZK(Lzk), 8275 b — SFF(Sff). 

235. Pisidium personatum Malm 1855 

6175 b — SLMO(Mch), 6176 a — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 
d -- Lzk 56/04, 6177 c -- Lzk 56/04, 6274 d — SLMO(Mch), 6275 
b -- SLMO(Mch), d -- SLMO(Mch), 6276 a — SLMO(Mch), b - 
SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 6373 c — SLMO(Mch), d — LSC(Mch), 
SLMO(Mch), 6374 a -- SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 6377 d - 
SLMO(Mch), 6378 a -- SLMO(Mch), 6473 a -- SLMO(Mch), 6575 
b — SLMO(Mch), 6576 a — SLMO(Mch), 6775 b — SLMO(Mch), 6877 
a — Lzk 74/03, b — Lzk 74/03, 6882 b — Kpv 77/01, d — Kpv 77/01, 6884 
d — Kpv 77/01 , 6885 d — Kpv 77/01, 6983 c— Kpv 77/01, 6985 c — Kpv 
77/01, 7077 d — Lzk 66/02, 7078 c — LSC(Lsc), 7391 b — Lzk 56/05, 7394 
d — Bbc 74/01, 7488 b — LSC(Ksl), 7489 a — SFF(SŕF), c — SFF(SŕF), 
7494 b — SNMB(Bbc), 7588 b — LSC(Ksl), 7668 d — SLMO(Mch), 7769 
a — ZSMT(Bbc). 

236. Pisidium pseudosphaerium (Benthem Jutting et Kuiper 1947) 
7494 b — SNMB(Bbc), 7772 b — LSC(Lsc). 

237. Pisidium subtruncatum (Malm 1855) 

6076 d — Bbc 54/01, 6175 b — SLMO(Mch), d — SLMO(Mch), 6176 
a — SLMO(Mch), c — SLMO(Mch), 6177 c — Bbc 54/01, Lzk 55/03, 

6274 b — LSC(Mch), c — SLMO(Mch), d — LSC(Mch), SLMO(Mch), 

6275 a — SLMO(Mch), 6276 a — SLMO(Mch), b — SLMO(Mch), 6373 
b - - SLMO(Mch), c - - SLMO(Mch), d — LSC(Mch), 6374 a - 
SLMO(Mch), b — MCH(Mch), 6870 d — Hdc 62/02, 6984 d — Lzk 
72/1 1, 7068 b — Hdc 62/02, 7168 d — Lzk 57/08, 7266 a — NMPR(Bbc), 
7391 b — Lzk 56/05, 7478 c — SNMB(Bbc), SLMO(Mch), 7494 b - 
NMPR(Bbc), 7677 b — LSC(Lsc), 7679 d — LSC(Lsc), 8071 c — SFF(Sff), 
d — SLMO(Mch), 8077 d — SLMO(Mch), 8171 a — ZSMT(Bbc). 

238. Pisidium supinum A. Schmidt 1851 

6276 a — SLMO(Mch), 6870 d — Hdc 62/02, 7168 d — Hdc 62/02, 7981 
b — LSC(Lsc), 8278 a — Lzk 54/02. 

239. Pisidium tenuilineatum (Stelfox 1918) 

6374 b — SLMO(Mch), 6877 a — Lzk 74/03, 7391 b — Lzk 56/05, 7494 
b — SNMB(Bbc). 
Dreissenidae 

240. Dreissena polymorpha (Pallas 1771) 

7969 c — SFF(SŕF), 8070 a — SFF(Sff), d — LSC(Lsc), 8071 c — SFF(Sff), 
8171 a — Lzk 55/12, 8174 c — SNMB(Bbc), ZSMT(Bbc), 8276 b — 
SFF(Sff), 8278 a — Lzk 54/02. 

218 Mapy Mapa 1. Theodoxus danubialis (C. Pfeiffer 1828) 
-/10 RV/VII.c/X.4 
Mapa 2. Theodoxus transversalis (C. Pfeiffer 1829) 
-/10 RV/VII.f/X.4 221 
Mapa 3. Vhiparus acerosus (Bourguignat 1862) 
-/10 SG(PD)/VII.f/X.5 
Mapa 4. Vhiparus contectus íMillet 1813) 
-10 SGPD/II.b/X.l ■ 222 
64 65 66 67 1 68 69 70 71 72 73 I 74 75 76 77 78 79 ' 80 $1 82 83 64 85 I H 87 88 89 90 91 T ?2 93 94 Mapa 5. Valvata cristata O. F. Miiller 1774 
chr/10 PD/I.c/X.l 
Mapa 6. Valvata naticina (Menke 1845) 
-/10 RV/VII.d/X.4 


223 
Mapa 7. Vahata piscinalis (O. F. Muller 1774) 
chr/10 SGRY/I.c/X.5 
Mapa 8. Vahata pulchella {Studer 1820) 
chr/10 PDt/II.a/X.ô 


224 
Mapa 9. Belgrandiella slovenica V. Ložek et J. Brtek 1964 8.1. 
-/10 FN/Vh/VII.3 
Mapa 10. Bythinella austriaca (Frauenfeld 1859) 
-/10 FN/Vd/I.l - 225 
64 65 66 67 Mapa 11. Lithoglyphusnaticmd.es (C. Pfeiffer 1828) 
chr/10RV/VII.a/X.5 


64 66 66 67 1 68 69 70 71 72 73 I 74 75 76 77 78 79 '80 81 82 83 84 85 1 86 87 88 89 90 91 1 92 93 94 95 96 97 1 98 

.-t- lO- lO- ?ľl* TV 1T Mapa 12. Salderiana pannonica (Frauenfeld 1865) 
-/10 FN/Vh/VII.3 


226 
Mapa 13. Bithynia leachi (Sheppard 1823) 
chr/10 PD/I.c/X.5 
71 72 73 1 74 75 78 77 78 79 1 18 BI 82 83 84 R I 88 87 H 69 90 91 1 9? 93 94 9! 

ir tr m" ľr Mapa 14. Bithynia tentaculata (Linnaeus 1758) 
-/10 SGRV/I.c/X.5 


227 
64 6S 66 67 Mapa 15. Acicula parcelineala Clessin 1911 
kar/l SI/Va/1.2 
64 66 66 67 68 99 00* Oľ Mapa 16. Acicula polila H a r t m a n n 1821 
kar/l SI/IV.a/I.l 

228 
64 65 G6 67 1 68 69 70 71 72 73 I 74 75 76 77 78 79 \ 80 81 82 83 84 85 1 86 87 

17* 1«" «J" *»n* Mapa 17. Fagotia acicularis (Férussac 1823) 
-/10 RV/VII.a/X.4 Mapa 18. Fagotia esperi (Férrusac 1823) 
/10 RV/VII.a/X.4 


229 
Mapa 19. Carychium minimum O. F. Miiller 1774 
/9 RP/II.a/ 64 65 66 67 1 88 69 7D 71 72 73 1 1 74 75 76 77 78 79 ' 80 81 82 83 84 3 1 86 87 88 89 90 91 1 92 93 94959697 
17 18 19* 2tr 2T ; Mapa 20. Carychium tridentatum (Risso 1826) 
-/8 HG/II.e/1.6 

230 Mapa 21. Aplexa hypnorum (Linnaeus 1758) 
chr/10 PDt/I.b/X.l 
96 99 00' 01' Mapa 22. Physa acuta Draparnaud 1805 
-/10 SGRV/IX.a/X.l 


231 
Mapa 23. Physa fontinalis (Linneaus 1758) 
-/10 SG/I.b/X.l 
Mapa 24. Lymnaea auricularis (Linnaeus 1758) 
-/10 SG/I.c/X.l 

232 Mapa 25. Lymnaea corvus (Gmelin 1786) 
-/ÍOSG/I.c/X.l 
64 65 66 67 Mapa 26. Lymnaea palustris (O. F. Miiller 1774) = sensu lato 
chr/-/I.b/- 233 
• Mapa 28. Lymnaea peregra ovata (Draparnaud 1805) 
chr Mapa 29. Lymnaea peregra peregra (O. F. Miiller 1774) 
/10 SGRV/I.c/- 
67 1 68 69 70 7t 72 73 I 74 75 76 77 78 79 ' BO 81 82 B3 84 85 1 B B? Bfl 89 90 91 1 92 93 94 95 96 9/ T 9 
17- 1C ir 20" 2T í! - Mapa 30. Lymnaea stagnalis (Linnaeus 1758) 
chr?/10 SG/I.b/X.l 235 L 
64 65 66 67 1 68 69 TO 71 7! 73 1 74 75 76 77 78 79 < 80 M B U M K I U V »» 89 
17 18 vr on* Mapa 31. Lymnaea Iruncatula (O. F. Mu Íle r 1774) 
chr/10 SGPD(-t)/I.b/- Mapa 32. Lymnaea turricula (Held 1837) 
-/10 SG{RV)/I.c/X.l 


236 
98 99 00* 01' Mapa 33. Anisus leucostomus leucostomus (Milí e t 1813) 
chr/10 PDt/I.c/ 
64 65 66 67 Mapa 34. Anisus leucostomus septemgyratus (Rossmässler 1835) 
/10 PD/II.c/X.5 237 
64 65 66 67 Mapa 35. Anisus spirorbis íLinnaeus 1758) 
chr/10 PDt/I.c/X.l 


Mapa 36. Anisus vor/ex Linnaeus 1758i 
chr 10 SGPD Il.a/X.l 


238 
Mapa 37. Anisus vorticulus (Troschel 1834) 
-/10 SG/II.a/X.l 
Mapa 38. Armiger crista (Linnaeus 1758) 
chr/10 SG/I.b/X.l 


239 
Mapa 39. Bathyomphalus contortus (Linnaeus 1758) 
chr/10 SGPD/I.c/X.l 
Mapa 40. Gjraulus acronicus Férussac 1807j 
chr 10 SGPD I.b YI.2 

240 71 72 73 I 74 75 76 77 79 79 ' 80 81 62 83 84 85 1 96 87 88 89 90 91 

ir »F 20 T Mapa 41. Gyraulus albus (O. F. Miiller 1774) 
-/10SG/I.b/X.l 
65 66 67 1 68 69 70 71 72 73 1 74 75 76 77 78 70 160 BI 62 63 84 «SI|6 87 88 89 90 91 
W w W 20" Mapa 42. Gyraulus laevis (Alder 1838) 
' chr/10 SG/I.b/X.3 241 
Mapa 43. Gyraulus riparius (Westerlund 1865) 
/10 PD/II.d/ 
Mapa 44. Hippeutis complanalus (Linnaeus 1758) 
chr/10 SG/I.c/X.l 


Mapa 45. Planorbarius corneus (Linnaeus 1758) 
chr/10 SG/II.a/X.l 
" 64 "a' 66 ' 67 1 U ' 69 ' 70 71 7! 73 I 74 75 76 77 7>!f1 10 n •> U M «5 1»« 67 •• 69 MoTTS? 93 94 95 99 
17- 18* W 2T 7T 98 M 00' 01* Mapa 46. Planorbis carinatus (O. F. Múller 1774) 
-/10SG/II.e/X.l - 


243 
64 85 « 67 I 68 89 70 7t 72 73 I 74 75 76 77 78 19 1 80 M H S3 84 B I B 87 M 89 90 9t ISIMíTBIt 

«• ir ir a* jr Mapa 47. Planorbis planorbis (Linnacus 1758) 
-/10 PD/I.c/X.l Mapa 48. Segmentina nitida (O. F. Muller 1774) 
chr/10 PD/I.c/X.l 


244 
Mapa 49. Ancylus fluviatilis O. F. Miiller 1774 
-/10 RV (FN)/II.c/-- 
64 65 06 67 1 S 69 70 71 72 73 I 74 75 76 77 78 79 " SO M 82 B 84 65 IM 17 ta 89 90 M 192 w Mapa 50. Ferrisia waulieri (Mirolli 1960) 
-/10 SG(RV)/IV.a/- 


245 
Mapa 51. Acroloxus lacustris (Linnaeus 1758) 
-/10 SG/I.c/X.l Mapa 52. Cochlkopa lubrica (O. F. Miiller 1774) 
chr/7A/I.b/- 

246 


64 65 66 67 1 68 69 70 7) 72 73 I 74 75 76 77 78 79 < 80 BI 82 83 84 85 T 1 6 87 B 89 90 91 1 92 93 
17* 18' ir 2IT 2T Mapa 53. Cochlicopa lubricella (Porro 1838) 

-/6 XSť/I.b/-- 
64 65 66 671 68 69 70 71 72 73 I M 75 76 77 78 79 ' 80 81 82 83 84 85 1 86 17 U 89 90 91 1 92 93 94 95 96 97 1 98 99 00' 01' 
n- i** nľ in' vr 7T Mapa 54. Cochlicopa nitens (Gallenstein 1845) 
-/9 RP/II.e/- 


247 
Mapa 55. Cochlicopa repentina V. Hudec 1960 

-P AG/-/- 65 66 67 I M 89 70 71 72 73 I 74 75 76 77 78 79 1 10 81 82 63 84 8S I B 87 H 89 M » jTBtfTT 

17* Vr Vľ 20 2ľ Mapa 56. Pyramidula rupestris (Draparnaud 1801) 
chr/4 STp/VI.d/III.l 

248 


64 65 66 67 I M 69 70 « 72 73 I 74 75 7« 77 II 9HI II n 8 K »5 IM »7 U H 90 91 1 92 93 94 
17* V W nr 7T Mapa 57. Columella columella (G. V, Martens 1830) 
chr/5 PT/I.b/VI.l 
Mapa 58. Columella edentula (Draparnaud 1805) 
-/8 HG/I.b/- 249 
Mapa 59. Truncatellina claustralis (Gredler 1856) 
pan/4 ST(SI)/VIII.a/V. 
Mapa 60. Truncatellina costulata (Nilsson \Wló) 
sar/4 ST(SI)/IV.b/- 250 
65 « 67 1 68 09 10 71 72 73 I 74 75 76 77 78 79 1 60 81 M 13 84 65 1 16 67 66 89 M 91 1 92 

17* ijr vr «r tr Mapa 61. Truncatellina cylindrica (Férussac 1807) 
chr/5 PT/II.e/(IX). 
Mapa 62. Vertigo alpestris Alder 1838 
chr/7 SIp/I.c/III.l 


251 
Mapa 63. Vertigo angustior J effrey s 1830 
- /&Jf/II.e/- 
64 6S M 67 1 M 69 H 71 72 73 1 74 n 76 77 78 79 1 80 81 92 83 84 85 I p 87 88 89 M 91 1 92 93 94 
17- W VT 20* 2T Mapa 64. Vertigo antivertigo (Draparnaud 1801) 
-/9 RP/I.c/- Mapa 65. Vertigo geyeri Lindholm 1925 
chr/9 RP/I.c/VI.2 98 M 00' 01' Mapa 66. Vertigo modesta (S a y 1824) 
chr/7 AG/I.c/VI.l 


253 
64 U M 67 ™8B9^^^t77WrT54r576777aM^8ÔsíiľMa4B5TS 
17- iť W 20* Mapa 67. Vertigo moulinsiana (Dupuy 1849) 
-19 RP/VIII.c/VI.2 Mapa 68. Vertigo pusilla O. F. Muller 1774 
chr 1 SI Il.e 1.1 


254 
Mapa 69. Vertigo pygmaea (Draparnaud 1801) 
chr/5 PT/I.b/- 
64 85 66 "wT6sT9T5" , 7r™77"77n4™7r"7p7775r79TÍ(^l5ľ8384B^f087 l MTrto5rH 
17" 18* VT W 2T Mapa 70. Vertigo substriata (Jeffreys 1833) 

chr(sar)/8 jť/IV.c/- 


H 255 
64 65 66 67 1 68 69 70 71 72 73 I 74 75 76 77 76 79 > 80 SI 62 63 M OS 1 66 87 66 69 90 91 1 S 
ir 19* VT 20 T 21* Mapa 71. Orcula doliolum (Bruguiere 1792) 
~/l SI/VIH.a/II. 


Mapa /2. Orcula dolium Draparnaud 180 1 > 
chr 7 Sip Y.c III. 1 


256 
M e H v n n n n n Mapa 73. Pagodulina pagodula (Desmoulins 1830) 
-/l SI/VI. a/VII.2 
Mapa 74. Abida secale (Draparnaud 1801) 
-/7 SIp/VI.e/VII.2 257 
Mapa 75. Chondrina dienta (Westerlund 1883) 
chr/4STp/VI.c/III.l Mapa 76. Chondrina tatrica Lož e k 1948 
-/4 STp/V.h/VII.l 


258 
64 65 66 67 1 68 6S 70 7t 72 73 I M 75 76 77 78 79 ' SO 81 S2 83 64 85 I H 87 68 69 90 91 192 93 94 
17- 18* Vr 20* 21* -Mapa 77. Granaria fmmentum (Draparnaud 1801 
chr/4 ST/VIII.a/II. 
Mapa 78. Argna bielzi (Rossmässler 1859) 
-/l SI/V.a/1.2 25« 
Mapa 79. Pupilla alpicola (Charpentier 1837) 
chr?/9 RP/V.b/VII.l 


Mapa 80. Pupilla muscorum (Linnaeus 1758) 
chr/5 PT/I.b/- 


260 
Mapa 81. Pupilla slerri (Voith 1838) 
chr/4 ST/I.c/VI.2 (III. 1) 


Mapa 82. Pupilla triplicata (S t u der 1820) 
chr/4 ST/VIII.a/VI.2(III.l) 


261 
Mapa 83. Acanlhinula aculeata (O. F. Miiller 1774) 
-/l SI/II.f/I.l Mapa 84. Spelaeodiscus tatricus (Hazay 1883) 
-/PTp/V.h/VII.3 
262 
Mapa 85. Vallonia costata (O. F. Miiller 1774) 

chr/5 PT(SI)/I.b(IX) 
Mapa 86. Vallonia declivis Sterki 1892 
-/8 HG/I.c/- 263 
Mapa 87. Vallonia enniensis (Gredler 1856) 
chr?/9 RP/VIII.a/III.2? Mapa 88. Vallonia excentrica Sterki 1892 
-5 PT/I.b/- 

264 Mapa 89. Vallonia pulchella (O. F. Miiller 1774) 
chr/5 PT/I.b/(IX.) 
Mapa 90. Chondmla tridens (O. F. Miiller 1774) 
chr/4 ST/VIII.d/II. 265 
Mapa 90a. Chondrula tridens eximia (Rossmässler 1837) 


64 65 M 67 1 68 69 70 71 72 73 I 74 75 76 77 78 79 > 80 R 82 83 84 85 I H 87 86 89 90 91 1 92 93 94 95 96 

17' 1«* 1Q" Td* .M* Mapa 91. Ena montana (Draparnaud 1801) 
-/l SI/IV.a/I.l 
266 
Mapa 92. Ena obscura (O. F. Muller 1774) 
-/l SI/II.e/I.l 
64 65 66 67 168 69 70 71 72 73 171 75 76 77 7B 79 1 80 81 12 83 84 BS 1 86 87 88 89 90 91192 93 94 95 
■ r* m* io* tľŕ Tľ 98 99 00' 01' Mapa 93. £«toM detrita (O. F. Muller 1774) 
pan/4 ST/VIII.a/V. 267 
Mapa 94. Catinella arenaria (Bouchard — Chanteraux 1837) 
chr/5 PT/III. c/VI.2 


Mapa 95. Oxyloma ekgans (Risso 1826) 
chr/9 RP/I.c/- 


268 
Mapa 96. Succinea oblonga Draparnaud 1801 
chr/8 HG/II.a/- 
64 R 66 87 1 68 60 70 71 72 73 I 74 75 76 77 78 79 1 80 81 12 83 04 85 186 67 8Í 69 90 91 ■r Mapa 97. Succinea putris (Linnaeus 1758) 
chr/9 RP/II.a/-- 

269 
Mapa 98. Discus perspectivus (Megerle v. Miihlenfeldt 1816) 
-/l SI/IV.j/I.l 


j eo n n u h khm «/ u wmBTmíj Mapa 99. D/íckí rotundatus O. F. Miiller 1774) 
sls 2 SI AG i/III.b/I. 5b 

270 
Mapa 100. Discus ruderatus (Férussac 1821) 
chr?/l SI/I.c/1.2 
Mapa 101. Punctum pygmaeum (Draparnaud 1801) 
chr/7 AG/I.c/- 


271 
« 66 67 168 M 70 71 72 73 I 74 75 76 77 78 79 ■ 60 81 62 63 64 66 IM 87 88 89 SO 91 liTBlTaS Mapa 102. Arion circumscriptus J o h n s t o n 1828 
-/l SI/IV.d/- 
96 » oo- or Mapa 103. Arion fasciatus íXilsson 1822) 
-/7 AG/I.a/IX. 

272 
Mapa 104. Arion hortensis Férussac 1819 
-II AG/III.a/IX. 


Mapa 105. Arion intermedius Normand 1852 
sls/3 SIh/III.a/I.5a 273 
Mapa 106. Arion rufus (Linnaeus 1758) 
-/SIi?/III.b/I.5b Mapa 107. Arion silvaticus Lohmander 1937 
kar/l SI/II.e/I.l 274 
64 65 66 6? j 1 68 69 70 71 72 73 I 74 75 78 77 78 79^8081 82 63 84 85 1 86 87 81 l 89 90 91 1 92 93 94959697 
W 18" 1T 20 T 21" Mapa 108. Arion subfuscus (Draparnaud 1805) 

-12 SI^ef/II.e/IV. 

tftfr) Mapa 109. Eucobresia nivalis (Dumont et Mortillet 1852) 
-/l SI/V.b/1.2 275 
Mapa 110. Semilimax kotulai (Westerlund 1883) 
chr/2 SI(^/V.b/I.2 

(aC) 
Mapa 111. Semilimax semilimax (Férussac 1802) 
ilr/1 Sl/IV.i/IV. 


276 Mapa 112. Vitrína pelluäda (O. F. Miiller 1774) 

chr/7 AG/I.c/- 64 65 66 67 1 68 69 70 H 72 73 I 74 75 76 77 78 79 l H BI 12 U H 85 1 86 67 86 89 90 91 
vr ia* m* 90* Mapa 113. Aegopinella epipedostoma (Fagot 1879) 
sar/1 SI/IV.a/I.l 


277 
Mapa 114. Aegopinella minor (Stabile 1864) -/2 Slth/IV.h/- 67 1 68 69 70 71 72 73 I 74 75 76 77 78 79 ' 80 81 82 63 84 8S I M 87 86 B9 90 91 1 97 93 94 95 96 

17* U* lO" Tfl' *ŕ Mapa 115. Aegopinella nitens (Michaud 1831) 
ilr/1 Sl/IV.a/IV. 278 
64 65 66 67 1 68 69 70 71 72 73 I 74 75 76 77 71} 79 < 80 BI 82 83 84 85 1 86 87 88 89 90 91 1 92 93 94 95 96 97 1 »8 99 00' 01 
it- in* io* 90* "íl* 57" Mapa 116. Aegopinella nitidula (Draparnaud 1805) 
sls/1 SI/III.c/I.5a 65 66 67 68 69 70 7! 72 73 I 74 75 76 77 78 79 ' 80 81 82 83 84 85 1 86 67 88 69 90 91 1 92 93 94 95 96 

17* «• tO" -M* -M" Mapa 1 17. Aegopinella pura (Alder 1830) 
-/l SI/II.e/I.l 

279 
Mapa 118. Carpalhica catophana (Westerlund 1881) 
kar/l SI/Vk/1.3 


64 65 66 67 1 68 69 70 71 72 73 I 74 75 76 77 7B 79 ' 80 i 82 63 84 85 I §6 67 H 69 90 91 1 92 

17- !«• vr m" zr Mapa 119. Daudebardia brevipes (Draparnaud 1805) 
-/l SI/VIII.a/I.l 

280 
Mapa 120. Daudebardia rufa (Draparnaud 1805) 
/l SI/VIII.a/I.l 
Mapa 121. Nesovitrea hammonú S t r ó m 1765 
chr/7 AG/I.c/- 


281 
P 87 M 89 90 91 192 93 94 Mapa 122. Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer 1853) 
chr/8 HG/II. a/1.4 Mapa 123. Oxychilus cellarius (O. F. MUller 1774) 
sls/7 //III.b/I.5b 

282 Mapa 124. Oxychilus depressus (Sterki 1880) 
-/l SI/IV.e/I.l 
64 68 66 67 1 68 69 70 71 72 73 1 74 75 78 77 78 79 ' 80 BI 81 83 84 85 IfG 

«■ 1H' 19" 20 Mapa 125. Oxychilus draparnaudi (Beck 1837) 
-/7X/m.a/I.5b 283 
Mapa 126. Oxychilus glaber (Rossmässler 1835) 

-/2 Sl^/IV.e/- 

U) 
Mapa 127. Oxychilus inopinatus (Uličný 1887) 
pan/4 ST/V.f/V. 284 
Mapa 128. Oxychilus orientalis (Clessin 1887) 
kar/1 SI/V.a/1.3 
Mapa 129. Vftrea contracta (Westerlund 1871) 

y^AG/II.e/- 285 
64 65 66 67 1 68 69 70 71 72 73 1 74 75 76 77 78 79 ' 80 BI 82 HM BS 1 86 87 88 89 90 91 1 92 93 94 

17- 1W lO* 7Y1* VT Mapa 130. Vitrea crystallina (O. F. Muller 1774) 
chr/2 SKHj/II.e/1.6 
Mapa 131. Vitrea diaphana Studer 1820i 

yí srviii.b/i.i 286 
Mapa 132. Vitrea subrimata (Reinhardt 1871) 
-/l SI/VIII.b/I.l 
Mapa 133. Vitrea transsylvanica (Clessin 1877) 
kar/l SI/V.a/1.2 

287 
Mapa 134. Z on ^oides nitidus (O. F. MUller 1774) 
chr/9 RP/I.b/- 
Mapa 135. Boetlgerilla paltens Simroth 1912 
- 7 AG I.a/IX. 288 
Mapa 136. Tandonia budapestensis (Hazay 1881) 
pan/7 X/IV.f/IX. 

AŠ 
Mapa 137. Tandonia rustica (Millet 1843) 

-/6 XR/IV.h/- 
Mapa 138. Bielzia coerulans (Bielz 1851) 
kar/l SI/V.a/I.l 

M 65 66 67 Mapa 139. Deroceras agreste (Linnaeus 1758) 
chr?/5 PT/II.e/- 


' 290 
Mapa 140. Deroceras fatrense Mácha 1981 

-■/l SI(p)/V.h/VII.3 
Mapa 141. Deroceras laeve (O. F. Múller 1774) 
-/8 HG/I.b/- 

291 
Mapa 142. Deroceras praecox W i k t o r 1966 
sls/3 SIh/V.j/I.5b 
Mapa 143. Deroceras reticulatum (O. F. Miiller 1774) 
chr?/7 AG/I.a/IX.? 292 
Mapa 144. Deroceras rodnae Grossu et Lupu 1965 
/2 Slj^íj/IV.a/VII.l 
Mapa 145. Deroceras sturanyi (Simroth 1894) 
-/8 HG/II.e/IX. 


293 
Mapa 146. Lehmannia macrqflagellata Grossu et Lupu 1962 

-/l SI(p)/V.i/I.4 


Mapa 147. Lehmannia marginata (O. F. Miiller 1774) 
-/l SI(p)/II.e/I.l 


64 65 M 67 1 68 69 70 71 72 73 I 74 75 76 77 78 79 < 60 81 B 83 84 85 1 66 87 88 69 90 91 ! 97 93 94 95 N 
17" m- io- wr w Mapa 148. Lehmannia nyctelia (Bourguignat 1861) 
kar/ 1 SI(p)'/V.g/~ 
Mapa 149. Zima* cinereoniger Wolf 1803 

~/l$l(tf)/l.t /i. j 

295 
9B 99 00' 01' Mapa 150. Limax flavus L i n n a e u s 1758 
-17 SIp/II.e/IX. 64 65 66 67 1 68 69 70 71 72 73 I 74 H 76 77 76 79 1 80 81 K 83 84 MM 87 S8 69 90 91 ! 92 93 94 95 96 
«• 19- 20" 2T Mapa 151. Limax maximus L i n n a e u s 1758 
-P SIp/I.a/IX. 296 
Mapa 152. Limax tenellus O. F. M ii Íle r 1774 
-/l SI/II.e/I.l 
Mapa 153. Euconulus alderi (Gray 1840) 
-/9 RP/IV.d/III.2? 297 
64 65 68 67 I M 69 70 71 72 73 1 1 74 75 76 77 78 79 1 80 BI 82 83 84 85 1 86 87 88 89 90 91 1 92 93 94 95»697T»S99Mpôr Mapa 154. Euconulus fulvus (O. F. Múller 1774) 
chr/7 AG/I.b/- 
Mapa 155. Cecilioides acicula (O. F. Miiller 1774) 
pan/4 ST/VIII.a/V. 298 
Mapa 156. Alopia bielzi clathrata (Rossmässler 1857) 
-/S PTp/V.h/VII.3 
Mapa 157. Balea biplicata (Montagu 1803) 
dnb/2 SI(AG)/IV.f/I.6 299 
Mapa 158. Balea perversa (Linnaeus 1758) 
-/7 AGp/III.c/I.5b 
Mapa 159. Bulgarica cana (Held 1836) 
-/l SI/IV.a/1.2 300 
Mapa 160. Clausilia cruciata S t uder 1820 
sar/1 SI/IV.b/1.2 
Mapa 161. Cíoíiä íiaÍM Draparnaud 1805 
chr/7 SIp/IV.a/III.l 301 
Mapa 162. Clausilia dubia carpatica Brancsik lf 
-/7 SIp/V.a/VII.3 
Mapa 163. Clausilia dubia ingenua Hudec et Brabenec 1963 
-/7 SIp/V.a/VII.3 302 
71 72 73 1 74 75 78 77 78 79 1 80 81 82 83 84 85 186 8? 88 89 90 91 i?2 93 
18* 19* 20" 21 Mapa 164. Clausilia parvula Férussac 1807 
chr/7 AGp/IV.a/VI.2 
Mapa 165. Clausilia pumila pumila C. Pfeiffer 1828 = O 

165.— 167.: chr/3 Slh/IV g/1.6 • - doplnky zo 166, 167 


303 
Mapa 166. Clausilia pumt la sejuncta \V esteri u n d 1871 
Mapa 167. Clausilia pumila succosa A. Schmidt 1857 304 
64 65 66 67 I 68 69 TO 71 72 73 I 74 75 76 77 76 79 < 80 SI 82 83 64 85 I H 67 88 89909tT 

n w vr 20* 2i- Mapa 168. Cochlodina cerata (Rossmässler 1836) 
-/2 SIth/V.a/VII.l 
Mapa 169. Cochlodina fimbriata remota Ložek 1952 
-/l SI/V.h/VII.3 


305 
64 65 66 67 1 68 60 70 71 72 73 I 74 75 76 77 7B 79 ■ 80 81 U U 84 85 1 H 87 88 69 90 9t 1 9 

ir 18* ir xr Ír Mapa 170. Cochlodina laminata (Montagu 1803) 
ilr/1 Sl/II.e/IV. 


Mapa 171. Cochlodina orthostoma (Menke 1830) 
/l SI/IV.g/I.l 306 
65 66 67 1 1 68 69 70 71 72 73 174 75 76 77 78 79 1 80 81 82 83 84 85 1 86 87 88 89909n9^9^M9TB^97T98 M 00' Oľ 
17 18* TT 20' 21* 22" Mapa 172. Delima omata (Rossmässler 1836) 
-/5 PTp/VI.b/VII.2 
64 65 66 67168 69 70 71 72 73 174 75 76 77 78 79 ' 80 81 82 83 84 85 186 87 68 89 90 91 1 92 93 M 95 96 97T98 99 0001' 
17 16 19* 20 21* 22* Mapa 173. Fusulus varians (C. Pfeiffer 1828) 

/l SI/V.c/1.4 Mapa 174. Laciniaria plicata (Draparnaud 1801) 
-/7 SIp/IV.a/II. 

65 M 87 1 68 M 70 71 72 73 I 74 76 76 77 78 79 i SO íl *2 U 84 65 1 f 6 87 B 89 90 81 1 97 93 94 95 »6 S7 1 98 99 00" Oľ 
17* ir 19* 20" 2T 2r Mapa 175. Macrogastra latestriata (Schmidt 1857) 
kar/l SI/V. 1/1.2 


308 
64 65 66 67 168 69 70 71 72 73)74 75 76 77 78 79 1 80 81 82 H M SS 1 B B7 88 89 90 91 1 9? 93 94 95 M 87 1 M 99 00* Oť 
17* «• io« -Är -ne M Mapa 176. Macrogastra plicatula (Draparnaud 1801) 
/l SI/II.e/T.l 
64 85 66 67 1 68 69 70 71 73 73 I 74 75 76 77 78 79 1 80 81 R U H 65 1 86 87 68 89 90 M 1 9 

w ir w m* v Mapa 177. Macrogastra tumida (Rossmässler 1836) 
-/3 SIh/V.a/1.2 

309 
Mapa 178. Macrogastra ventricosa (Draparnaud 1801) 
- -/3 SIh/II.e/1.6 Mapa 179. Pseudalinda stabilis (L. ťteitter 1»4/) 
kar/l SI/V.a/1.3 


310 
64 85 66 67 1 68 69 70 71 72 73)74 75 76 77 78 79)80 61 92 83 84 65 I H 87 88 89 90 91 1 9 

17" 18* 19* 20* 21* Mapa 180. Ruthenica filograna (Rossmässler 1836) 

-/l SI/IV.g/I.l 
64 65 66 67 1 68 69 70 71 72 73 I 74 75 76 77 78 79 ■ 80 BI 82 63 84 65 I §6 87 88 89 90 91 1 92 93 94 
«• io" io- -jn* *P Mapa 181. Veštia dáta (Rossmässler 1836) 
kar/l SI/V.a/VII.l 

311 
Mapa 182. Veštia gulo (E. Bielz} á%5^ ) 
/3 SIh/V.a/1.2 ' Mapa 183. Veštia ranojevici moravica (Brabenec 1952) 
-/l SI/V.j/VII.3 


312 
64 65 66 67 Mapa 184. Veštia turgida (Rossmässler 1836) 
chr/3 SIh/V.a/1.6 
Mapa 185. Bradybaena fruticum (O. F. Miiller 1774) 
chr/2 SI(Ag)/II.e/I.6 


313 
Mapa 186. Arianta arbustorum (Linnaeus 1758) 
chr?/2 SI(AG)/IV.d/I.6 


Mapa 187. Candidula soosiana 
-/4 ST/Vh/VII.3 3 

314 «U n 12 83 R 85^j6 «7 88 (9 

(J. Wagner Ť§Sgf= O Candidula unifasciata (Poiret 1801) = □ 

~/4 ST/III.a/- 
Mapa 188. Cepaea hortensis (O. F. Múller 1774) 
dnb/2 SI(AG)/III.a/I.5b 
Mapa 189. Cepaea vindobonensis (Férussac 1821) 
pan/4 ST(SI)/VII.e/V. 


315 
íapa 190. Euomphalia strigella (Draparnaud 1801) 
chr?sar/5 SJS/IV.b/1.6? 


J J 
Mapa 191. Edentiella bqkowskií (Pol i ň s k i 1924) 
-/l SI/V.a/VII.l 

316 Mapa 192. Helkella obvia (Menke 1828) 
pan/4 ST/VII.a/V. 
Mapa 193. Helicigona cingulella (Rossmässler 1837) 
-/5 PTp/V.h/VII.l 317 
Mapa 194. Helicigona fauslina Rossmässler 1835i 
kar 1 SI V.a 1.1 


Mapa 195. Helicigona lapicida Linnaeus 1758 
- 7 Sip III. b VII.2 318 
Mapa 196. Helicigona rossmaesslerí (L. Pfeiffer 1842) 

-/l SI(p)/V.h/VII.l 
Mapa 197. Helicodonta obvoluta (O. F. Muller 1774) 
-/l SI/VII.a/I.l 


319 
64 65 66 67 Mapa 198. Helicopsis striata O. F. Miiller 1 774, 
chr 4 ST IY.a III.3 Mapa 199. Helix lutesceiu Rossmässler 183 
- 4 ST Y. m VIII. 7 320 
98 99 00- 01' Mapa 200. Helix pomatia Linnaeus 1758 
~/2 SIth/IV.e/VIII. 
9B 99 00' 01' Mapa 201. Hygromia Iranssylvanica (Westerlund 1876) 
-/l SI/V.a/VII.2 


■ 321 
Mapa 202. Isognomostoma holosericum (S t u der 1820) 
-/l SI/VI.a/1.4 


« 66 67 I 68 69 70 71 72 73 I 74 75 76 77 78 79 I 60 BI H 83 84 B5 I B 87 S8 S9909!\92^97s?K 
17 1Ä to" trr **•■ Mapa 203. Isomomostoma. isognomostoma (Schróter 1784) /l SI/IV.a/I..I 


322 
64 65 66 67 I R 69 70 71 72 73 I 74 75 76 77 78 79 ' 80 81 82 83 84 85 1 66 87 
17* 1(T \T W Mapa 204. Monacká cartusiana (O. F. Miiller 1774) 
pan/6 XR/IX.b/V. 
Mapa 205. Monachoides incarnata (O. F. Miiller 1774) 
ilr/1 Sl/IV.a/IV. 323 
64 65 66 67 168 69 70 71 72 73 174 75 76 77 78 79 ■ 80 BI 82 83 84 85 186 87 88 89 90 91 192 93 94 95 96 97T98 99 00 ! Ôľ 

17 1ÍT 10* on' *>-■ lim Mapa 206. Monachoides vicina (Rossmässler 1842) 
chr?(kar)/3 SIh/V.a/1.6? 64 65 66 87 168 69 70 71 72 73 174 75 76 77 78 79 ' 80 8t 82 83 84 85 1 86 87 88 89 90 91 1 92 93 94 95 96 WJW 99 00" 01' 

xr \«r 19" tfr m\* vm Mapa 207. Perforatella bidens (Gmelin 1788) 

chr(sar)/SIi/IV.c/- 


324 
H « H VlM M n R 72 73 174 75 7« 77 78 79 '80 SI U 13 H BSIB6 
17" llľ 1^ <" Mapa 208. Perforatella dibothrion (Kimakowicz 1884) 
kar/l SI/V.a/1.3 
Mapa 209. Plicuteria lubomirskii (Šlósarski 1881) 
-P AG/V.h/- 325 
Mapa 210. Pseudotrichia rubiginosa (A. Schmidt 1853) 
chr/9 RP/II.a/(IX.) 64 05 M 67 68 69 70 71 72 73 
Mapa 211. Trichia bielu (A. Schmidt 1860) 
kar/l SI/V.k/1.3 

326 Mapa 212. Trichia filicina (L. Pfeiffer 1841) 
-/l SI/VI.b/VII.2 
Mapa 213. Trichia hispida (Linnaeus 1758) 
chr/7 X/II.e/- 

l\9 


327 
Mapa 214. Trichia striolata danubialis ŕClessin 1874) 
chr,2 SI AG/VII.f/VI.2 Mapa 215. Trichia imidentata Draparnaud 1805- 
ilr 1 SI V.c IV. • 328 


64 65 66 67 1 68 69 70 ň 72 73 f 74 75 76 77 78 79 ' 80 B 82 83 84 85 1 86 
i?* in- »o« ort* Mapa 216. Trichia villosula (Rossmässler 1838) 
-/8 HG/V.h/1.2 
« « n vlu tt n n n ;jln n n Tr n »<io n u u w sa lefi 87 n n w 91 92 
w- ir ir 20 T 2T Mapa 217. Urticicola umbrosa (C. Pfeiffer 1828) 
/3 SIh/V.e/III.2 64 65 66 67 1 68 69 70 71 72 73 I 74 75 76 77 78 79 ■ 80 BI 82 83 84 85 I f 6 87 68 89 90 91 1 92 93949S9697T9B9900^ľ Mapa 218. Anodonla anatina (Linnaeus 1758) 
chr/10RV(SG)/II.a/X.l Mapa 219. Anodonla cygnea (Linnaeus 1758) 
chr/10SG(RV)/II.a/X.l 


330 
Mapa 220. Pseudanodonta complanata (Rossmässler 1835) 
-/10 RV/II.e/X.5 
64 65 66 57 1 68 69 70 71 72 73 l 74 75 76 77 78 79 ' 80 81 82 83 84 85 1 86 B? 88 89 90 91 1 92 93 94 
«* io* io" ^n* *i" Mapa 221. Unio crassus P h i 1 i p s s o n 1 788 
-/lORV/II.e/X.l 331 
Mapa 222. Unio pictorum (Linnaeus 1758) 
-/10 RV/II.e/X.l Mapa 223. Utm tumidus Philipsson 1788 
■■/10SGRV/II.e/X.l 


332 64 65 86 67 1 98 69 TO 71 72 73 1 74 75 76 77 78 ffJjB Hl 82 83 M 85 l M B7 SI S9 90 91 1 92 93 94 

n< i«- w $fl* TI* Mapa 224. Sphaerium corneum (Linnaeus 1758) 
chr?/10 SG(RV)/I.c/X.l 
Mapa 225. Sphaerium lacustre (O. F. Muller 1774) 
chr/10 PD/I.b/X.l 


333 
Mapa 226. Sphaerium rivicola (Lamarck 1818) 
-/10 SGRV/IV.b/X.4 Mapa 227. Pisidium amnicum (O. F. Miiller 1774) 
chr?/10 RV/I.c/X.l 

334 Mapa 228. Písidium casertanum (Poli 1791) 
chr/10 RVPDt/I.a/- 
Mapa 229. Pisidium henslowanum (Sheppard 1823) 
-/10 RV(SG)/I.b/X.3 
Mapa 230. Pisidium hibernicum W^sterlund 1894 
chr/10 SG/IV.d/X.2 Mapa 231. Pisidium milium Held 1836 
chr/10 SGRV/I.b/X.l 


336 
Mapa 232. Pisidium moitessierianum Paladilhe 1866 
-/10 SGRV/II.e/ 
Mapa 233. Pisidium nitidum Jeny ns 1832 
chr/10 RV(SG)/I.b/X.3 ' 


337 
64 65 66 67 1 66 69 70 71 72 73 I 74 75 76 77 78 79 ' 80 BI 82 83 84 85 1 86 87 H 89 90 91 1 92 93 94 95 96 
n* m- io* 7fi* rr Mapa 234. Pisidium obtusale (Lamarck 1818) 
-/10 PDt/I.b/X.l Mapa 235. Pisidium personatum Malm 1855 
-/10 RVPDt/II.a/- 

338 
Mapa 236. Pisidium pseudophaerium Benthem Jutting et Kuiper 1947 
10 PD/III.b/- 
Mapa 237. Pisidium subtruncatum Malm 1855 
chr/10 SGRV/I.b/- 339 
Mapa 238. Pisidium supinum A. Schmidt 1851 
-/10 Rv/I.c/X.3 Mapa 239. Pisidium tenuilineatum Stelfox 1918 
-/10 RV(SG)/II.e/- 340 
Mapa 240. Dreissena polymorpka (Pallas 1771) 
-/10 RV(SG)/VII.b/X.4 RNDr. Mikuláš J. Lisický, CSc. 

MOĽLUSCA 
SLOVENSKA Prebal a väzbu navrhol Jozef Szabó 

Zodpovedná redaktorka publikácie Eva Kohutiarová 

Výtvarná redaktorka Viera Miková 

Technická redaktorka Marcela Janálová 

Zadané do tlačiarne 9. 1. 1990 

Vydanie prvé. Vydala Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, v Bratislave roku 1991 ako 
svoju 2 965. publikáciu. Strán 344. Náklad 620 výtlačkov. AH 26,84 (text 16,03, ilustrácie 10,81). 
VH 27,79. Vytlačila Kníhtlačiareň Svornosť, š. p., 832 10 Bratislava, Račianska 20 

ISBN 80-224-0232-X 
Kčs 65,— 

^ 

M VEDA 

VYDAVATEĽSTVO 
SLOVENSKEJ 
AKADÉMIE VIED 

03 

Kčs 65,— ISBN 80-224-0232-X 9 788022"402323 ERRÁTA 

s. 146 — v deviatom riadku zhora 

nesprávne 8278 b — správne 8282 b 

s. 234 — mapa 27 patrí k textu Mapa 28 

— mapa 28 patrí k textu Mapa 27 

s. 252 — v texte pod mapou 63 v druhom riadku 
nesprávne H — správne HG 

s. 255 — v texte pod mapou 70 v druhom riadku 
nesprávne H — správne HG 

s. 259—260 — mapa 77 patrík textu Mapa 79 

— mapa 78 patrí k textu Mapa 77 

— mapa 79 patrí k textu Mapa 78 

s. 276 — v texte pod mapou 1 10 v druhom riadku 
nesprávne (A) — správne (AG) 

s. 282 — v texte pod mapou 123 v druhom riadku 
nesprávne A — správne AG 

s. 283 — v texte pod mapou 125 v druhom riadku 
nesprávne A — správne AG 

s. 284 — v texte pod mapou 126 v druhom riadku 
nesprávne (A) — správne (AG) 

s. 293 — v texte pod mapou 144 v druhom riadku 
nesprávne (H) — správne (HG) 

s. 295 — v texte pod mapou 149 v druhom riadku 

nesprávne (-/2 SI(A)/n.e/I.l - správne -12 SI(AG)/II.e/I.l 

s. 312 — v texte pod mapou 182 v prvom riadku 

nesprávne (E. Bielz) — správne (E. Bielz 1859) 

s. 314 — v texte pod mapou 187 v prvom riadku 
nesprávne 1988 — správne 1933 

s. 316 — mapa 190 s označením Mapa 190 patrík textu mapy 191 

— mapa 191 s označením Mapa 191 patrík textu mapy 190 

s. 327 — v texte pod mapou 213 v druhom riadku 
nesprávne A — správne AG